SSM referensvärden, texten har ändrats

Strålsäkerhetsmyndighetens angivna referensvärden före och efter jag upptäckte ändringen den 30 mars 2015.

Före ändring
Ett referensvärde är en rekommenderad högsta nivå för exponering från elektromagnetiska fält. Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Värdet bör inte överskridas på platser där allmänheten vistas.

Olika referensvärden gäller för skilda typer av signaler. Orsaken är dels att radiovågor av olika frekvens har olika inträngningsdjup i människokroppen, dels att resonansfenomen kan uppkomma vid frekvenser runt 100 megahertz, MHz, som gör att en större del av fältet tas upp av kroppen.


Referensvärden för olika frekvenser för radio, tv och mobiltelefoni
Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde

  • 10–400 MHz       2000 mW/m2      Radio och kommunikationsradio
  • 600  MHz            3000 mW/m2        Analog tv
  • 700 MHz             3500 mW/m2        Digital tv
  • 900 MHz             4500 mW/m2         GSM 900
  • 1800 MHz           9000 mW/m2         GSM 1800, trådlös telefon
  • 2000 MHz         10 000 mW/m2      UMTS 3G

Referensvärdena finns angivna i föreskriften med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till tv- och radiobolag, försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra som ansvarar för system som använder radiovågor.


Liksom EU:s rekommendationer bygger myndighetens allmänna råd på bedömningar gjorda av Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning, ICNIRP. ICNIRP har utifrån internationella vetenskapliga forskningsresultat, bedömt vid vilka nivåer elektromagnetiska fält kan ge direkta hälsoeffekter. Begränsningar för allmänheten är satt till ungefär en femtiondedel av nivån för konstaterade hälsoeffekter, något som även gäller Sveriges referensvärden.
Grundläggande begränsningar och referensvärden
Rekommendationerna i det allmänna rådet består av två olika typer av gränser för elektromagnetiska fält: dels grundläggande begränsningar, dels referensvärden. De grundläggande begränsningarna avser elektriska fenomen eller energiabsorption inne i kroppen. Dessa kan vara svåra att mäta direkt. Därför anges referensvärdena i storheter som är enkla att mäta i omgivningen. Referensvärdena säkerställer att de grundläggande begränsningarna inte överskrids. De är alltså tilltagna med marginal.
Det kan inträffa att referensvärdet överstigs utan att den grundläggande begränsningen gör det. Då måste tillverkaren kunna visa, genom beräkningar eller på annat sätt, att den grundläggande begränsningen inte överskrids.

SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält [146 kb]
Utgivningsdatum: 2009-01-30
Utgivare: SSM


Starka elektromagnetiska fält är hälsoskadliga. Därför tar Strålsäkerhetsmyndigheten fram referensvärden, som anger den högsta strålningsnivån som allmänheten bör exponeras för. Våra referensvärden är baserade på riktlinjer från EU.

Magnetfält och elektriska fält uppstår runt alla apparater och anläggningar som drivs av elektrisk ström. Till elektromagnetiska fält räknas även radiovågor från TV- och radiosändningar, trådlösa datornätverk och mobiltelefoni.

Energin från de elektromagnetiska fälten kan tas upp av kroppen. Strålsäkerhetsmyndigheten har därför tagit fram riktlinjer för hur hög strålningen som högst bör vara på allmänna platser. En sådan riktlinje kallas referensvärde.

Det finns inga säkerställda hälsorisker med svaga elektromagnetiska fält. Däremot är det inte hälsosamt att utsättas för alltför kraftiga fält. Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.

Myndighetens referensvärden bygger på EU-riktlinjer, som baseras på bedömningar från Internationella strålskyddskommissionen för icke-joniserande strålning (ICNIRP). ICNIRP:s bedömningar utgår i sin tur från internationell forskning om elektromagnetiska fält och hälsorisker.

Lågfrekventa och radiofrekventa fält

I begreppet elektromagnetiska fält ingår både lågfrekventa elektromagnetiska fält och radiofrekventa fält.

Lågfrekventa fält:

  • Mycket lågfrekventa fält bildas runt kraftledningar och elektriska hushållsapparater. De är en biprodukt som uppstår på grund av elektriska laddningar och rörelse hos elektriska laddningar.
  • För lågfrekventa fält har referensvärdena främst syftet att begränsa elektriska strömmar i kroppen. Sådana skapas när kroppen utsätts för fälten.

Radiofrekventa fält:

  • Radiofrekventa fält (radiovågor) skapas till exempel av basstationer, mobiltelefoner, trådlösa datornätverk samt av radio- och tv-sändare. Radiovågorna fungerar i dessa sammanhang som bärare av information.
  • Radiofrekventa fält uppstår också runt bland annat mikrovågsugnar och lågenergilampor. För radiofrekventa fält finns referensvärden för att begränsa uppvärmning av kroppens vävnader, vilket är den enda säkerställda negativa hälsoeffekten.

Olika referensvärden för olika frekvenser

Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden skiljer sig åt mellan olika frekvensområden. Anledningen är att olika frekvenser påverkar kroppen olika mycket.

Nedan ser du några exempel på referensvärden för radiovågor.

Referensvärden för radio, tv och mobiltelefoni

Frekvens MHz Referensvärde mW/m² Exempel på användningsområde
10 – 400 2 000 Radio och kommunikationsradio
400 – 790 2 000 – 4 000 TV
790 – 2 690 4 000 – 10 000 Mobiltelefoni
2 400/5 000 10 000 Trådlösa datornätverk

MHz: megahertz (miljoner hertz). Hertz är den enhet som används för frekvens.
mW/m²:
milliwatt per kvadratmeter. Radiovågornas styrka anges i milliwatt per kvadratmeter.

Du kan läsa mer om referensvärden i Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält (SSMFS 2008:18). Främst riktar de sig till kommunala miljö- och hälsoinspektörer, men även till tv- och radiobolag, försvarsmakten, mobilteleoperatörer och andra med system som använder radiovågor.

 Läs mer: Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrift med allmänna råd om exponering för elektromagnetiska fält. 

Referensvärden och grundläggande begränsningar

Referensvärden relaterar inte till mätvärden i kroppen, utan till omgivningen. Grundläggande begränsningar däremot handlar om vilka strömmar och temperaturökningar som inte får överskridas i kroppen till följd av exponering för elektromagnetiska fält.

Det är en fördel att mäta strålningsnivån i luften eftersom magnetfältet går att mäta med relativt enkla mätinstrument. Om referensvärdet inte överskrids i luften så överskrids inte heller den grundläggande begränsningen i människokroppen. I de flesta fall räcker det därför att mäta i luften eftersom referensvärdet sällan överskrids.

För att avgöra om elektromagnetiska fält på en plats ligger under eller över de grundläggande begränsningarna, krävs avancerade mätinstrument och komplexa mätningar eller avancerade matematiska beräkningar.

Läs mer:

Mobilstrålning är radiovågor
Magnetfält och hälsorisker

Skillnad mellan olika sorters strålning

Det är viktigt att skilja på lågfrekvent elektromagnetisk strålning (elektromagnetiska fält) och den typ av strålning som kallas joniserande. Joniserande strålning är skadlig eftersom den har förmågan att direkt skada kroppens celler. Exempel på sådan strålning är röntgen och strålning från radioaktiva ämnen som används inom exempelvis kärnkraft.

Även UV-strålning, som ligger i gränslandet mellan icke-joniserande strålning och joniserande strålning, har förmågan att direkt skada kroppens celler. Elektromagnetiska fält har däremot inte denna förmåga.