INCIRPs kommission 2014

Kommissionen 2014

Rüdiger Matthes Ordförande

Maria Feychting  Vice ordförande jävig

Rodney Croft Medlem

Adèle Grön Medlem

Kari Jokela Medlem

James Lin Medlem

Carmela Marino Medlem

Agnette Peralta Medlem

Zenon Sienkiewicz Medlem

Per Söderberg jävig Medlem

Bruce Stuck Medlem

Eric van Rongen Medlem

Soichi Watanabe Medlem

ICNIRPs Vetenskaplig expertgrupp september 2014

Vetenskaplig expertgrupp 2014

peter Achermann

SEG Ledamot – PG Dataluckor

Clemens Dasenbrock

SEG Ledamot – PG Dataluckor

Anssi Auvinen

SEG Ledamot – PG Dataluckor

David Coggon

SEG Ledamot – PG Ultraljud

René de Sèze

SEG Ledamot – PG Filosofi

Francis Duck

SEG Ledamot – PG Ultraljud

Penny Gowland

SEG Ledamot – PG NIR för diagnostiska ändamål

Akimasa Hirata

SEG Medlem

Leeka Kheifets

SEG Medlem

Jukka Juutilainen

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Isabelle Lagroye

SEG Ledamot – PG Dataluckor

Sarah Loughran

SEG Medlem

Timothy Leighton

SEG Ledamot – PG Ultraljud

Mats-Olof Mattsson

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Augusto Morales

SEG Ledamot – PG NIR för diagnostiska ändamål, NIR för kosmetiska ändamål

John O’Hagan

SEG Medlem

Chiyoji Ohkubo

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Tsutomu Okuno

SEG Medlem

Jeong-Ki Pack

SEG Ledamot – PG Dataluckor, PG NIR för kosmetiska ändamål

David Savitz

SEG Ledamot – PG Ultraljud

Karl Schulmeister

SEG Medlem

Rianne Stam

SEG Ledamot – PG filosofi, PG NIR för diagnostiska ändamål

John Tattersall

SEG Medlem

Andrew Wood

SEG Ledamot – PG filosofi, PG Dataluckor

Marvin Ziskin

SEG Ledamot – PG Ultraljud, PG för diagnostiska ändamål, PG för kosmetiska ändamål

Cancern har ökat lavinartat enligt WHO

Världshälsoorganisationen WHO har släppt en dyster framtidsprognos.

The Guardian.

Antalet nya cancerfall väntas öka från 14 miljoner till 25 miljoner per år de närmaste 20 åren – en ökning med 70 procent.

– Trots glädjande framsteg visar rapporten att vi inte kan behandla oss ut ur cancerproblemet, säger Christopher Wild, medförfattare till rapporten, till The Guardian.

Frågor till Strålsäkerhetsmyndigheten

Till Strålsäkerhetsmyndigheten samt kopia till Folkhälsomyndigheten

Så här står det på SSM:s webbsida:
Grundläggande begränsningar och referensvärden
Rekommendationerna i det allmänna rådet består av två olika typer av gränser för elektromagnetiska fält: dels grundläggande begränsningar, dels referensvärden. De grundläggande begränsningarna avser elektriska fenomen eller energiabsorption inne i kroppen. Dessa kan vara svåra att mäta direkt. Därför anges referensvärdena i storheter som är enkla att mäta i omgivningen. Referensvärdena säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De är alltså tilltagna med marginal.
Det kan inträffa att referensvärdet överstigs utan att den grundläggande begränsningen gör det. Då måste tillverkaren kunna visa, genom beräkningar eller på annat sätt, att den grundläggande begränsningen inte överskrids.

1. Vi får endast se siffror på referensvärdet, men de grundläggande begränsningarna vad har ni för siffror på dem, inom de olika referensområdena, det måste ju finnas dokumenterat vetenskapligt?

