Svar till Göteborgs kommun som inte följer Arbetsmiljölagen i skolmiljön gällande WiFi i skolan

Hej!

Tack för svar

Strålsäkerhetsmyndigheten har gjort en enda stor och övergripande mätning som utfördes med bil  sommaren 2013 i 70 000 mätpunkter. Enligt SSM ligger den artificiella mikrovågsstrålningen i storstäder i medelvärde 0,0067 Watt/m2 och ute på landsbygd och mindre tätorter drygt 0,001 Watt/m2. Jämför med naturligt bakgrundsvärde av mikrovågor 0,000 000 000 000 5 Watt/m2 i effekttäthet. FAS rapport 2006 tredje årsrapporten (vilket SSM hänvisar till) framkommer det att den naturliga mikrovågsstrålningen är 0,000 000 000 000 000 000 01 Watt/m2/Hz i effekttäthet.

Strålsäkerhetsmyndigheten säger att det inte behövs riktvärden för långtidseffekter, trots att mikrovågsstrålningen är artificiell och pulsmodulerad, samt överskrider den naturliga mikrovågsstrålningen flera miljarder gånger. SSM hänvisar till riktvärden som enbart skyddar för termiska effekter i 6 minuter (10 Watt/m2 för frekvensbanden vid 2,5 GHz) enligt ICNIRP som SSM stödjer sig på som expertgrupp. SSM säger att det inte behövs riktvärden som skyddar mot långtidseffekter, vilket torde bryta  mot Miljöbalken.

Mobilindustrins verksamhet är extremt storskalig spridning av de mest farliga  mikrovågorna i vår livsmiljö.  Verksamheten har inte tillståndsprövats enligt miljöbalken. Verksamheten pågår dygnet runt, samt gör intrång mot folks vilja i deras bostäder och hem. Det finns tidiga medicinska kunskaper om mikrovågors egenskaper (våglängd, en meter till en millimeter.) I 3G, 4G och WiFi nyttjas våglängder kring 10 cm vilket ligger runt 2,5 GHz. Den största absorptionen av mikrovågor ligger  mellan 1 GHz till 3 GHz som absorberas till 100% i de inre organen. Det är inte effekten som är avgörande för hur djupt mikrovågorna tränger in i kroppen, det är våglängden. En pulsmodulering förstärker effekten av mikrovågorna.

Jag har testat med mikrovågsinstrument WiFi från ett trådlöst modem. Det visade sig, att trots att strålningen är svag enligt SSM:s mått så har WiFi en oerhört kraftig genomträngningsförmåga. Trots att det trådlösa WiFi- systemet var avstängt i datorn och på modemet och modemet var invirat i flera lager aluminiumfolie som skyddar bra mot radiovågor kunde WiFi-signalen tränga igenom och kontakta närmaste basstation och skicka trådlös information.
WiFi anses vara ett av de mest farliga trådlösa system, denna typ av strålning nyttjades av Sovjet som bestrålade amerikanska ambassaden så att personalen blev sjuka och en del fick cancer.
Lyssna gärna på Barrie Trower expert på mikrovågsvapen inom det militära Han vet hur farligt WiFi är. Varför Strålsäkerhetsmyndigheten inte upplyser om riskerna begriper jag inte, men det är mycket allvarligt att kommunerna inte får rätt information om riskerna. SSM har istället i princip, uppmanat att sätta in trådlöst i skolorna. Strålsäkerhetsmyndigheten bryter mot vår miljölag.

När det gäller skolans arbetsmiljö har kommunen ett ansvar enligt Arbetsmiljölagen:

1 kap. Lagens ändamål och tillämpningsområde

1 § Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet samt att även i övrigt uppnå en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas. Starkt styrt eller bundet arbete skall undvikas eller begränsas.

3 kap. Allmänna skyldigheter
2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.
Slutligen Här finns en del samlad forskning

För barnens hälsa skull, skall kommunen följa Miljöbalken för att skydda nu levande och kommande generationer. SSM tar varken hänsyn till eller följer Miljöbalkens krav gällande miljöfarlig verksamhet som i detta fall är extremt storskalig och som tillåts öka okontrollerat utan hänsyn till människors hälsa och naturmiljö. Något riktvärde för långtidseffekter har inte tagits fram, därför borde försiktighetsprincipen gälla enligt Miljöbalken som den trädde i kraft januari 1999.
Mvh
Solveig Silverin