SSM referensvärden, texten har ändrats nyligen

SSM Referensvärden som det stod före ändringen fram till jag upptäckte det den 2015-03-30
Ett referensvärde är en rekommenderad högsta nivå för exponering från elektromagnetiska fält. Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas.
Olika referensvärden gäller för skilda typer av signaler. Orsaken är dels att radiovågor av olika frekvens har olika inträngningsdjup i människokroppen, dels att resonansfenomen kan uppkomma vid frekvenser runt 100 megahertz, MHz, som gör att en större del av fältet tas upp av kroppen.
Referensvärden för olika frekvenser för radio, tv och mobiltelefoni
Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10–400 2000 Radio och kommunikationsradio
600 3000 Analog tv
700 3500 Digital tv
900 4500 GSM 900
1800 9000 GSM 1800, trådlös telefon
2000 10000 UMTS 3G
mW/m² milliwatt per kvadratmeter
Referensvärdena finns angivna i föreskriften med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till tv- och radiobolag, försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra som ansvarar för system som använder radiovågor.
Liksom EU:s rekommendationer bygger myndighetens allmänna råd på bedömningar gjorda av Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, ICNIRP. ICNIRP har utifrån internationella vetenskapliga forskningsresultat, bedömt vid vilka nivåer elektromagnetiska fält kan ge direkta hälsoeffekter. Begränsningar för allmänheten är satt till ungefär en femtiondedel av nivån för konstaterade hälsoeffekter, något som även gäller Sveriges referensvärden.
Grundläggande begränsningar och referensvärden
Rekommendationerna i det allmänna rådet består av två olika typer av gränser för elektromagnetiska fält: dels grundläggande begränsningar, dels referensvärden. De grundläggande begränsningarna avser elektriska fenomen eller energiabsorption inne i kroppen. Dessa kan vara svåra att mäta direkt. Därför anges referensvärdena i storheter som är enkla att mäta i omgivningen. Referensvärdena säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De är alltså tilltagna med marginal.
Det kan inträffa att referensvärdet överstigs utan att den grundläggande begränsningen gör det. Då måste tillverkaren kunna visa, genom beräkningar eller på annat sätt, att den grundläggande begränsningen inte överskrids.

SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält [146 kb]
Utgivningsdatum: 2009-01-30
Utgivare: SSM

 

Start / Magnetfält och trådlös teknik / Referensvärden

Referensvärden som SSM skriver nu och som jag upptäckte den 2015-03-30

Starka elektromagnetiska fält är hälsoskadliga. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram referensvärden, som anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Våra referensvärden är baserade på riktlinjer från EU.

Magnetfält och elektriska fält uppstår runt alla apparater och anläggningar som drivs av elektrisk ström. Till elektromagnetiska fält räknas även radiovågor från TV- och radiosändningar, trådlösa datornätverk och mobiltelefoni.

Energin från de elektromagnetiska fälten kan tas upp av kroppen. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit fram riktlinjer för hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna platser. En sådan riktlinje kallas referensvärde.

Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält. Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.

Myndighetens referensvärden bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Lågfrekventa och radiofrekventa fält

I begreppet elektromagnetiska fält ingår både lågfrekventa elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält.

Lågfrekventa fält:

  • Mycket lågfrekventa fält bildas runt kraftledningar och elektriska hushållsapparater. De är en biprodukt som uppstår på grund av elektriska laddningar och rörelse hos elektriska laddningar.
  • För lågfrekventa fält har referensvärdena främst syftet att begränsa elektriska strömmar i kroppen. Sådana skapas när kroppen utsätts för fälten.

Radiofrekventa fält:

  • Radiofrekventa fält (radiovågor) skapas till exempel av basstationer, mobiltelefoner, trådlösa datornätverk samt av radio- och tv-sändare. Radiovågorna fungerar i dessa sammanhang som bärare av information.
  • Radiofrekventa fält uppstår också runt bland annat mikrovågsugnar och lågenergilampor. För radiofrekventa fält finns referensvärden för att begränsa uppvärmning av kroppens vävnader, vilket är den enda säkerställda negativa hälsoeffekten.

Olika referensvärden för olika frekvenser

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden skiljer sig åt mellan olika frekvensområden. Anledningen är att olika frekvenser påverkar kroppen olika mycket.

Nedan ser du några exempel på referensvärden för radiovågor.

Referensvärden för radio, tv och mobiltelefoni

Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 000 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2 000 – 4 000 TV
790 – 2 690 4 000 – 10 000 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000 Trådlösa datornätverk

MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
miliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i miliwatt per kvadratmeter.

Du kan läsa mer om referensvärden i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till kommunala miljö- och hälsoinspektörer, men även till tv- och radiobolag, försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra med system som använder radiovågor.

 Läs mer: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält. 

Referensvärden och grundläggande begränsningar

Referensvärden relaterar inte till mätvärden i kroppen, utan till omgivningen. Grundläggande begränsningar däremot handlar om vilka strömmar och temperaturökningar som inte får överskridas i kroppen till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Det är en fördel att mäta strålningsnivån i luften eftersom magnetfältet går att mäta med relativt enkla mätinstrument. Om referensvärdet inte överskrids i luften så överskrids inte heller den grundläggande begränsningen i människokroppen. I de flesta fall räcker det därför att mäta i luften eftersom referensvärdet sällan överskrids.

För att avgöra om elektromagnetiska fält på en plats ligger under eller över de grundläggande begränsningarna, krävs avancerade mätinstrument och komplexa mätningar eller avancerade matematiska beräkningar.

Läs mer:

Mobilstrålning är radiovågor
Magnetfält och hälsorisker

Skillnad mellan olika sorters strålning

Det är viktigt att skilja på lågfrekvent elektromagnetisk strålning (elektromagnetiska fält) och den typ av strålning som kallas joniserande. Joniserande strålning är skadlig eftersom den har förmågan att direkt skada kroppens celler. Exempel på sådan strålning är röntgen och strålning från radioaktiva ämnen som används inom exempelvis kärnkraft.

Även UV-strålning, som ligger i gränslandet mellan icke-joniserande strålning och joniserande strålning, har förmågan att direkt skada kroppens celler. Elektromagnetiska fält har däremot inte denna förmåga.

Annonser

Diagnos R68,8 Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken

Z58,4 Exponering för strålning

T66 Icke specificerade effekter av strålning (T66)

W90 Exponering för annan icke joniserande strålning

Multiple chemical sensitivity syndrome (MCS)–suggestions for an extension of the US MCS-case definition

M Lacour, T Zunder, K Schmidtke, P Vaith… – International journal of …, 2005 – Elsevier
Purpose: To validate and extend the US case definition for the Multiple Chemical Sensitivity
Syndrome (MCS) from 1999 by a systematic literature-review. Data source: MEDLINE-
research from 1997 to August 2003, research in the Cochrane-Library in August 2003,

An olfactory-limbic model of multiple chemical sensitivity syndrome: possible relationships to kindling and affective spectrum disorders

IR Bell, CS Miller, GE Schwartz – Biological psychiatry, 1992 – Elsevier
c Department of Psychology, University of Arizona, Tuczon, Arizona, USA. 1991; Atmospheric
Research and Exposure Assessment Laboratory, US Environmental Protection Neuropsychiatric
and biopsychosocial mechanisms in multiple chemical sensitivity: An olfactory-limbic

Multiple chemical sensitivity syndrome: a clinical perspective. I. Case definition, theories of pathogenesis, and research needs.

PJ Sparks, W Daniell, DW Black, HM Kipen… – … .: official publication of …, 1994 – europepmc.org
Or filter your current search. Multiple Chemical Sensitivity. No description found Find all citations
with this subject (default). Institute, University of Manchester and the British Library in cooperation
with the National Center for Biotechnology Information at the US National Library of

Elevated nitric oxide/peroxynitrite mechanism for the common etiology of multiple chemical sensitivity, chronic fatigue syndrome, and posttraumatic stress disorder

ML Pall, JD Satterlee – Annals of the New York Academy of …, 2001 – Wiley Online Library
One of us (ML Pall) has proposed a novel theory for the cause of CFS, based on elevated levels
of peroxynitrite and its precursors, nitric An olfactory-limbic model of multiple chemical sensitivity
syndrome: possible relationships to kindling and affective spectrum disorders. USA.

Time-dependent sensitization in animals: a possible model of multiple chemical sensitivity in humans.

SM Antelman – Toxicology and industrial health, 1993 – europepmc.org
Institute and Clinic, University of Pittsburgh, School of Medicine, Pennsylvania 15213, USA. Or
filter your current search. Multiple Chemical Sensitivity. Laboratory rats that have been produced
from with the National Center for Biotechnology Information at the US National Library

Behavioral treatment of phobic avoidance in multiple chemical sensitivity

RS Guglielmi, DJ Cox, DA Spyker – Journal of behavior therapy and …, 1994 – Elsevier
Cover image Cover image. Behavioral treatment of phobic avoidance in multiple chemical
sensitivity. Psychology Department, Lake Forest College, USA. Daniel J. Cox. Department
of Behavioral Medicine and Psychiatry, University of Virginia, USA.