2. Ni skriver två gränsvärden, vilket förvånar. Först hette det riktvärden, sedan ändrades det till referensvärden och är det nu gränsvärden? Riktvärden är inte detsamma som gränsvärden. Gränsvärden är vetenskaplig fastlagt med noggranna studier. Och detta referensvärde skyddar inte mot långtidseffekter. Eller hur?

3. Det står också på er Webb: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas
Tidigare har ni skrivit till mig att referensvärdet skyddar mot långtidseffekter, men enligt denna text skyddar det enbart mot påvisade direkta effekter. Vilket skall läsas att det enbart skyddar mot akuta hälsoeffekter.
Anser SSM att ett referensvärde är satt med god marginal när befolkningen dygnet runt utsätts för mikrovågor långt över det naturliga bakgrundsvärdet, 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor, när referensvärdet enbart skydda akut mot direkta effekter?

4. Det finns vetenskapligt fastlagt inom IARC WHO efter noggrann granskning av ett stort antal vetenskapliga studier att Radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk klass 2B samma som DDT och metylkvicksilver. Vad jag förstår skyddar inte ert referensvärde mot effekter som uppkommer efter en längre tids exponering. Hur kan ni då påstå att referensvärdena är satt med god marginal?

5. Det finns alltså fastlagt inom WHO att radiofrekvent strålning är en möjlig cancerrisk enligt vetenskapliga studier. Enligt den omskrivna försiktighetsprincipen i miljöbalken, ställer man krav på att det krävs vetenskapliga bevis för att försiktighetsprincipen enligt miljöbalken skall gälla. Nu finns det erkända, av WHO, vetenskapliga bevis för långtidseffekter av radiofrekvent strålning. Varför åberopar inte SSM nu, att man skall anta en försiktighetsprincip och inte sätta in trådlöst i skolorna? Ni har ju vetenskapliga bevis för hälsoriskerna! Ni vet också mycket väl att de barn som har fötts från 1990-talet är den generation som är dygnet runt penetrerade av mikrovågor från fosterstadiet. Borde då inte försiktighetsprincipen gälla och ett kraftigt sänkt referensvärde?

6. Förklara för mig varför små barn skall utsättas för extremt hög pulsad mikrovågsstrålning i sin dagliga miljö redan i daghemsmiljön? Det är som att tvinga små barn att dricka en daglig dos DDT.

Jag begär att få svar på mina frågor, samt att breven diarieförs på respektive myndighet.

Mvh
Solveig Silverin
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Klimatmötet i FN

Klimatmötet i FN – Hur mycket bidrar den artificiella mikrovågsstrålningen till uppvärmningen av klimatet?

Klimatmötet i FN. Man ser tydligt hur temperaturen ökat med en global utbyggnad av artificiell mikrovågsstrålning från miljoner sändare.
Den mätstation man främst hänvisar till som belägg för hög global koldioxid står på en aktiv vulkan Mana Loa Hawaii. Aktiva vulkaner läcker koldioxid, det är därför denna mätstation placerades 1958 på Mana Loa för att hålla koll på ökad aktivitet i Mana Loa. Det är därför konstigt att man hänvisar till denna mätpunkt som står på toppen av vulkanen. Viktigt är att både grönalgerna i havet och all växtlighet förbrukar koldioxid, för att kunna leva, men också producerar syre för att vi skall kunna leva

Temperaturökningen klar 2

Samma kurva kan även ses i de ökade sjuktalen. I takt med den ökande spridningen av artificiella mikrovågor  har människor blivit allt sjukare.

3,7 miljoner människor mår psykiskt dåligt i Sverige idag. 300 000 vuxna har fått ADHD som diagnos, vilket jag  misstänker att många elöverkänsliga döljs i denna diagnos, då det visat sig att medicinering fungerar dåligt i denna  diagnosgrupp. Elöverkänsliga tål inte mediciner allra minst mediciner som påverkar hjärnan och nervsystemet, vilket beror på att elöverkänsliga ha specifik neurologisk strålskada som kan jämföras med lösningsmedelsskada.

