Redan september 2003 fastslår miljödomstolen i Växjö att mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig

Det var i min överklaga till miljödomstolen i Växjö gällande en mast i Påryd, Kalmar kommun, Kalmar län som en miljödomstol första gången fastslår att mobilindustrins basstationer för mobiltelefoni är miljöfarlig verksamhet citat: En basstation för mobiltelefoni är en anläggning som vid användning kan medföra olägenhet för omgivningen genom radiofrekvent strålning som räknas till icke-joniserande strålning inom de elektromagnetiska spektrat. En sådan anläggning är därmed att anse som miljöfarlig verksamhet.

IMGDomslut 2003-09-05