Varför prövas inte Mobilindustrins storskaliga och miljöfarliga verksamhet i Miljöbalken?

Mobilindustrins extremt storskaliga och miljöfarliga verksamhet har inte på en enda punkt prövats i Miljöbalken då inte myndigheter och regering ställt samma krav på denna industriverksamhet som normalt gäller för annan industriverksamhet, trots att verksamheten berör hela befolkningens hälsa och naturmiljö och pågår dygnet runt. Trots att det är en helt ny oprövad pulsad teknik (digital). Trots att den överstiger den naturliga radiofrekvent strålning med flera miljarder i förhållande till vad livet på jorden är anpassat till.
EU 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök.

Man har vetenskapligt konstaterat akuta effekter på hälsan redan vid 30 µW/m2 Bioinitiative 2012 (5). Vedertaget referensvärde för 3G, 4G, WiFi är 10 000 000 µW/m2, som enligt SSM enbart skyddar mot akuta effekter (23).

– Trots att ohälsan ökat dramatiskt sedan mobilsystemen byggs ut på 1990-talet fortsätter mobilindustrin att med intensiv lobbyistverksamhet både inom Sverige på alla samhällsnivåer och inom EU, att hänsynslöst driva igenom en ökad artificiell mikrovågsstrålning utan hänsyn till de känsligaste individerna i samhället, barnen, gravida kvinnor och elöverkänsliga personer, samt utan hänsyn till vår naturmiljö.

– Mobilindustrin hänvisar samtidigt till referensvärden som är tänkt att enbart skyddar mot akuta effekter, Strålsäkerhetsmyndigheten (23), men då ohälsan ökat dramatiskt se försäkringskassans diagram (9) efter att 3G byggs ut skyddar inte ens referensvärdet mot akuta effekter. Detta syns tydligt i all hälsostatistik som berör nervsystemet (hjärna) (5, 8), samt dramatisk ökning av cancerfallen (15). WHO har klassat radiofrekvent strålning som en cancerrisk klass 2B (16). Enligt statistiken har nu 10 % av Europas befolkning (29) utvecklat elöverkänsliga och de är inte färre i Sverige. Socialstyrelsen har uppmanat läkare att inte dokumentera elöverkänslighet.

– Hösten 1995 säger prof Sture Lidén i TV citat: Elöverkänslighet skall tigas ihjäl.

– Mobilindustrin fick av regeringen full frihet, utan hänsyn till nu levande och kommande generationer och naturmiljö enligt Miljöbalken, att bygga ut en verksamhet som tvångsbestrålar hela befolkningen med artificiella mikrovågor som är flera miljarder starkare än naturlig radiofrekvent bakgrundsstrålning (24, 25, 28). Mobilindustrins verksamhetsutövare har hänsynslöst missbrukat sina rättigheter enligt artikel 17 i Lag (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

”AVDELNING I – RÄTTIGHETER OCH FRIHETER Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där”.

– Mobilindustrins aktörer både operatörer och privata, har hänsynslöst kunnat driva dessa strålskadade människor från sina hem, torterat dem dygnet runt, utplånat deras friheter och rättigheter och drivit dem till fattigdom, sjukdom och stor ensamhet och utsatthet. Mobilindustrins verksamhetsutövare har drivit enskilda personer till så stor nöd och plåga att en del inte orkat leva utan tagit sina liv.

– Detta brott mot de mänskliga rättigheterna har kunnat ske mot civilbefolkning, då regeringarna, ansvariga myndigheter, politiker och tjänstemän inte ställt samma krav, enligt Miljöbalken för miljö- och hälsoskydd för människan, på mobilindustrins verksamhet som för andra storindustriers miljöfarliga verksamheter.

Mobilindustrins verksamhet skall tillåtlighetsprövas enligt 17 kap, mobilindustrin skall redovisa en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap, följa 9 kap 3§ för skydd av människa och miljö, samt skall följa de allmänna hänsynsreglerna kap 2, samt tillsyn enligt 26 kap. Miljöbalkens mål 1 kap skall mobilindustrin leva upp till. EU 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök.

FAKTA OM RADIOFREKVENT STRÅLNING OCH MIKROVÅGOR

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver på sin webbsida citat: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg (24).

Naturlig radiofrekvent strålning är väldigt låg 0,000 000 5 µW/m2. Frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz tränger in till kroppens organ och absorberas till 100 %. Flygvapnets radarskola 1959 (7). Powerwatch:s granskning av ca 1800 forskningsrapporter, som redovisas i Bioinitiative 2012, visar att folk blir akut sjuka vid 30 µW/m2 (5) Vilket betyder att för långtidseffekter måste stråldosen vara långt mycket lägre.

Grunddata.
Mikrovågsområdet, 300 MHz – 300 GHz, är elektromagnetisk strålning inom det radiofrekvent området och innefattar våglängderna 1 m – 1 mm.

Rör sig i ljusets hastighet
Fortplantar sig bäst i vakuum
Vid 2,5 GHz, svänger vågen 2500 000 000 ggr/sekund

I kombination högt energiinnehåll, god penetrerande förmåga och våglängder som har längder som passar biologiskt liv (1m – 1mm) används mikrovågor för olika ändamål bland annat inom medicinen, kosmetiska ingrepp, i mikrovågsugnar, torkning av byggmaterial, snabbtina helkroppsgrisar etc

Naturlig bakgrundsstrålning av radiofrekvent- och mikrovågsstrålning är mycket svag
Den naturliga och bakgrundsstrålningen för mikrovågor ligger på högst 0,000 000 5 µW/m2 dagtid i effekttäthet vilket motsvarar i fältstyrka är 18 dB µVolt/m. Under natten är effekttätheten 0,000 000 01 µW/m2.

Forskningsrådet för Arbetsmiljö- och Socialvetenskap skriver i sin rapport 2006 (25) att strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 000 000 01 W/m2 per Hz, vilket är 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz. Solen avger alltså försumbara mängder mikrovågor.

Astrofysiker beräknar att den naturliga bakgrundsstrålningen från universum är mycket låg (28), då energiinnehållet i radiofrekvent strålning är drygt 2,7 grader Kelvin. Detta blir i bakgrundsstrålning 26,5 attoW/m2 eller 0, 000 000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet, vilket motsvarar i elektrisk fältstyrka -20 dB µV/m.

Solens högsta instrålning av radiofrekvent strålning ligger på 0,000 005 µW/m2 under dagen och på natten 0,000 000 01 µW/m2. Vid extrema solstormar vart elfte år kan den naturliga radiofrekventa strålningen från solen tillfälligt komma upp runt 1 µW/m2 under några timmar.
Solljusets våglängder ligger mellan IR-ljus 1mm – UV-ljus 100 nm vilka är extremt korta våglängder. Solstrålningen kan därför enbart tränga in i det yttersta hudlagret vilket vi har biologiskt skydd mot. Vi blir bruna eller får tjockare hud. Solljuset tränger inte igenom väggar eller täta material oavsett hur hög solstrålningens effekttäthet är, en molnfri högsommardag. Till och med de tunna bladen på träden hindrar det mesta solljuset. Mikrovågor tränger igenom de flesta material även metaller tycks det och tränger därför genom kroppens vävnader oavsett effekttäthet.

Våglängden bestämmer inträngningsdjupet inte effekttätheten
1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ, alltså inträngningsdjupet i detta frekvensområde ligger runt 12 cm.
100 – 1000 MHz absorberas till 40 % i kroppen. Över 3 GHz absorberas till 40 %. Flygvapnets radarskola 1959 (7)

Mobilindustrin nyttjar främst frekvenser runt 2,5 GHz i WiFi, 3G, 4G, 5G. Dessa våglängder penetrerar alltså kroppens vävnader och absorberas till 100 % i kroppens organ

Mikrovågor går igenom materia som exempelvis husväggar av trä, vilket betyder att varje levande varelser också penetreras dygnet runt av mikrovågor från alla håll. Eftersom naturlig mikrovågsstrålning är extremt lågt har vi inte utvecklat ett genetiskt skydd mot hög mikrovågsstrålning, än mindre pulsad artificiell mikrovågsstrålning.

