28 November 2014 Europeiska ekonomiska och sociala kommittén – Elöverkänslighet

Originalversionen: eesc-2014-05117-00-00-apa-tra-en

(Googleöversättning)

TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 1/11
SV
Rue Belliard / Belliardstraat 99-1040 Bruxelles / Brussel – BELGIQUE / BELGIË
Tel. +32 25469011 – Fax +32 25134893 – Internet: http://www.eesc.europa.eu

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén
TEN / 559
Elektroöverkänslighet
Bryssel 28 November 2014
UTKAST TILL YTTRANDE
av Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället
på elöverkänslighet (initiativyttrande)
_____________
Föredragande: Bernardo Hernández Bataller
_____________
Till medlemmarna i studiegruppen om Elöverkänslighet
(Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället)
OBS! Detta dokument kommer att diskuteras vid sammanträdet den 5 December 2014 börjar klockan 09:30
Dokumentet lämnat för översättning: 24 November 2014.
Administratör: Martin Schneider
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 2/11
Studiegrupp: Ordförande: Mr Stantič (SI-I) (artikel 62 – Mr Csuport)
Föredragande: Bernardo Hernández Bataller (ES-III)
medlemmar:
Elektroöverkänslighet
Mr Curtis (UK – II)
Herr Hadjiysky (BG-I)
Raymond Hencks (LU-II)
Herr Kokalov (BG-II)
Mr Longo (IT-III) (artikel 62 – Pavel Trantina)
André Mordant (BE-II)
Herr Morkis (LT-I)
Herr Páleník (SK-III)
Jorge Pegado Liz (PT-III)
Herr Pigal (FR-III)
Herr Polica (IT-II)
Jan Simons (NL-I)
Herr Stoev (BG-I)
expert:
Alejandro Salcedo (för föredraganden)
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 3/11
On … den … beslutat att rådfråga Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, i enlighet med artikel … i
Fördraget om upprättandet av Europeiska unionen, om
elöverkänslighet
(initiativyttrande).
Sektionen för transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället, som svarat
för det förberedande arbetet, antog sitt yttrande den ….
Vid sin … plenarsession den … (sammanträdet den …) antog Europeiska ekonomiska och sociala kommittén antog följande yttrande med … röster för, … … nedlagda röster.
*
* *

1. Slutsatser och rekommendationer
1.1 Fler och fler människor lider av elektromagnetiska och miljö överkänslighet
syndrom på grund av exponering för elektromagnetiska fält, efter utbyggnaden av teknik
under senare år. Förutom sina hälsoproblem, människor i denna växande grupp ofta möter diskriminering när du anger många offentliga eller privata inrättningar (bibliotek, sjukhus eller till kollektivtrafik), särskilt i byggnader där enheter har installerats för att sända trådlös teknik.

1.2 Dessa människor brukar behöva lida av oförståelse och skepsis av läkare som är
omedvetna om detta syndrom existens och därmed misslyckas med att erbjuda korrekt diagnos och behandling. Detta är utan tanke på alla dessa andra människor som kan vara omedvetna om möjliga orsaker till sina nuvarande hälsoproblem.

1.3 På grund av brist på konsensus i vetenskaplig mening, för att inte tala om det föreligger
intressekonflikter bland medlemmarna i de vetenskapliga organ som deltar i upprättandet
gränsvärden för exponering, måste oberoende av dessa organ förstärkas.
1.4 Elöverkänslighet syndrom är ett komplext problem som måste lösas
genom en kombination av lagstiftning och andra åtgärder. När det gäller de grundläggande rättigheterna, där är en konflikt mellan rättigheter drabbade, deras fysiska integritet och hälsa, å ena sidan och rätten till fri kommunikation, å andra sidan. Dessa rättigheter måste beaktas innan lagstiftningen kan antas i denna fråga. EESK är positiv till
anta bindande lagstiftning som minskar eller minimerar exponeringen för elektromagnetiska fält. TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 4/11

1.5 EU bör bistå närvarande drabbade grupper och begränsa fält exponering mot bakgrund av rekommendationerna i detta yttrande, särskilt med avseende på att erkänna denna exponering som en orsak till funktionshinder. Åtgärder bör också vidtas för att förhindra att antalet drabbade från successivt ökar i framtiden på grund av utbyggnaden av enheter som använder dessa teknologier.

1.6 EESK betonar behovet av att intensifiera tillämpningen av försiktighetsprincipen,
med tanke på risken för icke-termiska biologiska effekter av elektromagnetisk strålning. den EESK ställer sig positiv till att säkerställa en hög hälsoskyddsnivå för arbetstagare genom att tillämpa förbättringar som finns till en rimlig kostnad och bör inkludera denna princip i EU-lagstiftningen.

2. Inledning

2.1 Under de senaste åren har negativa hälsoeffekter skrivits växande exponering för
elektromagnetiska vågor i våra hem.

2.2 Det är nu trott att elöverkänslighet syndrom (vilket VärldshälsoOrganisationen (WHO) hänvisar också till som idiopatisk miljö intolerans (IEI)), tillskrivs
elektromagnetiska fält (EMF) från sådana vardagliga anordningar som mobiltelefoner, kan leda till bestående men eftersom det finns rimliga indikationer på att de orsakar anatomiska oc funktionsstörningar för sjuka till den grad att den begränsar eller förhindrar deras förmåga att arbeta. Dessutom har vissa internationella organisationer redan känna igen den som en yrkessjukdom.

2.3 Genom sina rekommendationer, internationella organisationer som Europarådet1 eller
WHO har konstaterat förekomst av elöverkänslighet som hälso-
tillstånd som kan hindra människor från att utöva en yrkesverksamhet.

2.4 Sedan 1930 har så många studier publicerad av universitet från hela världen som i
2011 WHO erkände högfrekventa elektromagnetiska fält som potentiella cancerrisker,
eftersom det redan hade gjort för lågfrekventa magnetfält.

2.5 Detta är trots det faktum att Europaparlamentet2 upp problemet i sin
resolutioner den 2 april 2009 och 27 maj 2011 av kräver starkare skyddsåtgärder än
de som för närvarande är i kraft.

2.6 Det finns domstolsbeslut i vissa medlemsstater erkänner elektromagnetiska och
miljö överkänslighet som skäl för att förklara fullständigt och permanent arbetsoförmåga.
Vissa länder anser att det är en yrkessjukdom medan andra behandla det som en funktionell funktionshinder.
1
Resolution 1815 av Europarådets parlamentariska församling.

2
Resolutioner från 2 april, 2009 och 27 maj 2011.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 5/11

2.7 Dessutom den 3 mars 2012, den österrikiska Medical Association publicerade riktlinjer för diagnos och behandling av elöverkänslighet, inom ramen för ”EMF-relaterade
hälsoproblem och sjukdomar ”.

2.8 Inte bara är det fler och fler människor som lider av detta syndrom, men dessutom de
brukar behöva lida av oförståelse och skepsis av läkare som är omedvetna om sitt
existens och misslyckas därför att erbjuda korrekt diagnos och behandling. Detta är utan
med tanke på alla de andra personer som kan vara omedvetna om de möjliga orsakerna till deras aktuella hälsoproblem.

3. Elektromagnetisk överkänslighet som diagnos

3.1 Symptomen är huvudvärk, kronisk trötthet, återkommande infektioner, svårigheter
koncentrera, minnesförlust, oförklarlig olycka, dermatologiska symtom, irritabilitet
eller sömnlöshet, hjärtproblem, dålig blodcirkulation, desorientering, nästäppa,
minskad libido, sköldkörtelrubbningar, ögonbesvär, tinnitus, ökat behov att urinera,
håglöshet, kapillär bräcklighet, kalla händer och fötter, och stela muskler. Dessa kan förekomma eller få sämre i närheten av elektriska apparater, transformatorer, antenner till mobiltelefoner och andra strålkällor.

3.2 Men människor som drabbats av elektromagnetiska vågor visar inga symptom alls när
inte utsätts för elektriska fält. Detta leder till slutsatsen att eventuella återkommande radiationinduced förhållanden som minskar eller försvinner när den sjuke rör sig bort från källan utgör elöverkänslighet.

3.3 Elektromagnetiska överkänslighets drabbade upplever en allvarlig försämring av deras kvalitet av livet, inte bara på grund av de fysiska symptom det oftast innebär, men också för att deras liv är helt störs av behovet att undvika exponering. I praktiken innebär det att de inte bara måste undvika nästan alla offentliga lokaler som transport, sjukhus och bibliotek, men även deras egna hem, för att undkomma negativa hälsoeffekter, vilket är ett brott mot rätten som är inskrivna i EU: s stadga om de grundläggande rättigheterna.

4. Källor för elöverkänslighet

4.1 Det är viktigt att vidta förebyggande åtgärder genom att identifiera och minimera exponeringen i hemmet och på jobbet för att gå mot målet att leva på platser som är fria från elektromagnetisk förorening (vita områden). De vanligaste källorna till elektromagnetiska föroreningar är mobilmaster, trådlösa telefoner och Wi-Fi-routrar, för att inte tala vissa hushållsapparater eller apparater (TV, datorer, etc.) i hemmen.

4.1.1 Dessa alla avger mikrovågor på permanent basis (24 timmar om dygnet och sju dagar i veckan) oavsett var de är installerade. Vad mera är, den nuvarande användningen av teknik för dataöverföring TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 6/11
genom smarta telefoner, leder till höga nivåer av exponering för Wi-Fi och Bluetooth
elektromagnetiska fält vid alla tillfällen.

5. Effekter av elöverkänslighet

5.1 Effekterna av strålning är kumulativa. Det finns olika nivåer av elektromagnetisk
överkänslighet. De reversibla formerna är de milda former av elektriska känslighet. Långsiktig exponering kan öka människors känslighet för de första frekvenserna (t.ex. telefonmaster).

5.2 Därefter och som syndromet utvecklar de också blir känslig för andra källor till
elektromagnetisk strålning (t.ex. Wi-Fi-routrar, datorer eller lysrör).

5.3 Det är viktigt att komma ihåg att många fall är resultatet av kontinuerlig exponering för elektromagnetiska vågor, med symtom växande på lång sikt. Detta innebär att
åtgärder för att motverka dessa effekter bör intensifieras eftersom studier och forskning kan ge större säkerhet om problemet.

5.4 När det gäller hälsa, är det viktigt att inte utesluta någon kategori av arbetstagare och
kryphål i EU-lagstiftningen som rör yrkesmässig exponering för elektromagnetiska fält
måste stängas. Grupper som inte tidigare exponerats för dessa risker blir
alltmer berörda på grund av ökningen av trådlösa installationer i kontorsbyggnader, vilket gör det är nödvändigt att vidta åtgärder för att mildra effekterna av kontinuerlig exponering. De flesta av dagens fall av elöverkänslighet syndrom är arbetsrelaterad.

5.5 Skydda arbetstagarnas hälsa från risken för långtidseffekter är ett bekymmer: i brist på
vad som kallas ”avgörande vetenskapliga data” – även om vissa vetenskaplig forskning bekräftar att EMF har negativa biologiska effekter på arbetstagarnas – de offentliga myndigheterna måste vidta åtgärder för att undvika dem. Mer öppenhet och oberoende krävs om verksamhet vetenskapsmän som tillhör de organ som ansvarar för att fastställa maximal exponering nivå för att garantera deras objektivitet.

6. Elektromagnetiska fält inom mobiltelefoni

6.1 Mobila eller mobiltelefoner är nu en integrerad del av moderna telekommunikations. I många länder, över hälften av befolkningen använder mobiltelefoner och marknaden växer snabbt. I slutet av 2009 fanns det uppskattningsvis 6,9 miljarder mobilabonnemang i världen. i vissa delar av världen, mobiltelefoner är de mest tillförlitliga eller de enda telefoner tillgängliga.

6.2 Med tanke på det stora antalet mobiltelefonanvändare är det viktigt att undersöka, förstå och övervaka eventuella inverkan på folkhälsan.

6.3 Mobiltelefoner är låga drivna radiofrekvenssändare, som arbetar vid frekvenser
mellan 450 och 2700 MHz med topp befogenheter i intervallet 0,1 till 2 watt.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 7/11
6.3.1 Förutom att använda ”hands-free” enheter, som håller mobiltelefoner bort från huvudet och kropp under telefonsamtal, är exponeringen även minskas genom att begränsa antalet och längden på samtalen.

6.3.2 Andra trådlösa nätverk som tillåter höghastighetsinternet och tjänster, såsom trådlösa
lokala nätverk (WLAN), är också allt vanligare i hemmen, kontor, och många
allmänna utrymmen (Wi-Fi och WiMAX-nätverk på flygplatser, skolor, bostadsområden och tätorter).

7. Elektromagnetiska fält i samband med EU: s regelverk
På EU-nivå har följande rättsakter antagits på området elektromagnetiska fält.

7.1 Rådets rekommendation 1999/519 / EG av den 12 juli 1999 om begränsning av exponeringen av allmänheten att elektromagnetiska fields3 är utformad för att komplettera den nationella politiken för förbättra hälsan. Dess syfte är att skapa en ram för att begränsa allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält, på grundval av bästa tillgängliga vetenskapliga bevis och för att ge underlag för att övervaka situationen.

7.1.1 Det ger också en referensram för EU: s lagstiftning om produkter och enheter som
avger elektromagnetiska fält.

7.1.2 Medlemsstaterna är ansvariga för att skydda sin befolkning från de eventuella riskerna för exponering för elektromagnetiska fält och kan föreskriva strängare gränsvärden än de som
i rekommendationen.

7.2 De viktigaste bindande åtgärder anges nedan.

7.2.1 Direktiv 1999/5 / EG4 om radioutrustning och teleterminalutrustning och
ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse, och därmed harmoniserade säkerhetskrav för
mobiltelefoner och basstationer.

7.2.2 Direktiv 2013/35 / EU5 om minimi hälso- och säkerhet vid
exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (elektromagnetiska fält).

3
EGT L 199, 30.7.1999, s. 59-70.

4
Direktiv Europaparlamentets och rådets den 9 mars 1999, EGT L 91, 1999/03/07, s. 10.

5
Direktiv av Europaparlamentets och rådets av den 26 juni 2013 EGT L 179, 2013/06/29, s. 1.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 8/11

7.2.3 Direktiv 2006/95 / EG6 om harmonisering av medlemsstaternas lagstiftning rörande elektrisk utrustning avsedd för användning inom vissa spänningsgränser ser till att allmänheten, inklusive arbetare, inte utsätts för nivåer än dem som fastställts av 1999 rekommendationen.

7.2.4 Beslut nr 243/2012 / EU7 om inrättande av ett flerårigt radiospektrumpolitik lägger
ner ”allmänna regleringsprinciper”, definierar de tekniska villkoren för användning av
spektrum och tar full hänsyn till relevant EU-lagstiftning, i synnerhet på att begränsa
allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält.

7.3 När det gäller forskning, EU: s program för social förändring och innovation (PSCI)
integrerar befintliga program med allmänna mål som är inriktade på att främja
överensstämmelse med EU: s mål för sysselsättning, sociala och arbetsförhållandena och till stödja utvecklingen av det sociala skyddet och lämplig, tillgänglig och effektiv arbetsmarknad marknader.

7.4 Detta påverkar inte den åttonde ramprogrammet för forskning instrument för
forskning om elektromagnetiska fält, eller programmet Horisont 2020.

7.5 EESK har uttalat sin oro kring dessa frågor och uttryckte sitt stöd för
minska exponeringen för icke-joniserande strålning i opinions8 publiceras på dessa regler medan de var under utarbetande.

7.6 I Spanien finns det en kampanj driver för presentationen av en europeiska medborgarinitiativet (ECI) uppmanar EU att ta ett lagstiftningsstrategi för skydd av personer med elöverkänslighet syndrom, så att de kan tillerkännas en
funktionshinder. EESK ser fram emot presentationen av denna ECI och uppmanar civila
grupper samhället för att använda den som ett medel för att delta.

8. Allmänna kommentarer

8.1 Elöverkänslighet syndrom är ett komplext problem som måste lösas
genom en kombination av lagstiftning och andra åtgärder. När det gäller de grundläggande rättigheterna, där är en konflikt mellan mänsklig värdighet och fysiska integritet och rätten till frihet och säkerhet, å ena sidan, vilket även påverkar rätten till arbete, yrkesfrihet och rätten till icke-diskriminering och skydd av personer med detta syndrom hälsa och, å andra sidan,
frihet kommunikation och näringsfrihet. En balans måste hittas mellan dessa två uppsättningar av rättigheter, beroende på deras relativa betydelse för samhället.

