ICNIRP : Statement GENERAL APPROACH TO PROTECTION AGAINST NON-IONIZING RADIATION

ICNIRP

ICNIRP  2002 gränsvärdet skyddar inte barn. äldre och känsliga personer

Människor skyddas
Olika grupper i en befolkning kan ha skillnader
i sin förmåga att tolerera en viss NIR exponering.
Till exempel barn, äldre, och vissa
kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för
en eller flera former av NIR exponering än resten av
populationen. Under sådana omständigheter kan det vara användbart
eller nödvändigt att utveckla separata riktvärden för
olika grupper inom den allmänna befolkningen, men det kan
vara mer effektivt att justera riktlinjerna för den allmänna
befolkningen att inkludera sådana grupper.
Några riktlinjer kan fortfarande inte tillräckligt
skydd för vissa känsliga individer eller för normal
individer som utsätts tillsammans med andra medel, som
kan förvärra effekten av NIR-exponering, en
exempel är individer med fotosensitivitet. Var
sådana situationer har identifierats, skall lämpliga specifika
råd bör utvecklade inom ramen för vetenskapliga
kunskap.
Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att
skilja mellan medlemmar av allmänheten och
individer utsatta på grund av eller när de utför sina
arbetsuppgifter (hygieniska). I dess exponering
riktlinjer, skiljer ICNIRP yrkes och allmänheten
exponeringar i allmänna termer. Vid tillämpning av
riktlinjer till specifika situationer är det ICNIRP: s yttrande
att de berörda myndigheterna i varje land bör
besluta om yrkesfolk eller allmänheten riktlinje
nivåerna skall tillämpas, i enlighet med gällande
(nationella) regler eller politik. Miljöförhållanden
kan också påverka effekten av hela kroppen utsätts för
optisk eller radiofrekvent strålning

Om barn är känsligare varför sätter man då in WiFi i skolorna. I en publikation från 2009 skriver ICNIRP att barn  under 1,3 m absorberar 40 % mer strålning.

Vad hjälper vetenskaplig forskning när ansvariga inte bryr sig

Eller när 190 forskare som inser allvaret och har den vetenskapliga kunskapen om riskerna med den mikrovågsstrålning som mobilindustrin sprider dygnet runt i vår livsmiljö och som skriver brev till WHO och FN och ber dem hörsamma de kända vetenskapliga kunskaperna,  bemöts nedlåtande av svenska Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forskarna som skrivit brevet är inte seriösa menar SSM. Enligt SSM är inga forskare och deras studier seriösa eller välgjorda då de kommit fram till negativa hälsoeffekter i sina studier. Det är en tröttsam upprepning år efter år. Varför skulle alla dessa tusentals vetenskapliga rapport som visar på hälsoeffekter hålla låg kvalitet?

SSM anser att provokationsstudierna på elöverkänsliga är seriösa och välgjorda, men då jag själv granskat dem vet jag, att de inte är välgjorda. Jag vet att metodiken inte är vetenskaplig p g a alla felkällor som allvarligt stör och påverkar resultatet, samt att forskarna underlåter att redovisa alla felkällor. Jag betvivlar därför att den forskning som SSM anser vara välgjord och inte visar några hälsoeffekter knappast är välgjorda de heller.

Av en bekant fick jag veta att tidigare SSI sagt inför 3G-utbyggnaden att det finns personer som inte kommer att tåla den höga strålningen, alltså att lite svinn får man räkna med.  2006 säger Mona Sahlin att många människor kommer att få cancer i framtiden och det kommer inte att finnas vård till alla. En skrämmande cynism och otäck syn som ansvariga har  och vad de tillåter mobilindustrin  göra  mot befolkningen.

SSM ser sig som en expertmyndighet då de fått den rollen av regeringen. Hade de varit experter, hade de inte givit sken av att det infraröda ljuset (våglängd 1 mm) har samma egenskaper och inträngningsdjup  som de våglängder som mobilindustrin nyttjar 10 cm vilket motsvara 1- 3 GHz . Man kan då fråga sig, varför man inte nyttjar våglängden 1 mm i mikrovågsugnen utan just 10 cm, samma våglängd som mobilindustrin nyttjar i sin trådlösa teknik  i 3G 4G, WiFi, 5G runt 2,5 GHz. Mikrovågsugnar nyttjar 2,45 GHz. Trådlösa barnvakter nyttjar 2,4 GHz. Alla dessa frekvenser tränger in genom kroppen, det gör inte infrarött med våglängden 1 mm.

Våglängden 10 cm tränger in genom maten till dess mitt och värmer upp maten inifrån. Vilket betyder att den trådlösa teknikens strålning tränger in genom kroppen, vilket man konstaterat redan på 1950-talet inom Flygvapnets radarskola. Redan då kunde man konstatera att mikrovågsstrålningen påverkade och skadade nervsystemet. Det är  just det som hänt elöverkänsliga, att deras nervsystem skadats av mikrovågsstrålningen, vilket mobilindustrin inte lever i okunnighet om, annars skulle de inte lägga ner så mycket energi och krut på att förfölja elöverkänsliga på alla sätt, exempelvis stoppa elsanerade lägenheter för elöverkänsliga

Det är märkligt att SSM inte skulle känner till denna äldre forskning i Sverige, samt även den vetenskapliga kunskap som Zory Glaser sammanställt om de nu är experter.

Så här kommenterar SSM brevet till FN och WHO från den 190 forskarna:

SV: SSMs svar på frågor om grundläggande begränsningar och referensvärden

Till: Solveig Silverin
Roshan.Tofighi@ssm.se
 

 Hej,

Det är stor skillnad på kvalitet och statistisk tyngd i olika forskningsstudier. För att få ett robust underlag för att bedöma hälsorisker måste man därför göra en ordentlig kvalitetsgranskning samt undersöka samstämmighet inom och mellan olika studiediscipliner. Det finns ingen kvalitetsgaranti generellt när det gäller olika saker som ligger på internet, man måste alltid kontrollera om det budskap som framförs har någon robust vetenskaplig förankring. De uttalanden som har frågats om saknar stöd hos vetenskapliga expertinstanser, se nedan:

Den nyligen publicerade rapporten från EU-kommissionens vetenskapliga råd SCENIHR om möjliga hälsorisker med elektromagnetiska fält som du fick i förra mailet:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

 Se också faktablad 304 från WHO om exponering från basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Se också länken till Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga EMF-råd där du kan hitta rapporten med aktuellt kunskapsläge sammanfattat under Update to key issues i den sist publicerade rapporten, resultatet bygger på en noggrann sammanvägning av all relevant forskning som publicerats i engelskspråkiga tidskrifter med ett seriöst granskningssystem.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/SSM-Rapport-2014-16.pdf

Flera sådana här genomgångar av vetenskaplig litteratur har också gjorts av andra expertråd i vårt närområde, du hittar några sammanfattande rapporter under följande länkar:

Brittiska Health Protection Agency´s vetenskapliga råd (AGNIR) lämnade en rapport 2012 som fokuserade på forskning specifikt om hälsa och radiofrekventa elektromagnetiska fält, rapporten hittar du under länken nedan http://www.hpa.org.uk/webc/hpawebfile/hpaweb_c/1317133827077

Norwegian Institute of Public Health expertgrupp lämnade rapport 2012 som fokuserade på möjliga hälsorisker med svaga radiofrekventa elektromagnetiska fält, du hittar en omfattande engelskspråkig sammanfattning av rapporten under följande länk http://www.fhi.no/dokumenter/545eea7147.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi