Svar till Göteborgs kommun som inte följer Arbetsmiljölagen i skolmiljön gällande WiFi i skolan

Hej!

Tack för svar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en enda stor och övergripande mätning som utfördes med bil  sommaren 2013 i 70 000 mätpunkter. Enligt SSM ligger den artificiella mikrovågsstrålningen i storstäder i medelvärde 0,0067 Watt/m2 och ute på landsbygd och mindre tätorter drygt 0,001 Watt/m2. Jämför med naturligt bakgrundsvärde av mikrovågor 0,000 000 000 000 5 Watt/m2 i effekttäthet. FAS rapport 2006 tredje årsrapporten (vilket SSM hänvisar till) framkommer det att den naturliga mikrovågsstrålningen är 0,000 000 000 000 000 000 01 Watt/m2/Hz i effekttäthet.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att det inte behövs riktvärden för långtidseffekter, trots att mikrovågsstrålningen är artificiell och pulsmodulerad, samt överskrider den naturliga mikrovågsstrålningen flera miljarder gånger. SSM hänvisar till riktvärden som enbart skyddar för termiska effekter i 6 minuter (10 Watt/m2 för frekvensbanden vid 2,5 GHz) enligt ICNIRP som SSM stödjer sig på som expertgrupp. SSM säger att det inte behövs riktvärden som skyddar mot långtidseffekter, vilket torde bryta  mot Miljöbalken.

Mobilindustrins verksamhet är extremt storskalig spridning av de mest farliga  mikrovågorna i vår livsmiljö.  Verksamheten har inte tillståndsprövats enligt miljöbalken. Verksamheten pågår dygnet runt, samt gör intrång mot folks vilja i deras bostäder och hem. Det finns tidiga medicinska kunskaper om mikrovågors egenskaper (våglängd, en meter till en millimeter.) I 3G, 4G och WiFi nyttjas våglängder kring 10 cm vilket ligger runt 2,5 GHz. Den största absorptionen av mikrovågor ligger  mellan 1 GHz till 3 GHz som absorberas till 100% i de inre organen. Det är inte effekten som är avgörande för hur djupt mikrovågorna tränger in i kroppen, det är våglängden. En pulsmodulering förstärker effekten av mikrovågorna.

Jag har testat med mikrovågsinstrument WiFi från ett trådlöst modem. Det visade sig, att trots att strålningen är svag enligt SSM:s mått så har WiFi en oerhört kraftig genomträngningsförmåga. Trots att det trådlösa WiFi- systemet var avstängt i datorn och på modemet och modemet var invirat i flera lager aluminiumfolie som skyddar bra mot radiovågor kunde WiFi-signalen tränga igenom och kontakta närmaste basstation och skicka trådlös information.
WiFi anses vara ett av de mest farliga trådlösa system, denna typ av strålning nyttjades av Sovjet som bestrålade amerikanska ambassaden så att personalen blev sjuka och en del fick cancer.
Lyssna gärna på Barrie Trower expert på mikrovågsvapen inom det militära Han vet hur farligt WiFi är. Varför Strålsäkerhetsmyndigheten inte upplyser om riskerna begriper jag inte, men det är mycket allvarligt att kommunerna inte får rätt information om riskerna. SSM har istället i princip, uppmanat att sätta in trådlöst i skolorna. Strålsäkerhetsmyndigheten bryter mot vår miljölag.

När det gäller skolans arbetsmiljö har kommunen ett ansvar enligt Arbetsmiljölagen:

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

3 kap. Allmänna skyldigheter
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
Slutligen Här finns en del samlad forskning

För barnens hälsa skull, skall kommunen följa Miljöbalken för att skydda nu levande och kommande generationer. SSM tar varken hänsyn till eller följer Miljöbalkens krav gällande miljöfarlig verksamhet som i detta fall är extremt storskalig och som tillåts öka okontrollerat utan hänsyn till människors hälsa och naturmiljö. Något riktvärde för långtidseffekter har inte tagits fram, därför borde försiktighetsprincipen gälla enligt Miljöbalken som den trädde i kraft januari 1999.
Mvh
Solveig Silverin

Varför hänvisar SSM till riktvärden som ligger så extremt högt över naturlig mirkovågsstrålning och som enbart skyddar mot termiska effekter i 6 minuter?