6
Direktiv Europaparlamentets och rådets 12 december 2006, EGT L 374, 27.12.2006, s. 10.

7
Beslut av Europaparlamentets och rådets av den 14 mars 2012, EGT L.

8
Se, bland annat, yttrande TEN / 308; yttrande TEN434-435 (CES 362-2011), som antogs i plenum den 16 februari 2011, EGT C 107,
6.4.2011, s. 53, eller EESK: s yttrande som offentliggjordes i EUT C 43, 15.2.2012, s. 47.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 9/11

8.1.1 EESK anser att EU bör hjälpa nuvarande drabbade och vidta åtgärder för att begränsa exponeringen områdena, i syfte att förhindra att antalet drabbade från gradvis ökar i framtiden på grund av till utbyggnaden av enheter med dessa tekniker.

8.1.2 Ur ett juridiskt perspektiv, ger FEUF för EU att komplettera den nationella politiken i det folkhälsoområdet genom att underlätta samordningen eftersom det i enlighet med artikel 168, är det inte möjligt att anta bindande lagstiftning som regel. Om emellertid
politisk vilja fanns och samtliga medlemsstater var övertygade om behovet av EU-åtgärder till säkerställa en hög hälsoskyddsnivå, förebygga mänskliga sjukdomar och undvika källor till fysisk hälsorisker, skulle det även vara möjligt att gå så långt som att anta en förordning på grundval av Artikel 352 i EUF-fördraget.

8.1.3 Andra EU-politik som miljö- eller konsumentskyddspolitiken, som är fullt
konsoliderad idag, grundades under sådana bestämmelser. Med tanke på aktuella problem
(potentiella spridningen av sjukdomar som ebola, etc.), möjlighet att anta vissa typer av
folkhälsoåtgärder bör övervägas vid nästa översyn av fördragen.

8.1.4 Alla EU-lagstiftningen bör innehålla följande princip:
• ALARA-principen, som föreslagits av Europarådet, där den termiska
effekter och atermiska eller biologiska effekter av elektromagnetisk strålning eller strålning hålls Som låg som möjligt. Detta är en variant av försiktighets
principle9, vilket gör det möjligt att vidta effektiva förebyggande åtgärder och
granska nuvarande gränser utan att behöva vänta på total vetenskaplig och teknisk konsensus, vilket är viktigt för de mest utsatta grupperna.

8.2 Eftersom folkhälsan är ett övergripande värde, EU-åtgärder skulle också kunna antas på grundval av reglerna för den inre marknaden (artikel 114 (3) i EUF-fördraget), människors hälsa som ett mål för miljöpolitiken (artikel 174) och annan politik som omfattar åtgärder som skulle kunna ha återverkningar på detta område (t.ex. konsumentpolitik , ekonomisk och social sammanhållning, etc). Exempel på dessa åtgärder anges nedan.

8.2.1 Ett tydlig och graderad märkningssystem – liknande det som för energieffektivisering – kan vara skapas, varna för förekomsten av mikrovågor eller elektromagnetiska fält, enhetens sändareffekt, specifik absorptionshastighet och eventuella hälsorisker i samband med dess användning.

8.2.2 Försäkringar innehåller ofta en klausul exklusive dessa risker. Som ett resultat, lagen bör antingen ändras för att förhindra att lämpliga konkurrensrättsliga ärenden denna uteslutning eller bör inledas för att ta reda på om det finns en kartell inom sektorn.

9
KOM (2000) 1.
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 10/11

8.2.3 Reklam och konsumentupplysning regler bör antas för att ge bättre skydd
för grupper som kan vara mer sårbara. Dessa åtgärder kan:
• begränsa reklambudskap och förbjuda annonser för mobiltelefoner som huvudnummer ungdomar eller minderåriga;

• förbjuda all publicitet, oavsett vilket medium som används, är det direkt tänkt att marknaden eller göra mobiltelefoner tillgängliga för :

• förbjuda gratis leksaker eller prylar för som liknar mobiltelefoner;

• begränsa användningen av mobiltelefoner i skolor och deras användning under läraktiviteter och i alla områden som varje skola;

• kräver att varje mobiltelefon som säljs för att komma med ett tillbehör som skyddar användarens huvud från exponering för elektromagnetiska emissioner under samtal.

