Förslag till miljö- och hälsovänlig teknik som minskar den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

2014-08-29

Förslag till miljö- och hälsovänlig teknik som minskar den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

BAKGRUND
Ofta får man höra att bakgrundsstrålningen är hög från solen och från universum. Men från solen avges endast övervägande, de högre extremt korta frekvenserna ( IR, synligt ljus och UV). Solen avger nästan inga mikrovågor. Bakgrundsstrålningen för mikrovågor ligger runt 3-5 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet. Den artificiella strålningen, lågt räknat, ligger i medelvärde på 3 milliwatt per kvadratmeter och pågår dygnet runt. Enligt SSM:s mätningar 2013 ligger den artificiella strålningen långt högre i tätorter.
SSM: medelvärde
Landsbygd: 0,230 milliwatt/m2
Tätort: 1,500 milliwatt/m2
Stockholm: 6,700 milliwatt/m2

Viktigt att veta är, att solens strålning påverkar endast det yttersta hudlagret, vilket vi har en genetisk anpassning till, vi blir bruna. Mikrovågor (1 m – 1 mm) tränger in 12 cm i kroppen i frekvensområdet 2,5 GHz som nyttjas mest i den trådlösa tekniken. Enligt Försvarets radarskola absorberas frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz till 100 % i de inre organen. Varken människor eller djur har ett genetiskt skydd mot mikrovågor

Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar visar att den artificiella mikrovågsstrålningen ökat i medeltal 100 miljoner gånger i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålning. Dessutom är den helt konstgjord och pulsmodulerad och pågår dygnet runt. Verksamheten är klassad som miljöfarlig verksamhet enligt miljööverdomstolen, trots det prövas inte denna extremt storskaliga verksamhet enligt miljöbalken och ej heller kräver myndigheterna en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning vilket är anmärkningsvärt.

Den privata trådlösa tekniken (modem, DECT-telefoner etc) tillåts spridas flera 100 meter till 1 kilometer från strålningskällan och belasta grannar med onödigt hög artificiell mikrovågsstrålning.

Referensvärdet 10 watt per kvadratmeter skyddar enbart mot uppvärmning i 6 minuter. Referensvärdet skyddar inte mot andra biologiska effekter eller långtidseffekter. Med tanke på att vi enbart är genetiskt anpassade till en mikrovågsstrålning som 5 pikowatt per kvadratmeter, hur kan vi då tåla som biologiska varelser 10 watt per kvadratmeter pulsmodulerad mikrovågsstrålning? Det behövs inga vetenskapliga belägg, det räcker med sunt förnuft och den erfarenhet vi har av miljögifters negativa påverkan. Jämför, vi har en viss anpassning att biologiskt klara en låg dos radon (joniserande strålning) men vi skadas av en hög dos. Samma gäller för mikrovågsstrålning vi är anpassade till det låga bakgrundsvärdet av mikrovågor, men skadas av hög dos, därför är det anmärkningsvärt att man nu inte följer den försiktighetsprincip där det räcker med att man misstänker en risk. Det finns t o m tusentals rapporter som visar på en hälsorisk och radiofrekvent strålning är klassad som cancerogen klass 2B enligt IARC inom WHO. Inget biologiskt liv tål en långvarig belastning av hög artificiell mikrovågsstrålning. Man kan inte rädda ekonomin genom att skada genetiskt en hel befolkning. Om nu inte syftet är att minska världens befolkning?

FÖRSLAG TILL MILJÖVÄNLIG TEKNIK

1. Kräv att mobilindustrins miljöfarliga verksamhet tillståndsprövas enligt miljöbalken. Kräv en miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning vid tillståndsprövningen.

2. Bygg ut optisk fiberkabel till alla hushåll. Kopparledningen får inte rivas förrän alla hushåll har optisk kabel. Subventionera med skattemedel anslutningskostnaden till högst 3000 kr för varje hushåll.

3. All trådlös hushållsteknik skall som standard enligt lag, stängas av automatisk efter en kvart om den inte används. Den skall vara helt avstängd. Det gäller allt från modem till DECT-telefoner. Med mätningar har jag bevis för att trots att man stänger av WiFi i ett modem, både på modemet och i datorn så sänder den trådlöst uppgifter ändå.

4. Hemelektronik får inte stråla längre än 15 meter i villor och 10 meter i lägenheter och radhus. Uppkoppling via fiber i alla företags, skol- och daghems miljöer.

5. Förbjud trådlöst i skolmiljö och daghems miljö

6. Allmänna kommunikationsmedel som tåg, bussar, flyg skall ha en trådbunden uppkoppling/uttag för mobiler etc då strålningen blir oerhört hög inne i dessa ”plåtburkar”, men också inne i bilar. Yttre antenn på alla fordon för mobiltelefoni etc.

7. All mindre hushållsteknik som kameror, mobiler etc skall laddas med solljus. Det skall ingå som standard till all mindre hushållsteknik. Eller kräv enligt lag en standardladdning med solceller för all småelektronik.

8. Lampor: Det var en svensk lobbyist, Susanne Hammarström, chef i Diplomat PR, för belysningsindustrin som lyckades förbjuda glödlampan, alltså förbudet har inte alls med klimatförändringarna att göra.

Och om vi skall minska energiförbrukningen ställ då krav enligt punkterna 1 – 7, annars är inte förbudet av glödlampan trovärdigt.
Det kostar 10 ggr mer att tillverka lågenergilampor. Kvicksilverlampan är verkligen ett extremt dåligt miljöval. Kvicksilverlampan drar mycket ström tills den blir uppvärmd och är värdelös att tända och släcka samt att ha som ytterbelysning. Den innehåller det extremt farliga miljögiftet kvicksilver och avger cancerogent UV-ljus och radiofrekvent strålning som också är klassat som cancerogent enligt klass 2B av IARC inom WHO.
Lågenergilampor där även LED ingår, kostar mer i energi och råvaror att tillverka, samt som sopa, än en glödlampa och de håller heller inte mycket längre än en glödlampa.

Glödlampan är miljövänlig och avger både ljus och värme. Ett välisolerat hus med energiglasfönster, skulle enkelt värmas upp med kroppsvärme och några 60 watts glödlampor.

Eftersom glödljuset är ett långvågigt ljus når det ut längre från strålkällan och man behöver färre lampor. Den smutsar inte ner elnätet med transienter och skadar därför heller inte annan elektronik. Glödlampan är en miljövänlig lampa på alla sätt förbudet är olyckligt och skall därför upphävas.

Minskar man allmänt den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, kan också de flesta elöverkänsliga återhämta sig och läka, vilket i sin tur leder till att de kan bo kvar i sina hem. Därmed blir samhället också tillgängligt för dem som redan är skadade, samt ger en möjlighet till att återgår i arbete. Färre skulle bli skadade och färre sjukskrivna, vilket är en vinst för alla parter. Att ställa krav på mobilindustrin är en ekonomisk vinst och en hälsovinst för samhället och den enskilda individen.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Cancerrisken för radiofrekvent strålning är klassad som klass 2B enligt IARC (WHO)

I IARCS lista över cancerogen ämnen står det Radiofrekventa elektromagnetiska fält klass 2B. Det står inte elektromagnetiska fält från mobiltelefoner och det är viktigt. Klassificeringen 2B gäller för all radiofrekvens strålning  inte enbart strålningen från mobiltelefoner, alltså inte enbart hjärntumör av mobilstrålningen,  som är lätt att förledas tro. Cancerrisken 2B  är också samma klass som metylkvicksilver.

ADHD – Neuropsykiatrisk sjukdom ökar i takt med mobiltelefonin

ADHD-explosion verksamhetschef slår larm Antalet ADHD-diagnoser på barn har ökat med 700 procent de senaste tio åren i Västmanlands län och trenden kan ses över hela landet. Men det är inte säkert att alla som får en diagnos faktiskt har ADHD. ADHD står för ”attention deficit hyperactivity disorder” och är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som påverkar din förmåga att koncentrera dig och att styra och kontrollera ditt beteende. ADHD (8,1 %)

SVT Från 2011 till 2016 har antalet unga som vårdas för adhd gått från närmare 8.000 till 20.000. Unga som vårdas för autism har ökat från cirka 4.000 till 9.000.

 

adhd2-0-jpg

Skolverket Tillgång till surfplattor och datorer ökar i skolan, men också i förskolan

Det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och användningen ökar i samtliga skolämnen, visar undersökningen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått eller fått låna en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra. Trots ökningen upplever eleverna inte att deras it-kompetens blivit bättre och lärarna uppger att de har ett fortsatt stort behov av kompetensutveckling. Dessutom tycker många elever och lärare att sms och användningen av sociala medier stör i klassrummet. Rapporten visar att det blir allt fler datorer och surfplattor i skolan och att användningen ökar i samtliga skolämnen. Samtidigt skiljer sig användningen stort mellan de elever som fått, eller fått låna, en egen dator av skolan jämfört med de som delar med andra.

 

 

 

Läs mer på Socialstyrelsen om ADHD

 

Svenska barn mår sämst i Norden

Andel 15-åringar som haft minst två besvär mer än en gång i veckan under de senaste sex månaderna. Danmark, Finland, Norge och Sverige, 1985/86–2013/14. Besvären bestod i huvudvärk, ont i magen, ont i ryggen, känt sig yr, känt sig nere, varit irriterad eller på dåligt humör, känt sig nervös samt haft svårt att somna.

 

Frågor till Miljöpartiet och Gustav Fridolin

Hej Fridolin!
Jag lyssnade på dig igår Val 2014 på SVT. Du säger där att mänskliga rättigheter är ingen budgettransaktion, att människor har rätt till en fristad från förföljelse etc. Jag läser även i ert partiprogram vad MP står för gällande mänskliga rättigheter och frihet och demokrati, se länken.

Jag undrar därför, varför gäller inte de dem som är el- och mikrovågsskadade, som lever som el-flyktingar i vårt eget land och som mobilindustrin förföljer genom att höja strålningen dit elöverkänsliga flyttar? Detta har hänt mig bevisligen och flertalet andra.

Eller möjligheten till sjukvård. Trots elsanerade sjukrum som finns på vissa sjukhus vägras elöverkänsliga att nyttja dessa.

Varför arbetar ni inte för att elöverkänsliga skall kunna leva fredade i sina hem eller arbetar för lågstrålande zoner, så att elöverkänsliga slipper grannars WiFi, Dect-telefoner och trådlösa telefoner, eller att privata aktörer placerar sändare som riktas mot elöverkänsligas bostäder?

Varför uppmärksammar inte ni den egna befolkningens flyktingar som tvingas leva utan kontakt med samhället, då telebolagen river kopparledningarna så att dessa personer blir helt avskärmade från samhället.

Varför skyddar ni inte dessa strålskadades fri- och rättigheter och rätten till sin bostad?

Varför har inte MP skaffat sig bättre kunskaper om riskerna med denna artificiella mikrovågsstrålning för att skydda barnen från farlig WiFi-strålning i skolorna och på daghem, samt ställa krav på lägre referensvärden?

Den naturliga mikrovågsstrålningen är MYCKET SVAG och ligger under 25 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet i frekvensområdet 2,5 GHz. Solen avger knappt mikrovågor, ifall mobilindustrins lobbyister påstår det. I Forskningsrådet för Arbetsmiljö och Socialvetenskap 2006 står det att bakgrundsstrålningen är 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter per Hz.

Varför bryr sig inte MP om denna extremt storskaliga miljöfarliga verksamhet som berör hela befolkningen dygnet runt, där det finns äldre kända kunskaper från försvaret om hur farlig denna mikrovågsstrålning är? Man ställer inte ens krav på prövning enligt miljöbalken. Varför ser MP mellan fingrarna med det, varför särbehandlas mobilindustrins verksamhet gynnsamt?

