Detta är anledningen till att myndigheterna struntar i Hälsoskydd enligt Miljöbalken

Med tanke på att de visste att mikrovågsstrålning är farlig elektromagnetisk strålning, vilket är känt sedan man började nyttja mikrovågor i radar  1945. Trots att mikrovågsstrålningen är digital och helt miljöfrämmande EMF-strålning och att man placerar sändarna i vår närmiljö, samt ökar mikrovågsstrålningen flera miljarder i vår livsmiljö, samt att mobilindustrin visste att strålningen påverkar hjärnan och ger sömnproblem, struntade man i vår miljölag som är till för att skydda människors hälsa och vår naturmiljö.

Det är skandal att tvångsbestråla en hel befolkningen dygnet runt, dag efter dag, med extremt hör artificiell mikrovågsstrålning utan tillsyn av verksamheten, utan krav på miljö- och hälsokonsekvensbeskrivning.

När det gäller mobilmaster eller basstationer för mobiltelefoni krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Detta är den enda storindustri som slipper prövas enligt miljöbalken krav.

Svar från Miljöförvaltningen i Stockholms stad:

Avdelningen för Hälsoskydd

Svar på brev om ”Sluta bryt mot miljöbalken (bl a 9 kap 3 §) och försiktighetsprincipen – stäng omgående av all hälsovådlig mikrovågsalstrande utrustning ”
Ett upprop tillsänt Stockholms kommun och dess miljöförvaltning med uppmaning om att omgående stänga av all hälsovådlig mikrovågsalstrande utrustning, besvaras härmed med denna skrivelse. Strålsäkerhetsmyndigheten, som är kommunens tillsynsvägledande myndighet i denna fråga har tillfrågats, och deras svar är kommunens svar till det tillsända brevet.

Ang. elektromagnetisk strålning från mobilmaster och basstationer – miljöbalkens tillämpning, försiktighetsprincipen och tillsynsansvar

Miljöbalkens tillämpning
När det gäller mobilmaster eller basstationer för mobiltelefoni krävs inte tillstånd, varken enligt strålskyddslagen (1988:220) eller miljöbalken. Däremot krävs bygglov enligt plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Eftersom det är kommunerna som beviljar bygglov är det dessa som har ansvar för var mobilmaster och basstationer för mobiltelefoni får placeras. Telemaster behöver normalt bygglov, praxis är dock att enskilda antenner samt låga master på hustak undantas1.

Försiktighetsprincipen
Den s.k. försiktighetsprincipen framgår av 2 kap 3 § miljöbalken tillämpas emellertid inte vid prövning enligt PBL. Däremot anses mobilmaster och basstationer utgöra miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 3 § miljöbalken. Som nämnts ovan krävs emellertid inte något särskilt tillstånd enligt miljöbalken. Den omständigheten att mobilmaster och basstationer ändå omfattas av balken innebär att bl.a. försiktighetsprincipen ska tillämpas på dessa. Den som har installerat mobilmasten och basstationen är således skyldig att beakta den principen.

Tillsynsansvar
När det gäller olägenhet av strålning är Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) tillsynsmyndighet både enligt strålskyddslagen (1988:220) och miljöbalken SSM:s tillsyn enligt miljöbalken gäller emellertid enbart för tillståndspliktig verksamhet2. Det innebär att SSM inte har tillsynsansvar för mobilmaster och basstationer enligt miljöbalken.
För sådan verksamhet som omfattas av miljöbalken men som inte kräver tillstånd är kommunen ansvarig för tillsyn. Det är således kommunen som i sin tillsyn av mobilmaster och basstationer ska bedöma om innehavaren av mobilmasten eller basstationen har iakttagit försiktighetsprincipen enligt miljöbalken.

Information om strålning
Vi är ständigt omgivna av elektromagnetisk strålning. En liten del av denna strålning ligger inom det frekvensområde som kallas elektromagnetiska fält. Elektromagnetiska fält är den mest lågfrekventa delen av strålningsspektrumet. Dessa fält alstras av yttre källor som närliggande kraftledningar och järnväg, samt inre källor som påslagna hushållsapparater och hemelektronik. Även trådlösa nätverk och mobiltelefoner bidrar till strålningen i vår omgivning, i och med att de avger radiovågor (ibland kallade mikrovågor) – en typ av elektromagnetiska fält.

SSM:s riskbedömning
SSM:s bedömning, baserad på det samlade vetenskapliga kunskapsläget, är att radiovågor från basstationer, radio/TV-sändare eller andra fasta sändare som normalt finns i samhället inte medför några hälsorisker för allmänheten, förutsatt att mobilmaster och basstationer placeras korrekt. På SSM:s hemsida står mer att läsa om strålning från mobilmaster och exponering från antenner.
Detta svar har utarbetats i samråd med SSMs verksjurist Johanna Alterman.

Referenser
1http://www.stockholm.se/ByggBo/Bygglov/Verksamheter/3G-master/
2Enligt 2 kap 26 § Miljötillsynsförordningen (2011:13) som trädde i kraft den 2011-01-20  har Strålsäkerhetsmyndigheten, när det gäller olägenheter från joniserande strålning och icke-jonierande strålning, ansvar för tillsynen i fråga om verksamheter som är tillstånds-pliktiga enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) och är kärntekniska verksamheter enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller verksamheter med strålning enligt Strålskyddslagen (1988:220).

Med vänliga hälsningar
Pia Winbladh Högfors