8.2.4 Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt ”elöverkänsliga” personer som lider av en EMF-intolerans syndrom och särskilda åtgärder bör införas för att skydda dem, t.ex.
erkännande av sjukdomen i olika sektorer, nämligen:
• hälsosektorn: erkännande av sjukdom elöverkänslighet som en EMF
intolerans-syndrom;

• arbetsmarknadssektorn: erkännande av överkänslighet som en sjukdom och anpassningsåtgärder;

• sociala sektorn: erkännande av funktionshinder.

8.2.5 Studier och forskning på detta område skulle kunna främjas. Forskning om nya typer av antenn, mobiltelefoner och mobila enheter måste prioriteras för att minska kostnaderna, spara energi och skydda miljön och människors hälsa, och forskningen bör uppmuntras att utveckla telekommunikation baserade på annan teknik som är lika effektiv men har färre negativa miljö- och hälsoeffekter. Till exempel, övervakning och dosimetri system skulle kunna utvecklas för en mer exakt förståelse av eventuella negativa effekter.

8.2.6 System för utvärdering, förebygga och hantera risker på arbetsplatsen på grund av
elektromagnetiska föroreningar måste också förbättras genom proaktiv anta
lämpliga åtgärder för att mildra, neutralisera eller utrota den där så behövs.

8.2.7 Informations- och spridningsåtgärder för allmänheten kan omfatta:
• inrättande av ett register över varor som medför elektromagnetiska risker, med tanke på deras potential för att ha elektromagnetisk överkänslighet;
• utforma information och upplysningskampanjer om förebyggande och
hantering av problem i samband med detta villkor som huvudsakligen riktas mot människor med kompatibla profiler och särskilt långtids sårbarhet för elektromagnetiska fält och vilket förklarar de potentiella negativa långsiktiga biologiska risker för miljön och
människors hälsa, med särskild hänvisning till barn;
TEN / 559 – EESK-2014-05117-00-00-APA-TRA (ES) 11/11
• öka medvetenheten om de potentiella riskerna med DECT trådlösa telefoner, babymonitorer hälsa, och andra hushållsapparater som ständigt avger mikrovågspulser, såsom elektriska utrustning som är kvar permanent på standby, och rekommendera användningen av fasta sladd telefoner hemma.

8.3 Tillräckliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera sjukvård och relaterade arbetskostnader.

8.4 Riktlinjer för bästa metoder bör utarbetas i näringslivet på mildra utsläpp
av elektromagnetiska vågor samt vidta åtgärder för att förebygga, hantera eller neutraliserar någon hälsa konsekvenser.

8.5 Tillgång till kartor exponerings identifiera de relevanta installationer och utsläppsnivåer bör underlättas och främjas, och erbjuder enkel tillgång till databaser dessa kartor.

8.6 Elektromagnetiska säkerhetströsklar för användning av produkter bör regleras och regler om planering av elektriska kraftledningar och reläantenn basstationer bör vara
inrättades genom lagstiftning på:
• ett säkert avstånd mellan högspänningsledningar och andra elektriska installationer och
hem;
• högsta tillåtna exponeringsnivåer och effektiva och öppna kontrollmekanismer;
• krav på fysisk planering verktyg för att inkludera offentliga och privata EMF fria zoner (dvs. ”vita” zoner, som skulle behöva innefatta bostäder och offentliga utrymmen som var fri från elektromagnetiska föroreningar, till exempel vårdcentraler, sjukhus, bibliotek, arbetsytor, etc.).

8.7 Tillräckliga protokoll för förebyggande, tidig diagnos och behandling bör inrättas för att minimera sjukvård och relaterade arbetskostnader, i synnerhet genom att använda biokompatibla teknologier.

8.8 Det behövs åtgärder för att ta itu med privat användning av mobiltelefoner, DECT-typ trådlösa telefoner som inte är Full Eco, Wi-Fi-system, WLAN och WiMAX för datorer och annan trådlös enheter som barnvakter. Det bör också säkerställas att standardläget på enheter för trådlösa system är ”off”.