A national population study of the prevalence of multiple chemical sensitivity

SM Caress, AC Steinemann – Archives of Environmental Health: …, 2003 – Taylor & Francis
21. Interagency Workgroup on Multiple Chemical Sensitivities. A Report on Multiple Chemical
Sensitivity (MCS) [Predecisional draft]. Atlanta, GA: US Centers for Disease Control and Prevention,
Agency for Toxic Substances and Disease Registry, 1998; pp 26–31. 22.

Acquisition and extinction of somatic symptoms in response to odours: a Pavlovian paradigm relevant to multiple chemical sensitivity.

O Van den Bergh, K Stegen, I Van Diest… – Occupational and …, 1999 – oem.bmj.com
An infrared CO2 monitor (Poet RC, Criticare, USA) was connected close to the mask Highly
unexpected and strongly aversive events—such as the US—generally cause stronger responses
to be helpful is consistent with a learning account of multiple chemical sensitivity.9 19

Neurobiological sensitization models of post-traumatic stress disorder: their possible relevance to multiple chemical sensitivity syndrome.

MJ Friedman – Toxicology and Industrial Health, 1993 – europepmc.org
MJ. National Center for PTSD, VAM, and ROC White River Junction, Vermont 05009, USA. is
a very good model for understanding the etiology of multiple chemical sensitivity (MCS) syndrome.
with the National Center for Biotechnology Information at the US National Library of

Chemical sensitivity: symptom, syndrome or mechanism for disease?

CS Miller – Toxicology, 1996 – Elsevier
TX 78284-7794, USA. Available online 28 August 2000. Abstract. Multiple Chemical Sensitivities:
Addendum to Biological Markers in Immunotoxicology. National Academy Press, Washington,
DC (1992). Exaggerated sensitivity to an organophosphate pesticide (letter). Am.

Äntligen har jag fått ett efterlängtat svar från SSM som jag efterfrågat länge

Efter lång mejlkontakt med SSM har vi nu börjat närma oss slutstationen. Snart har jag fått svar på alla mina frågor till SSM om elektromagnetisk strålning. Det senaste svaret likställer SSM solljus och värmestrålning med radiofrekvent strålning och mikrovågor som om de olika våglängderna och frekvenserna har samma egenskaper.  Vilket ju inte är sant. Bara inom UV-ljuset har de olika frekvenserna olika egenskaper. En del av UV-ljuset är cancerogent. UV-ljuset går inte igenom fönsterglas, men tränger igenom drygt 1 mm i huden.

 De synliga ljusets färgspektra  går igenom fönsterglas, men kan också till viss del även lysa igenom 5 mm hud (genom öronen), samt genom mycket tunna blad. Likaså kan värmestrålning (300 GHz) passera genom fönsterglas. Men när våglängderna blir längre då börja de ta sig igenom träväggar med tjock isolering, samt genom genom kroppen.

Men det är skillnad hur mikrovågor tar sig igenom materia. De som sysslar med radiostrålning vet att luften kan vara ”besvärande” att ta sig igenom i mikrovågsområdet 1 m – 1 mm. Men precis som UV-ljus eller skillnader i färgspektrat så har mikrovågor skillnader i sin genomträngningsförmåga. Våglängder runt 10 cm (1 GHz- 3 GHz) har effektiv penetrerande förmåga likaså våglängder vid 3 cm. Dessa våglängder är s k fönster.

Mobilindustrin nyttjar främst våglängder runt 10 cm som har mycket hög penetrerande förmåga. Dessa våglängder tar sig  igenom kroppen och absorberas till 100 % inne i kroppens organ. Våglängder under 300 GHz (värmestrålning) finns knappt naturligt, vilket innebär att vi till vardags inte alls utsätts för naturligt höga stråldoser som SSM ger sken av.

Strålningen från sändarna har ökat mikrovågsstrålningen flera miljarder i jämförelse  med den naturliga stråldos vi är biologiskt anpassade till. Läs här nedan min fråga till SSM och SSM svar:

Hej Torsten!

Eftersom dina svar är diffusa ber jag att du svara på vad du menar för typ av elektromagnetisk strålning citat: Elektromagnetisk strålning från trådlös kommunikationsteknik (exempelvis mobiltelefoni, radio och TV-sändare) utgör en mycket liten del av den totala mängden elektromagnetisk strålning som vi till vardags exponeras för.  

Vad är det för elektromagnetisk strålning som du Torsten åsyftar och som är långt högre i vår vardag än den trådlösa kommunikationen?

Mvh
Solveig Silverin

Strålsäkerhetsmyndigheten svarar Citat:

Hej Solveig,

Infraröd strålning (ligger frekvensmässigt nära radiofrekventa fält) och ljus. På sommaren dagtid utomhus även ultraviolett strålning (säkerställt cancerframkallande).

 

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

 

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20

Torsten Augustsson, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält

Analyst, Electromagnetic fields

Avd. för strålskydd
Dept. of Radiation Protection

SE-171 16 Stockholm
Solna strandväg 96

Tel: + 46 8 799 44 80
Fax: + 46 8 799 40 10
Web: stralsakerhetsmyndigheten.se

Den enda vetenskapliga sanningen är metodutveckling oavsett nobelpris för vetenskapliga reslutat

Det finns vetenskapliga resultat som gör vetenskapsmännen oförmögna att tänka vidare. De sitter fastlåsta i en metodik som begränsar deras kreativa tänkande. Oftast  är det fritänkande hjärnor som letar sig vidare förbi låsta vetenskapliga resultat, geniernas kreativa tänkande. Därför är det märkligt att man inom medicinen harvar på med förlegade och ovetenskapliga metoder som borde tillhöra medeltidens  vetenskapliga funderingar. Exempel på detta är är provokationsstudierna på elöverkänslighet. Felkällorna är många och absolut medvetna:

1. Man nyttjar inte elöverkänsliga som testgrupp i testet

2. Man gör inte kontrollmätningar i testrummet för radiofrekvent- samt mikrovågsstrålning därmed vet man inte hur hög bakgrundsstrålningen är i testrummet.

3. Man nyttjar specialgjorda mobiler som är påslagna under hela testet som påverkar testpersonerna och därmed stör testresultaten.

4. Man följer heller inte upp testpersonernas reaktioner efter test. Oftast blir elöverkänsliga sjuka ett eller flera dygn senare efter en exponering. Detta känner  man väl till trots det tar man inte med denna faktor i metodiken.

5. Man gör snabba växlingar,  vilket en biologisk varelse inte klarar av att växla mellan, vilket man även känner till. Biologiska system har en fördröjningseffekt innan reaktionen kommer.

6. Reaktionen på fält är olika hos olika personer. Det är därför också individuellt reaktionsmönster som inte ryms inom metodiken.

7. Man redovisar inte de personer som lämnar testet då de blivit sjuka av testrummet före test, vilket ju visar att strålningen generellt är hög i testrummen, vilket i sin tur är en stor felkälla i metodiken. Jämför, placera en pälsdjursallergiker i ett rum med pälsdjur, släpp sedan in ytterligare pälsdjur i testrummet som inte testpersonen ser. Be sedan testpersonen känna efter om den känner av dessa pälsdjur. Exakt så ser provokationsstudierna ut på elöverkänslighet.

Här nedan hittade jag något helt annat, men som ändå visar att vedertagna vetenskapliga resultat som fått nobelpriset inte är en slutstationen för den enda sanningen. Nya metodiker leder vidare till helt nya forskningsresultat. Den största vetenskapliga sanningen inom vetenskapen är metodutvecklingen. Det är metoden som är bromsklossen i alla vetenskapliga resultat. Vetenskapliga resultat är enbart är en tillfälligt plattform för en viss kunskapsnivå. Den sanna vetenskapen söker vidare och utvecklar nya metoder. Så, när skall medicinen utveckla mer sofistikerad vetenskapliga metoder för att förstå vilken typ av neurologisk skada elöverkänsliga fått av strålningen. Eller vet man det redan och gör allt för att tysta skadorna, eftersom det inte gynnar mobilindustrin?

Nåväl läs vidare HÄR  om den vetenskapliga sanningen som fick revideras

Enligt honom skulle en rad märkliga egenskaper dyka upp om två supraledare kopplades ihop via ett hinder, ett tunt oxidskikt, som i sig inte är supraledande eller ens elektriskt ledande. En sådan struktur kallas numera en Josephson-övergång. I den kan Cooperparen hoppa över hindret från den ena supraledaren till den andra och därmed skapa supraledande strömmar, hävdade Josephson. Han förutsade dessutom att en likriktad spänning över en Josephson-övergång borde resultera i en växelström.

