European Economic and Social Committee – Blandar in Hartmann och Currylinjer när de tar upp ohälsan elöverkänslighet – SKANDAL

European Economic and Social Committee

Jag har försökt översätta nedanstående dokument och jag har kommenterat med kursiv text inom parentes. Jag upprörs över att arbetsgruppen nämner Curry och Hartmanlinjer nu när de tar upp elöverkänsligas situation, samt riskerna med strålningen. Politikerna skrattar åt dem, de är inte trovärdiga eller så har de till uppgift att inte göra elöverkänslighetsfrågan trovärdig. Detta dokument är mest ett spel för galleriet

Vilka är EESK?
Det är ett rådgivande EU-organ som fungerar som en bro mellan Europa och det organiserade civila samhället. ”Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté och en regionkommittén agerar i en rådgivande funktion.” (Fördraget om Europeiska unionen, artikel 13.4). Det är en sammansättning av 353 ledamöter som företräder det civila samhället från de 28 medlemsstaterna i EU. Ledamöterna utses för en förnybar period på fem år från ministerrådet på grundval av förteckningar som utarbetats av de nationella regeringarna. Den skickar sina yttranden till EU-parlamentet, EG och Consilium.

 

European Economic and Social Committee Engelsk version.
Brussels, 28 October 2014
ARBETSDOKUMENT
av
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället

elöverkänslighet
(initiativyttrande)
_____________

Rapporteur: Bernardo Hernández Bataller
_____________

To the members of the Study Group on Electromagnetic hypersensitivity
(Section for Transport, Energy, Infrastructure and the Information Society)
N.B.: This document will be discussed at the meeting on 4 November 2014, beginning at 2.30 p.m.
Document submitted for translation: 21 October 2014

Administrator: Martin Schneider
Study Group on President: Mr Stantič (SI-I) (Rule 62 – Mr Csuport)
Electromagnetic hypersensitivity
Rapporteur: Mr Hernández Bataller (ES-III)

Members: Mr Curtis (UK – II)
Mr Hadjiysky (BG-I)
Mr Hencks (LU-II)
Mr Kokalov (BG-II)
Mr Longo (IT-III) (Rule 62 – Mr Trantina)
Mr Mordant (BE-II)
Mr Morkis (LT-I)
Mr Páleník (SK-III)
Mr Pegado Liz (PT-III)
Mr Pigal (FR-III)
Mr Polica (IT-II)
Mr Simons (NL-I)
Mr Stoev (BG-I)

Expert:

Alejandro Salcedo (for the rapporteur)

(Solveig Silverin har översatt texten. Solveig har också skrivit in några kommentarer med kursivt inom parantes)
På … den … beslutade att rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i enlighet med artikel … i fördraget om upprättandet av Europeiska unionen om elöverkänslighet (initiativyttrande).

Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat för det förberedande arbetet i ärendet, antog sitt yttrande den ….

Vid sin … plenarsession den … (sammanträdet den …) antog Europeiska ekonomiska och sociala
kommittén följande yttrande med … röster för, … … nedlagda röster.

*
*
*
Inledning

1.1 Under de senaste åren har negativa hälsoeffekter skrivits växande exponering för elektromagnetiska vågor i våra hem. Och även om det inte är ett officiellt erkänt sjukdom har aktuell vårdpraxispractice börjat ge trovärdighet till tanken att det orsakar olika hälsoproblem.

1.2 Det är nu tror att elöverkänslighet syndrom (som Världshälsoorganisationen (WHO) har även hänvisat till som idiopatisk miljöintolerans (IEI)), tillskrivs elektromagnetiska fält från sådana vardagliga anordningar som mobiltelefoner, kan leda till bestående men genom att orsaka anatomiska och funktionella sjukdomar för lidande till den grad att den begränsar eller hindrar deras förmåga att arbeta.

1.3 Genom sina rekommendationer, internationella organisationer som Europarådet eller WHO har konstaterat förekomst av elöverkänslighet som ett hälsotillstånd som kan hindra människor från att utöva en yrkesverksamhet.

1.4 Studier började att publiceras i slutet av 1990-talet, varnar för riskerna med exponering för elektromagnetiska fält. The Bioinitiative-rapporten publicerades 2007 över 1 500 vetenskapliga forskningsrapporter om riskerna med strålning från elektromagnetiska fält.

1 Resolution 1815 of the Council of Europe, 27 May 2011
1.5 Sedan dess har så många studier har publicerats av universitet från hela världen att WHO år 2011 erkände högfrekventa elektromagnetiska fält som potentiella cancerrisker, eftersom den redan hade gjort för lågfrekventa magnetfält.

1.6 Som ett resultat av många experter efterlyser större avstånd mellan högspänningsledningar och omgivande byggnader.

1.7 Detta trots det faktum att Europaparlamentet tagit upp problemet i sina resolutioner av 2 April 2009 och 27 maj 2011.

1.8 Den 23 maj 2011 blev Minerva Palomar den första anställda i Spanien som i ett domstolbeslut erkändes att hon hade en ”total och bestående arbetsoförmåga” på grund av elektromagnetisk och miljö överkänslighet och som berättigar henne till en pension motsvarande full lön.

1.9 Dessutom den 3 mars 2012, den österrikiska Medical Association publicerade riktlinjer för diagnos och behandling av elöverkänslighet, inom ramen för ”EMF relaterade hälsoproblem och sjukdomar”.

1.10 Det finns fler och fler människor som lider av elektromagnetiska och miljööverkänslighets syndrom (hypersensitivitets syndrom). Dessutom får dessa människor oftast lida på grund av oförståelse och skepsis av läkare som är omedvetna om att denna hyperkänslighet existerar och därmed misslyckas med att erbjuda en korrekt diagnos och behandling.

2. Elektromagnetisk överkänslighet som diagnos

2.1 Även om namnen kan variera (elöverkänslighet, Wi-Fi-syndrom, mikrovågssjukdom, elöverkänslighet, etc.), de har alla en lång rad associerade symtom.

2.1.1 Syndrom som huvudvärk, kronisk trötthet, återkommande infektioner, koncentrationssvårigheter, minnesförlust, oförklarlig olycka, dermatologiska symtom, irritabilitet eller sömnlöshet, hjärtproblem, dålig blodcirkulation, desorientering, nästäppa, minskad sexlust, sköldkörtelrubbningar, obehag i ögonen, tinnitus, ökat behov att urinera, håglöshet, kapillär bräcklighet, kalla händer och fötter, och stela muskler. Dessa kan förekomma eller förvärras i närheten av elektriska apparater, transformatorer, antenner till mobiltelefoner och andra strålningskällor.

2.1.2 Men människor som drabbats av elektromagnetiska vågor visar inga symtom alls när den inte utsätts för elektriska fält. Detta leder till slutsatsen att en återkommande strålningsinducerade som försvagar eller försvinner när den sjuke rör sig bort från källan utgör elöverkänslighet. (Varför påstår de detta och varför hänvisar de inte till studier som stödjer deras påstående? Elöverkänsliga har inte nytta av vad de säger här )

2 Resolutions of 2 April 2009 and 27 May 2011.
2.1.3 Elektromagnetiska överkänslighets drabbade upplever en allvarlig försämring av deras livskvalitet, inte bara på grund av deras fysiska symptom, men även på grund av humörsvängningar som ofta åtföljer dem.

3. Källor till elöverkänslighet (Nedanstående elektriska apparater och trådlösa nätverk anses vara källa till elöverkänslighet, alltså de erkänner ett samband mellan strålning/el och elöverkänslighet)

3.1 Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder genom att identifiera och minimera exponeringen i hemmet och på jobbet för att sträva efter att vistas på platser som är fria från elektromagnetiska föroreningar (vita zoner). De vanligaste källorna till elektromagnetisk förorening är mobilmaster, trådlösa telefoner och Wi-Fi-routrar i hemmen.

3.1.1 Alla dessa apparater avger konstant mikrovågor (24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan) oavsett var de är installerade. Enbart mobiltelefoner utsätter oss för höga utsläppsnivåer när ett samtal upprättas och under hela samtalet.

3.2 När elapparater är påslagen, som hushållsapparater (t.ex. TV-apparater, datorer, keramik spisar, torktumlare, elektriska filtar, etc.) genererar de höga elektriska fält och på grund av sin närhet till användarna, kan långvarig exponering medföra risker. Däremot behöver de bara vara kopplas ur, för att effekterna skall försvinna helt och hållet.

4. Effekter av elöverkänslighet

4.1 Effekterna av strålning är kumulativa och kan förvärras när sängarna är belägna ovanför ett underjordiskt vattendrag, en förkastning eller skärningspunkten mellan linjerna på Hartmann-Curry rutnät (avvikelser i jordens magnetfält). (Var kommer detta påstående ifrån? På vilket sätt har elöverkänsliga nytta av detta? Detta är ju inte trovärdigt då Hartmann-Curry-linjer inte är vetenskapligt bekräftade. Detta påstående förtar trovärdigheten i detta dokument?)

4.2 Det finns olika nivåer av elöverkänslighet. De reversibla formerna är de milda former av elektrisk känslighet. Långvarig exponering kan öka människors känslighet för de ursprungliga frekvenserna (t.ex. telefonmaster).

4.2.1 Däremot om syndromet utvecklas, blir de också känsliga för andra källor till elektromagnetisk strålning (t.ex. Wi-Fi-routrar, datorer eller lysrör). (Det är den höga belastningen av artificiell mikrovågsstrålningen som är grundorsaken till att personer blir strålskadade och elöverkänsliga. Det är inte vanliga hushållsapparater som orsakar elöverkänslighet. Uttalande är missvisande och skapar förvirring om vad som är grundorsaken till skadan)

4.3 I denna fråga konstaterar WHO att behandlingen av människor som förknippar sina symtom med elöverkänslighet måste fokusera på symtomen och sjukdomsbild och kräver en medicinsk bedömning och bedömning av arbetsplatsen och hemmet, och en psykologisk bedömning. (Vad menar WHO skall bedömas i hemmet och på arbetsplatsen? Inte strålmiljön väl eftersom man bara skall fokusera på symtom?)
5. Elektromagnetiska fält inom mobiltelefoni

5.1 Följande uppgifter och siffror lämnas till studiegruppen för utvärdering.

• Användningen av mobiltelefoner är allestädes närvarande med uppskattningsvis 6,9 miljarder abonnemang globalt.
• De elektromagnetiska fält från mobiltelefoner klassificeras av Internationella centret för cancerforskning som möjligen cancerframkallande för människor.
• Studier pågår för att mer fullständigt bedöma eventuella långsiktiga effekter av mobiltelefonanvändning.
• WHO kommer att genomföra en formell riskbedömning av alla studerade hälsoresultat från exponering för radiofrekventa fält 2016. (Till dess har väl 1/3 av befolkningen blivit strålskadade eller dött i cancer eller av andra strålskador, då stråldosen av mikrovågor ligger långt över den naturliga bakgrundsstrålningen som vi enbart är biologiskt anpassade till)

5.2 Mobila eller mobiltelefoner är numera en integrerad del av modern telekommunikation. I många länder, mer än hälften av befolkningen använder mobiltelefoner och marknaden växer snabbt. I slutet av 2009 fanns det uppskattningsvis 6,9 miljarder mobilabonnemang världen över. I vissa delar av världen, är mobiltelefonen är det mest tillförlitliga eller den enda tillgängliga telefonen.

5.3 Med tanke på det stora antalet mobiltelefonanvändare är det viktigt att undersöka, förstå och övervaka eventuella inverkan på folkhälsan. (Det finns redan så mycket forskning som belägger alvarliga hälsorisker, det behöver inte undersökas mer. Det är dags att vidtaga åtgärder och följa miljöbalkens krav, samt sänka referensvärdena så att de skyddar mot långtidseffekter. Det är en skandal att mobiltelefonins verksamhet kan fortgå obehindrat utan tillståndsprövning enligt miljöbalken)

5.4 Mobiltelefon exponeringsnivåer

5.4.1 Mobiltelefoner är låga drivna radiofrekvenssändare, som arbetar vid frekvenser mellan 450 och 2700 MHz med toppeffekter i intervallet 0,1 till 2 watt. Handenheten sänder endast ström när den är påslagen.

5.4.2 Förutom att använda ”hands-free” enheter, som håller mobiltelefonen på avstånd från huvudet och kroppen under telefonsamtal, är exponeringen också minskas genom att begränsa antalet och längden på samtalen. Att använda telefonen i områden med god mottagning även minskar exponeringen, eftersom det gör att telefonen sänder med reducerad effekt. Användningen av kommersiella enheter för att minska exponeringen av radiofrekvensfält har inte visat sig vara effektiva.

5.4.3 Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster, såsom trådlösa lokala nätverk (WLAN), är också allt vanligare i hem, kontor och många offentliga platser (flygplatser, skolor, bostadsområden och städer).

6. Elektromagnetiska fält i samband med EU: s regelverk
På EU-nivå har följande rättsakter antagits på området elektromagnetiska fält.

6.1 Rådets rekommendation 1999/519 / EG av den 12 juli 1999 om begränsning av befolkningens exponering för elektromagnetiska fält är tänkt att komplettera den nationella politiken för att förbättra hälsan. Dess syfte är att skapa en ram för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga fakta och att ge underlag för att övervaka situationen. (Hur länge skall Rådet de tänka? Det finns tusental tillgängliga rapporter har läsa om intresset finns? Det har gått 15 år nu!)

6.1.1 Det ger också en referensram för EU: s lagstiftning om produkter och apparater som avger elektromagnetiska fält. (Inget av detta märks, strålningen får öka obehindrat)

6.1.2 Medlemsstaterna ansvarar för att skydda sin befolkning från de eventuella riskerna med exponering för elektromagnetiska fält och kan föreskriva strängare gränsvärden än de som anges i rekommendationen. I samtliga fall bör de väga riskerna, liksom fördelarna när de beslutar om att vidta åtgärder, information till allmänheten och främja forskning om möjliga hälsoeffekter, och de måste underrätta rådet om dessa åtgärder. (”I samtliga fall bör de väga riskerna, liksom fördelarna när de beslutar”. Med detta menas, så länge det inte är kostnadseffektivt att ta hänsyn till folkhälsan, finns det ingen anledning att sänka referensvärdena. Om folk dö, minskar bara belastningen på jorden)

6.1.3 De ”grundläggande begränsningarna” och ”referensvärden” bygger på riktlinjer från Internationella kommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP), som är utformade på grundval av de kortsiktiga effekterna av elektromagnetiska fält.

6.2 De viktigaste bindande åtgärder anges nedan.

6.2.1 Direktiv 1999/5 / EG om radioutrustning och teleterminalutrustning om gemensamma riktlinjer och bestämmelser för utrustningens relaterade säkerhetskrav för mobiltelefoner och basstationer.

6.2.2 Direktiv 2004/40 / EG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

6.2.2.1 Direktiv 2004/40 / EG är den 18: e särdirektivet enligt artikel 16 (1) i rådets direktiv 89/391 / EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbättringar av säkerhet och hälsa i arbetet. Den tar upp de kortsiktiga negativa hälsoeffekter på arbetstagare som exponeras för elektromagnetiska fält under arbetet. Direktiv 2004/40 / EG grundar sig på en förebyggande strategi i allmänhet upprätthålls i direktiv 89/391 / EEG om skydd för arbetstagare mot risker som identifierats, särskild information, utbildning och samråd med arbetstagare som drabbats och lämpliga hälsokontroller.

3 OJ L 199, 30.7.1999, p. 59 – 70.
4 Directive of the European Parliament and of the Council of 9 March 1999. OJ L 91, 7.3.1999, p.10.
5 Directive of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004, OJ L 159, 30.4.2004, p. 1.

6.2.2.2 Direktiv 2004/40 / EG upphävdes med verkan från den 13 juni 2013 genom direktiv 2013/35 / EG om minimikrav för hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

6.2.3 Direktiv 2006/95 / EG om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning om elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser.

6.2.4 Produktsäkerhet lagstiftning fastställs genom direktiv 1999/5 / EG och 2006/95 / EG garanterar att allmänheten, inklusive arbetare, inte utsätts för nivåer än dem som fastställs i rekommendation 1999/519 / EEG om produkterna används som avsetts .

6.3 Beslut 243/2012 / EU om upprättande av en flerårig policy för radiospektrum som fastställer ”allmänna regleringsprinciper”, definierar de tekniska villkoren för användning av spektrum och ta full hänsyn till relevant EU-lagstiftning, i synnerhet, om att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

6.4 När det gäller forskning, EU: s program för social förändring och social innovation (PSCI) integrerar befintliga program, nämligen Progress (programmet för sysselsättning och social solidaritet); EURES (European Employment Services) och det europeiska instrumentet Progress för mikrokrediter, med allmänna mål som är inriktade på att främja efterlevnaden av EU: s mål för sysselsättning, sociala förhållanden och arbetsförhållanden; stödja utvecklingen av det sociala skyddet och lämpliga, tillgängliga och effektiva arbetsmarknader; modernisera EU-lagstiftningen om effektivt arbetsvillkor och främja geografiska rörlighet och sysselsättning och social integration.

6.5 Detta påverkar inte det åttonde ramprogrammets instrument för forskning kring elektromagnetiska fält, eller Horizon-programmet.

6.6 EESK har uttryckt sin oro över dessa frågor i yttranden som publiceras på dessa regler när de höll på att förberedas.

7. Föreslagna åtgärder

Studiegruppen skulle kunna diskutera vilka åtgärder det anser mest relevanta för antagande av EU-nivå. Utan att det påverkar andra förslag kan studiegruppens medlemmar lägga till och föreslå
följande åtgärder:

6 Directive of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013, OJ L 179, 29.6.2013, p. 1.
7 Directive of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006, OJ L 374, 27.12.2006, p. 10. Decision of the
8 European Parliament and of the Council of 14 March 2012, OJ L .
9 See, inter alia, opinion TEN/308; opinion TEN434-435 (CES 362-2011), adopted in plenary on 16 February 2011, OJ C 107, 6.4.2011, p. 53 or the EESC opinion published in OJ C 43, 15.2.2012, p. 47.
1. Lagstiftningsåtgärder kan vidtas genom att anta:

• en förordning om fastställande av principer och krav för hälso- och miljöskydd, vilket skulle vara direkt tillämplig i hela EU;

• ett direktiv om gemensamma principer som ska kompletteras av medlemsstaternas lagstiftning i samband med införlivandet av direktivet i nationell lagstiftning.

2. Den nuvarande 1999 rekommendation skulle kunna ändras och ses över i ljuset av den tekniska utvecklingen sedan den antogs.

3. Följande principer bör tillämpas i alla EU-lagstiftning:

• ALARA-principen, som föreslagits av Europarådet, där de termiska effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning hålls så låga som möjligt. I detta syfte skulle ICNIRP standarder för exponering för elektromagnetiska fält måste beaktas (Strålningen ligger långt under de rekommenderade referensvärdena ändå blir folk strålskadade, ändå har ohälsan ökat dramatiskt sedan 2000, som olika typer av hjärnskador, cancer hjärtinfarkt, stroke, hjärntumörer etc); och

• försiktighetsprincipen, där den vetenskapliga utvärderingen inte gör det möjligt att bedöma risken tillräcklig säkerhet, särskilt med tanke på den växande exponeringen av befolkningen, inklusive utsatta grupper (särskilt ungdomar och barn).

4. Studier och forskning inom detta område skulle kunna främjas. Forskning om nya typer av antenn, mobiltelefoner och enheter måste prioriteras för att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, och forskning bör uppmuntras att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiv men har färre negativa miljö- och hälsoeffekter.

5. Sjukdomen bör erkännas av hälso- och sjukvård och sysselsättning. Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ”elöverkänsliga” personer som lider av syndromet intolerans mot elektromagnetiska fält och särskilda åtgärder bör införas för att skydda dem, inklusive skapandet av ”vita zoner” som inte omfattas av det trådlösa nätverket.

6. Elektromagnetiska säkerhetströsklar för användning av produkter bör regleras och regler för planering av elektriska kraftledningar och reläantenn basstationer bör inrättas, bland annat genom att hålla högspänningsledningar och andra elektriska installationer på ett säkert avstånd från bostäder, genom en förordning eller ett direktiv

10 International Commission on Non-Ionising Radiation Protection.
7. Informations- och spridning till allmänheten skulle kunna omfatta:

• innehåller information om elektromagnetiska faktorer samt varningstexter beträffande användningen och försiktighetsåtgärder om märkning av produkter som kan orsaka elöverkänslighet;

• upprättande av ett register över produkter som medför risker med elektromagnetiska fält, med tanke på deras potential för att orsaka elöverkänslighet;

• utforma informations- och upplysningskampanjer för att förebygga och hantera problem i samband med detta tillstånd, särskilt för personer med kompatibla profiler och som är särskilt utsatta för elektromagnetiska fält på grund av de potentiella negativa långsiktiga biologiska effekter på miljö och människors hälsa, prioritera barn, ungdomar och unga människor i barnafödande ålder, liksom utbildningsanstalter,

• även öka medvetenheten om de potentiella hälsorisker av DECT trådlösa telefoner, babymonitorer och andra hushållsapparater som ständigt avger mikrovågspulser, om all elektrisk utrustning lämnas permanent i viloläge, och rekommendera användningen av fasta telefoner hemma;

• skapa en tydlig märkningssystem som anger förekomst av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, enhetens sändningseffekten eller specifika absorptionsnivåer och eventuella hälsorisker i samband med dess användning.

8. Lämpliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera hälso- och sjukvård och relaterade arbetskostnader. Miljö- och arbetssäkerhetspolicy bör främjas för att bidra till att förebygga och förhindra uppkomst av elöverkänslighet.

9. Det behövs åtgärder för att ta itu med privat användning av mobiltelefoner, DECT-typ trådlösa telefoner, Wi-Fi, WLAN och WiMAX för datorer och andra trådlösa enheter såsom barnvakter.

10. Tekniska innovationer bör främjas i syfte att lindra de negativa effekterna av elektromagnetiska fält på den mänskliga organismen