Mark- och Miljödomstolen erkänner samband mellan EMF och symtombild hos elöverkänslig

Den enda indikation som föreligger är Silverins upplevelse av kroppsliga besvär, för
vilka det i och för sig vore en möjlig orsak att finna i mycket höga strålningsnivåer.

Domstolen nämner inte att referensvärdena enbart skyddar mot direkta effekter. Referensvärdena skyddar alltså inte mot långtidseffekter

Växjö TR M 1600-13 Dom 2014-02-27