Detta ansågs strida mot rådande vetenskaplig intuition. Vid tiden då Josephson publicerade sina resultat, 1962, förknippades nämligen växelström bara med växelspänning, medan likriktad spänning var nära förknippad med likström.

Så Josephson fick mycket riktigt hård kritik från sina forskarkolleger för att ha kokat ihop något helt orimligt. Inte minst från John Bardeen, som då redan hade fått sitt första Nobelpris och dessutom stod bakom BCS-teorin för supraledning.

Med en sådan väldig meningsmotståndare kan det inte ha varit helt lätt för den unge Josephson att få gehör för sin teori.

Han stod dock på sig, speciellt under en numera historisk vetenskaplig diskussion vid den internationella konferensen i lågtemperaturfysik, som hölls vid Queen Mary college i London i september 1962. Bardeen och Josephson presenterade där sina olika teorier om möjliga förhållanden mellan elström och spänning i en Josephson-övergång. Bardeen hävdade att några Cooperpar inte kan uppstå i ett isolerande oxidskikt och därför kan de inte heller hoppa från ena änden till den andra.

Men bara ett år senare, 1963, visade experiment att Josephsons teorier stämde. Bardeen fick erkänna att den unge studenten hade haft rätt, och efter ytterligare tio år kom det största erkännandet: Brian Josephson tilldelades 1973 års Nobelpris i fysik.

Så här svarar Strålsäkerhetsmyndigheten om hur hög den naturliga strålningen är

Som vi ser i svaret är den mesta radiofrekventa strålningen konstgjord, men myndigheten påstår att vi historiskt sett varit utsatta för denna höga mikrovågsstrålning som vi nu utsetts för sedan 1990-talet. Myndigheten ljuger här och ger sken av all typ av radiofrekvent strålning har samma egenskaper och att artificiell radiofrekvent strålning har samma egenskaper som naturlig som knappt finns i vår livsmiljö. Men det är bra att få veta mer exakt vad myndigheten säger till andra myndigheter. Efter en mejlkontakta ställer jag slutligen denna fråga och det är det SSM svarar på.

Svara åtminstone på detta

Utifrån nedanstående fakta gällande hur låg den naturliga bakgrundsstrålningen är i det våglängdsområde som mobilindustrin nyttjar, inom 10 – 12 cm,  runt 1 GHz- 3 GHz och utifrån SSM mätningar 2013 , vill jag att SSM bekräftar eller dementerar att mikrovågsstrålningen i nämnda frekvensområde har ökat flera miljarder. Om effekttätheten inte ökat så mycket i förhållande till bakgrundsstrålningen, hur mycket anser SSM att effekttätheten  då ökat i nämnda frekvensområde i förhållande till den naturliga bakgrundsstrålningen i jämförelser med era mätningar 2013?

Landsbygd:   230 µW/m2 =   ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 =  ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 =       ökning med 67 miljarder

Tidigare frågor i min mejlkontakt till SSM

Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.
Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz.

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 =   ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 =  ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 =       ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2, vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Hej Solveig,

Elektromagnetisk strålning från trådlös kommunikationsteknik (exempelvis mobiltelefoni, radio och TV-sändare) utgör en mycket liten del av den totala mängden elektromagnetisk strålning som vi till vardags exponeras för. Om vi enbart tittar just på det smala frekvensområde som idag i första hand används för trådlös kommunikationsteknik är exponeringen i just detta frekvensområde dominerat av radiovågor som producerats av kommunikationssystemen. Det finns dock inga vetenskapligt grundade misstankar om att de exponeringsnivåer som är aktuella i allmänna miljöer inom detta mellanfrekventa radiovågsområde skulle kunna innebära hälsorisker för människor. Eftersom en liten del av det som strålar naturligt från olika kroppar/ytor också ligger inom det radiofrekventa området blir din jämförelse med radiofrekvent strålning från stjärnor och Big Bang knappast relevant när vi tittar på vad människor exponerats för rent historiskt, detta även om vi enbart beaktar exponering för radiovågor.

Detta är ett komplext område och om du vill ha fördjupad kunskap inom området är mitt råd att du kontaktar en fysikinstitution på något universitet och ber dem rekommendera lämplig litteratur. Du kan även undersöka om det finns möjlighet för dig att delta i kurser eller enskilda föreläsningar som behandlar ämnet.

Vänliga hälsningar

Torsten Augustsson

cid:image001.gif@01CAF73A.C14C7E20

Torsten Augustsson, PhD
Strålsäkerhetsmyndigheten
Swedish Radiation Safety Authority

Utredare, Elektromagnetiska fält