Lite kall fakta i ett debattinlägg

De första som fick samma hälsoproblem, som elöverkänsliga, var radiotelegrafisterna på 1930-talet. När försvaret började nyttja mikrovågor i radarn 1945, kunde Flygvapnets radarskola konstatera medicinsk påverkan framför allt i nervsystemet. Sovjet kunde på 1960-talet dokumentera elöverkänslighet. Ohälsa i samband med radiofrekvent strålning är alltså inte nytt. Att det ständigt pågår ett förnekande av elöverkänslighet, är enbart mobilindustrins lobbyistverksamhet eftersom de vet, att de nyttjar de absolut farligaste mikrovågorna i frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz som absorberas till 100 % inne i kroppens organ, vilket man kände till redan 1959. Det mest anmärkningsvärda är att dagens referensvärden för civilbefolkningen, inte skyddar mot långtidseffekter trots att verksamheten pågår dygnet runt, trots att de artificiella mikrovågorna är klassat som miljöfarlig strålning och som en möjlig cancerrisk (WHO) och ökat flera miljarder i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen som bevisligen är mycket låg.


Lite kall fakta:
Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket
motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon
naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar
mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större
delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.
Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin
av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006
uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från
rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut
radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000
000 000 000 01 µW/m2/ Hz.


Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig
mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under
natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta
kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.


Enligt SSM mätningar 2013, i den allmänna miljön från basstationerna, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:
Landsbygd: 230 µW/m2 = ökning med 2,3 miljarder
Tätort: 1500 µW/m2 = ökning med 15 miljarder
Stockholm: 6700 µW/2 = ökning med 67 miljarder


Behovsnivån för fungerande GSM är 1 pikoW/m2, vilket betyder att
bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa
ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i
Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS. Det behövs alltså inte högre signalstyrka för att 3G skall fungera.


Hälsorisken gäller inte enbart elöverkänslighet det gäller även främst cancerrisken. Trots stort motstånd från mobilindustrin så kommer denna artificiella mikrovågsstrålning ligga i den högsta cancerrisk-klassen inom snar framtid. Cancern har de senaste åren ökat med 70 % per år enligt WHO. Slutligen, det är obegripligt att dessa journalister och andra lobbyister inte förstår att de själva skadas av denna extremt höga stråldos av mikrovågor som tränger genom kroppen dygnet runt och skadar cellerna och DNA. Man måste vara gjord av plåt för att inte genomborras av denna strålning.Om ni vill överleva bör ni skaffa er mer kunskaper om denna strålning och framför allt kritisk granska den tillrättalagda metodiken i de s k vetenskapliga rapporterna.

Elöverkänslighet är en neurologisk skada. Det är väl känt sedan 1940-talet att mikrovågor skadar centrala nervsystemet. Det är ingen vetenskaplig nyhet och detta känner mobilindustrin till. Av den anledningen prövas inte mobilindustrins miljöfarliga verksamhet enligt miljöbalken, vilket regeringen och Göran Persson gick med på inför planerna på 3G-utbyggnaden år 2000.


Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Till M3 http://m3.idg.se/2.1022/1.608719/elallergi–radslan-en-storre-halsorisk-an-sjalva-stralningen?articleRenderMode=listpostings#disqus_thread

Asbestindustrin påverkade myndigheternas riskbedömning

EUs föreslagna kemikalielagar aktualiserar frågan om oberoende expertis

Mobilindustrins  tillrättalagda forskning och påverkar på myndigheterna är inget nytt. Det handlar bara om pengar. Om folk dör av den skyhöga mikrovågsstrålningen tycks dem likgiltigt.

MARIA ALBIN, docent, överläkare, yrkes- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset i Lund, skriver:

Ny dokumentation understryker ytterligare hur industrin bl a försenade identifieringen av risker genom att stoppa publiceringen av rapporter om asbestens cancerframkallande effekter. Om EUs föreslagna kemikalielagstiftning genomförs kommer behovet av medicinsk och toxikologisk expertis att öka betydligt inom industrin.

Detta och fallet asbest aktualiserar vikten av att det finns oberoende experter vid starka, självständiga och stabila offentliga institutioner

http://www.lakartidningen.se/OldPdfFiles/2004/28377.pdf