2009 gjorde SSM mätningar av WiFi i skolan

”När nätverket belastades uppmättes som högst en aktivitet på 69 %.
Det högsta toppvärdet uppmättes när nätverket var belastat och uppgick till
1,8 mW/m2 (milliwatt per kvadratmeter). ( fruktansvärt hög mirkovågsstrålning jämfört med naturlig mikrovågsstrålning 0,000 000 000 5 miW/m2, som vi är biologiskt anpassade till)
Motsvarande medelvärde var1,2 mW/m2.
I dessa mätvärden ingår signaler både från accesspunkterna och
från datorerna. Strålsäkerhets myndighetens rekommenderade maxvärde för
allmänheten är 10 000 mW/m2 för WLAN (samma som WiFi) -signaler
(SSM FS 2008:18).”
SSM:s rekommenderade maxvärde skyddar enbart mot termiska effekter i 6 minuter enligt ICNIRP, det skyddar varken mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. Av vilken anledning hänvisar SSM till riktvärden som ligger så extremt högt över naturlig mirkovågsstrålning och som enbart skyddar mot termiska effekter i 6 minuter?

 

Professor Dariusz Leszczynski – Forskning på elöverkänslighet är exempel på voodoo vetenskapen

Galleri

Citat översatt på Google-svenska: ”HELSINGFORS , Finland , 6 augusti 2013 – Den tekniska utvecklingen av trådlös kommunikation har medfört en aldrig tidigare skådad ökning av människors, djurs och växters exponering för mikrovågsstrålning . För närvarande finns biomedicinsk forskning visar … Läs mer

Öppet brev till regering och myndigheter

Mikrovågsstrålningen får öka okontrollerat i Sverige och befolkningen blir allt sjukare. 4G och WiFi kommer att bli en nationell hälsokatastrof. Vill man skada befolkningens hälsa eftersom varken myndighet, regering bryr sig och att allt fler cancersjuka får vänta på vård?
_________________________________________________________

Man har bråttom att bygga ut 4G som inte prövas enligt Miljöbalken, trots all den kunskap om riskerna som redan finns. Man nyttjar de absolut mest farliga mikrovågorna i 3G, 4G och WiFi som effektivt penetrerar (ICNIRP 16/2009) oss dygnet runt från alla håll som i en mikrovågsugn.

Mikrovågsstrålningen har ökat minst 10 miljarder gånger sedan början på 1990-talet och tillåts öka okontrollerat. Biologiskt liv tål enbart naturlig mikrovågsstrålning 0,000 000 000 000 5 watt per kvadratmeter, medan Strålsäkerhetsmyndigheten anser att vi skall tåla 10 Watt per kvadratmeter och att det inte behövs riktvärden för långtidseffekter. Varför?

I Elteknik december 1959 ”Militära synpunkter på hälsofarlig mikrovågsstrålning” av Major Brämming (C/FRAS, Flygvapnets Radarskola) framkommer det att vätskefyllda organ som ögon, hjärna och mage har svårt att avleda värme från mikrovågsstrålningen

Major Brämming skriver att medicinska undersökningar har visat att
strålning mellan 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader. Mellan 1000 – 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och huvudsakligen sker det i de inre vävnaderna där vi inte har någon känsel. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40% i de yttre vävnaderna.

Vi använder främst 3G, 4G och WiFi kring 2500 MHz alltså det frekvensområde som absorberas till 100 % i de inre vävnaderna och vi utsätts för denna strålning från alla håll samtidigt. Man snabbtinar helkroppsgrisar på mycket låg effekt utan att koka köttet, vilket bevisar att mikrovågor tränger djupt  in i kroppen oavsett effekten. Det är våglängden och den energi mikrovågor innehåller, som gör dem så farliga.
”Redan vid en grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk” och pulseffekten förstärker mikrovågsstrålningen.

