Akut påverkan – Långtidseffekter bedömning av miljögifter, Kemikalieinspektionen

Men anledning , av att referensvärdena för mikrovågor som mobilindustrin sprider i vår livsmiljö inte skyddar mot långtidseffekter enligt Strålsäkerhetsmyndigheten citat:

Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter (vilket menas med akuta effekter). Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas. HÄR. Eftersom radiofrekvent strålning skall betraktas som ett miljögift, skrev jag ett brev till kemikalieinspektionen och frågade hur man bedömer gränsvärden för långtidseffekter. Jag fick nedanstående  svar. ( Skrolla ner för att läsa hela svaret).

Kemikalieinspektionen skriver bland annat följande ”På grund av testernas upplägg så kan man inte använda resultat från korttidstest för att prediktera effekter på lång sikt.”

Mobilindustrin och ansvariga myndigheter som Strålsäkerhetsmyndigheten och Folkhälsomyndigheten, samt politiker utsätter befolkningen för doser som enbart skyddar mot akut påverkan, vilket betyder att dessa stråldoser är mycket höga, då effekter för långtidsexponering är mycket lägre dos. Det är mer än en skandal, att inte ens politikerna bryr sig. Politiker som både tillåter korrupta myndigheter och en industrin att bestråla en hel befolkning dygnet runt, samt våra barn i deras skolmiljö med stråldoser som inte skyddar mot långtidseffekter.

 Tack för din fråga.

När kemiska ämnen testas för toxikologiska effekter så skiljer man på tester för korttidseffekter och långtidseffekter. I korttidstester ger man högre doser då det handlar om att få fram effekter efter en akut exponering samt för att hitta den dosnivå som  ger negativa hälsoeffekter. I långtidstester ger man en lägre dos eftersom man försöker att efterlikna en långtids exponering, utan att de akuta effekterna ska uppstå.

På grund av testernas upplägg så kan man inte använda resultat från korttidstest för att prediktera effekter på lång sikt.

 Med vänliga hälsningar/Kind Regards

Helena Kramer

Handläggare/Scientific Officer
Avdelningen Tillstånd och Upplysning/Authorisation and Guidence

Kemikalieinspektionen/Swedish Chemicals Agency

Tel dir 08 519 41 290/+ 46 8 51941290

Tel vx  08 519 41 100/+ 46 8 51941100

www.kemikalieinspektionen.se

 

Från: Solveig Silverin
Skickat: den 24 oktober 2014 09:21
Till: kemi
Ämne: Akut påverkan – Långtidseffekter

 Hej!

Hur bedömer man långtidseffekterna av ett ämnes giftighet utifrån direkt/akut negativ hälsopåverkan?

Exempel: Ett ämne ger akut hälsoproblem som klåda, huvudvärk, magproblem, neurologiska störningar som darrningar, skakningar, muskelkramper, domningar, sveda, värk i hud, hjärtarytmi, koncentrationssvårigheter, sömnproblem. Om 15 % respektive 50 % av individerna i en population får dessa direkta/akuta hälsoproblem av ett ämne hur bedöms ämnets giftighet vid långtidseffekter.

Man har också sett att ämnet har en cancerrisk klass 2B. Det finns alltså två hälsofaktorer bekräftade i en population, dels akut påverkan av främst neurologisk störning och en cancerrisk vid långtidseffekter. Hur bedöms den totala hälsorisken för långtidseffekter av ett ämnes giftighet som uppvisar dessa negativa egenskaper?

Mvh
Solveig Silverin

Nyttjar ungdomar mobilen mindre än 60 minuter per dygn får de mindre koncentrationsproblem

2014 oktober Mobilstrålning ger sämre skolresultat  Koncentrationsproblem hos ungdomar var signifikant  med mobilanvändandet. Det starkaste sambandet mellan koncentrationsproblem var tiden man nyttjade mobilen. Tydligaste sambandet var hos elever som tillbringade mer än 60 minuter per dag att spela på deras mobiltelefonenAtt nyttja mobilanvändningen till mindre än 60 minuter per dag kan hjälpa ungdomar att vara mer koncentrerade. Zheng F, mfl 2014

Mark- och Miljödomstolen erkänner samband mellan EMF och symtombild hos elöverkänslig

Den enda indikation som föreligger är Silverins upplevelse av kroppsliga besvär, för
vilka det i och för sig vore en möjlig orsak att finna i mycket höga strålningsnivåer.

Domstolen nämner inte att referensvärdena enbart skyddar mot direkta effekter. Referensvärdena skyddar alltså inte mot långtidseffekter

Växjö TR M 1600-13 Dom 2014-02-27

En film till politiker att visa inom landsting och kommuner

En film till politiker att visa inom landsting och kommuner

Eftersom jag själv är bildskärmsskadad och därför blivit elöverkänslig, kan jag inte personligen vistas i föreläsningssalar eller på nämndemöten i kommuner och domstolar. Därför gör jag filmer som politiker i sin tur kan visa vid olika möten om riskerna med mobilstrålningen och nyttjandet av mikrovågor i den digitala tekniken

Mobilindustrins storskaliga spridning av artificiella mikrovågor prövas inte i miljöbalken, trots att verksamheten varken är ringa eller tillfällig

Galleri

Både regering, myndigheter och verksamhetsutövarna bryter mot miljöbalken på alla plan,trots att man redan 1959 känner till hur farliga mikrovågorna är. Så tidigt som 1945 nyttjas mikrovågor i radartekniken. Försvaret har därför goda kunskaper om mikrovågors egenskaper. Beräkning* av mikrovågsstrålning … Läs mer