Detta skrev jag på VoF:s forum lördagen den 14 jul 2007. Det jag sa då, börjar vi se idag

”Sprang” i all hast på detta när jag googlade på schumanresonanserna

En dator utsöndrar inte strålning (rättning: strålning är inte något ämne i kemisk bemärkelse), strålning är definitionsmässigt uppdelat i joniserande och icke-joniserande strålning. När det gäller strålning från bildskärmar och luftburna trådlösa system är det icke-joniserande strålning som gäller. När man tittar på bildskärmar är strålningen från dessa olika beroende på om det är katodstråle, LCD eller plasmaskärm.
Generellt är det elektromagnetisk strålning från bildskärmar men även magnetfält och elektriska fält avges beroende på bildskärm. I de äldsta typerna färgbildskärmar fanns det skärmar som även avgav joniserande strålning.
Man har nyligen konstaterat i en undersökning att folk har svårt att koncentrera sig och komma ihåg vad de läser på en bildskärm. Man sitter väldigt nära bildskärmen och sitter alltså i strålningen från den.
Strålningen från trådlösa kommunikationssystem är med den nya digitala tekniken pulsad och innehåller samtidigt en modulation och flera frekvenser.

Enligt Statens Strålskyddsinstitut finns det en författningssamling 2002:3 där man redovisar att pulsning kan påverkar nervsystemet och ge andra biologiska effekter än termiska (uppvärmning). Alltså det är vetenskapligt belagt att det finns ytterligare faktorer i denna strålning (pulsning) som kan ge andra effekter än termiska. Samma sak gäller då man adderar olika frekvenser.

Att elektromagnetisk digital strålning påverkar centrala nervsystemet är sedan länge väl känt inom militären då man nyttjar denna typ av strålning för att slå ut den normala hjärnfunktionen hos motståndarna, så att dessa inte kan tänka klart, ta beslut. Det blir kaos i hjärnan. Alltså det är inget nytt att man med pulsad elektromagnetisk strålning kan störa nervfunktionerna.
Den naturliga nervfunktionen fungerar just med elektrokemiska impulser, vilket vi kan mäta utanför kroppen (hjärnan EEG, hjärtfrekvensen EKG) trots att den är så svag! Inom medicinen testade man elektromagnetiska impulser för att få bort epileptiska anfall. Försöket gick inte så bra, däremot upplevde patienterna att de blev glada och mådde psykiskt bra. Alltså denna elektromagnetiska strålning kan fungera som ”lyckopiller” istället för kemiska medel.

I grunden är allt energi och man kan säga att vi lever på grund av bindningsenergierna mellan molekylerna och atomerna. Evolutionen har utvecklat enzymer (kraftigt laddade molekyler med en metallatom) för att påskynda kemiska processer, eftersom de naturligt går mycket långsamt. Dessa enzymer är känsliga för påverkan av tillförsel av energi.
Energi upphör inte att existera, det övergår endast till en annan form exempelvis värmeenergi, rörelseenergi, lägesenergi. På atomnivå ändrar elektronerna sitt läge genom att hoppa upp ett skal om energi tillförs. Detta sker enkelt förklarat i mitokondrierna i citronsyracyklen för att lagra energin. När elektronen faller tillbaka till sitt ursprungsskal avger den sin lägesenergi och ger då värmeenergi. Detta kallas för exiterande elektron. Det är denna biokemiska mekanism som gör att vi lever och finns.
Strålningen från den nya tekniken är högfrekvent. Det betyder att energin rör sig mycket snabbt. Beroende på våglängden tränger strålningen/energin olika djupt in i kroppen. På huden har vi nervreceptorer som känner av exempelvis uppvärmning. Inne i kroppen har vi inte dessa känselsystem.

Inget liv är anpassat till en högre elektromagnetisk instrålning än den naturligt förekommande bakgrundsstrålningen. Ingen skulle kunna ligga i solen dygnet runt dag efter dag. Vi tål alltså inte ens det naturliga solljuset som också avger
elektromagnetisk strålning dock ej pulsad som den digitala artificiella. En relevant bakgrundsstrålning att jämför med är Schumanresonanserna som ligger vid 0.0000000001 W/m2. Jämför med strålningen från sändare som ligger mellan 0.001 – 0,01 W/m2.
Jag vill även påpeka att sändarna även strålar på natten, det gör inte solen. Men intressant är att jämföra med soldygnet i norr på sommaren med soldygnet i söder på sommaren. På grund av att solen lyser mycket längre tid per dygn i norr än i söder, så värms sjövattnet upp snabbare i norr än i söder, trots att sjöarna i norr får ta emot stora mängder isvatten större delen av sommaren. Alltså det räcker med att öka soltimmarna för att få en uppvärmningseffekt. Miljontals sändare lyser på nätterna över hela världen. Vad händer tror ni om man tillför denna energi som inte borde finnas där på nätterna, dag ut och dag in månad efter månad? Det finns all anledning att misstänka, att den nu plötsliga uppvärmningen av jordens klimat, beror på att vi tillför gigantiska mängder energi i lufthavet som aldrig någonsin funnits tidigare. Och med stor sannolikhet sker det en synergistisk effekt tillsammans med partiklarna då strålningen sätter igång rörelsen hos partiklarna, vilket ökar friktionen och därmed uppvärmningen.
I vetandets värld P1, konstaterades det nyligen att jordens befolkning uppvisar en ökad depression under de senaste tio åren. Vad har hänt de senaste tio åren i världshistorien? Jo, man har börja sända pulsad elektromagnetisk strålning dygnet runt över hela världen. Man säljer även diverse trådlösa produkter som ytterligare ökar belastningen på hälsan.

Depressionerna beror på hjärnstress och kaos i hjärnan, enligt psykologen. Eftersom hjärnan och nervsystemet aldrig får vila ifrån dessa elektromagnetiska impulser blir det slutligen uttröttat, vilket leder till, utbrändhet och muskelvärk och nervont.
Elöverkänslighet kan beror på att det skydd vi utvecklade runt nervsystemet, då vi gick upp på land, kan ha blivit strålskadat. Människan saknar päls, underhudsfett, samt har mycket tunn hud. Det kan förklara varför allt fler människor nu blir extremt feta, då kroppen försöker skydda sig mot strålningen?

När det gäller provokationsstudier finns det inga bevis (med kontrollmätningar) att testrummen varit helt fria från olika typer av strålning. Jag har själv genomgått en avancerad provokationsstudie och jag var påverkad av styrutrustningen under hela testet. Kvalitén på dessa provokationsstudier är under all kritik. Man tar heller inga relevanta biologiska prover på testpersonen före, under och efter testet.
Det är även vetenskaplig konstaterat att det inte går att göra denna typ av studie. Samma reaktioner får man även vid allergier, då patienten tror att de utsätts för ett allergen. Vi vet idag att en allergi är en biokemisk reaktion som inte har med tro att göra.
Det finns dock forskning på biokemisk nivå som avslöjar att elöverkänsliga reagerar på mycket svaga fält. Igor Belyaev har sett förändringar på cellnivå. Men han som många andra forskare, som sett hälsoeffekter av denna strålning, har inte fått fortsatta anslag.
Det är väl först när industrin själv gör ekonomiska förluster som man kommer att reagera på att strålningen är för hög. Tyvärr finns det risk att det då är försent. Dagens unga generation har med stor sannolikhet blivit allvarligt genetiska skadade. Det finns också all anledning att befara att våra barn idag blir senil dementa, på grund av strålskadorna i centrala nervsystemet, redan vid 30 års ålder. Det kommer att vara så många strålskadade att det inte kommer att finnas resurser att ta hand om dem. Det kommer heller inte finnas resurser att ta hand om alla dem som får cancer av strålningen. Hudcancern har redan ökat dramatiskt.

Vi är många idag som skaffat oss kunskaper om strålningen, men vi är ändå bara en droppe i havet och vi känner en stor oro över den okunskap folk har. Det kan beror på att strålningen är helt osynlig för våra sinnen. Däremot kan man med ett mätinstrument registrerar den. Hade vi kunnat höra den hade folk fått nervsammanbrott efter några minuter. Lufthavet är fyllt av skrikande, snattrande, tjutande ljud dygnet runt. Ljud som aldrig funnits på vår jord. Vilka djur som hör/känner den med sina sinnen vet vi inte för djur kan inte tala. Men det kommer att visa sig när de försvinner. Redan nu vet vi att bi försvinner, fåglar försvinner.
Våra ansvariga myndigheter SSI och Socialstyrelsen är uppenbarligen köpta av industrin, eftersom de ljuger för allmänheten om riskerna. Så om ni vill ha ett friskt liv och inte vill dö i förtid bör ni skaffa er kunskaper nu!

Solveig Silverin, miljöingenjör, Folkets Vilja

VoF:s forum