IMG Diagram sjuktal 3

Sedan stoppade man sjukskrivningarna och siffran sjönk något, men nu tvingas man sjukskriva allt fler igen. Var går smärtgränsen för ett samhälle med en alltmer sjuk befolkning

diagram försäkringskaddan

Klimatmötet i FN – Hur mycket bidrar den artificiella mikrovågsstrålningen till uppvärmningen av klimatet?

Klimatmötet i FN. Man ser tydligt hur temperaturen ökat med en global utbyggnad av artificiell mikrovågsstrålning från miljoner sändare.
Den mätstation man främst hänvisar till som belägg för hög global koldioxid står på den aktiva vulkan Mana Loa Hawaii. Aktiva vulkaner läcker koldioxid, det är därför denna mätstation placerades 1958 på Mana Loa för att hålla koll på ökad vulkanisk aktivitet i Mana Loa. Det är därför konstigt att man hänvisar till denna mätpunkt som belägg för en global ökning av koldioxidhalten.

Viktigt är att både grönalgerna i havet och all växtlighet förbrukar koldioxid, för att kunna leva, men också producerar syre för att vi skall kunna leva. Att betrakta en ökad koldioxidhalt som en negativ miljöfaktor är därför märklig. En ökad koldioxidhalt gynnar växtligheten.

Temperaturökningen klar 2

Samma kurva kan även ses i de ökade sjuktalen. I takt med den ökande spridningen av artificiella mikrovågor  har människor blivit allt sjukare.

3,7 miljoner människor mår psykiskt dåligt i Sverige idag. 300 000 vuxna har fått ADHD som diagnos, vilket jag  misstänker att många elöverkänsliga döljs i denna diagnos, då det visat sig att medicinering fungerar dåligt i denna  diagnosgrupp. Elöverkänsliga tål inte mediciner allra minst mediciner som påverkar hjärnan och nervsystemet, vilket beror på att elöverkänsliga ha specifik neurologisk strålskada som kan jämföras med lösningsmedelsskada

IMG Diagram sjuktal 3

Sedan stoppade man sjukskrivningarna och siffran sjönk något, men nu tvingas man sjukskriva allt fler igen. Var går smärtgränsen för ett samhälle med en alltmer sjuk befolkning

diagram försäkringskaddan

40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen

40% av de tunga namnen av de beslutande inom telekombranschen är oroliga för strålningen

 Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten då påstår att strålningen från mobiler är så låg att de inte vill förbjuda barn att använder dem. Märkligt att Strålsäkerhetsmyndigheten skriver till kommuner och påstår att strålningen är ofarlig att det inte finns något hinder av hälsoskäl att sätta in trådlöst i skolorna? Här kan man läsa mer om SSMs desinformation i ett e-melj från myndigheten.

Lars Dahmén: ”På Telekomdagen frågade jag publiken. 40 procent av de 600 sade att de oroar sig för mobilstrålning. Fyrtio procent! Och det är tunga beslutsfattare inom telekom och IT. Så oron finns där och måste tas på allvar

Detta skrevs 2003 när man byggde ut 3G-systemen. Trots att man känner till riskerna bygger man alltså ut fler basstationer i vår närmiljö.  Sedan fortsätter man bygga ut 4G med ännu fler sändare med början 2011. Resultatet ser vi nu efter i Socialstyrelsens rapport att sömnstörningarna ökat sedan 2006 med  227%  hos barn. Både ADHD hos vuxna och barn har ökat dramatiskt. Det är framför allt neurologiska störningar som ökat extremt sedan vi började bygga ut mobilsystemen i början på 1990-talet.

Mobilindustrin kände även till att denna strålning ger hjärnstress och sömnproblem, ändå bygger man ut det trådlösa nätverken över allt i vår livsmiljö. Trots kunskaperna om hälsopåverkan sätter man in trådlöst i skolorna och utsätter våra barn som är mycket känsligare för hög strålning. Ansvariga utsätter ett- och två-åringar för mycket hög strålning genom att låta dem nyttja läsplattor s k ipad. Jag förstår inte hur vuxna tänker? Jag förstår inte hur ansvariga politiker tänker?

Lars Dahmén säger: ”Personligen är jag inte oroad. Om 30 år ler vi lika överseende åt dagens debatt som vi nu ler åt oron för mikrovågsugnarna. Många vägrade ju käka mikrad mat på grund av strålningsrisken.”

Vad Dahmén missar i sin slutsats är att ingen blev akut sjuk av mikrad mat, men många har redan blivit sjuka av mobilstrålningen. Dahmén kommer därför ha helt fel i sin bedömning. Miljöhistorien har alltid visat, att om det finns en misstanke om hälsorisker, vilket oftast kunnat registrerats och därmed väckt misstankar, då kommer också miljö- och hälsoriskerna bekräftas gällande mobilstrålningen. Eftersom folk blir elöverkänsliga och sjuka på annat sätt av den nya teknikens artificiella strålning, kommer mobilstrålningen tvingas minska kraftigt i vår livsmiljö.

Eftersom mycket små barn nu utsätts för den höga strålningen från läsplattor, iPhone, mobiler, trådlösa nätverk (mobilt nätverk) samt strålning från sändare placerade i vår närmiljö kan skadorna på folkhälsan bli katastrofal. Man kommer inte alls att le om 30 år som Lars Dahmén tror. Det kommer inte alls finnas barn som blir 200 år som man påstod på SVT Rapport nyligen. En rapport visade att kvinnors medelålder minskar p g a de dör tidigare av stress.

Alla de barn som är vuxna om 15 år och blivit strålskadade av långtidseffekterna på olika sätt, kommer istället att fråga föräldrarna varför de inte gjorde någonting för att minska strålningen i deras livsmiljö som barn? De kommer att fråga sina föräldrar varför vi utsatte dem för hög artificiell strålning när de var små? De kommer att fråga föräldrarna varför de inte ens var lite försiktiga, lite rädda om dem?

De kommer att fråga sina föräldrar varför de inte skyddade dem från en strålning som man visste kunde vara en hälsorisk eftersom det redan fanns personer som skadats allvarligt, eftersom det redan fanns forskning som visade på DNA-förändringar, eftersom det redan konstaterats att neurologiska sjukdomar ökade dramatiskt efter att man började bygga ut mobiltelefonin på 1990-talet? De kommer att fråga sina föräldrar varför brydde ni er inte om oss? Varför gjorde ni ingenting?

Solveig Silverin

Sädesärleparet stannar inte kvar i min trägård, pilfinkarna avbröt sin häckning, lövsångaren har tystnat år 2011

DSCN3916jst2 ej så röd

Gråsparv

2014 Läger är nu, att i år kunde jag höra 6 lövsångare som hade revir i närområdet. Pilfinkarna är helt borta. Blåmesen och talgoxen har minskat drastiskt, likaså koltrasten. Det verkar som koltrastarna får få eller inga ungar. Skatorna har minskat. Svart och vit flugsnappare har ökat och blivit tre par i min trädgård. Rödhaken har minskat drastiskt och även färre bofinkar. Göktytan har jag inte hört ofta år och ej heller  taltrasten, vilket är konstigt då jag sett den några gånger. Trädpiplärkan besökte min trädgård under sin flytt söderut. En rödvingetrast med mystiskt sång.

Ett Facebook inlägg 2011:

Är fundersam på mina fåglar här hemma. Ett sädesärlepar häckar alltid på södra sidan av taket. De brukar få två kullar. Förra året fick de en kull sedan stack de. Paret kom tillbaka nu i vår. De sprang här på gräsmattan men försvann plötsligt.  Så i år häckar de inte alls på mitt tak som de gjort tidigare. Likaså blir jag fundersam över när pilfinkarna som byggde bo under takpannorna, också plötsligt försvann.

