Utbrändhet eller trötthetssyndrom är förstadier till elöverkänslighet

Jag har mött flertalet personer som blivit utbrända eller drabbats av trötthetssymtom. Extrem trötthet drabbas även elöverkänsliga av. Denna extrema trötthet tyder på hjärnskada, vilket varenda läkare borde ha kunnat diagnosers. En hjärna som skadas oavsett på vilket sätt som kraftig hjärnskakning, lösningsmedelsskadad, eller långvarig hjärnstress, eller när mikrovågsstrålning skadar hjärnan, så är just symtomen långvarig trötthet som man inte kan sova bort.

Stressmottagningen skriver att vid en djupare kontakt med personer med utmattningssyndrom, upplever man dem faktiskt som fysiskt och mentalt totalt uttömda. De symtombild som stressmottagningen ser hos dessa personer är lik den som elöverkänsliga har :

Kognitiva symtom

 • Minnesstörningar
 • Svåra koncentrationsproblem
 • Oförmåga att tänka klart
 • Låg stresstolerans
 • Överkänslighet för ljud, ljus, lukter
 • ”Tunnelseende”

Somatiska symtom

 • Trötthet /uttmattning
 • Sömnsvårigheter
 • Ökad infektionskänslighet
 • Ökad smärtkänslighet
 • Muskelproblem
 • Mag-tarm problem

Psyke

 • Känslolabilitet
 • Nedstämndhet

 

Stresscenter skriver: Utifrån de intensiva kontakter med personer som råkat ut för stressammanbrott, kan man uppställa forskningshypotesen att utmattningsssyndrom i mer eller mindre uttalad form förekommer hos alla som drabbas av stressammanbrott och tillhörande problem. Dessa tillstånd kan också påverka andra system negativt och ge upphov till en rad sjukdomar.

Bland dessa kan nämnas fibromyalgi, som förutom utmattningssymtom också ger en ökad känslighet för smärta. Man har också identifierat ett kroniskt trötthetssyndrom som ger allvarliga störningar i immunsystemet.  – – – –  Utmattningssyndrom kan också förekomma vid traditionella somatiska sjukdomar. T.ex. har ofta hela listan av kognitiva och somatiska symtom observerats hos patienter som drabbats av akut hjärtinfarkt eller genomgått bypassoperation.

Så här skriver Stresscenter om Hjärnstress: Just nu arbetar man med två hypoteser som skulle förklara mekanismen bakom verkningarna av långvarig stressexponering på hjärnan och det övriga nervsystemet. Den första hypotesen kallas cortisol kaskad och berör skador som kan uppkomma i det system i hjärnan som svarar för reaktioner på fara. En upplevd fara i en stressituation leder till att binjurebarken producerar cortisol som ska hjälpa oss att klara de allvarliga påfrestningarna. I vanliga fall leder så höga nivåer av cortisol i kroppen och därefter i hjärnan till att hippocampus minskar cortisolproduktionen. Men om stressen blir långvarig kan reglersystemet råka i obalans, med den följden att cortisolnivåerna förblir höga och eventuellt skadar hippocampus, speciellt de dendriter i hippocampus som står för och förstärker impulser och utformning av initiala minnen.

Stressexponeringens längd tycks vara avgörande – vid kortare exponering förekommer temporära förändringar i hippocampusområdet som kan försvinna i och med en bättre livssituation. Om stressexponeringen blir långvarig kan individen överskrida en viss gräns, Den senaste forskningen på Karolinska Institutet visar att skador i centrala nervsystemet inte alls är så permanenta som vi tidigare trott. Reparationsarbetet i nervsystemet tar dock mycket lång tid, vilket kan innebära att det tar månader eller år innan man blir helt återställd.