Inträngningsdjupet nyttjas för olika ändamål som tidigare nämnts, exempelvis snabbtina helkroppsgrisar. Genom att reglera antalet mikrovågor, effekttäthet, av den våglängd som passar grisens kroppsstorlek, bestämmer man hur mycket värmeenergi som absorberas i griskroppen. Eftersom man inte vill hetta upp köttet när man tinar en helkroppsgris har man låg effekttäthet och det betyder att färre energirika mikrovågor passerar genom den frusna djurkroppen som man samtidigt värmer upp inifrån genom att den penetreras från alla håll som i en mikrovågsugn, fast på låg effekt.
Eller tvärt om genom att koncentrera vågrörelserna få man större effekt som i radiolänkar eller laser. Exempelvis kan en laserpenna med en effekt på 0,5 Watt skära tunn plåt. En hög koncentration av elektromagnetisk strålning av de korta frekvenserna ger så mycket energi att det kan skära i plåt, Arbetsmiljöverket om artificiella optiska frekvenser. Hur intensiv strålningen är bestäms alltså inte av uteffekten, och det betyder att sändare som är nära oss, också har en högre intensitet, eftersom loben är smal när den går ut från antennen.

Vi är så biologiskt känsliga för elektromagnetisk strålning att en ökning av de extremt korta frekvenserna inom UV-ljuset och som tränger in i det yttersta hudlagret orsakar i förhöjda stråldoser hudcancer, trots att vi har ett visst biologiskt skydd mot UV-ljus som ju finns naturligt.

Men vi saknar som sagt helt skydd mot mikrovågor som är långt mycket svagare naturligt än UV-ljuset. Det finns vetenskapligt stöd, att artificiella mikrovågor ger DNA-skador på människans stamceller (5,16) vid 3,4 µW/m2. Detta betyder att denna artificiella mikrovågsstrålning skulle kunna utrota jordens nu levande livsformer om vi inte omedelbart sänker strålningen i vår livsmiljö.

Eftersom vi saknar skydd mot inre bestrålning av mikrovågor och radiofrekvent strålning kan man förvänta sig biologiska skador på vävnader och DNA (5, 6, 16).

All spridning av artificiella mikrovågor i etern, skall klassas som miljöfrämmande luftförorening som aldrig tidigare funnits i vår livsmiljö.
EU 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök

_
Mikrovågor har en antenneffekt på blodkärl och nervsystem

I FOA 1978 (20) står det att mikrovågor har en antenneffekt på människans blod- och nervsystem.

SSI FS 2003 (19) skriver att våglängden 1mm – 1m har en antenneffekt på människan.

ICNIRP 2009 (21) hänvisar till fem vetenskapliga studier: Wang et al 2006.; Dimbylow och Bolch 2007; Conil et al. 2008; Nagaoka et al. 2008, Kuehn et al. 2009, att i frekvensområdet 1-4 GHz (resonans 100 MHz) i kroppslängder och i organ som är kortare än 1,3 m (motsvarar barn i åldern 8 år eller yngre) vid rekommenderad referensnivån, kunde öka med upp till 40 % än den nuvarande grundläggande begränsningen under värsta tänkbara förhållanden. Detta är emellertid försumbart i förhållande till den stora reduktionsfaktorn på 50 (5000 %) för allmänheten.
Min kommentar ICNIRP:s påstående, att 40 % ökning av strålningen, är försumbart saknar vetenskaplig grund. Barn kan alltså absorbera mer energi och överskrida referensvärdet för akuta effekter. Vilket också nämns i Bioinitiative 2012 (5)

Artificiell radiofrekvent strålning skiljer sig från naturlig radiofrekvent strålning
Naturlig radiofrekvent strålning är ett jämt bakgrundsbrus, precis som vi ser solljuset. Artificiell radiofrekvent strålning består av distinkta pulsande modulationer i vissa frekvensområden.
För bedömning av icke-termiska effekter på biologisk vävnad, måste man beakta den artificiella mikrovågsstrålningens specifika fysikaliska parametrar vid fastställandet av säkerhetsnormer. Vid exponering av artificiell radiofrekvent strålning, är frekvens, modulation och långtidseffekt viktiga parametrar för att kunna fastställa ett gränsvärde för stråldosen.
Man bör sätta referensvärdet till den naturliga bakgrundsstrålning som vi är biologiskt anpassad till 0, 000 000 5 µW/m2. Det är den enda säkra referensvärdet därefter får man vetenskapligt ta fram en teknik som gör att biologiskt liv tål en högre gräns för artificiell radiofrekvent strålning. Man bör absolut inte nyttja frekvenser inom 1 GHz -3 GHz eftersom de frekvenserna penetrerar kroppen till 100 %. Nyttjar man högre frekvenser finns det dock risk att ögonen skadas

Lägre intensitet är inte alltid mindre skadliga. Speciella ”fönster” finns, där bioeffekter är mycket mer kraftfull. (Min kommentar: det beror inte på att vi tål högre strålning i andra frekvenser. Vi saknar genetiskt/biologiskt skydd mot radiofrekvent strålning och mikrovågor, eftersom den typen av strålning är mycket svag naturligt (5,25,24,28)

__________________________

SÅ HÄR MYCKET HAR MIKROVÅGSSTRÅLNINGEN ÖKAT SEDAN 1990

Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor, 0,000 000 5 µW/m2, skall jämföras med den extremt höga artificiella och pulsmodulerade mobil- och bredbandsstrålningen, som baseras på Strålsäkerhetsmyndighetens egna mätningar 2013 av mikrovågor från mobilbasstationer.
Se också diagram (30) som visar hur mycket strålningen ökat från 1990 – 2007.
Kontinuerlig stråldos i effekttäthet av artificiella mikrovågor i medelvärde SSM:s mätningar 2013: DNA i spermier hos människan skadas vid 3,4 µW/m2 (5).

Landsbygd: 230 µW/m2 = i fältstyrka 110 dB mikroV/m
Tätort: 1500 µW/m2 = i fältstyrka 118 dB mikroV/m
Stockholm: 6700 µW/m2 = i fältstyrka 122 dB mikroV/m

Naturlig bakgrundstrålningen dagtid: 0,000 000 5 µW/m2 motsvarar 18 dB mikroV/m i fältstyrka

För att illustrerar och förstå hur tät mikrovågsstrålningen ökat sedan 1990-talet har jag gjort en beräkning och utgår från 300 µW/ m2 som mätts upp i mindre tätorter och på landsbygden.

Vid naturlig bakgrundsstrålning träffar 20 vågrörelser i ljusets hastighet en kvadratmeter stor yta

Artificiell mikrovågsstrålning vid en effekttäthet av 300 µW/m2, träffar 1 200 000 000 pulsande vågrörelser i ljusets hastighet en kvadratmeter stor yta.
Strålningen har alltså ökat i täthet med 1 199 999 980 på varje kvadratmeter yta. Denna täta artificiella mikrovågsstrålning tränger kontinuerligt genom kroppens alla mjukdelar till ett djup av ungefär 12 cm eller mer in i kroppen och absorberas i de inre organen, lever, njurar, hjärta, hjärna, ägganlag, spermieproduktion, foster och på sin väg genom vävnaderna skadas DNA, men också nervsystemet, samt de känsliga enzymerna (5,8).

Kan ansvariga verkligen påstå att denna miljöfrämmande strålning är försumbar eller ens låg?

Jag misstänker dessutom att pulsmodulerad mikrovågsstrålning innehåller mer energi. Den artificiella strålning har genom sin intensiva pulsning och modulation, egenskaper som är mer skadliga för biologiskt liv. Bioinitiative 2012 (5) tar även upp denna faktor. Referensvärdena för digital mikrovågsstrålning måste anpassas till långtidseffekter. Myndigheter och verksamhetsutövare skall följa försiktighetsprincipen i miljöbalken 2 kap 3§.

____________________________

STRÅLNINGSNIVÅER SOM GER AKUTA EFFEKTER (5)

Låga exponeringsnivåer är associerade med bioeffekter och negativa hälsoeffekter av radiofrekvent strålning från mobilmasters exponeringsnivåer
Minst fem nya studier över strålningen från mobilmast rapporterar bioeffekter inom intervallet 30 – 500 µW/m2.
Det är mycket lägre nivåer än 2007 som då rapporterade: 500 – 1000 µW/m2. Forskare rapporterar nu om huvudvärk, koncentrationssvårigheter och beteendeproblem hos barn och ungdomar; och sömnstörningar, huvudvärk och koncentrationssvårigheter hos vuxna.
Min kommentera: Man kan misstänka att långtidseffekterna nu blir alltmer synliga i folkhälsan.

___________________________

VAD IT-FÖRETAGARNA OCH MYNDIGHETER KÄNDE TILL FRÅN BÖRJAN
(var skyldiga att känna till)

Äldre kända kunskaper

1945 Radarsjukan (7) sid 4-5 Sjukdomen drabbade personal som jobbade nära en ekoradiostation.
Symptom: huvudvärk, yrsel, trötthet mm. Allt fler insjuknade och man kunde så småningom säkerställa att det var strålningen som orsakade hälsoproblemen

1959 Flygvapnets radarskola (7) Major Bränning konstaterar att 100 – 1000 MHz absorberas till uppåt 40 % av kroppens vävnader sker huvudsakligen i de inre vävnaderna där det inte förekommer många känselnerver. Mellan 1000- och 3000 MHz absorberas ända upp till 100 % och i huvudsakligen i de inre vävnaderna. Över 3000 MHz absorberas uppåt 40 %, men där sker absorptionen mer i de yttre vävnaderna, vilket inte är så farligt då man här känner uppvärmningen och skyddar sig. En grads uppvärmning av kroppen betraktas som kritisk. Man ser också att de känsligaste organ för uppvärmning är hjärna, ögon och mage.

1959 Mikrovågssjukan (7) sid 9-11 Rysk långtidsstudie. Dessa studier pågick i upp till 10 år. Vissa personer följdes i upp till 20 år. I väst har inga studier gjorts där människor studerats under så lång tid. Det gör de sovjetiska studierna unika som grund för att bedöma de långsiktiga effekterna av EMF.
En del av symtombilden var: Störningar i autonoma nervsystemet (vilket bland annat Kjell Hansson-Mild konstaterat hos elöverkänsliga 40), energibrist, sömnproblem, huvudvärk, olika hjärt- och kärlproblem, depressioner, hyperaktivitet och oro. Men forskarna fann också många objektivt bekräftade diagnoser exempelvis: EEG-förändringar, störningar av den biologiska klockan, störningar i det hormonproducerande system som utgörs av hypotalamus, hypofysen och binjurebarken, förändringar i autonoma nervsystemets styrning av hjärta och kärl, Störningar i matsmältningen, vilotremor i fingrarna.
Andra viktiga iakttagelser som gjordes är att besvär av EMF ökar med tiden samtidigt som känsligheten ökar och att förändringar i kroppens sätt att fungera uppstår först efter tre till fem år (patologiska förändringar).

1978 Försvaret (20) har länge forskat på mikrovågors egenskaper, eftersom det även kan nyttjas som vapen. Denna studie gäller för akuta effekter, vilket är viktigt att förstå. FOA 1978 skriver i en artikel. Tonreaktion påverkas redan vid en strålningsintensitet av 100 000 000 µW/m2 borde vara av intresse, med tanke på att denna strålningsintensitet är tillåten. t ex i USA.
FoA:s resultat stämmer bra överens med vad utländska forskare kommit fram till. Så har man exempelvis i Sovjetunionen funnit att mikrovågor med en intensitet mellan 10 000 000 och 100 000 000 µW/m2 kan orsaka störningar i konditionerade reflexer och inducera onormala beteendemönster. Referensvärdet i Sverige är 10 000 000 µW/m2.
Av särskilt intresse är emellertid de speciella antenneffekterna, som kan uppstå vid bestrålning. Ledande elektrolyter i nervceller kan t ex öka spänningsfallet över vissa nervmembran kraftigt och på samma sätt kan förhöjda spänningsfall uppstå i synapsen, dvs i kontaktytorna mellan nervtrådar och nervändar. Här påverkas nervpulsen på olika sätt – fortplantas, blockeras OSV.

Dessutom kan blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipol-antenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På detta sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 10 000 000 µW/m2 lokalt kan uppgå till 1000 000 000 µW/m2 Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas, hävdar Olle Criborn. Min kommentar: Denna studie gäller för akuta effekter vid dessa effekttätheter som redovisas här. Långtidseffekter uppkommer på mycket lägre nivåer.

1981 Radarreparatörer (7) sid 7 Överläkare Lennart Persson på neurologiska kliniken på Sahlgrenska sjukhuset, fick för första gången kontakt med en grupp män som under 50- och 60-talen som arbetat med att reparera militära radaranläggningar 20-30 år. Efter arbetet vid radaranläggningarna klagade männen över likartade besvär, besvär som tydde på skador på det centrala nervsystemet. I en grupp under ledning av Lennart Persson beslutade då att undersöka vilka effekter mikrovågor hade på nervsystemet. Personer som utsatts för radarvågor uppvisade oftare än andra en mycket speciell förändring på ryggmärgsvätskan. (Hos mig upptäckte man, i Bollnäsutredningen, extrem B12-brist i ryggmärgsvätskan)

_
1981-1989 Göteborgsstudien (7) sid 6: Radarvågor skadar nervsystemet
Vi har undersökt en grupp män som i sina arbeten utsatts för starka radarvågor. Nio av tretton (70%) hade förändringar i ryggmärgsvätskan. I kontrollgrupp fann man bara denna förändring hos en av tio (10%) enligt docent Yngve Hamnerius från institutionen för teknisk elektronfysik på Chalmers tekniska högskola De bägge grupperna har jämförts ur alla tänkbara aspekter, medicinska och psykiska. Parallellt har vi utsatt kaniner för stark mikrovågsbestrålning.
Med en viss fördröjning har vi kunnat konstatera hjärnskador hos kaninerna. Efter tre månader har skadorna varit små efter nio större, säger Yngve Hamnerius. Även hos kaninerna har vi funnit speciella proteiner, men det är svårt att dra några slutsatser av det. Människor och kaniner är genetiskt olika.
Fördröjningen mellan mikrovågspåverkan och de konstaterade skadorna är intressant
eftersom den har sin parallell hos de radararbetare som först började klaga på
huvudvärk, kortvariga blackouter och koncentrationssvackor.
(Min kommentar: Den forskning som SoS och SSM hänvisar till har man inte tagit hänsyn till fördröjningseffekt i dessa provokationstester man gjort på elöverkänsliga ett exempel som lyfts fram i FAS (48)).
Tillåtet referensvärde i Sverige för 3G, 4G, WiFi är 10 000 000 µW/m2

1960-1997 Prof. Karl Hecht (35) Rysk vetenskaplig litteratur från 1960 till 1997, Under rubriken ”Biologiska effekter av elektromagnetiska fält i frekvensområdet 0 till 3 GHz på folket” Rapporten visar betydelsen av tidsfaktorn i de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält. Hos friska personer visade sig efter 3 till 5 års exponering för strålning vid 2-8 h varje dag, onormala fenomen, främst funktioner i centrala nervsystemet (hjärnan) berörs. Efter 5 till 10 års exponering av strålning ökade antal symtom och intensitet av sjukdom avsevärt.

1991 En stor provokationsstudie på elöverkänsliga (49): I en tredje fas jämfördes elöverkänsliga med 25 friska frivilliga kontrollpersoner. Ingen av de frivilliga reagerade på någon provokation, verklig eller placebo, medan 16 av de EMF-känsliga patienterna (64%) hade positiva tecken och symtompoäng, plus förändringar i autonoma nervsystemet. I den fjärde fasen deltog de 16 EMF-känsliga patienterna i två provokationer med de frekvenser de varit mest känsliga för i den föregående provokationen. De verkliga provokationerna befanns ge 100 % positiva reaktioner medan alla tester med placebo inte visade några reaktioner. Vi drar slutsatsen att denna studie är ett starkt belägg för att känslighet för elektromagnetiska fält existerar och kan framkallas under miljömässigt kontrollerade former.

SSI FS 2002:3 (19) skriver att frekvensområdet mellan 1mm – 1 meter har en antenneffekt på människan. Strålsäkerhetsmyndigheten har varit noga med att påpeka att de är en expertmyndighet för denna typ av strålning, men de kände inte till att mikrovågor hade en antenneffekt på människan. De fick fråga mig, var jag fått dessa uppgifter ifrån.

IT-företagarna säger i sin reklamtidning för 3G (18) att 3G-strålningen ger en viss uppvärmning, samt att hjärnan påverkas och orsakar sömnstörningar. De påstår samtidigt med hänvisning till forskning som baseras på stråldoser för akut effekt, att hjärnan kan kompenserar för denna yttre påverkan och hänvisar då till Holländska rådet.

Computer Sweden (41) skriver den 31 mars 2003, att 40 % av de 600 tunga beslutsfattare inom IT-branschen är oroliga för strålningen. Om dessa personer varit helt säker på att den artificiella mikrovågsstrålningen är ofarlig hade inte nära nog hälften varit oroliga för hälsopåverkan.
Både mobilföretagarna och myndigheterna kände alltså till riskerna, ändå uppmanar Socialstyrelsen kommuner och länsstyrelse att inte följa Miljöbalkens försiktighetsprincip.

________________________________

NU VETENSKAPLIGT DOKUMENTERADE HÄLSOEFFEKTER

Mycket lite forskning har gjorts med riktiga sändarsignaler Bioinitiative 2012 (5)
Bioinitiative 2012 är en samlingsrapport med över 1800 rapporter sammanställt av de 29 internationellt främsta experterna. Totalt har Bioinitiative granskat över 3000 rapporter.
I vissa studier, där så kallade ”mobil-kommunikations-system liknande” signaler undersökts, visade sig resultatet vara annorlunda än i de verkliga exponeringarna i sådana viktiga faktorer som intensitet, bärfrekvens, modulering, polarisering, varaktighet och intermittens.

Eftersom Bioinitiative 2012 är en samlingsrapport av vetenskapliga studier lägger jag in delar av Bioinitiative 2012:s slutsatser som berör just strålning från mobilbasstationer och andra sändare och som visar på allvarliga hälsoeffekter av artificiell mikrovågsstrålning.

Genetiska skador
EMF och RFR, kan försämra den mänskliga arvsmassan, och försämra normal hälsa och utveckling av arter.

Sammantaget har dryga 1800 nya studier rapporterat onormal gentranskription av DNA. Genotoxicitet, samt skada på både enkel- och dubbelsträngade DNA, avsnitt 6. Stressproteiner på grund av fraktal RF-antenner som DNA har naturligt, avsnitt 7. Kromatinkondensation och oförmåga till DNA-reparationer i mänskliga stamceller. Oförmåga till att minska fria radikaler särskilt melatonin.

Synergistiska effekt mellan EMF och kemiska gifter
EMF verkar på kroppen som andra miljögifter (tungmetaller, organiska kemikalier och bekämpningsmedel). Både giftiga kemikalier och EMF kan generera fria radikaler, producera stressproteiner och orsaka indirekta skador på DNA. Om dessa egenskaper kombineras, kan synergistiskt effekter samverka och leda till större skador på gener.

Stressproteiner och DNA som fractal antenn för RFR.
– DNA fungerar som en ”fraktal antenn” för EMF och RFR. The coiled-coil-struktur i DNA-kärnan gör att molekylen reagera som en fraktal antenn på ett brett spektrum av frekvenser. DNA- strukturen gör därför DNA särskilt sårbara för EMF skador. Mekanismen innebär en direkt interaktion mellan EMF med DNA-molekylen.

– Många EMF frekvenser i miljön kan därför orsakar DNA-förändringar.

– EMF-aktiverad cellulär stressrespons är en effektiv skyddsmekanism för celler som utsätts för ett brett spektrum av EMF-frekvenser.

– EMF stimulerar stressproteiner (som indikerar ett angrepp på cellen).

– EMF skadar effektivt celler vid en miljard gånger lägre nivåer än konventionell uppvärmning. Säkerhetsnormer som bygger på värme är irrelevanta för att skydda mot EMF-exponering.

– Det finns ett akut behov av att revidera standarden för artificiell EMF- exponering. Forskning har visat att tröskelvärden för EMF är mycket låga (säkerhetsnormer måste reduceras för att begränsa biologisk skada).

Neurologiska skador och förändringar
Alzheimers Det finns starka epidemiologiska bevis för att exponering för EMF är en riskfaktor för AD. Det finns nu tolv studier av EMF exponering och AD eller demens. Nio av dessa studier är välgjorda.

Elöverkänslighet har ett kliniskt bevisat förstadie till Alzheimer (29). Dr Belpomme som undersökt kliniskt mer än 1.000 elöverkänslighet (EHS) – självrapporterade patienterna. Dessa är verkligt sjuka personer. Biologiska tester av elöverkänsliga personer indikerar ett pre-Alzheimer tillstånd.

Dessa tester inkluderar:
– Hjärnbildspråk visar kärl hypoperfusion i det område av hjärnan (det limbiska systemet) där Alzheimers startar
– 2-10 gånger högre halter av histamin i blodet.
– Detektion av andra markörer för öppnandet av blod-hjärnbarriären.
– Högre nivåer av autoantikroppar mot O-myelin och/eller stressproteiner.
– Minskning av produktionen av melatonin i 24h urin

Neurotoxicitet hos människor och djur (avsnitt 9). Karcinogenicitet hos människor. Allvarliga effekter på människors och djurs spermier morfologi och funktion. Effekter på avkommans beteende och effekter på hjärnans och skallbenets utveckling hos avkomman på djur som exponeras för mobilstrålning under graviditeten. Denna redovisning ger bara en ögonblicksbild över det faktaunderlag som presenteras i den uppdaterade Bioinitiative 2012.

Det finns nu bevis för att höga nivåer av perifer amyloidbeta är en riskfaktor för AD och medelhög till hög ELF MF exponering kan öka perifer amyloid beta. Höga hjärnnivåer av amyloid beta är också en riskfaktor för AD och medelhög till hög ELF MF exponering mot hjärnceller sannolikt också ökar dessa celler produktion av amyloid beta.

Bevis för neurologiska förändringar
Hundrafemtiofem nya studier rapporterar om neurologiska effekter av RFR , vilka publicerade mellan 2007 och mitten av 2012. Av dessa 98 (63 %) visade effekter och 57 (37%) visade inga effekter. Sextionio nya ELF-EMF studier (inklusive två statiska fältstudier) rapporterar om genotoxiska effekter av ELF-EMF publicerade mellan 2007 och mitten av 2012. Av dessa visar 64 (93 %) effekter och 5 (7 %) visar inga effekt.

Effekter av svaga fält ger interaktion på icke linjär biologiska oscillatorer och synkroniserad neural aktivitet.
Elektriska rytmer i våra hjärnor kan påverkas av externa signaler. Detta är i linje med etablerade svaga fälteffekter på samverkande biologiska oscillatorer i levande vävnader. Biologiska system för hjärta, hjärna och tarm är beroende av synkronisering av celler som fungerar i enlighet med principerna om icke-linjära biologiska svängningar. Cellernas synkronisering är beroende av exakta tidsbestämda signaler från omgivningen, i nära nog försumbara elektriska effekter alltså mycket svaga effekter (Buzsaki 2006; Strogatz, 2003). Typiska törningar på dessa ovan uppräknade organ är de vanligaste hos elöverkänsliga (37)

Synkrona biologiska svängningar i celler (pacemakerceller) kan störas av konstgjorda, exogena artificiella signaler, vilket resulterar i desynkronisering av neural aktivitet som reglerar viktiga funktioner (inklusive metabolism) i hjärnan, tarmen och hjärta och dygnsrytm som styr sömn och hormoncykler (Strogatz, 1987). Hjärnan innehåller en population av oscillatorer med distribuerade egenfrekvenser, som fungerar synkront (dygnspacemakercellerna). Sömnstörningarna har ökat markant efter 3G-utbyggnad se diagram (17). Denna påverkan på hjärnan kände mobilindustrin till, vilket står i IT-företagarnas reklamtidning (18) i vilket även ansvariga myndigheter medverkade i (3)

Strogatz har undersökt biologiska cykler och hur yttre faktorer stör dessa cykler (Strogatz, 2001, 2003). ”Rytmen kan ändras genom en mängd olika agenter och dessa störningar kan på allvar förändra hjärnans prestationsförmåga” (Buzsaki, 2006). Skolresultaten har minskat dramatiskt efter att man satt in WiFi i skolorna (48) och ADHD-diagnoserna har ökat hos barn med 700 % sedan 3G byggs ut (14) och psykisk ohälsa har ökat specifikt hos barn (12) Sömnstörningar (17, 18)

Fertilitet och reproduktionsstörningar
Mänskliga spermier och deras DNA blir skadade. Mänskliga spermier skadas av mobilstrålning vid mycket låga intensiteter 3,4 – 700 µW/m2. (5) Betydande oro för fertilitet, reproduktion och hälsa hos avkomman samt oreparerade mutationer i spermier. Exponeringsnivåer liknar den som bär en mobiltelefon i bältet eller i byxfickan, eller en trådlös bärbar dator i knäet. Spermier saknar förmåga att reparera DNA-skada. Även DNA- skador vid stand-by-läge hos mobiltelefon och trådlös laptop.

Nedsatt spermiekvalitet, rörlighet och livskraft uppstår vid exponering av 34 µW/m2 till 700 µW/m2 (5,6) Upprepade studier visat negativa effekter på spermiekvaliteten, rörlighet och patologi hos män som använder och i synnerhet de som bär en mobiltelefon, PDA eller personsökare i bältet eller i fickan (Agarwal et al, 2008; Agarwal et al, 2009) Wdowiak et al, 2007; De Iuliis et al, 2009; Fejes et al, 2005; Aitken et al, 2005; Kumar, 2012).

Kvinnliga fertilitetsorgan Det finns få djurförsök som studerat effekter av mobilstrålning på kvinnliga fertilitetsorgan. Panagopoulous et al. 2012. Rapporten visade minskad äggstocksutveckling och storlek på äggstockarna och för tidig celldöd av äggblåsor och celler i Drosophila melanogaster.
Gul et al (2009) rapporterar råttor exponerade för stand-by nivå RFR, orsakade minskning antalet äggblåsor i valpar födda som exponerats för dessa strålvärden. Magras och Xenos (1997) rapporterade irreversibel infertilitet hos möss efter fem generationer av exponering för RFR, från mobilbasstationer vid en exponeringsnivå på mindre än 1000 µW/m2 .

Kända skador på barn
Belägg för att barn är mer sårbara Miljöhälsorapporten 2005 (27) och forskningssammanställning skador på barn (22).
ICNIRP (21) skriver att barn och organ under 1,3 m absorbera 40 % mer strålning p g a resonanseffekt. Det finns flera vetenskapliga studier som visar att låg intensitet har samma effekt som hög. Enligt Flygvapnets radarskola (7) absorberas frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz, till 100 % inne i kroppens organ, vilket är en våglängd runt 12 cm. Man kan därför utgå ifrån att barn och organ utsätts för mycket högre strålning på grund av resonanseffekten.

Det är vetenskapligt belagt att många giftiga exponeringar i fostret och mycket små barn får särskilt negativa konsekvenser som är beroende av när exponeringen inträffar under kritiska faser av tillväxt och utveckling, sk tidsfönster för kritisk utveckling. Negativa exponeringar kan bli en grund för ohälsa längre fram i livet. FCC:s och ICNIRP:s offentliga säkerhetsgränser tycks inte vara tillräckligt skydd för folkhälsan, särskilt inte för embryo, foster, nyfödda och små barn.

Presidentens Cancer Panel (2010) fann att barn ”löper särskild risk på grund av sin mindre kroppsmassa och snabba fysiska utveckling, som både ger större sårbarhet för kända cancerframkallande ämnen, inklusive strålning.” Det står även i ICNIRP att barn under 1,3 meter absorberar 40 % mer strålning (21). Att barn är mer känsliga står i Miljöhälsorapporten 2005 (27)

American Academy of Pediatrics, skriver i ett brev till kongressledamoten Dennis Kucinich den 12 december 2012 säger att ”Barn drabbas oproportionerligt hårt av miljöexponeringar, inklusive mobilstrålning. Skillnaderna i bentäthet och mängden vätska i ett barns hjärna, jämfört med en vuxen hjärna kan tillåta barn att absorbera större mängder RF-energi djupare in i deras hjärnor än vuxna. Det är viktigt att alla nya standarder för mobiltelefoner eller andra trådlösa enheter grundas på att skydda de yngsta och mest sårbara befolkningsgrupperna för att säkerställa en god hälsa genom sin livstid. ”

Fetala och neonatala effekter av elektromagnetiska fält på foster
Fostrets (in utero) och tidig barndom exponering för mobilstrålning och trådlös teknik i allmänhet kan vara en riskfaktor för hyperaktivitet, inlärningsstörningar och beteendeproblem i skolan. Efter att 3G byggts ut har hjärnskadorna ökat hos barn som ADHD etc (12,14)

Fosterutvecklingen: Studier visar effekter på det växande fostret. In utero exponering för mobilstrålning har observerats i både mänskliga och djurstudier sedan 2006. Divan et al (2008). Barn till mödrar, som använt mobiltelefon under graviditeten, hade 25 % mer känslomässiga problem, 35 % mer hyperaktivitet, 49 % fler uppförandeproblem och 34 % fler kamratproblem (Divan et al., 2008).
Helkroppsexponering för RFR från basstationer och WI-FI, trådlösa bärbara datorer, användning av kuvöser för nyfödda med alltför höga ELF-EMF nivåer leder till förändrad hjärtfrekvensvariabilitet och minskade melatoninnivåerna hos nyfödda. Fetal exponering för MRT av gravid mamma, ger ökad känslighet för leukemi och astma hos barnet, när modern exponerat barnet för ELF-EMF.

EMF / RFR möjliga biologiska mekanismer för autism Barn med befintliga neurologiska problem som inkluderar kognitiva, inlärning, uppmärksamhet, minne, eller beteendeproblem bör så mycket som möjligt använda trådbundna datorer i skolan, i hemmet och i sitt sovrum.
Undervisning i klassrum utan trådlöst, för att minska stresssyndrom och beteendestörningar. Alla barn bör dock skyddas från den fysiologiska stress av signifikant förhöjda EMF / RFR i trådlösa i klassrum eller hemmiljö

Bevis för barncancer (leukemi)
Med totalt 42 epidemiologiska studier som publicerats hittills kraftfrekventa elektromagnetiska fält är bland de mest omfattande studerade miljöfaktorer. Utom joniserande strålning ingen annan miljöfaktor som är så väl etablerad att öka risken för barnleukemi.

Strålningen från basstationers för radiofrekventa strålning som är lägre än 10 µW/m2 och upp till 500 µW/m2. har rapporterat huvudvärk, koncentrationssvårigheter och beteendeproblem hos barn och ungdomar samt sömnstörningar, huvudvärk och koncentrationssvårigheter hos vuxna. Fem nya vetenskapliga studier efter 2007.

Mobiltelefonexponering kan leda till förändrad utveckling av mänsklig fosterhjärnan som ger ADHD-liknande beteende, vilket har setts i studier hos avkomman hos möss. Livslång hälsorisk börjar i de tidigaste stadierna av embryots och fostrets utveckling, och accelereras hos spädbarn och mycket små barn fram till början av 20-års ålder. Epigenetiska förändringar i genomet, kan få allvarliga och livslånga konsekvenser för hälsa och sjukdom för enskilda individer.

Effekter på blod- och hjärnbarriären
BBB blir mer genomsläpplig av mobilstrålningen
BBB är en skyddande barriär som hindrar flödet av gifter i känslig hjärnvävnad. Ökad permeabilitet BBB orsakas av mobiltelefon.
RFR kan orsaka nervskada. Flera forskningsstudier visar att mycket låg intensitet av exponeringar för RFR kan påverka blod-hjärnbarriären (BBB) (mestadels djurstudier).

Sammanfattningsvis visar forskningsresultaten, att det är mer sannolikt än osannolikt att icke-termiska effekter av EMF från mobiltelefoner och basstationer har effekter på biokemiska processer. Två timmars exponering för mobilstrålning kan leda till ökat läckage av BBB och 50 dagar efter exponering, kan nervskada ses. Efter 50 dagar också albuminläckage. Nivåerna som påverkar BBB är så låg som 0,001 W/kg, lägre än att hålla en mobiltelefon på armlängds avstånd. Detta visar att Amerikanska FCC-standard, 1,6 W/kg och ICNIRP-standard, 2 W/kg (SAR-värde) i hjärnvävnad från mobiler och sladdlös telefon är alldeles för hög.

BBB- effekter uppträder vid ungefär 1000 gånger lägre RFR exponeringsnivåer än USA och ICNIRP godkända standard (Salford, 2012 – avsnitt 10)

Om blod-hjärnbarriären är sårbar för ständigt pågående skador från trådlösa exponeringar, så borde vi också undersöka blod-okulära barriären som skyddar ögonen och blod-placenta-barriären som skyddar fostret samt blod-tarm-barriären som skyddar matsmältningen och näring och slutligen blod-testikel-barriären som skyddar utvecklade spermier för att se om dessa barriärer också kan skadas av radiofrekvent strålning.

Andra biologiska effekter
Bioeffekter är tydligt fastställda
Bioeffekter är tydligt fastställda och uppträder vid mycket låga nivåer av exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning. Bioeffekter kan förekomma i de första minuterna på nivåer som förknippas med mobil- och trådlös telefon. Bioeffekter kan också ske från bara några minuter av exponering för mobilmaster (mobilmaster), WI-FI, och trådlösa nätverk, smarta mätare som producerar helkroppsexponering. Långtidseffekt av basstationernas exponeringar kan leda till sjukdom.

Bioeffekter med kronisk exponering, misstänks ge upphov till skadliga effekter
Många av dessa biologiska effekter kan rimligen antas leda till negativa hälsoeffekter, om exponeringen är långvarig eller kronisk, vilket den är då den pågår dygnet runt. Detta beror på att den stör kroppens normala processer (stör homeostas), förhindra att kroppen läker skadat DNA, immunsystemet blir obalanserat, metabola störningar och lägre motståndskraft mot olika sjukdomar. Viktiga kroppsprocesser kan så småningom inaktiveras av den ständiga systemövergripande elektrofysiologiska störningar och därmed leda till genomgripande försämring av metabola och reproduktiva funktioner.

Störda fysiologiska processer och förändrat beteende hos personer med ASD liknar dem som rör biologiska hälsoeffekter vid exponering av elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält.

Biomarkörer och indikatorer på sjukdom och kliniska symtom har stora likheter som:
– a) ändring av gener eller genuttryck,
– b) induktion av förändring i hjärnan och utveckling
– c) ändring av företeelser och hjärnans funktion kontinuerligt under hela livstiden
– d) bevis för funktionell förändring i beteende, socialt samspel och uppmärksamhet som är typiska störningar vid ASD.

Resonansfrekvenser kan leda till biologiska effekter vid mycket låg intensitet jämförbara med basstationen (mobilmast) och andra mikrovågskällor som används inom mobil kommunikation.

ICNIRP (21) skriver att barn och organ under 1,3 m absorbera 40 % mer strålning p g a resonanseffekt, men påstår att det gäller extremt hög strålning. Men det finns alltså flera vetenskapliga studier som visar att låg intensitet har samma effekt som hög (5).

Enligt Flygvapnets radarskola (7) absorberas frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz, vilket är en våglängd runt 12 cm, till 100 % i de inre organen. Man kan därför utgå ifrån att barn och organ utsätts för mycket högre strålning på grund av resonanseffekten.

Uppgifterna om effekter av mikrovågsstrålning vid extremt låg intensiteten har en viktig roll vid långtidseffekter. Samstämmig data visar att negativa effekter av icke-termisk mikrovågsstrålning från GSM/UMTS mobiltelefoner beror på bärfrekvens och typ av mikrovågssignal.
Det betyder att mikrovågsstrålning från basstationer/master, trådlösa routrar, WIFI och andra trådlösa enheter och exponeringar för allmänt bruk också kan orsaka skadliga effekter vid långtidseffekter.
Min kommentar: Med tanke på att referensvärdet enbart skydda mot direkta effekter SSM (23) kan man därför befara att ytterst få personer kommer att vara friska inom 10 – 15 år.
Aktuella referensvärdena är alltså otillräckliga för att skydda mot icke-termiska långtidseffekter av mikrovågsstrålning (5).

__________________________

MYNDIGHETERNAS ANSVAR

Många andra länder har mycket lägre referensvärden än Sverige (26).

– Sverige har bland de högsta i världen för UMTS, 3G, 4G, WiFi, 10 W/m2 vilket är 10 000 000 µW/m2.

– Salzburg inomhus 100 µW/m2.

– Kina och Rysslands referensvärden för all högfrekvent radiofrekvent strålning 100 000 µW/m2.

Minimum för att en mobil kan fungera 0,000 001 µW/m2.

PTS krav på signalstyrka i Sverige för 3G är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2.
Mätningar som SSM gjorde 2013 ligger medelvärdet för landsbygden så skyhögt som 230 µW/m2 och i mindre städer 1500 µW/m2, samt i storstäder 6700 µW/m2.

Strålsäkerhetsmyndigheten
Större delen av radiofrekvent strålning är skapad på konstgjord väg (24).
Strålsäkerhetsmyndigheten: radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält och större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg (24). Bakgrundsstrålningen är mycket låg (25, 28)

Referensvärdena skyddar enbart mot akuta effekter (23)
Referensvärdena som myndigheterna hänvisar till skyddar enbart mot akuta effekter (23). Strålsäkerhetsmyndigheten citat: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Referensvärdena skyddar alltså inte mot långtidseffekter

Bara någon månad efter att WHO klassat radiofrekvent strålning som möjlig cancerrisk klass 2B skriver Strålsäkerhetsmyndigheten till kommunerna den 23 oktober 2013 (31) och dementerar hälsoriskerna och påstår med säkerhet att den artificiella strålningen från WiFi inte är skadlig för barn.
SSM skriver citat:
Strålsäkerhetsmyndigheten har mätt radiovågor från trådlösa datornätverk i skolmiljö. Mätningarna visade att radiovågorna är så svaga att det motsvarar normal bakgrundsnivå i stadsmiljö. Det är långt ifrån de nivåer som medför hälsorisker.
Tyvärr får man inte veta vilka mätvärden SSM uppmätt i skolmiljön.

SSM skriver också:
Men det finns inga vetenskapligt grundade misstankar om hälsorisker med radiovågorna från trådlösa datornätverk. Anledningen är att den som vistas i närheten av ett trådlöst datornätverk endast exponeras för mycket låga nivåer av radiovågor. Detta gäller även när barn eller vuxna vistas längre tider i lokaler där trådlösa datornätverk är installerade.

– Den forskning som SSM hänvisar till grundar sig på få riktiga radiosignaler som nyttjas i sändartekniken (5).
– De lågar nivåer som SSM hänvisar till är jämförda med referensvärden som inte skyddar mot långtidseffekter 10 000 000 µW/m2.

SSM:s påståendet saknar vetenskaplig grund då man ju gjort ytterst lite forskning på riktiga sändarsystem (5) än mindre på WiFi.


Prof. Kenneth R Foster(38) skriver citat:
En intressant fråga är huruvida vi bör utföra studier på bioeffekter kopplade till specifika tekniker, såsom Wi-Fi, något som vissa medlemmar av allmänheten och politiker efterfrågar. Det har genomförts mycket forskning kring biologiska effekter av radiofrekvent strålning i allmänhet, men få studier på den specifika strålningen från WiFi-enheter.

Man har också gjort ytterst lite forskning på barn (5). Dessutom tycker Strålsäkerhetsmyndigheten att barn skall utsättas för lika hög strålning i skollokalen (barnens arbetsmiljö), som bakgrundsstrålningen utomhus i städerna, vad jag förstår, mellan 1500 µW/m2 – 6700 µW/m2?

Den expert som SSM lutar sig emot är prof. Anders Ahlbom som tvingades entledigas, för syns skull, på grund av jäv. Han satt då som ordförande i Strålsäkerhetsmyndigheten vetenskapliga råd, samt som ordförande i FAS grupp för elektromagnetisk strålning och som ordförande i ICNIRP. Anders Ahlbom blev också entledigad från arbetsgruppen i IARC på grund av jäv och intressekonflikt med mobilindustrin. Han ingick i sin brors IT-företag (32) som lobbade för mobilindustrin inom EU.

Lobbyistverksamheten är stor inom EU-kommissionen. Många forskare och experter vägrar att delta i EU-kommissionens intressemöten då kommissionen inte lyssnar på forskarna som varnar för hälsoriskerna (33)

40 % av de tunga beslutsfattarna inom IT-branschen (41) var oroliga för strålningen redan 2003, trots detta driver lobbyisterna igenom WiFi i skolorna samt WiFi överallt i vår livsmiljö.

Socialstyrelsen
Både Socialstyrelsen och verksamhetsutövarna kände till inför 3G-utbyggnaden att miljöfrämmande mikrovågsstrålning påverkar akut hjärnans aktivitet, IT-företagarnas reklamtidning (3). Trots detta uppmanar Socialstyrelsen att det inte är skäligt att följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken inför utbyggnaden av 3G basstationer. Se också äldre forskning på sida 10.

Socialstyrelsen höll kurser för handläggare på kommuner och länsstyrelser där de förbjöd kommuner och länsstyrelser att följa miljöbalken och dess försiktighetsprincip eller krav på tillåtlighetsprövning i utbyggnaden av 3G-basstationer. Vad man förstår var Socialstyrelsens regeringsuppdrag att förhindra att kommunernas och länsstyrelsernas handläggare följde Miljöbalken i handläggning av 3G-utbyggnaden. Vittne finns, att om handläggare följde Miljöbalken vid handläggning av 3G-sändarnas basstationer, blev du uppsökta av tre muskulösa män i mörka kostymer. Efter ett sådant möte var handläggaren uppenbarligen rädd. Det finns vittnesmål till detta förfarande och borde utredas om mobilindustrin lejde viss typ av folk, för att skrämma/hota handläggare på myndigheter.
Man prövade alltså enbart telemasten och teknikboden enligt Plan- och Bygglagen och låtsades inte om att det skulle pågå en industriverksamhet av storskalig spridning av artificiella miljöfarliga mikrovågor. Detta gjordes bakom ryggen på folket. Man kunde höra politiker och tjänstemän säga, ” lite svinn får man räkna med”.

EU 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök.
Socialstyrelsen förbjuder också läkare att dokumentera elöverkänslighet. Trots att folk är oerhört sjuka och lider svårt hävdar denna myndighet att elöverkänsliga inte är sjuka, fast SoS tidigare skrivit och nu Folkhälsomyndigheten, som nu handlägger elöverkänslighet, skriver (2) citat. Det finns inte någon tvekan om att det finns personer som lider svårt i närheten av elektriska apparater.