Varför tillåter ni ansvariga tjänstemän, politiker och myndigheter att mobilindustrin utsätter hela den svenska befolkningen för denna extremt farliga strålningen och påtvingar dem ännu mer mikrovågor i 4G-systemet trots att ohälsan ökar dramatiskt. 4G har en modulation som uppenbarligen tränger igenom de flesta material inklusive människor och djur. Vad håller ni på med? Är målet att ta livet av befolkningen i Sverige? Allt fler undrar.

Man kan med en laserpekare på 0.5 Watt skära plåt. Kontroll av det ”svaga” Wifi-systemet, visar att WiFi-signalen slår igenom flera lager aluminiumfolie. Hur kan WiFi göra det om signalen är svag? Det betyder att signalen även går igenom kroppen. Jag kan följa min grannes WiFi-signal flera km genom skogen, spridningen är minimal åt sidorna. Om alla nyttjar WiFi i ett bostadsområde,  blir luften fylld av mikrovågor som går kors och tvärs  genom människor och djur på flera kilometers avstånd dygnet runt, om man inte stänger av det helt

ADHD har ökat med 700 %

” Diagnosen ställs efter en symtombeskrivning, som handlar om att barnet har svårt att koncentrera sig, är överaktivt och impulsivt och det kan man vara av olika skäl, säger Philip Eskridge, verksamhetschef på barn- och ungdomspsykiatrin i landstinget Västmanland. En sådant skäl är den dåliga arbetsmiljön i dagens skolor, enligt verksamhetschefen.” 

Mvh
Solveig Silverin, miljöingenjör

Elöverkänslighet kan nu diagnoseras

I Tyskland kan man nu diagnostisera elöverkänslighet. Man undersöker tre faktorer HRV   hjärt-variabilitet, mikrocirkulation och hudmotstånd. Dessa parametrar visar om autoimmuna nervsystemet fungerar eller ej .

Kjell Hansson-Mild  såg ju redan i mitten på 1990-talet att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem, men den forskningen tystades ner. Undrar när man i Sverige kommer att godkänna en diagnos. Mobilindustrin kommer att göra hårt motstånd med kraftiga insatser för att stoppa en diagnos i Sverige. Sverige är ju experimentlandet för den nya tekniken med WiFi,  och 4G.

Googletranslate

El-känsliga är inte på något sätt psykiskt sjuka, utan de lider av att deras biologiska regleringssystem har kommit ur jämvikt på grund av yttre elektriska, magnetiska eller/och elektromagnetiska fält. Å andra sidan är det påfallande svårt att entydigt diagnostisera denna sjukdom. Den klassiska modellen för påverkan existerar inte för detta sjukdomsförlopp, allt mer för anamnesen till en multikausal kedja (kemiska belastningar, oförmåga att tåla näringsmedel, allergiska reaktioner etc).

Flerårig forskning över detta tema har visat att bestämda fysiologiska parametrar visserligen visar en mycket god korrelation till elöverkänslighet, men tillåter inte det stränga orsakssamband som krävs av statistiken. Därmed kan för närvarande endast tas hänsyn till de många erfarenheter, som återspeglas i samtalet med talrika personer som fått sin hälsa inskränkt. Å andra sidan har det visat sig att det vegetativa nervsystemet i sina reaktioner ställer fram en bra indikator.

TESTFÖRFARANDE FÖR ELÖVERKÄNSLIGHET

För värdering av elöverkänslighet används ett test av bioregleringskapaciteten, det vill säga biosystemets anpassningsförmåga gentemot miljöfaktorer. Det vegetativa nervsystemets reaktioner på pulsade elektromagnetiska fält, som t ex mobiltelefonens, undersöks.

Som objektiv parameter, inte omedelbart påverkbar genom psyket, gäller här hjärtrytmvariabiliteten (variabiliteten i de på varandra följande enskilda hjärtslagen), mikrocirkulationen (dynamiken i den kapillära kärlcirkulationen) och den aktiva elektriska hudpotentialen.

Med hjälp av dessa parametrar kan slutsatser dras om det aktuella tillståndet hos biosystemet, eventuella existerande belastningar från tidigare (kemikalieförgiftningar, allergier osv) och aktiviteten hos bio-regleringen.

DIAGNOSTIK

Grundläggande omständigheter

Under test av bioreglerkapaciteten med användande av en elektromagnetisk retning används inte någon invasiv teknik och inte heller några mediciner. Testet äger rum under definierade förhållanden, det vill säga undersökningsrummet är fritt från ytterligare elektriska, magnetiska respektive elektromagnetiska belastningar.

Tiden för undersökningen delas upp i vilo-, retnings- och återhämtningsfas, varvid patienten inte blir informerad om när retning sätts på respektive stängs av (enkel-blind-studie). Som retningskälla används en DECT-telefon, vilken kontinuerligt avger ett pulserat elektromagnetiskt fält. Tätheten hos fältet vid strålkällan uppgår till 1 milliwatt per kvadratmeter; detta motsvarar cirka 0,1% av det aktuella lagliga gränsvärdet. I stället för DECT-telefon kan även en WLAN-router användas som retningskälla. Den strålning som då avges är 10 mikrowatt per kvadratmeter vid strålkällan. (Min kommentar: 10 mikroWatt är fruktansvärt högt, redan vid 0.3 mikroWatt mår jag riktigt dåligt av WiFi, DECT-telefonen är lika hemsk)

Alla undersökningsparametrar registreras fortlöpande och samtidigt. För att bestämma hjärtrytmvariabiliteten (HRV) används en EKG bröstavledning. Den aktiva hudpotentialen mäts med en sensor på vänster underarm och mikrocirkulationen registreras men hjälp av ett laser-doppler-förfarande på örsnibben.

Utvärdering

Man gör en separat utvärdering av vilo- och exponeringsfaserna för att kunna komma fram till eventuella tidigare skador på biosystemet.

HRV

Variationerna i hjärtrytmen förmedlas genom avstånden mellan de enskilda hjärtslagen i EKG (avståndet mellan enskilda R-taggar i EKG). Detta följs upp via frekvensanalys (FFT) av grundsignalen och dess övervågor (jfr övertoner).

En liten variabilitet hos hjärtrytmen framkommer tydligt i den precisa framställningen av övervågorna, (bild 3): ju mindre antal övervågor desto större bandbredd hos hjärtvariabiliteten (HRV).

En ytterligare information ger bandbredden hos HRV, vilken bestäms av det aritmetiska medelvärdet för hjärtaktiviteten. (Hur många elöverkänsliga har inte problem med hjärtat. Mitt hjärta har konstaterats påverkas av något i livsmiljön, man misstänker strålning. Hjärtat kan inte gå ner i viloläge. Mitt hjärta har genomgått en arbetstest och det fungerar inte som det skall)

Mikrocirkulation

Dynamiken i mikrocirkulationen i kapillärbädden bestäms genom ett laser-doppler-förfarande, vilket påvisar det blodflöde som de enstaka hjärtslagen åstadkommer. Mycket mer viktigt är dock grundsignalen med en periodicitet på cirka 0,15 Hz, något som motsvarar rörligheten i tarmområdet.

Aktiv hudpotential

De på hudytan mätbara elektriska spänningsskillnaderna avleds av en elektrod-matrix.

Förändringar i mikrocirkulationen och den aktiva hudpotentialen analyseras uteslutande med avseende på tidsfunktionen och jämförs med varandra vad avser de enskilda försöksavsnitten.

UTVÄRDERING

Hjärtrytmvariabilitet

Är HRV redan i vilofas, alltså inskränkt redan före exponering; så är detta ett tecken på en redan närvarande, eventuellt även irreversibel, skada hos det vegetativa nervsystemet, som inskränker bioregleringen.

Mikrocirkulation

Mikrocirkulationen styrs direkt av det vegetativa nervsystemet, därför ger en jämförelse av data före, under och efter exponering uppgift om aktiviteten hos bioregleringen.

Aktiv hudpotential

Via den aktiva hudspänningen kan stresstillstånd påvisas men även blockeringar i den elektriska ledningsförmågan.

Om uteslutande förändringar i mikrocirkulationen och/eller i den aktiva hudpotentialen uppträder under exponering, så är detta ännu inte något tecken på en akut inskränkning av hälsan. Pulserade elektromagnetiska fält är ändå en stressfaktor för organismen, vilket kan leda till sjukdom vid långvarig inverkan. Detta diagnosförfarande ger en klar utsaga om biosystemets anpassningsförmåga till högfrekventa pulserade elektromagnetiska fält och ger därmed säkert besked om el-känslighet, graden av sjukdom samt närvaron av eventuella tidigare belastningar.