En annan teori som formulerats av svenska forskare i Göteborg avser störningar i samverkan mellan nerv- och gliaceller. Astrogliaceller tycks hjälpa nervceller att hålla den optimala nivån av glutamat (en av de viktigaste signalsubstanserna i hjärnan) och kalium för att få det optimala signal–brusförhållandet. Störningar i det systemet kan förändra detta förhållande och därmed minska överföringskapaciteten i nervcellerna. Störningar i glutamat- och kaliumupptag har observerats vid infektioner i nervsystemet eller efter relativt kraftig psykologi påverkan.  Även en del neurohormonella störningar kan härledas till en minskad glutamatåterupptagningsförmåga i astrogliacellerna.

Vilka som anses vara i riskzonen är en långvarig exponering för påfrestningar, utan möjlighet till återhämtning, som tycks utgöra den viktigaste riskfaktorn.

En långvarig påverkan är den artificiella mikrovågsstrålningen som dygnet runt stressar hjärnan. Det är de trådlösa systemen som WiF, DECT-telefoner, trådlösa larm, mobiltelefoner, men också lågenergilampor tycks skada nervsystemet. Likaså trådlösa system på arbetsplatsen eller om strålningen från basstationer är hög där personen sover.

Jag har kunnat se att de som lider av trötthetssyndrom, utmattningssyndrom återhämtar sig snabbare om de tar bort WiFi, Dect-telefoner och lågenergilampor samt mobiler. Personer med trötthetssyndrom säger sig också känna av strålningen från elektriska apparater. Skillnaden mellan elöverkänsliga och dem med trötthetssyndrom, är att elöverkänsliga blir verkligen sjuka av strålningen både som fysisk smärta i hud och muskler och obehag på grund av främst neurologiska störningar som hjärtarytmi, muskelkramper, koordinationsproblem, ofrivilliga muskelsammandragningar, synproblem, mag-tarmproblem etc.

Personer som blivit utbrända eller har trötthetssymtom, utmattningssyndrom bör undvika den trådlösa tekniken så långt det går, risken finns att det kan gå över i en handikappande elöverkänslighet, som ingen blir frisk ifrån utan kräver elsanerad miljö för att kunna fungera någorlunda normalt.

Jag har en bekant som var sjukskriven för utmattningssyndrom. Personen visste inte så mycket om strålning från olika apparater, att DECT-telefonen strålade hela tiden. Jag föreslog att hon skulle ta bort DECT:en och lågenergilampan som personen kände av.

Efter ett tag började personen känna sig bättre och mer fysiskt stark och började långsamt träna upp kroppen igen. Personen rehabilitera sig själv, för någon hjälp av läkarvården fick personen inte. Bara genom att ta bort apparater som sprider  mikrovågsstrålning fick personen tillbaka kraften och energin. Som själv elöverkänslig har jag fått ständiga bevis på att man blir trött och orkeslös av den artificiella mikrovågsstrålningen.

En person som varit utbrända eller haft utmattningssyndrom bör inte tvingas till ett arbeta där man måste ha en mobil påslagen hela arbetstiden, eller än värre vistas i strålningen från WiFi som verkligen påverkar hälsan så allvarligt att det snabbt kan slå över till strålskadan elöverkänslighet.

FORSKNING HJÄRNSTRESS

MOBILSTRÅLNINGENS PÅVERKAN PÅ HJÄRNAN

12- 2012: Forskningen visar samband mellan ALS och exponering för elektromagnetisk strålning . Förhöjd risk för ALS bland dem som exponerats mest. Zhou mfl. 2012

11- 2012: Exponering för mikrovågsstrålning som liknar wifi  (2,45 GHz) orsakar försämrat glukosupptag i hjärnan, vilket kan leda till sämre minne och inlärningsförmåga. Lu mfl  2012

11- 2012: Störningar i orienteringsförmågan och beteende hos råttor som exponeras för mobilstrålning under kort tid (2 tim) tyder på oxidativ stress. Khirazova mfl 2012

10-2012:  Strålning från trådlös telefon eller mobiltelefon försämrar överlevnaden för hjärntumörfall. Hardell och Carlberg 2013; Lennart Hardell blogg

10-2012: Barn som använder mobilen under natten löper ökad risk för psykisk ohälsa som självmordkänslor. Oshima mfl 2012

9-2012: Ytterligare ett forskarlag har konstaterat att vid exponering för pulsad elektromagnetisk strålning (mobilstrålning) blir den skyddande blod-hjärnbarriären, hos råttor, genomsläpplig för andra ämnen (exempelvis albumin) Zhao mfl 2012  Salford forskargrupp vid Lunds Universitet konstaterade detta 1994. Amerikanska forskare redan på 1970-talet (The Scientist)

9-2012: Exponering av mobilstrålning, under gällande gränsvärde, orsakar skador på hjärnan hos möss som exponerats under högst en månad : ”Det finns bevis för neuronal degeneration och förstorade perivaskulära utrymmen i hippocampus vid exponering för frekvenserna inom mikrovågsområdet.  Vidare blev mitokondrier svullna och crista var störda. Den grova endoplasmatiska retiklet uppvisade sacculated utvidgning och en minskning av mängden av synaptiska vesiklar.” Effekterna kan leda till bland annat försämrad kognitiv förmåga. Zao mfl 2012

9-2012: Enzymer i hjärnceller kan påverkas hos unga möss som exponeras för mikrovågor (16,5 GHz) likaså gliaceller (nervceller) samt orsaka inflammation och tumörtillväxt. Paulray mfl  2012

8-2012: Dygnsrytmen och melatoninnivåer i blod hos försöksdjur påverkas av mobilstrålning. Påverkan varierar med tid på dygnet. Quin mfl 2012

7-2012: Svaga lågfrekventa elektromagnetiska fält med komplex sammansättning ger bestående hjärnskador hos musfoster som leder till beteendeförändringar. Fournier mfl 2012

7-2012: Lägre risk för hjärntumör hos barn som bor på landet. Christensen mfl 2012/CEFALO Kommentar: Lägre exponering för både bilavgaser och elektromagnetiska fält p g a färre sändare i närmiljön kan vara förklaring

7-2012: Möss som exponeras för elektromagnetisk strålning under totalt 200 timmar vid nivåer långt under gällande gränsvärde (3 mikroTesla) får symtom som tyder på depression/ångest.  Dessutom ökade nivåerna av kortikosteron, som är kopplat till stress och försämrat minne. Kitaoka mfl  2012 Flera studier visar samma sak att elektromagnetisk strålning har en kraftig negativ stresseffekt som leder till ökad risk för depression/ångest/nedstämdhet samt sämre minne. Redan 1992 visade sydafrikanska forskare att kortikosteron påverkades och drog slutsatsen att strålningsexponeringen leder till en kronisk negativ stresspåverkan. deBruyn 1992

6-2012: Myror får försämrad orienteringsförmåga och minne efter exponering för GSM-strålning. Cammaerts mfl 2012

5-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält främjar hjärncancercellers tillväxt. Martinez mfl 2012

5-2012: Mobilstrålning orsakar stressrelaterat aggressivitet och oro hos möss.  Sokolovic mfl 2012

5-2012: Lågfrekventa fält (50 gånger under ICNIRP:s referensvärde) orsakar oxidativ stress i hjärnceller. Chu mfl

5-2012: Låga nivåer av elektromagnetiska fält, 50 gånger under ICNIRP:s  referensvärde, (100 mikroTesla) ökar halterna av kväveoxid i hjärnan hos exponerade möss redan efter 5 dagars exponering. Förhöjda halter av kvävoxid i nervsystemet ses hos personer drabbade av MS. Cho mfl 2012

4-2012: Lågfrekvent elektromagnetiska fält försämrar minnet hos möss. Foroozandeh mfl. 2012

4-2012: Ökad dödlighet i hjärntumör bland unga (under 40 år) i Frankrike. Fayard mfl 2012

3-2012: Mobilstrålning påverkar hjärnans elektriska aktivitet (EEG) hos friska unga män. Stora individuella variationer. Schmid mfl  2012; Loughran mfl 2012

3-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält i kuvöser hämmar produktionen av sömnhormonet melatonin. För tidigt födda barn exponeras för relativt höga nivåer av magnetfält. Bellieni mfl 2012  Samma forskargrupp har dokumenterat att hjärtrytmen hos små bebisars påverkas via det autonoma nervsystemet av EMF från kuvöserna. Bellieni mfl 2008

3-2012: Exponering under fosterstadiet för mobilstrålning under gällande ICNIRP:s referensvärde orsakar beteendestörningar (ADHD) och försämrad minnesförmåga hos möss. Tamir mfl 2012

3-2012; Lågfrekventa fält (50 Hz) vid 8 mikroTesla under 4 timmar (refernsvärdet är 100 mikrotesla) har skadliga effekter på minnet hos möss. Forozaandeh mfl  2012

3-2012 (2008): Mobilstrålning skadar hjärnceller på råttor. Zu mfl 2008

3-2012: Mobilanvändning bland unga leder till psykisk ohälsa som  stress, sömnproblem och depressionstendenser. Thomé Sara 2012

1-2012: Lågfrekventa elektromagnetiska fält orsakar skador på hjärnan hos kycklingfoster som exponerades för låga fältnivåer under gällande referensvärde (under 7 mikroTestla). Lahijani mfl 2012

1-2012: Mobilstrålning påverkar myrors orienteringsförmåga.Cammaerts mfl 2012

1-2012: Mobilstrålning orsakar oxidativ stress och påverkar viktiga signalsubstanser (noradrenalin och dopamin) i fosterhjärnor, då gravida exponerats för mobilstrålning. Jing mfl 2012

1-2012: Mobilstrålning och strålning från basenheten till trådlös DECT-telefoner förändrar flertalet viktiga proteiner i hjärnan. Skadorna på dessa proteiner kan ha betydelse för uppkomsten av en lång rad symtom och sjukdomar. Fragoupoulou mfl 2012

1-2012: Av unga studenter som nyttjar mobil får nästan var 5:e återkommande huvudvärk av mobilprat (HAMP).  Kuyung Chu mfl 2012

11-2011: Ett stort antal studier belägger att mobiltelefonstrålning kan kopplas till en lång rad negativa hälsoeffekter enligt forskningsgenomgång av hjärnkirurger och experter från hela världen. Mobile Wise report 2011

7-2011: Mobilstrålning som ligger långt under ICNIRP:s  refernsvärde skadar hjärncellers DNA och förändrar gener, vilket kan leda till cancer. Karaca mfl  2011 Studien visar tvärt emot vad mobillobbyisternas experter Anders Ahlbom och Maria Feychting som påstår: ”Det finns ingen mekanism för hur strålningen skulle kunna orsaka cancer”.

4-2011: Bin, som exponeras för mobilstrålning, förändrar sitt beteende, vilket kan bero på förändringar i glukos och kolhydrater. Neelima mfl  2011

2-2011: Femtio minuters exponering för mobilstrålning och under halva gällande referensvärde (ICNIRP) ökar hjärnans användning av glukos (glukosmetabolism), vilket visas med PET-kamera. Halten av glukosmetabolism är ett vanligt sätt att mäta hjärnaktiviteten. En ökad glukosmetabolism registreras även vid tumörer. Studien har fått stor uppmärksamhet. Volkow mfl 2011

1-2011: Projektledaren för Interphone (WHO-studien om hjärntumörer) skriver i en kommentar att den ökade risker som observerats i de mest exponerade delarna av hjärnan samt i de mest exponerade grupperna i studien, är vad man kan förvänta sig se om det finns en förhöjd risk för hjärntumör. Professorerna Cardis och Sadetzki menar också att Interphone-studien lider av stora problem (felkällor i metodiken eller bedömningen)  som kan undervärdera risken. Exempelvis att medianvändaren i studien nyttjade mobilen mycket mindre i förhållande till dagens användare. Cardis mfl Sadetzki 2011

12-2010: Exponering under 50 minuter för Tetra/Rakel-signal orsakar huvudvärk, koncentrationssvårigheter och trötthet. Nieto-Hernandez mfl 2010

12-2010: Analys visar att svensk forskning bekräftar Interphone-studien och inte tvärtom som tidigare hävdats. Hardell mfl 2010

12-2010: Barn som exponerats för mobilstrålning som foster i mammans mage och under de första åren löper högre risk för beteendestörningar. Divan mfl 2010. Studien bekräftar resultaten av den första delstudien som publicerades för två år sedan.Divan mfl 2008

11-2010: Långtidsanvändning av mobiltelefon kan påverka halten av Beta-trace protein som reglerar sömnen genom prostaglandin i D-systemet. Proteinet finns i cerebrospinalvätskan. Påverkan på detta protein kan få effekter på sömnen. Hardell mfl 2010

11-2010: Råttor som exponeras för mobilstrålning en timma om dagen i 28 dagar får signifikant lägre antal neuroner (Purkinje celler) jämfört med oexponerad kontrollgrupp. Sonnez mfl. 2010

11-2010: Människor som bor i närhet av en mobilmast/mobilbasstation i Tyskland har ökad förekomst av de symtom som dokumenterades redan på 60- och 70-talet och som beskrivits som mikrovågssyndromet: sömnstörningar, nedstämdhet, neurologiska symtom, ledvärk, hjärtproblem, hörsel och synrubbningar ökade ju närmare masten personerna bodde. Eger mfl 2010  Symtom som elöverkänsliga oftast uppger.

11-2010: Efter15 års mobilanvändning kan man uttyda nära nog en statistiskt signifikant ökad risk på 87%  för hjärntumör och för leukemi. Cooke mfl 2010

10-2010: Möss som exponeras i 8 timmar om dagen under 3 veckor för mobilstrålning får ökad förekomst av proteiner i hjärnan som kan relateras till hjärnskador. Maskey mfl 2010

9-2010: Studie visar att personer som exponeras för strålning från en mobiltelefon en timma före sänggående får sämre sömn. Studien är finansierad av mobilindustrin (MMF) som i tidigare studier visat att mobilen orsakar huvudvärk. De testpersoner som betecknas ”känsliga” i studien är personer som fått symtom av mobilanvändning och som använder mobilen betydligt mer än de ”icke-känsliga”. De ”icke-känsliga” fick lika mycket symtom som de ”känsliga” när de exponerades för samma stråldos som de ”känsliga” i försöken, dvs 3 timmar. Det tyder på att det kan finnas en tidsgräns, allmänt sett, när symtom uppkommer och det kan därför även finnas en tidsgräns för viss stråldos som kan leda till hjärnskador. Detta i sin tur borde tolkas som att referensvärdet för mobiler är för högt. (Enligt kända miljörisker, är det belagt att uppkommer en akut men icke dödlig reaktion finns också en risk för långtidseffekter som då oftast är allvarlig) Lowden et al. 2010; Arnetz mfl 2008

7-2010: Studie som visar samband mellan antal mobiltelefonabonnemang och förekomsten av hjärntumörer i USA:s delstater. Lehrer mfl 2010

6-2010: Risken för hjärntumör ökar 3,4 gånger hos mobilandvändare som nyttjar mobilen ungefär en halvtimma om dagen i tio år. Den sammanlagda exponeringstiden motsvarar drygt 2000 timmar.  Hardell mfl  2010

6-2010: Risk att få tinnitus fördubblas efter ett år vid mobiltelefonanvändning.  Hutter mfl 2010

4-2010: Studie bekräftar återigen att pulsad mikrovågsstrålning (mobilstrålning) stressar hjärnan. Möss som exponerades för GSM 915 MHz fick en signifikant ökning av Beta-aktivitet i hjärnan (de frekvenser som kännetecknar vaket tillstånd). Denna effekt, tillsammans med melatoninpåverkan, är orsaken till att exponering för mobilstrålning ofta leder till sömnlöshet och sömnstörningar.Vorobyov mfl  2010

4-2010: Studie visar samma sak som nedan: råtthjärnor reagerar negativt på mobilstrålning. Exponering för stråldos under 2 timmar per dag i 35 dagar vid effektnivåer 1 W/kg (gränsvärdet är 2 W/kg) uppstod DNA-skador i hjärncellerna. Råttorna motsvarade människobarn åldermässigt. Paulray & Behari 2010.

