FN: s avdelning för ekonomiska och sociala frågor

Har lagt in de mål som denna avdelning inom FN tagit fram. Man skall komma ihåg att både livsmedelsindustrin, fröindustrin har särskilda ekonomiska intressen i dessa mål. I det jag hunnit läsa igenom nämns inget om att minska kemikalierna inom jordbruket eller överhuvudtaget i vår livsmiljö, vilket bör noteras. Hur skall man få rent vatten om man inte minskar gifterna? Intressant är att man pratar  om miljömål, vilka då egentligen? I Sverige har man glömt bort Miljöbalken som inte alls gäller för exempelvis mobiltelefonins verksamhet, vilket är ytterst märkligt. Upphör Miljöbalken redan efter något år efter beslutet att gälla, som ju var ett mål för Agenda 21, så har ju hela miljöfrågan redan fallit.

FN: s avdelning för ekonomiska och sociala frågor
Finns mer att läsa här om denna avdelning inom FN

Till presentationen av avdelningen för FN:s ekonomiska och sociala frågor

FN-systemet
Rio + 20-konferensen – framtiden vill vi – genererade ny fart för att uppnå en hållbar utveckling.

De organisationer i FN-systemet spelar en avgörande roll i genomförandet av sitt resultat och främja målen för hållbar utveckling.

Det är viktigare än någonsin att de arbetar tillsammans på global, regional, nivåer subregionala och land. Samarbetet bidrar till att undvika dubbelarbete mellan myndigheter, garanterar synergieffekter, och i slutändan förbättrar stöd för FN-systemet till utvecklingsländer. [Läs mer]

FN implementering System uppföljning till Rio + 20
FN: s generalsekreterare, tillsammans med FN-systemet organisationer, utvecklat ett ramverk för uppföljningen av Rio + 20 av FN. Ramverket fokuserar på mandat Rio + 20 specifikt riktade mot FN-systemet. Denna ram genomförandet fungerar som en ansvars ram samt ett arbetsverktyg för att främja och övervaka utvecklingen. Denna ram uppdateras kontinuerligt som vi framsteg i vårt arbete och nya initiativ lanseras.


I. Vår gemensamma vision

II. Förnya politiskt engagemang

A. bekräftar Rioprinciperna och tidigare handlingsplaner

B. Att främja integration, implementering, och samstämmighet: Bedöma framsteg som hittills gjorts och de återstående luckorna i genomförandet av resultaten av de stora toppmötena om hållbar utveckling och ta itu med nya och framväxande utmaningar
Para 24
Vi noterar behovet av strategier för hållbar utveckling för att proaktivt ta itu med ungdomsarbetslösheten på alla nivåer. I detta avseende inser vi behovet av en global strategi för ungdomar och sysselsättning bygger på arbetet inom Internationella arbetsorganisationen.
Para 38
FN: s statistikkommission, i samråd med berörda FN-systemet enheter och andra berörda organisationer, att inleda ett arbetsprogram på bredare mått på utvecklingen för att komplettera BNP

