Tjänstemannaansvaret är avskaffat

Tjänstemannaansvaret är avskaffat

”När vår grundlag gjordes om år 1974, såg socialdemokratin till att göra den meningslös. Viktigast var att införa det så kallade uppenbarhetsrekvisitet. Det innebär att domstolar kan ogiltigförklara lagar och förordningar, som strider mot grundlagen, bara om felet är uppenbart.

Man inser lätt att något som hundratals riksdagsledamöter och ett dussin ministrar ansett riktigt, inte kan vara uppenbart fel. Det har givit regeringarna fritt fram att bryta mot grundlagen, vilket de också gjort, oberoende av färg.

Näst viktigast var att tjänstemannaansvaret togs bort. Det har i praktiken gjort politiker och tjänstemän immuna vid missbruk av sina åligganden.”

Alarmerande brist i rättsstaten

”En författningsdomstol måste införas som yttersta instans till medborgarnas skydd mot politikers maktmissbruk.”

”Brita Sundberg-Weitmans aktuella bok “Sverige och Rättsstaten på 2000-talet” där hon åter sätter fingret på Sveriges mest blågula – i bemärkelsen ömma – punkt; rättssäkerhetsfrågan. Och har nu Brita Sundberg-Weitman i egenskap av bl a doktor i juridik, diagnostiserat det cancerliknande syndromet (“JO måste upphöra att se medborgarna som rättshaverister och myndigheterna som felfria”) och ordinerat medicinen (“JO-ämbetet måste stärkas”).
http://www.expressen.se/debatt/1.1222626/dagens-jo-ett-hot-mot-rattsstaten