TERAPIMÖJLIGHETER

En schablonmässig rekommendation för en behandling finns inte. Här måste man handla individuellt, vilket dock är beroende av de erhållna mätvärdena och de noggrant genomförda anamnestiska frågorna.

El-känsliga personer, som i testet uppvisat en entydig reaktion hos det vegetativa nervsystemet, kan vara hjälpta av en temporär vistelse i ett område fattigt på elektrosmog. Detta tjänar först till att stabilisera organismen, visar emellertid också om elöverkänslighet är reversibel (kan gå över). Vidare kan det vara nödvändigt att genomföra en undersökning av hemmet, där alla belastande faktorer, såsom el-installationer eller också till exempel mögel, kan upptäckas, för att kunna genomföra en fackmannamässig sanering.

Ytterligare är det nödvändigt att noggrant dokumentera alla förändringar i symptomen vid förändrat boende. Dessa notiser kan anonymt ställas till förfogande för föreningen ”Erforschung und Therapie der Elektrosensibilität e.V” (Föreningen för utforskande och behandling av el-känslighet). Målet är att vetenskapligt dokumentera sjukdomen el-känslighet. Med detta som bas ska erkännande av sjukdomen i samhället och i politiken kunna uppnås, så att i framtiden de drabbade kan erhålla motsvarande understöd från Försäkringskassan.

 

Vad är lågstrålande områden?

Här handlar det om orter med låga belastningar av högfrekventa (elektromagnetiska fält, t ex radiokommunikationsnät) och lågfrekventa områden (elektriska och magnetiska fält, t ex högspänningsgator). Detta tillstånd skall på motsvarande sätt skyddas av städer och samhällen genom byggplanering.

Dessutom skall  lågstrålande områden för boenden ställas till förfogande.

 

TEST AV EL-KÄNSLIGHET

Test ort

Testerna av el-känslighet genomförs i testlaboratoriet ”Umweltphysikalischen Messungen GbR (Gesellschaft bürgerlichen Rechts)” (Omvärlds-fysikaliska mätningar, Sällskapet för civila rättigheter), D-36466 Wiesenthal/Röhn, Tyskland.

Adress:     Umweltphysikalische Messungen GbR

Zweigstelle Thüringen

Pfarrgasse 5a

D-36466 Wiesenthal

Tyskland

Anmälan / tidbokning

Anmälan alltid möjlig.

Kontakt:   Dr. Lebrecht von Klizing

e-Mail: vonklizing@umweltphysik.com

tel: 0049-036964-83207

Dipl.-Ing. Susanne Günther

e-Mail: guenther@umweltphysik.com

Homepage: www.umweltphysik.com

Allmänt

Ankomsten skall ske åtminstone en dag före testet eftersom testet inte får genomföras under stressade omständigheter.

Tåg: Station: Bad Salzungen (förbindelse se www.db.de)

Upphämtnings service: Bad Salzungen – Wiesenthal (ca 20 min)

Logi

Det finns på orten möjlighet till övernattning i elektrosmog-fritt boende. Boendet kan bokas direkt hos uthyraren: www.wiesenthal.info – ”Unterkunft” eller kan bokas i samband med anmälan till testet.

Testdagens förlopp

Före testet måste man avstå från njutningsmedel såsom alkohol, tobak, kaffe, svart eller grönt te. Intag av mediciner måste meddelas i samband med anmälan till testet; testet är inte möjligt i samband med: antihistaminika och  beta-blockerare. Före testet tas en grundlig sjukhistoria upp och i samband därmed ges information om testförfarandet.

Själva testet varar 40, upp till maximalt 55, minuter, det beror på reaktionshastigheten hos respektive organism. Efter testet kan en första bedömning göras. Det slutliga testresultatet inklusive protokoll och – om nödvändigt – individuella terapiförslag, kommer att skickas per post ca 2-3 veckor efter testet. Denna tid är nödvändig, eftersom utvärderingsproceduren baseras på en mycket omfattande datamängd.