C. Engagera stora grupper och andra intressenter
Para 43
Vi understryker att ett brett deltagande från allmänhetens sida och tillgång till information och rättsliga och administrativa förfaranden är avgörande för att främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling kräver meningsfull deltagande och aktiv medverkan av regionala, nationella och subnationella lagstiftande och domstolar, och alla större grupper: kvinnor, barn och ungdomar, ursprungsbefolkningar, icke-statliga organisationer, lokala myndigheter, arbetstagare och fackföreningar, företag och industri, den vetenskapliga och tekniska samfundet, och bönder, liksom andra intressenter, inklusive lokalsamhällen, frivilliggrupper och stiftelser, invandrare och familjer samt äldre och personer med funktionshinder. I detta avseende, vi överens om att arbeta närmare med de stora grupperna och andra intressenter och uppmuntra deras aktiva medverkan, i förekommande fall, i processer som bidrar till beslutsfattandet, planering och genomförande av strategier och program för hållbar utveckling på alla nivåer.
Para 44
Vi erkänner det civila samhällets roll och vikten av att möjliggöra alla medlemmar i det civila samhället att aktivt engagerade i en hållbar utveckling. Vi inser att förbättrad civila samhällets deltagande beror på, bland annat att stärka tillgången till information och bygga samhället kapacitet civil och en gynnsam miljö. Vi är medvetna om att informations- och kommunikationstekniken är att underlätta informationsflödet mellan regeringar och allmänheten. I detta avseende är det viktigt att arbeta för bättre tillgång till informations- och kommunikationsteknik, särskilt bredbandsnät och tjänster, och överbrygga den digitala klyftan, erkänner bidraget från det internationella samarbetet i detta avseende.
Para 47
Företag, särskilt börsnoterade och stora företag, att överväga att integrera hållbarhetsinformation i sin rapporteringsperioden. Intresserade regeringar samt berörda parter med stöd av FN-systemet för att utveckla modeller för bästa praxis och underlätta åtgärder för integration av hållbarhetsredovisningen med hänsyn till erfarenheter från redan befintliga ramar och ägna särskild uppmärksamhet åt behoven i utvecklingsländerna, bland annat för kapacitetsuppbyggnad
Para 48
Vi inser det viktiga bidraget från den vetenskapliga och tekniska samfundet att en hållbar utveckling. Vi är fast beslutna att arbeta med och främja samarbetet mellan den akademiska, vetenskapliga och tekniska samfundet, i synnerhet i utvecklingsländerna, för att stänga den tekniska klyftan mellan utvecklingsländer och utvecklade länder och stärka vetenskap och politik gränssnitt samt att främja internationellt forskningssamarbete om hållbar utveckling.
Para 54
FN, internationella finansinstitut (IFI) och multilaterala utvecklingsbanker (MDB) att samarbeta inom ramen för sina respektive mandat, erkänna deras roll i att mobilisera resurser för en hållbar utveckling.
Para 63
Vi inser vikten av utvärderingen av de olika sociala, miljömässiga och ekonomiska faktorer och uppmuntra, där nationella förhållanden och förhållandena tillåter, deras integration i beslutsfattandet. Vi inser att det kommer att vara viktigt att ta hänsyn till de möjligheter och utmaningar, liksom kostnader och fördelar, med gröna ekonomin politiken inom ramen för en hållbar utveckling och fattigdomsutrotning, genom att använda de bästa tillgängliga vetenskapliga data och analyser. Vi bekräftar att en kombination av åtgärder, bland annat lagstiftning, frivilliga och andra som tillämpas på nationell nivå och i överensstämmelse med skyldigheter enligt internationella avtal, skulle kunna främja grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Vi bekräftar att socialpolitiken är avgörande för att främja en hållbar utveckling.

III. Grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning
Para 62
Regeringarna att öka kunskapen och den statistiska kapaciteten på jobbtrender, utveckling och begränsningar och integrera relevanta uppgifter i nationell statistik, med stöd av relevanta FN-organ inom deras mandat.
Para 66
FN-systemet, i samarbete med berörda givare och internationella organisationer för att samordna och tillhandahålla information på begäran om:
(a) matchar intresserade länder med partners som är bäst lämpade för att ge begärt stöd;
(b) verktygslådor och / eller bästa praxis i tillämpningen av politiken för grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsutrotning på alla nivåer;
(c) modeller eller goda exempel på politik grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning;
(d) Metoder för utvärdering av politik grön ekonomi inom ramen för hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning;
(e) befintliga och nya plattformar som bidrar i detta avseende.
Para 68
Berörda parter, inklusive FN: s regionala kommissioner, FN-organisationer och organ, andra relevanta mellanstatliga och regionala organisationer, internationella finansiella institut och stora grupper som är inblandade i en hållbar utveckling, i enlighet med deras respektive mandat, för att stödja utvecklingsländerna på begäran för att uppnå en hållbar utveckling, inklusive genom bland annat den gröna ekonomins politiken inom ramen för en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning, i synnerhet i de minst utvecklade länderna.

IV. Institutionella ramen för hållbar utveckling

A. Att stärka de tre dimensionerna av hållbar utveckling
Para 76
Vi inser att en effektiv styrning på lokal, regionala, nationella, regional och global nivå företräder röster och intressen av allt är avgörande för att främja en hållbar utveckling. Förstärkningen och reform av de institutionella ramarna bör inte vara ett självändamål, utan ett medel för att uppnå en hållbar utveckling. Vi inser att en förbättrad och mer effektiv institutionell ram för hållbar utveckling på internationell nivå bör vara förenliga med Rio-principerna, bygga vidare på Agenda 21 och genomförandeplanen från Johannesburg och dess mål om den institutionella ramen för hållbar utveckling, bidra till genomförandet av våra åtaganden i resultaten av FN: s konferenser och toppmöten i ekonomiska, sociala, miljömässiga och närliggande områden och ta hänsyn till nationella prioriteringar och utvecklingsstrategier och prioriteringar i utvecklingsländerna.