_______________________

 

MILJÖBALKENS SKALL GÄLLA ARTIFICIELL RADIOFREKVENT STRÅLNING

Första avdelningen, övergripande bestämmelser
Kap 1 Miljöbalkens mål och tillämpning
1 § Syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö.
3§ i fråga om verksamheten som kan orsaka skada eller olägenhet för människors hälsa, miljö eller andra intressen En storskalig verksamhet med spridning av oprövad miljöfrämmande artificiella (digitala) mikrovågor som pågår dygnet runt, kan väl knappast per automatik betraktas som ofarlig för hälsa och miljö och främja en hållbar utveckling när man vet att mikrovågor är en skadlig typ av elektromagnetisk strålning.


Kap 2 Allmänna hänsynsregler
1 – 10 §§
9 § Kan en verksamhet eller åtgärd befaras föranleda skada eller olägenhet av väsentlig betydelse för människors hälsa eller miljön, även om sådana skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått vidtas som kan krävas enligt denna balk, får verksamheten bedrivas eller åtgärden vidtas endast om regeringen finner att det finns särskilda skäl. En verksamhet eller åtgärd får inte bedrivas eller vidtas om den medför risk för att ett stort antal människor får sina levnadsförhållanden väsentligt försämrade eller miljön försämras avsevärt.

Jag påpeka därför att det inte är kostnadseffektivt att riskera bestående genetiska skador på en hel befolkning. Bioinitiative 2012 (5) baseras på 3000 vetenskapliga rapporter skriver: Bioeffekter är tydligt fastställda och uppträder vid mycket låga nivåer av exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning, bland annat oreparerbara skador på DNA på människans stamceller. Nedsatt spermiekvalitet, rörlighet och livskraft uppstår vid exponering av 34 000 pikoW/m2 – 700 000 pikoW/m2 med en resulterande minskning av mänsklig manlig fertilitet. Spermier kan inte reparera DNA-skador. Se också forskningssammanställningen över störningar på reproduktionen (6)

– I frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz, vilket nyttjas i bland annat i 3G, 4G, Wifi, 5G-systemen,
– dessa frekvenser tränger till 100 % in i kroppens organ, Flygvapnets Radarskola1959 (7)
– De känsligaste organen för mikrovågor är hjärna, mage och ögon Flygvapnets radarskola 1959 (7). Hjärnan utsätts för hjärnstress (8)
10 § om verksamheten försämrar det allmänna hälsotillståndet, vilket måste anses vara tydligt:

– Försäkringskassans diagram psykisk ohälsa ökar (9, 10) för varje mobilsystem som byggs ut.
– Socialstyrelsen rapporterar om att psykisk ohälsa ökar (11, 12)
– Kraftig ökning av ADHD-läkemedel hos vuxna (13)
– 700 % ökning av ADHD-diagnoser hos barn (14)
– Larmrapport cancerfall ökar WHO (15) från 14 miljoner till 25 miljoner cancerfall per år.
– Sömnproblemen ökar i takt med utbyggnaden av mobilsystemen och ökar dramatiskt när 3G byggs ut (17)
– Skolresultaten har dramatiskt försämrats sedan man satt in WiFi i skolorna (46)
– Samt hänvisning till Bioinitiative 2012 som bygger på 1800 nya vetenskapliga rapport som bland annat konstaterar akuta effekter redan vid 30 µW/m2

6 kap. Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag
När det krävs en miljökonsekvensbeskrivning
1 § En miljökonsekvensbeskrivning skall ingå i en ansökan om tillstånd att anlägga, driva eller ändra verksamheter enligt 9, 11 eller 12 kap. eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av bestämmelser i dessa kapitel. En sådan beskrivning skall finnas även vid tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. samt i en ansökan om tillstånd enligt 7 kap. 28 a §.
Regeringen får föreskriva att det skall upprättas en miljökonsekvensbeskrivning även i dispensärenden eller andra ärenden enligt denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken där det behövs för att kunna bedöma miljöpåverkan. Regeringen får även föreskriva om undantag från skyldigheten enligt första stycket att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning för verksamheter vars miljöpåverkan kan antas bli mindre betydande.

– Med beaktande av den vetenskapliga kunskap vi har idag och att ohälsan ökat dramatiskt sedan mobiltelefonin började byggas ut under 1990-talet finns det inga skäl att göra undantag för mobilindustrins miljöfarliga verksamhet gällande 6 kap.

Regeringen borde ha följt 2 kap 1 – 10§§ och 9 kap 3§ och 5 § samt 6 kap 2 § i sin helhet.

9 kap. Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Definitioner
1 § Med miljöfarlig verksamhet avses

Punkt 3:e användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

3 § Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Allmänna bestämmelser om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd marken eller grundvattnet kan förorenas eller på annat sätt påverkas menligt. Se 2 kap 10 §

5 § För att skydda människors hälsa eller miljön får regeringen, om det framstår som mer ändamålsenligt än beslut i enskilda fall, också i andra fall än som avses i 4 § i fråga om miljöfarlig verksamhet meddela föreskrifter om förbud, skyddsåtgärder, begränsningar och andra försiktighetsmått. Sådana föreskrifter får också meddelas för att uppfylla Sveriges internationella åtaganden. Om det finns särskilda skäl, får regeringen bemyndiga en myndighet att meddela sådana föreskrifter. Om det behövs, får regeringen meddela föreskrifter om sådana försiktighetsmått som går utöver vad som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen eller andra internationella åtaganden Se punkt 2 kap 10 §

10 kap
1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
1. i ärenden enligt annan lag, av vilken det framgår att hänsyn till människors hälsa eller miljön skall beaktas vid lagens tillämpning,
2. i särskilda ärenden av annat slag inom miljöbalkens område än som avses i 1 §.
I fråga om sådana miljökonsekvensbeskrivningar som avses i första stycket gäller vad som sägs i detta kapitel, om inte något annat har föreskrivits

punkt 3. Min kommentar: Genetiska skador på människor och naturmiljö kan inte återställas, saneras eller repareras. Skadorna på biologiskt liv är bestående.
17 kap Tillåtlighetsprövning efter förbehåll
3 § Regeringen får för ett visst fall förbehålla sig att pröva tillåtligheten av en verksamhet som inte omfattas av kravet på prövning enligt 1 §, om

1. verksamheten i betraktande av de intressen som denna balk enligt 1 kap. 1 § skall främja kan antas få betydande omfattning eller bli av ingripande slag,

2. verksamheten utanför ett område som förtecknats enligt 7 kap. 27 § kan antas mer än obetydligt skada naturvärdet inom området,

3. verksamheten omfattas av bestämmelserna i 4 kap. 6 § tredje stycket.
Rätten till förbehåll enligt första stycket 2 gäller enbart verksamhet som är tillståndspliktig enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken.
Om ett mål eller ärende enligt denna balk pågår om tillståndsprövning av verksamheten, skall regeringen omedelbart lämna besked om förbehållet till den tillståndsprövande mark- och miljödomstolen eller myndigheten. Lag (2010:923).

26 kap
Tillsyn enligt Miljöbalken. Varken PTS eller SSM följer Miljöbalken eller utövar någon tillsyn för hälsa och miljö enligt Miljöbalken 1 kap 1§ och 2 kap de allmänna hänsynsreglerna samt 9 kap. Hade det funnits ett beslut om att kommuner eller länsstyrelser skulle utöva tillsyn på sändare som orsakar hälsoproblem som den sändare som strålar intensivt in i min bostad, då hade jag fått mätningar gjorda här i min bostad eftersom min ohälsa uppkommer av denna radiosignal som varken är ringa eller tillfällig enligt Miljöbalken 9 kap 3 §. Det är lång och utdragen tortyr som är en brottsling handling mot enskilda personer enligt Brottsbalken 3 kap. 3 oh 5 §§, samt brott mot Lag 1994:1219 europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna:
AVDELNING I – RÄTTIGHETER OCH FRIHETER Ingenting i denna konvention får tolkas så att det medför en rätt för någon stat, grupp eller person att bedriva verksamhet eller utföra handling som syftar till att utplåna någon av de fri- och rättigheter som angetts i konventionen eller till att inskränka dem i större utsträckning än vad som medgetts där

Både PTS eller SSM saknar kunskaper om hälsoeffekterna av artificiell mikrovågsstrålning, de hänvisar till Socialstyrelsen som säger att denna verksamhet inte skall följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken ej heller skydd för hälsa 9 kap 3§ då myndigheten inte anser att det är skäligt. Socialstyrelsen saknar också kunskaper om strålningen, de hänvisar tillbaka till SSM, därför skall det upprättas en samlad kunskap i Folkhälsomyndigheten (utan lobbyister från mobilindustrin som prof. Anders Ahlbom, Maria Feychting, Yngve Hamnerius Lena Hillert etc) som skall driva igenom att Miljöbalken skall följas för skydda människans hälsa. Naturvårdsverket skall dokumentera skadorna av den artificiella mikrovågsstrålningen och skydda naturmiljön enligt Miljöbalken.
Europalagen säger i punkt 6.4 Bevisbördan: Så länge risknivån för hälsa eller miljö inte kan bedömas med tillräcklig säkerhet, har lagstiftaren inte någon rättslig grund att godkänna att ämnet används, utom undantagsvis för att genomföra försök.