Testet kommer att debiteras med 400 Euro plus 19% moms; beloppet betalas kontant efter testet.

http://www.umweltphysik.com/pdf/info_testung.pdf

EMFs & Dirty Electricity INVISIBLE THREAT

Viktig artikel från Canada

Googletranslet

Länken mellan trådlösa Strålning och sjukdom

Eftersom jag hjälpte hittades kanadensare For Safe Technology ( http://www.C4ST.org ) , har jag personligen träffat alltför många människor som lider av överexponering för trådlös strålning . Cancer är inte den enda risken .

Ungefär 10 år sedan Bill Townsend , en före detta radio skådespelare som nu arbetar på Humber College , var far till en sjuk familj . Hans mycket unga son hade varit i operation för sina tonsiller , och hans ännu yngre son hade fått diagnosen adenoid svullnad som resulterar i en brist på sömn . Hans fru hade kroniska hudutslag som hade fortskridit till hennes ansikte och även lidit yrsel . När hans fru läkare fann att hon hade samma adenoid svullnad som deras son , planerade han både Bills son och hans fru för operation samma dag .

Bill blev misstänksam när han började få sinus svullnad själv . Han genomförde en sökning på Internet och hittade information som länkar Wi – Fi till plötslig kroniska hälsoproblem som hjärt oegentligheter , huvudvärk , illamående , dålig sömn , samt hudutslag och sinus svullnad .

Bill insåg då att det fanns ett direkt samband mellan hans familjs hälsa nedgång och installation av ett Wi – Fi-router i sitt hus . Han gjorde ett enkelt beslut att stänga av Wi – Fi , och istället Hardwire alla datorer i sitt hem . Hans fru och son symptom vändas så snabbt att dagen före operationen sin läkare gav dem båda en friskintyg och annulleras båda verksamheter . Bills egna symptom också försvann snabbt .

I varje berättelse jag hör , är den dolda kostnaden för så mycket trådlös strålning i våra liv upptas av vårt provinsiella sjukvården. Provinserna är blint följer den federala regeringens föråldrade Safety Code 6 – trots Safety Code 6 är endast en riktlinje för federala byggnader . Ingen vet hur många människor som är sjuka eller blir sjuka av denna strålning , men forskarna uppskattar cirka 3 % av befolkningen har en omedelbar reaktion . Det innebär att omkring en miljon kanadensare . Många andra – ungefär 20 % av människor – kommer att utveckla symptom med tiden , som Bill Townsend gjorde . Dessa människor har vad läkarna kallar elöverkänslighet eller ES .
– Se mer på : http://vitalitymagazine.com/article/invisible-threat/ # sthash.8ZieEBGz.dpuf

Naturliga mikrovågor är mycket låg från solen

DSCN4387jsy 3

Naturliga mikrovågor är högst från solen 0,000 000 000 000 5 Watt per kvadratmeter under dagen. Den artificiella mikrovågsstrålningen ligger runt 0,001 Watt per kvadratmeter från sändarna. Strålsäkerhetsmyndigheten anser att vi skall tåla 10 Watt per kvadratmeter artificiella mikrovågor. Ett riktvärde som enbart skyddar mot termiska effekter i sex minuter. Riktvärdena skyddar inte mot långtidseffekter eller andra biologiska effekter. Man har heller inte prövat denna storskaliga verksamhet enligt miljöbalkens krav. Miljöbalken är vår miljölag, men mobilindustrin och dess operatörer behöver inte ta hänsyn till vår miljölag.  Folk mår så dåligt av denna artificiella mikrovågsstrålning som vi utsätts för  dygnet runt men ansvariga myndigheter bryr sig inte om folkhälsan.

Det är ofattbart att våra tjänstemän tvingar befolkningen till ohälsa som med stor sannolikhet kommer att förkorta livet på större delen av befolkningen. Inget liv tål denna strålning, den är ett miljögift. Och Läkarna för Miljön vill inget veta, de blir bara arga om man ger dem information. Arga för att de inget vet och därför vill de heller inget veta.

Långtidssjukskrivningarna ökar i takt med utbyggnaden av mobiltelefonin

IMG Sjuktalen diagram jst5