Artificiell mikrovågsstrålning har ökat dramatiskt – Ohälsan och uppvärmningen av klimatet har också ökat dramatiskt sedan 1990-talet

NMT kom på 1980-talet

GSM började byggas ut i början på 1990-talet

3G började byggas ut i början på 2000-talet

Den artificiella mikrovågsstrålningen har ökat 100 miljoner den naturliga bakgrundsstrålning i jämförelse med den naturliga bakgrundsstrålningen som ligger runt 5 pikowatt per kvadratmeter för mikrovågor. SSM:s mätningar  2013 visar att medelvärdet för artificiell mikrovågsstrålning ligger på 3 milliwatt per kvadratmeter, men strålningen är mycket högre i städerna. Ohälsan ökar och temperaturen ökar när man har ökat mikrovågsstrålningen.

OHÄLSANIMG Diagram sjuktal 2_0004

 

TEMPERATURÖKNINGEN

gtc

Vid 1940 började man nyttja mikrovågor i radar. Sedan kommer radio, TV, FM, NMT och därefter ökar temperaturen konstant i takt med att man bygger ut mikrovågs-systemen GSM, 3G och 4G. Att uppvärmningen av klimatet följer en ökad radiofrekvent strålning syns tydligt här. Förvisso har andra mänskliga aktiviteter ökat efter andra världskriget, men det kan inte bortförklaras när temperaturen stiger kraftigt i takt med mikrovågsstrålningen från 1990-talets början.

Hälsomässigt är mikrovågor oerhört farlig radiofrekvent strålning. Det frekvensområdet som mest nyttjas i de trådlösa systemen som 3G, 4G, WiFi etc  ligger runt 2,5 GHz och absorberas till 100 % i kroppens inre vävnader då våglängden ligger runt 12 cm i detta frekvensområde.

En vuxen människa innehåller mellan 50 – 60 % vatten och barn 75 %. Barn absorberar alltså mer mikrovågor i sin kropp vilket gör dem mer känsliga för mikrovågor. Ett foster som ligger i fostervatten borde absorberar mer mikrovågor eftersom 2,5 GHz tränger in 12 cm in i magen till fostret.

Vatteninnehållet är alltså viktigt när det gäller mikrovågors uppvärmning och påverkan, men eftersom det handlar om energi, kan bindningsenergierna förändras/påverkas mellan molekyler. Vid långtidseffekter finns det risk för bland annat DNA-skador. Radiofrekvent strålning är klassat som en möjlig cancerrisk klass 2B av IARC inom WHO.

Det finns även stor risk för att de känsliga enzymerna påverkas och fungerar sämre om de utsätts för låg uppvärmning i vätskefyllda organ som i magen. Gluten-intolerans har ju ökat dramatiskt de senaste åren och elöverkänsliga har också ofta magproblem.

Hjärnan absorberar mikrovågor och är dessutom känsligt för uppvärmning då nervsynapsernas funktion kan förändras/skadas vilket också visar tydligt att den psykiska ohälsan ökat dramatiskt. Små störningar i nervsynapserna påverkar den mentala hälsan.

De katastrofalt låga skolresultaten som elever nu uppvisar när man satt in WiFi i skolorna och barnen skall sitta med högstrålande iPad med WiFi-uppkoppling, belägger att mikrovågsstrålningen försämrar hjärnfunktionen i takt med den ökande artificiella mikrovågsstrålningen. Vad händer med tvååringars hjärnor när de tvingas vistas i denna högstrålande mikrovågsmiljö ? En sak är säker, de kommer inte att bli intelligentare. Det ser man ju redan på skolresultaten och den dramatiskt ökande ohälsan hos unga. Dåliga skolresultat påstås bero på invandrarna, men pratar man med lärare så beror det på att barnen jämt är uppkopplade i den trådlösa tekniken. Det finns alltså skäl att fördjupa kunskapen om vad som är den egentliga orsaken till de katastrofalt dåliga skolresultaten.

Också direkta neurologiska skador i hjärnan har ökat dramatiskt som ADHD. Dock undrar man hur många av dessa ADHD-diagnoser är strålskadan elöverkänslighet. Läkare får ju inte dokumentera elöverkänslighet därför blir läkarna tvungna att sätta andra diagnoser som är relaterat till neurologiskt skada i centrala nervsystemet. Neurologisk skador av mikrovågor  är känd sedan 1950-talet inom försvaret. Försvaret är de verkliga experterna med medicinsk erfarenhet inom mikrovågsstrålning, genom nyttjandet av mikrovågor i sina radaranläggningar. Då var det effekter vid kort hög stråldos, nu är det långtidseffekter av mikrovågsstrålningen som ansvariga myndigheter inte tar hänsyn till i sin bedömning av hälsoriskerna.

Vad man sällan nämner är att den artificiella digitala mikrovågsstrålningen pulsar ut ”energipaket” i ljusets hastighet, vilket borde kunna överstimulera nervsystemet så att hjärnan mattas ut och folk får utmattningssyndrom, trötthetssyndrom. Ett förstadiet till elöverkänslighet innan skadan blivit bestående.

Varje läkare känner till att symtom på en skadad hjärna är långvarig extrem trötthet, oavsett grundorsak, som patienten inte kan sova bort. Elöverkänslighet och trötthetssyndrom belägger att det är en hjärnskada, som tyvärr har blivit bestående hos elöverkänsliga, då mikrovågor skadar nervsystemet vilket man, som sagt, redan kände till på 1950-talet.

Är det inte dags för er politiker att börja tänka själva och sluta gå i mobilindustrins ledband?

Minskar man allmänt den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö, kan också de flesta elöverkänsliga återhämta sig och bli bättre, vilket i sin tur leder till att de kan bo kvar i sina hem. Därmed blir samhället också tillgängligt för dem som redan är skadade, samt ger en möjlighet till att återgår i arbete för de minst skadade. Färre skulle också bli elöverkänsliga och färre sjukskrivna, vilket är en vinst för alla parter.

Att ställa krav på mobilindustrin enligt miljöbalkens 9 kapitel, Skydd av människans hälsa, då mobilstrålningen varken är ringa eller tillfällig, är en ekonomisk vinst och hälsovinst för samhället och den enskilda individen.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade