Varken Post – och Telestyrelsen eller Strålsäkerhetsmyndigheten vet vad det är för typ av strålning mobilindustrin sprider i vår livsmiljö

Jag skickade nedanstående fråga till PTS och SSM deras  svar ligger under min fråga. Jag kan konstatera att varken SSM eller PTS har en aning om vad det är för typ av artificiell strålning mobilindustrin sprider i vår livsmiljö, som de godkänner. Ingen av dessa myndigheter är expertmyndigheter, trots att SSM påstår att de är en expertmyndighet. Det är en skandal. Vid bevakning av industriutsläpp har tjänstemännen inom länsstyrelserna full kunskap  att kunna bedöma utsläppen, typ av utsläpp, samt vilka gränsvärden som gäller för att inte miljön skall påverkas negativt. SSM tillåter referensvärden som är till för militära ändamål och som bara skydda akut och anser att civilbefolkningen skall tåla att bestrålas dygnet runt av så höga stråldoser som är anpassade för militära ändamål.

Det är vetenskapligt känt att kvinnor och barn är mycket känsligare än vuxna män.  Alla ansvariga tjänstemän inom respektive expertmyndighet måste vara medvetna om de risker de utsätter civilbefolkningen för.

Jag upprepar igen, den naturliga bakgrundsstrålningen som vi är biologiskt anpassade till är högst 0,000 000 5 µW/m2. Enligt SSM:s mätningar  sommaren 2013 var medelvärdet mellan 230 µW/m2 – 6700 µW/m2,  (landsbygd – storstäder)  från mobilbasstationerna vilket betyder att stråldosen i mikrovågsområdet  har ökat mellan 2,3 miljarder – 67 miljarder bakgrundsstrålningen.  Hur kan man alls  påstå att vi människor och övrigt liv tål så hög stråldos av mikrovågor som absorberas till 100 % inne i kroppens organ (Flygvapnets radarskola 1959) som  dessutom är helt artificiell och miljöfrämmande mikrovågsstrålning. Nu har jag ställt frågan till SSM om det vet hur stort energiinnehållet är i de olika sändarsystemen. Det behöver bara svara ja eller nej.

Här kommer frågan som jag ställde till PTS och SSM:

Till både PTS och Strålsäkerhetsmyndigheten

Frågan gäller främst pulsad digital teknik. Elektromagnetisk strålning är fotoner (energi) i ständig rörelse, som man inte riktigt vet vad det är. Man säger att digital teknik är energipaket i form av ettor och nollor som skickas iväg.  Består energipaketen av en packe fotoner? Och vad är skillnaden  då mellan analog teknik och pulsad?  Man får plats med mer information i digital teknik är det för att man staplar fotoner på både höjden och bredden i paket och flera paket både på höjden och bredden, som tegelstenar, medan analogt bara lägger fotonerna på bredden? Är det  så?

Hur tillverkas laserljus? Man kan skära plåt med en laserpekare med en effekt av 0,5 Watt. Har man då pressat ihop fotonerna, så att man får så hög energi att det uppstår så hög värme att det går att skära plåt (tunn)?

Fotoner är energi, är det mer energi i pulsad teknik än i analog?  Det handlar ju inte om hög effekt utan hur tätt man packar fotonerna i rummet? Skulle man kunna jämföra digital teknik med avklippta bitar laserljus , alltså högre koncentration av fotoner?

Mvh
Solveig Silverin

 

Svar från PTS 2015-01-14 :

Hej,

Min kollega Jesper på vår spektrumavdelning har svarat att din tekniska fråga ligger utanför PTS ansvarsområde.

Vad gäller din fråga om miljöbalken har jag redan besvarat den vid ett tidigare tillfälle i dessa ordalag:

”Tillståndsgivning för radiosändare sker enligt 3 kap. lagen om elektronisk kommunikation. Tillstånd meddelas för enskilda sändare eller för visst frekvensutrymme. Tillstånd för mobila system innebär tilldelning av frekvensutrymme, och inte tillstånd att använda enskilda sändare. Operatörerna planera själva sina radionät.

Prövningsgrunderna för PTS tillståndsgivning anges i lagen om elektronisk kommunikation. Där anges att PTS ska pröva om det föreligger risk för otillåten skadlig störning på annan radioanvändning, om radioanvändningen utgör en effektiv användning av frekvensutrymmet, om det kan antas att radioanvändningen hindrar sådan radiokommunikation som är särskilt viktig med hänsyn till den fria åsiktsbildningen, om radioanvändningen kan tänkas ta utrymme i anspråk som behövs för utveckling av befintliga och nya radioanvändningar eller harmoniserad användning inom bl.a. EU, om radioanvändning kan komma att inkräkta på prioriterade användares frekvensbehov (bl.a. Försvarsmaktens) eller om sökanden tidigare missbrukar tillståndsvillkor.

PTS är inte koncessions- eller tillsynsmyndighet enligt miljöbalken och prövar därmed inte telekomverksamhet. Tillämpningen av miljöbalkens bestämmelser begränsas till de grundläggande bestämmelserna för hushållning med mark- och vattenområden i 3 kap. bl.a. skydd för totalförsvarets intressen. PTS har enligt myndighetens instruktion inte något uppdrag att ta hänsyn till människors hälsa eller miljö enligt miljöbalkens bestämmelser.”
Med vänlig hälsning

Blida Dagsdottir

 

Svar från SSM

Hej Solveig,

Du har tidigare ställt liknande frågor som jag besvarat, se exempelvis ärende SSM 2010/3171. Jag förstår dock att de svaren var svåra att begripa, det är helt enkelt inte möjligt att i detalj förklara detta enbart via en kort mailkorrespondens.
Detta är ett komplext område och om du vill ha fördjupad kunskap inom området är mitt råd att du kontaktar en fysikinstitution på något universitet och ber dem rekommendera lämplig litteratur. Du kan även undersöka om det finns möjlighet för dig att delta i kurser eller enskilda föreläsningar som behandlar ämnet.
Vänliga hälsningar
Torsten Augustsson

Torsten Augustsson, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält