Det Tysta miljögiftet i vår livsmiljö

Uppdaterat 2012-12-29

Strålsäkerhetsmyndigheten: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Naturlig bakgrundsstrålning är mycket låg 0,000 000 5 µW/m2 vilket är den strålningsnivå vi är biologiskt anpassade till. Högre stråldos är skadligt. Mikrovågsområdet 1 GHz -3GHz tränger in i kroppen minst 12 cm och absorberas till 100 % i organen. Ref. Flygvapnets radadarskola.

SSM.s referensvärde för 3G, 4G, 4G, Wifi etc  är 10 w/m2 och skyddar enbart mot akut uppvärmning, inte mot långtidseffekter. Enligt Bioinitiativerapporten har man sett i flera studier att  30 µW/m2 ger akuta effekter, vilket betyder att stråldosen för långtidseffekter är långt mycket lägre. SSM ha mätt mikrovågsstrålningen från mobilbasstationerna 2013 och medelvärdet för stråldosen är olika för landsbygd och storstäder, men samman taget ligger stråldosen mellan 230 µW/m2 – 6700 µW/m2, stråldoser som varken människor eller annat biologiskt liv tål.

Man har också vetenskapligt sett, att det är inte intensiteten som enbart är avgörande för påverkan, det finns ”fönster” där mycket låg intensitet kan påverka kraftigt biologiska system. Bionitiativerapporten

Arbetsnamnet på min bok

Arbetsnamnet på min bok

Nu skriver jag äntligen  boken under arbetsnamnet Mobilstrålningen – Det Tysta Miljögiftet och Inledning är en presentation över den inriktning jag har. Vad som sedan händer på vägen vet jag inte. Men innehållsförteckningen är nedtecknad och den kommer jag att följa med vissa justeringar. Jag är väldigt klar över vad jag vill med denna bok. Demokrati och mänskliga rättigheter är en förutsättning för hållbar utveckling

MOBILSTRÅLNINGEN

DET TYSTA MILJÖGIFTET

 Ett brott mot mänskligheten och allt liv

Det går inte på skälig grund hänvisa till försiktighetsprincipen i miljöbalken när det gäller beslut om mobilbasstationer”, säger Bo G Pettersson vid Tillsynsavdelningen, enheten för hälsoskydd vid Socialstyrelsen.

 

Demokrati och mänskliga rättigheter – en förutsättning för hållbar utveckling

Solveig Silverin miljöingenjör

INLEDNING

Jag har sedan tjugo år tillbaka varit engagerad i hälsoriskerna med den nya sändartekniken som mobilindustrin nyttjar i den trådlösa kommunikationen. Efter alla år av engagemang har jag nu kommit till en punkt där det borde göras en utvärdering och sammanfattning över händelseförloppet fram till nu den siste december 2012. En dokumentation över hur det gick med miljötänkandet som stod inskrivet i miljöbalkens syfte och mål. En utvärdering, både för mig själv men också för vår nu unga generation som riskerar bli den mest strålskadade generationen någonsin.

Jag har därför bokat in året 2013 för att skriva denna angelägna faktabok till eftervärlden och har bland annat Naturvårdsverkets rapport 3886 ”Försurningen på dagordningen” av Lars J Lundgren  och journalisten Nils Lalanders bok, ”Svenska Miljöskandaler”, i åtanke. Men boken Vårt förakt för svaghet av Harald Ofstad har givit mig en del att fundera över i hur mobilindustrin nu kan styra hela vårt samhälle på alla plan. Framför allt kapitlet Nazismen i framtiden pekar på en igenkännande förklaringsmodell, när samhällets experter också är mobilindustrins lobbyister.

Orsaken till mitt engagemang var att jag själv blev bildskärmsskadad på min arbetsplats, länsstyrelsen i Kalmar län i början på 1990-talet, där jag arbetade på miljöenheten inom miljöövervakningsgruppen. I kapitlet Bildskärmsskadan redovisar jag vad som händer då många blev elöverkänsliga efter att de blivit strålskadade av datorns bildskärm.

Min kunskapsbakgrund som miljöingenjör, gjorde att jag relativt snabbt insåg att denna nya typ av artificiell elektromagnetisk strålning, som mobilindustrin storskaligt börjar bygger ut i början på 1990-talets, skulle kunna vara lika skadligt för biologiskt liv som ett kemiskt miljögift.

Både när det gäller kemiska miljögifter eller som artificiell elektromagnetisk strålning är det just energin som är den grundläggande faktorn som påverkar och stör biokemiska processer. Grunden för liv, materia och icke synliga faktorer är energin. Jag kommer att förklara detta samband lite närmre under kapitlet Vad är elektromagnetisk strålning.

Naturvårdsverkets rapport 3886 Försurning på dagordningen kom ut 1991 och ger en bild av händelseförloppet 1966 – 1968  då man hade upptäckt den storskaliga försurningen av mark och limniska vatten i Sverige. Just den storskaliga försurningsproblematiken ingick i mina arbetsuppgifter på länsstyrelsen i Kalmar län.  Det finns en intressant gemensam nämnare mellan mobilindustrin och försurningsproblematiken och det är att båda storskaligt påverkar hälsa och naturmiljö, men de är också varandras totala motsatser för svensk ekonomi. Denna ekonomiska faktor styr också hur myndigheterna och politikerna agerar. Mer om detta under kapitlet Miljöriskerna underordnas industrins vinstintressen.

Jag kommer även att göra en kort historisk tillbakablick i vår miljöhistoria så att vi blir påminda om varför de Allmänna hänsynsreglerna skrevs in i Agenda 21 och senare i Miljöbalken där försiktighetsprincipen skulle förhindra nya miljöskandaler som man hade erfarenhet av. Intressant är därför, att bara cirka två år efter Miljöbalken trädde i kraft 1999  uppmanar Socialstyrelsen kommunerna följande: ”Det går inte på skälig grund hänvisa till försiktighetsprincipen i miljöbalken när det gäller beslut om mobilbasstationer, säger Bo G Pettersson vid Tillsynsavdelningen, enheten för hälsoskydd vid Socialstyrelsen. ”

Det var med stor häpnad jag läste detta första gången i IT-företagarnas reklamtidning. Min reaktion var för det första att Socialstyrelsen företräder vissa företag i detta fall mobilindustrin, vilket är ett brott mot Förvaltningslagen, ( §§§§§),  för det andra uppmanar dessutom myndigheten kommunerna att bryta mot Miljöbalken som både Socialstyrelsen och kommunerna skall följa. Man måste därför ställa sig frågan vem är det som skall följa miljölagen om det inte är industrin och myndigheterna som skall göra det? Följden av Socialstyrelsens agerande måste därför innebära att myndigheterna, som skall skydda vår hälsa med hjälp av miljöbalken nu betraktar miljöbalken som ett hinder för en industriverksamhet. En verksamhet som storskaligt kommer att påverkar allt och alla och därigenom riskerar orsaka ohälsa hos hela befolkningen. Det torde också betyda att den i demokratisk ordning beslutade miljölagen i riksdagen, kan politiker, myndigheter och industri regelrätt strunta i. Intressant utveckling av vår svenska, i grundlagen inskrivna, demokrati. Men hur kunde detta ske? Vart tog miljöbalkens syfte och mål vägen?

Miljöbalkens syfte och mål presenteras på regeringskansliet webbsida (http://www.regeringen.se/sb/d/15934/a/187193)  och lyder som följer, citat:

 ”Balkens syfte och mål

Syftet med miljöbalken är framför allt att skydda människors hälsa och miljön, värdefulla natur- och kulturmiljöer och den biologiska mångfalden. Miljöbalkens regler ska också trygga en god hushållning med mark- och vattenresurserna och främja hushållning med råvaror, material och energi.

Vi och kommande generationer ska tillförsäkras en god miljö

Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö.”

Läs gärna dessa rader tills ni kan dem utantill och ha dem i åtanke när ni läser vidare i denna faktadokumentär. Men händelseförloppet och hur mobilindustrin, trots hälsoriskerna, kunnat bygga ut och tvångsbestråla en hel befolkning kan få en förklaring i Harald Ofstads bok Vårt förakt för svaghet. Han skriver i kapitlet Nazism och vår framtid, följande tänkvärda rader, citat:

”En annan faktor som verkar i samma riktning är det ökande inflytandet från icke folkvalda experter. Denna faktor är speciellt farlig för att den verkar så oskyldig i och med att det sägs att experterna bara skall reda ut fakta i saken, men inte syssla med de politiska värderingarna. I verkligheten har experterna inflytande också på värderingarna. Inom sin givna ram formulerar de själva sitt problem – – – – – Samma sak gäller lösningen: problemet kan rimligen lösas på olika sätt utan att vara låst när experterna har gjort sin utredning, ty en utredning kostar pengar – – – – Härtill kommer att de argument som en politiker måste framlägga för sin värdering i hög grad refererar till fakta, och då experterna behärskar fakta bättre än politikerna kan det bli svårt att försvara en värdering som skiljer sig från den som expertutredningen tycks stödja. Makten kommer därför ofta att vila hos de värderande instanser som har råd att skaffa sig de bästa experterna, vilket ofta betyder att makten vilar hos regeringen eller hos ekonomiskt starka företag”

Det som författaren Harald Ofstad skriver här ovan är exakt det som hänt och som gjort att mobilindustrin in faktum kan gå över lik för att driva igenom sin verksamhet och där myndigheterna och regering accepterar dessa lik eftersom de lyssnar och styrs av mobilindustrins experter tillika lobbyister. I kapitlet Experterna och lobbyisterna presentera jag hur allt hänger ihop.

Begrunda denna faktasammanställning i min bok Det tysta miljögiftet  i vår livsmiljö,  Mobilindustrins tvångsbestrålning, och ställ er frågan accepterar ni en regelrätt tvångsbestrålning där ingen kommer undan? Accepterar ni att våra myndigheter och deras tjänstemän skyddar i första hand mobilindustrins verksamhet och inte er som riskerar allvarlig ohälsa? Kort sagt accepterar ni att leva i en industridiktatur som detta in faktum är? Jag gör det inte och det är ytterligare en anledning till att jag skriver denna bok.

Solveig Silverin, miljöingenjör f d handläggare på länsstyrelsen i Kalmar län i miljöövervakningsgruppen, miljöenheten

Annonser

Kommentera

Vänligen logga in med någon av dessa metoder för att lägga till din kommentar:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s