Varför jobbar inte MP enligt miljöbalkens mål, för ett uthålligt samhälle för nu levande och kommande generationer? En sjuk och strålskadad befolkning är väl knappast gynnsamt för samhällsutvecklingen? Teknik är bra till mycket, men teknik till döds gynnar inte framtiden. Man nyttjar de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz (1GHz – 3 GHz) som till 100 % absorberas i de inre organen. Ref. Försvarets radarskola 1958.

Under mitt inlägg skall jag visa hur ohälsan ökat parallellt men den ökande mobilstrålningen som vetenskapligt och bevisligen ger hjärnstress och ADHD.IMG Diagram sjuktal 2_0004

Förr tobaksindustrin nu mobilindustrin

Rökruta på hela skolgården

Som mobilerna nu. Konstigt att skolan/lärarna inte brydde sig om barnens hälsa och varnade för rökningens skadeverkningar. Var det tobaksindustrin som styrde då tro, som mobilindustrin styr nu? Ingen skola eller lärare varnar för mobilstrålningen nu? Hur många har fått lungcancer eller kol av rökningen tro? Och hur många barn kommer att får hjärntumör eller hjärnskada av mobilstrålningen?

WHO INTERNATIONELLA EMF PROJEKTET 2013 – 2014 får mutpengar av SSM och PTS?

Det primära målet för WHO:s internationella EMF Project är att bedöma hälsorisker från EMF inom frekvensområdet 0-300 GHz och att utveckla politiska alternativ för skydda människor från exponering för elektromagnetiska fält. De viktigaste vetenskapliga målen för projekt är att:

 Bedöma den vetenskapliga litteraturen och göra en statusrapport om hälsoeffekter, med tanke på att endast 0,6 % av miljöforskningen går till denna extremt storskaliga miljöpåverkan måste underlaget för denna bedömning vara omöjlig att säkersställa

 Införliva forskningsresultat i WHO: s Environmental Health Criteria (EHC) monografier där bedömningar formella hälsorisk bedrivs på EMF,

 Identifiera kunskapsluckor behöver ytterligare forskning,

 Uppmuntra ett fokuserat forskningsprogram i samverkan med finansiärer och det globala forskarsamhället. Stor risk att industrin själv finansierar denna forskning. Forskningen borde vara oberoende av industrin.

Under årens lopp har flera regeringar gett direkta bidrag till WHO EMF Project, antingen på en periodisk eller ad hoc-basis. För perioden juni 2013 till maj 2014 har följande statliga organ finansierat till WHO

International EMF Project:

 Australian Radiation Protection och Nuclear Safety Agency (ARPANSA),

Australien

 Miljödepartementet, Israel

 Hälsoministeriet, Nya Zeeland

 Svensk strålskyddsinstitut, Sverige

 Svensk Post- och telestyrelsen, Sverige

 Federal Office of Public Health, Schweiz

Man undrar varför både Strålsäkerhetsmyndigheten och Post- och Telestyrelsen ger pengar till WHO  för WHO- projektet om riskerna med elektromagnetisk strålning

Så här skriver WHO om  hälsoriskerna med mobiltelefonin

Finns det några hälsoeffekter?

Ett stort antal studier har genomförts under de senaste två decennierna för att bedöma om mobiltelefoner utgör en potentiell hälsorisk. Hittills har inga negativa hälsoeffekter etablerats som orsakas av mobiltelefoner. En lång rad studier har visat en förhöjd hjärntumörrisk (Den stora Interphone studien visar en statistiskt signifikant ökad risk för dödlighet i hjärntumör för dem som använt mobilen i minst 1 640 timmar ). Den senaste studien, maj 2014, är ytterligare en i raden som visar på förhöjd risk  Mobiltelefonanvändning och hjärntumörer i CERENAT fall-kontrollstudie

Kortsiktiga effekter

Tissue uppvärmning är den huvudsakliga mekanismen för interaktionen mellan högfrekvent energi och människokroppen. Vid de frekvenser som används av mobiltelefoner, det mesta av energin absorberas av hud och andra ytliga vävnader, vilket resulterar i försumbar temperaturhöjning i hjärnan eller andra organ i kroppen. Vad menar WHO med försumbar uppvärmning i hjärnan? Om man inte känner till långtidseffekterna hur kan man då vara säker på att uppvärmningen är försumbar? Hjärnan är ett av de känsligaste organen för mikrovågor. Eftersom man inte har någon känsel i hjärnan så känner man inte hur varm hjärnan blir av mobilen.