4-2010: Oberoende forskargrupp, från mobilindustrin, visar i studie att råtthjärnor påverkas negativt av att exponeras för mikrovågor. Råttorna exponerades under 2 timmar per dag i 35 dagar. Analyser visade på DNA-skador via Comet-analys samt förändrad enzymaktivitet. Forskarnas bedömning av resultatet är att exponering under längre tid för mikrovågor kan orsaka betydande skada på hjärnan och främja tumörtillväxt. Kesari mfl  2010

4-2010: Studie visar att elektromagnetiska fält kan ge hjärntumör och att barn löper ökade risk. Risken för hjärntumör hos barn upp till 15 år var elva gånger (OR 10,9) högre om stråldosen var över 0,4 mikroTesla. Resultatet grundar sig uppmätt verklig stråldos med mätinstrument. I vissa studier är den enbart beräknad vilket inte speglar verklighetens exponering. För jämförelse är gränsvärdet i Sverige 100 mikroTesla, vilket rekommenderas av ICNIRP. Resultatet visar att hjärntumörrisken ökar långt under det satta referensvärdet. Myndigheterna känner dock till att nuvarande referensvärdet enbart skyddar vid korttidseffekter och inte mot långtidseffekter. Men detta förhållande informerar inte SSM om, vilket är en skandal. Saito mfl 2010

2-2010: Möss som exponeras tre timmar om dagen från andra levnadsdagen till och med 14:e levnadsdagen för låga nivåer av mikrovågor (840 MHz) får beteendestörningar som är stressrelaterade. Effekttäthet är 60 mikrowatt per kvadratmeter (referensvärdet för 840 MHz är 4 500 000 mikro/Wm2) Daniels mfl 2010.

2-2010: Möss som exponerats för mobilstrålning under gällande referensvärde, 1,6 W/kg förlorar nästan helt ”pyramidceller” i cornu armonis, en del av hippocampus i hjärnan. Hippocampus har stor betydelse för minnet och orienteringsförmågan. Hippocampus är skadat hos Alzheimerspatienter. Maskey et al. 2010 Turiska forskare visade samma sak 2009,   Flertalet studier har tidigare visat att möss får sämre minne Effects of Mobile Phone Radiation upon the Mammalian Brain. Upprepade studier har visat att människor som exponerats för mikrovågor får minnesstörningar, vilket är ett av många symtom i mikrovågssyndromet som dokumenterades på 1960-talet i Ryssland.

1-2010: Möss som exponeras för en mobiltelefon 1 timma per dag i 4 veckor får försämrat minne och skadade hjärnceller. Narayanan mfil  2010.

11-2009: Möss som exponerats för lågfrekventa fält (50Hz) 0,5 mikroTesla 24 timmar om dagen under 4-6 veckor får förhöjda nivåer av stress-relaterade ämnen och får depressivt beteende. Mössen fick även förhöjda glukos-nivåer i blodet. Studien visar att långvarig exponering för magnetiska fält leder till stress och kan ha en depressiv påverkan. Szmerszky mfl 2009.

11-2009: Två studier visar att elektromagnetiska fält, både lågfrekventa och högfrekventa (mobiltelefoni) skadar DNA genom att orsaka oxidativ stress. Dessa resultat bekräftar tidigare forskning på EMF. Mobilstrålning skadar hjärnceller: Xu mfl 2009. Här lågfrekventa fält: Yokus mfl 2009

11-2009: Mobilstrålning påverkar blod- och hjärnbarriären film Salford mfl

10-2009: Metaanalys mobiltelefoner hjärntumörer. Sju av Hardellgruppens åtta studier har bedöms till högst kvalitet internationellt. Hardellgruppens forskning påvisar genomgående ökad risk för hjärntumör av mobiltelefoner. Journal of Clinical Oncology 2009.

10-2009: Studie visar att strålningen från mobiltelefoni påverkar delar i hjärnan som styr beteende. Daniels mfl 2009

8-2009: Mobilanvändning orsakar försämrat minne hos unga. Abramson mfl 2009.

6-2009: Mobilen och DECT-telefonen (trådlös telefon) ökar risken för hjärntumör för unga användare (under 20 år) med 4-5 ggr och upp till 8 ggr vid den sida som mobilen använts. Hardell, Carlberg, 2009

4-2009: Ny meta-analys Alla hjärntumörstudier av mobilen. Fördubblad risk för hjärntumör efter 10 års användning. Khurana mlf: Hela artikeln här.

4-2009: Strålningen från mobiltelefon påverkar minnet och den kognitiva förmågan hos råttor Narayanan mfl:

4-2009. Nyfödda råttor som exponeras för mobilstrålning leder till skador på hjärnan. Nyföddas hjärnor är signifikant mer känsliga för skador än fullvuxnas. Studien visade att EMF inducerar signifikant åldersrelaterade förändringar i hjärnan vilket är dos- responsberoende. Vårt resultat indikerar att störningarna av EMF genereras i samband med användning av elektrisk utrustning och apparater. Det finns anledning till oro för hälsopåverkan av hjärnan åtminstone när det gäller tidiga postnatala neurogenes :  Orendacova mfl

3-2009: Wiens Universitet: Interphone undervärderar risken för hjärntumörer. Forskningen visa att hjärntumörrisken ökar efter 10 års användning av mobiltelefon.Professor M. Kundi

2-2009:Forskning visar att mobilstrålning minskat antalet celler i hjärnan som är viktiga för minnet. (hippocampus).Bas mfl:

2-2009: Råttor som exponeras för GSM i en timma per dag i 28 dagar har färre hjärnceller Bas mfl.:

2-2009: Barn till mammor som exponering för extremt lågfrekventa magnetfält har förhöjd risk att få hjärntumör   Li P mfl.

2-2009: Sömnproblemen ökar katastrofalt  Forskare slår larmHallberg 

11-2008: Belägg för att elektromagnetiska fält ökar risken för Alzheimers. Huss mfl

10-2008: Påverkan av blod-hjämbarriären och nervcellskada i råtthjärna efter 14 och 28 dagars exponering för mikrovågor från GSM mobiltelefon. Eberhardt mfl

8-2008: Dödlighet av neurodegenerativa sjukdomar nära kraftledningar. Longitudinell studie av den schweiziska befolkningen  Huss mfl

4-2008: En meta-analys av tillgänglig forskning visar ett samband mellan EMF-exponering i arbetet och Alzheimers.  Garcia mfl 2008

2-2008: Studier på råttor visar att mobilstrålning kan leda till långsiktiga neurologiska skador. Yan mfl 2008

4-2006: Studie styrker beläggen för ett samband mellan EMF och neurodegenerativa sjukdomar har ökat de senaste åren. Hug mfl 2006

FORSKNING SOM BERÖR ELÖVERKÄNSLIGHET

2012: Professor Dariusz Leszczynski – Det kan inte komma som någon överraskning att den mänskliga kroppen kan reagera på elektromagnetiskt fält

2011 Dec;121 Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract

2011: En Film  http://www.youtube.com/watch?v=V5W1tAv_uF0&feature=related

December 2011   Electromagnetic Hypersensitivity: Evidence for a Novel Neurological Syndrome Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00207454.2011.608139

1998:23 Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet

1998:  Mar-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer

2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04

1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.

”Pseudo-järnbrist i franska befolkningen som bor i närheten högspända kraftledningar: Ett dilemma för kliniker” http://www.emfacts.com/download/pid_france.pdf

”Den Ross House elektrisk transformatorstation fall”, http://www.emfacts.com/download/The_Ross_House_Electrical_Substation.pdf

Annonser