Lövsångaren har tystnat, de har försvunnit helt. Även talgoxar och blåmesar har försvunnit. Sammanfattningsvis har både pilfinkar och sädesärlor och lövsångare, talgoxar och blåmesar när nog försvunnit i min trädgård. Har bara sett en koltrast. Förut var det väldigt många, men förra sommaren hade de reducerats kraftigt. Jag har ett bofinkpar, ett par av svart och vit flugsnappare, två skator, taltrast, svartmes. Det är ett känt faktum att fåglarna blivit färre och fåglarna försvinner när insekterna försvinner.

Jag lade in en länk från ornitologiska föreningen som visade diagram hur fåglarna minskat. Det märkliga är att sädesärlan kom ju hit som vanligt men stack sedan och pilfinkarna började häcka, men slutade. Lövsångaren kom men försvann osv. De var här på tomten, men de försvann sedan. Av en granne fick jag veta att deras bin hade dött under vintern och att de inte rört maten. Fick veta av en annan biodlare  som hade set att bina irrade runt och var vimsiga, att de inte hittade in i bikupan. Beteende störningar

Pressmeddelande från Riksdagen – 650 miljoner kronor till det digitala steget

Det är väl skälet till att de mikrovågsskadade fullständigt utesluts ur samhället trots att elöverkänslighet nu funnits i 30 år i Sverige. Så fort elöverkänsliga begär föra sin talan som till exempel i Tillgänglighetsrådet i Kalmar kommun bjuder man in Telia vars industriverksamhet är orsaken till mikrovågsskadan att göra reklam för sin bestrålningsverksamhet. Skulle de bjuda in parfymindustrin om doftöverkänsliga hade begärt att få föra sin tala i Tillgänglighetsrådet?

Riksdagsbeslut: 650 miljoner kronor till det Digitala Steget  med medborgarna i centrum

650 miljoner kronor till det Digitala Steget

Regeringen har fattat beslut om att satsa 650 miljoner kronor på det Digitala Steget, ett nytt utvecklingsprogram som ska förenkla människors och företagares vardag. Ett antal myndigheter kommer få i uppdrag att föreslå digitala lösningar som ska förenkla vardagen för människor i olika livssituationer, som till exempel hälsa, föräldraskap och att söka nytt arbete.

Idag måste medborgare själva ta hand om och hålla kontakt med olika myndigheter och kommuner även när en fråga kan röra ett och samma ärende. Genom det Digitala steget vill regeringen påskynda och främja samverkan mellan olika myndigheter så att nya smarta e-tjänster kan utvecklas, som gör det enklare för medborgaren att lösa sina ärenden med det offentliga.

– Regeringens mål är att Sverige ska vara bäst i världen på att dra nytta av digitaliseringens möjligheter. Det Digitala steget är en viktig satsning för att nå dit, och för att modernisera hela den offentliga förvaltningen. Genom att satsa 650 miljoner kronor i det Digitala steget vill vi bidra till att förenkla medborgares och företags vardag, samtidigt som vi kan spara pengar i våra myndigheter och hushålla med skattebetalarnas pengar, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt.

En del av Digitala steget är projektet Mitt Sverige, som påbörjas under 2015, och som bland annat innebär att en app skapas där medborgare och företagare enkelt kan få tillgång till hela den offentliga sektorns samlade utbud av e-tjänster. Tjänsten ska också innehålla grundläggande funktioner för identifiering, myndighetspost och kriskommunikation.

Kontakt:

Jonas Johansson
Pressekreterare hos Anna-Karin Hatt
08-405 24 11
072-208 22 71

 

Tendens SVT 1994 om bildskärmsskadan

Tendens SVT 1994 om bildskärmsskadan

Hade Kjell Hansson -Mild haft rätt mätinstrument hade de kunnat mäta de fält som elöverkänsliga reagerat på, vid den tiden mäter man bara lågfrekvent. Detta om att det är personer med överkänslighet för andra saker är helt fel. Stort antal som blev skadade av bildskärmen var fullt friska personer, exempelvis jag själv. Svartengren tar här upp engelska skillnaden Illness och  disease  vilket jag minns var en diskussion då.