Ett antal studier har undersökt effekterna av radiofrekventa fält på hjärnans elektriska aktivitet, kognitiv funktion, sömn, puls och blodtryck hos frivilliga. Hittills ger forskningen inte på någon enhetlig bevis på negativa hälsoeffekter av exponering för radiofrekventa fält vid nivåer under de som orsakar uppvärmning av vävnad. Vidare har forskningen inte kunnat ge stöd till ett orsakssamband mellan exponering för elektromagnetiska fält och självrapporterade symtom, eller ”elöverkänslighet”. Intressant är, att WHO känner till att det  finns vetenskapliga belägg för ett samband mellan elektromagnetisk strålning och elöverkänslighet. Därför borde försiktighetsprincipen gälla om man skulle  följa Miljöbalkens krav, så som den antogs i Riksdagen

Långsiktiga effekter

Epidemiologisk forskning undersöker potentiella långsiktiga riskerna från radiofrekvensexponering har främst sökt ett samband mellan hjärntumörer och mobiltelefoner. Men eftersom många cancerformer märks först flera år efter det samspel som ledde till tumören, och eftersom mobiltelefoner inte används i stor utsträckning fram till början av 1990-talet, kan epidemiologiska studier för närvarande endast bedöma dessa cancerformer som blir tydlig inom kortare tidsperioder. Men resultat från djurstudier visar genomgående ingen ökad risk för långvarig exponering för radiofrekventa fält cancer.  Dessa ord skulle mycket väl ha kunnat sagts av riskförnekarna inom våra myndigheter SSM och PTS , men dessa myndigheter ger  ju pengar till WHO för EMF-projektet.

Flera stora multinationella epidemiologiska studier har genomförts eller pågår, bland annat fall-kontrollstudier och prospektiva kohortstudier som undersöker en rad hälsoeffekter hos vuxna. Den största retrospektiva fall-kontrollstudie uppdaterad om vuxna, Interphone, som samordnas av Internationella centret för cancerforskning (IARC), har utformats för att avgöra om det finns kopplingar mellan användning av mobiltelefoner och huvud och halscancer hos vuxna.

Endast 0,6 % av den totala miljö(gifts)forskningen går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning

Adequate and anticipatory research on the potential hazards of emerging technologies: a case of myopia and inertia? publicerat 2014 Jun 9

Endast 0,6 % av den totala forskningen, av miljö-och hälsorisker, går till hälsorisker med elektromagnetisk strålning, trots att mobilindustrin påverkar snart nog hela världens befolkning med artificiell mikrovågsstrålning. Med tanke på att den naturliga mikrovågsstrålningen endast är 0,000 000 000 000 000 000 01 watt per kvadratmeter i effektenhet per Hz och att den artificiella mikrovågsstrålningen med råge överskrider ett medelvärde på 3 milliwatt per kvadratmeter så är alltså forskningen minimal och därför också kunskapen om hälsoriskerna. Trots minimal forskningsinsatser och stor okunskap om riskerna sätter man alltså in trådlöst (WiFi) i skolmiljön, barnens arbetsmiljö. Samtidigt skyddar riktvärdena inte mot långtidseffekter. Mycket märkligt att politiker och tjänstemän inte reagerar och ställer krav på mer och relevant forskning.

Historien bekräftar att även tekniska innovationer kan ge många fördelar, kan de också orsaka stort mänskligt lidande, miljöförstöring och ekonomiska kostnader. Men vi upprepar historia med nya och framväxande kemiska och tekniska produkter? Som förberedelse för volym 2 av ”Late Lärdomar från tidiga varningar(Europeiska miljöbyrån, 2013), har två analyser genomförts för att hjälpa till att svara på denna fråga. En bibliometrisk analys av forskningsartiklar i 78 miljö, hälsa och säkerhet (EHS) tidskrifter visade att de flesta fokuserade på kända och inte på nya framväxande kemikalier. Vi föreslår att denna ”vetenskapliga tröghet” beror på den vetenskapliga kravet på höga nivåer av bevis via väl replikerade studier; behovet av att offentliggöra snabbt; användningen av befintliga intellektuella och tekniska resurser; och konservativ hållning för många granskare och forskningsfinansiärer. Den andra analysen visade att sedan 1996 finansiering av EHS forskningen representerade bara 0,6% av den totala finansieringen av forskning och teknisk utveckling (FoU). Jämfört med RTD finansiering, EHS forskningsfinansiering för IKT, nanoteknik och bioteknik var 0,09%, 2,3% respektive 4% av den totala forskningen, respektive. Den låga EHS forsknings förhållandet verkar vara en oavsiktlig konsekvens av disparata finansieringsbeslut; teknisk optimism; a priori påståenden om säkerhet; kollektiv hybris; och myopi. I ljuset av historien om tidigare tekniska risker, där EHS forskningen var för lite och för sent, föreslår vi att det skulle vara klokt att ägna en del 5-15% av FoTU EHS forskning för att förutse och minimera potentiella risker och maximera den kommersiella livslängden av ny teknik.

Pilotstudie för att göra kostnadseffektiva elsaneringar i bostadmiljö

A pilot neighborhood study towards establishing a benchmark for reducing electromagnetic field levels within single family residential dwellings.

Go0gleöversättning

Elektromagnetiska fält (EMF) genomsyra den byggda miljön i olika former och kommer från ett antal källor, inklusive elektriska ledningar och apparater, trådlös kommunikation, ”energisnålabelysning och apparater. Det kan finnas i inomhusmiljön direkt från inomhuskällor, eller kan överföras genom byggmaterial från externa källor. Forskare har identifierat det som en  miljöförorening inomhus eller toxin som har plågat utvecklade länder och som orsakar en rad negativa hälsoeffekter såsom sjukhus-syndromet symtom, astma, diabetes, multipel skleros, leukemi, elektroöverkänslighet (EHS), beteendestörningar och mycket mer. För närvarande finns ingen internationell konsensus om riktlinjer och gränsvärden. Denna uppsats presenterar resultaten av 29 EMF fältrevisioner i en familjshus som ligger inom en stadsdel i Toronto (Kanada). Följande EMF spektra utvärderades: radiofrekvens, kraftfrekventa elektriska fält, kraftfrekventa magnetfält och högfrekventa spänningstransienter. Fält revisioner genomförts för att ge initiala baslinjen statistik som skall användas i framtida studier och för att jämföras med en billig EMF reduktion designen införlivas i Renovation2050 analyshus ligger inom testgrannskapet. Resultaten visar strategin för att till låg kostnad minska exponeringen med 80% för högintensiva EMF fält .Forskning av denna typ har inte utförts med avseende på stadsmiljö. Kunskapen kan användas till att stimulera en industriell utveckling för att minska exponering av elektromagnetiska fält i ett bostadsområde.

Europaparlamentets och rådets nya direktiv 2013/35/EU den 26 juni 2013

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU den 26 juni 2013

Det nya direktivet omfattar inte långtidseffekter och cancerrisk trots att IARC inom WHO nu säkerhetsställt att det finns en möjlig cancerrisk klass 2 b gällande mobilindustrins elektromagnetisk mikrovågsstrålning. Intressant är att de nya direktiven förändrar inte de gamla

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/35/EU av den 26 juni 2013 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält) i arbetet
6)
Direktiv 2004/40/EG bör upphävas, och bättre lämpade och proportionella åtgärder som skyddar arbetstagare mot risker förknippade med elektromagnetiska fält bör införas. Det direktivet beaktade inte de långsiktiga effekter, exempelvis eventuell cancerrisk, av exponering för
tidsvarierande elektriska, magnetiska och elektromagnetiska fält i sådana fall där det för närvarande inte före ligger några etablerade vetenskapliga bevis för något orsakssamband. Det här direktivet är avsett att ta itu med alla kända direkta och biofysiska effekter och indirekta
effekter som orsakas av elektromagnetiska fält, i syfte att inte endast trygga den enskilde arbetstagarens hälsa och säkerhet utan även att skapa ett minimiskydd för alla
arbetstagare inom unionen och samtidigt minska en eventuell snedvridning av konkurrensen.

(7)
Detta direktiv omfattar inte påstådda långsiktiga effekter av exponering av elektromagnetiska fält, eftersom det för närvarande inte föreligger några väletablerade vetenskapliga bevis för ett orsakssamband. Om det emellertid kommer fram sådana väletablerade vetenskapliga bevis, bör
kommissionen överväga hur man lämpligast kan komma till rätta med sådana effekter och genom sin rapport om det praktiska genomförandet av detta direktiv hålla Europaparlamentet och rådet informerade i detta avseende. Kommissionen bör därvid beakta, utöver den relevanta
information som den erhåller från medlemsstaterna, aktuell forskning och nya vetenskapliga rön utifrån uppgifter på detta område.

Den höga artificiella mikrovågsstrålningen är orsaken till uppvärmningen? – Troligen

Temperaturökningen klar 2 (2)

 

Här en länk till att den ökande mängden radiofrekventa strålning är orsaken till uppvärmning av klimatet, vilket jag tar upp i denna film

Men förstärker man med än mer partiklar i lufthavet övergår mikrovågsstrålning till värmestrålning

Googleöversättning

Sedan slutet av 1950-talet, har Mikrovågsugn Radiofrekvenser blivit den dominerande formen av kommunikation för TV, Mobiltelefoner, Väderstationer, och en mängd andra användningsområden. Var och en av dessa företag har MILJONER abonnenter! Satellitantenner och Earth antenner sänder UHF och högre mikrovågsfrekvenser över hela planeten. Precis som en vakuumröret i gamla elektronik, är mikrovågor isolerade av rymdens vakuum. Eftersom rymdens vakuum verkar isolerande, är mikrovågsugn radiofrekvenser utspridda genom vår atmosfär i en ökande takt. Jorden är en roterande elektromagnetiskt fält som innehåller ett dielektriskt material som kallas vatten. Sända oscillerande mikrovågsugn radiofrekvenser genom ett elektromagnetiskt fält i ett dielektriskt material, såsom vatten, skapar radiofrekvensuppvärmning (även kallad RF-uppvärmning) på molekylär nivå av vatten. Eftersom jordens elektromagnetiska pekar direkt mot Nordpolen och jordens atmosfär fält cirkulerar den uppvärmda luften genom vanlig konvektion mot Nordpolen är värmeradiofrekvens styrs direkt mot polarisarna. Detta smälter polarisarna. Eftersom vår atmosfär är gjord av vatten och jorden är täckt med vatten och is, mikrovågsugn radiofrekvenser passerar genom våra atmosfär, hav och istäcken. Eftersom wattal nivåerna är minimala, är uppvärmningen orsakas av ett konstant flöde av vågor som aldrig är avstängda. Det liknar tillagning av mat i mikrovågsugnen vid en lägre watt inställning. Det tar längre tid, men ändå uppnår det målet. Global Warming historia helt sammanfaller med historien om artificiella satelliter och användning av mikrovågsugn radiofrekvenser. Den industriella revolutionen hände i början av 1800-talet. Men i slutet av 1950-talet är när Global Warming blev en fråga. Tidslinjen för den globala uppvärmningen inte sammanfaller med den industriella revolutionen eller Mobiles alls.