SKYDDA DE MEST KÄNSLIGA INDIVIDERNA I BEFOLKNINGEN

Bioinitiative 2012 (5) och Europarådets resolution 1814 (39) Europa parlamentet 2004 – 2010 (43) Europa parlamentets resolution 2008/2211(INI) (45) säger alla, referensvärdena måste ta hänsyn till de känsligaste individerna i befolkningen, barnen, gravida kvinnor och elöverkänsliga som blir sjuka av strålningen.

Jag hänvisar särskilt till Europaparlamentets i resolution 2008/2211(INI) om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (45) i sin helhet, som skriver under punkt 28 att medlemsstaterna skall följa Sveriges exempel och tillerkänna personer som lider av elöverkänslighet status som funktionshinder samt ge dessa personer tillräckligt skydd och lika möjligheter. Jag hoppas Sverige börjar leva upp till det övriga Europa tror om Sverige.

Sverige har många tjusiga ord inskrivna i sina beslut, men det fina och tjusiga finns sällan i verkligheten. Det vet vi som är strålskadade och blivit elöverkänsliga.

Vi som lever som elöverkänsliga i Sverige saknar helt mänskliga rättigheter. Utsattheten är total i hela samhället. Eftersom de flesta elöverkänsliga måste bo på landet är det många som förlorat sin fasta telefon. Inte nog med att de inte kan vistas i samhället, de kan inte ens ringa och prata med någon eller ringa efter hjälp. Finns det elsanerade rum på lasaretten nekas elöverkänsliga att nyttja dem, eftersom läkarna fått uppdraget av Socialstyrelsen att de inte får dokumentera eller på något sätt avslöja i journalen att det är en elöverkänslig patient.
Elöverkänsliga kan inte förflytta sig med allmänna kommunikationer på grund av mobiler och WiFi i bussar och tåg. De kan heller inte besöka offentliga rum som kommuner, bibliotek etc.

Funktionsnedsättningen förklaras bort av Socialstyrelsen och alla myndigheter, genom att påstå, att det inte finns några vetenskapliga belägg, som bekräftar ett samband mellan elektriska fält och den ohälsa som elöverkänsliga får i dagens högstrålande miljö. Trots att det finns studier som bekräftar elöverkänslighet (36, 40, 49) se också sammanställningen nedan, samt äldre studier (sidorna 10 – 12 i dokumentet) som visar på ett samband mellan strålning och den ohälsa elöverkänsliga har.

Barnläkaren Mats Reimer kan utan varningar från Socialstyrelsens sida, bryta mot Hälso- och sjukvårdslagen, (läkarnas etiska regler har han totalt glömt) och häckla, förlöjliga patientgruppen elöverkänsliga på sin blogg på Dagens Medicin (47). Han är en skam för hela läkarkåren. Men han tillhör den ökända lobbyistföreningen Vetenskap- och Folkbildning. En oseriös förening bestående av journalister, politiker, läkare, samt tekniker från främst KTH och Chalmers. De lobbar främst för teknikindustrin, mobilindustrin, läkemedelsindustrin, vaccinindustrin. Det är denna förening och deras journalister som står bakom den massmediala förföljelse av elöverkänsliga som ständigt pågår.

Det är fritt i Sverige att diskriminera funktionsnedsättningen och strålskadan elöverkänslighet. Vi behandlas sämre än mördare och banditer, vi behandlas sämre än papperslösa flyktingar eller övriga flyktingar, därför att mobilindustrin har bestämt att strålskadan elöverkänslighet inte får finnas. Anmäler elöverkänsliga diskrimineringen eller förföljelsen till DO får man inte rätt. Alla går fria, alla har fått rätt att diskriminera och förfölja mobilindustrins offer.

Mobilindustrin och deras lobbyister missbrukar de generösa rättigheter som Göran Perssons regering gav dem inför 3G utbyggnaden. Göran Persson hade t o m sagt, att han var beredd att ändra lagen, för att tillåta mobilindustrins storskaliga verksamhet. Mobilindustrin utnyttjar sina rättigheter och de gör det aggressivt och hänsynslöst genom att förfölja, och häckla dem som deras verksamhet och högstrålande produkter skadar. Mobilindustrins visste att mikrovågor skadar hjärna och nervsystem, vilket nu samlingsrapporten Bioinitiative 2012 bekräftar. Men inte att förglömma att 40 % av de 600 tunga beslutsfattarna inom IT-branschen var oroliga för hälsoriskerna med den artificiella mikrovågsstrålningen strålningen. De visste vad de gjorde, de visste att de riskerar skada människors hälsa. Trots den ökande ohälsan tillåts dessa lobbyister inom kommuner och myndigheter driva igenom det farliga WiFi-systemet i skolorna. Det är ett hänsynslöshet missbruk av de rättigheter regeringen erbjöd mobilindustrin, bakom ryggen på folket. Ansvariga politiker har ett förtroendeuppdrag gentemot folket som väljer dem, istället ger de industrin fria händer att skada hela befolkningen och vår unga generation.

_________________________

FORSKNING SOM BEKRÄFTAR ELÖVERKÄNSLIGHET ( 36,40,44,49)

Jag hänvisar även till äldre forskning sidorna 10 – 12, som redan då bekräftade ett medicinskt samband att mikrovågor ger neurologiska skador. Elöverkänslighet är en neurologisk strålskada, vilket jag själv efter 22 års beprövad erfarenhet konstaterat och förstått genom min naturvetenskapliga akademiska miljöutbildning. Men man behöver ingen miljöutbildning, för att upptäcka att det är främst en neurologisk påverkan och störning, vilket gör symtombilden mångfasetterad eftersom nervsystemet styr hela kroppens funktioner direkt eller via hormoner.

2002: Study of the health of people living in the vicinity of mobile-phone-base-stations: Pathol Biol 50:369-73 Influences of distance and sex R. Santini, P. Santini, J.M. Danze, P. Le Ruz, M. Seigne. Sammanfattning: De mest framträdande problemen närmast sändar-antennen, mindre än 10 meter, är trötthet, sömnproblem, huvudvärk och olustkänslor. Statistiskt säkerställd ökning av trötthet börjar vid 300 meter från sändarantennen. För huvudvärk, sömnproblem, olustkänslor vid 200 meter. För irritation, nedstämdhet, minnesförlust, och yrsel vid 100 meter. (44)

2011 Int J Neurosci. Dec; 121(12):670-6. doi: 10.3109/00207454.2011.608139. Epub 2011 Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome.
Studien visade statistiskt säker somatiska reaktioner som svar på de villkor som exponering för elektromagnetiska fält subliminala som rimligen kan utesluta en orsakad psykologiska processer.
SLUTSATS: EMF överkänslighet kan uppstå som en äkta miljö inducerbara neurologiska syndrom. (36)

2012: Professor Dariusz Leszczynski – Det kan inte komma som någon överraskning att den mänskliga kroppen kan reagera på elektromagnetiskt fält
2011 Dec;121 Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract
2011 December Electromagnetic Hypersensitivity: Evidence for a Novel Neurological Syndrome Read More: http://informahealthcare.com/doi/abs/10.3109/00207454.2011.608139


1998:23 Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet
1998: Mars-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer


2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04


1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.

(2006 (48):Are some people sensitive to mobile phone signals? Within
participants double blind randomised provocation study BMJ, doi:10.1136/bmj.38765.519850.55 (published 6 March 2006) G James Rubin, Gareth Hahn, Brian S Everitt, Anthony J Cleare, Simon Wessely
Elöverkänslig känner inte av mobilen  Ett exempel på tillrättalagd provokationsstudie på elöverkänsliga. Mobilen stod på hela tiden under testet. Det var specialgjorda mobiler. Motiveringen till varför mobilerna stod på hela tiden under testet, var att mobilerna måste hållas varma. Jag har inte sett en enda provokationsstudier på elöverkänsliga, som man hänvisar till som belägg för att elöverkänsliga inte kan känna av fälten, som är seriös.)