B. Att stärka mellanstatliga ordningen för hållbar utveckling
Para 78
Stärka FN systemövergripande samstämmighet och samordning, samtidigt som lämplig ansvarsskyldighet för medlemsstaterna, genom att bland annat öka samstämmigheten i rapporteringen och stärka gemensamma ansträngningar inom ramen för befintliga mellan olika organ mekanismer och strategier för att främja integrationen av de tre dimensionerna av hållbar utveckling inom FN-systemet, bland annat genom utbyte av information. (se punkt 93)
Para 81
Generalförsamlingen att ytterligare integrera hållbar utveckling som ett nyckelelement i den övergripande ramen för FN: s verksamhet och lämpligt sätt ta itu hållbar utveckling i sin inställning agenda, bland annat genom regelbundna dialoger på hög nivå

Ekonomiska och sociala rådet
Para 83
Stärka Ecosoc inom sitt Charter mandat och erkänna sin nyckelroll för att uppnå en balanserad integration av de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Vi ser fram emot översynen av genomförandet av generalförsamlingens 61/16 om förstärkning av ECOSOC.

Hög nivå politiskt forum
Para 84
Upprätta en universell mellanstatligt politiskt forum (HLPF) hög nivå, som bygger på de starka, erfarenheter, resurser och inkluderande deltagande villkoren för kommission för hållbar utveckling, och därefter ersätta kommissionen.
Para 85
(k) HLP forum för bland annat stärka mellan vetenskap och politik gränssnitt via granskning av dokumentation som samlar spridda information och bedömningar, bland annat i form av en global rapport för hållbar utveckling, som bygger på befintliga bedömningar,
Para 86
Starta en mellanstatlig och öppen, transparent och inkluderande förhandlingsprocess under generalförsamlingen att fastställa nivån forumet hög format och organisatoriska aspekter i syfte att sammankalla den första högnivåforum i början av den 68: e sessionen i generalförsamlingen.
Vi kommer också att överväga behovet av att främja solidariteten mellan generationerna för att uppnå en hållbar utveckling, med hänsyn till kommande generationers behov, bland annat genom att bjuda in generalsekreteraren att lägga fram en rapport om denna fråga.

C. Miljö pelare inom ramen för en hållbar utveckling
Para 88
FN: s generalförsamling, i sin 67: e session, att anta en resolution stärka och uppgradera UNEP [som anges i punkt 88 under stycken ak]
Para 89
Parter till multilaterala miljöavtal (MEA) att överväga ytterligare åtgärder för att främja en konsekvent politik på alla relevanta nivåer, förbättra effektiviteten, minska onödig överlappning och dubbelarbete och förbättra samordningen och samarbetet mellan de multilaterala miljöavtalen, inklusive de tre Riokonventionerna samt med FN-systemet i fältet.
Para 90
Vi betonar behovet av att fortsätta en regelbunden översyn av tillståndet för jordens föränderlig miljö och dess inverkan på människors välbefinnande.

D. Internationella finansiella institutioner och FN: s operativa verksamhet
Para 91
Vi inser att en hållbar utveckling bör ges vederbörlig hänsyn av programmen, fonder och fackorgan inom Förenta nationernas system och andra relevanta enheter, såsom internationella finansinstitut och FN: s konferens om handel och utveckling, i enlighet med deras respektive befintliga mandat. I detta avseende, vi uppmana dem att ytterligare öka integreringen av hållbar utveckling i sina respektive uppdrag, program, strategier och beslutsfattandet, till stöd för insatser i alla länder, särskilt utvecklingsländer, för att uppnå en hållbar utveckling.
Para 92
Vi bekräftar vikten av att bredda och stärka utvecklingsländernas deltagande i det internationella ekonomiska beslutsfattandet och norm inställning …. Och upprepa vikten av reformen av förvaltningen av Bretton Woods-institutionerna i syfte att leverera mer effektiva, trovärdiga, ansvarsfulla och legitima institutioner.
Para 93
De tre dimensioner av hållbar utveckling ska integreras ytterligare i hela FN-systemet, och generalsekreteraren att rapportera till generalförsamlingen genom Ecosoc på de framsteg som gjorts i detta avseende.
Vi uppmanar också till och inser vikten av att stärka samordningen av politiken inom viktiga FN-sekretariatet strukturer för att säkerställa konsekvens i hela systemet för att stödja en hållbar utveckling, samtidigt som ansvarsskyldighet för medlemsstaterna.
Para 94
De styrande organen i de fonder, program och fackorgan inom FN-systemet utveckling att överväga lämpliga åtgärder för att integrera de sociala, ekonomiska och miljömässiga dimensioner över FN-systemets operativa verksamhet
Para 95
Stärka den operativa verksamheten för utveckling av FN-systemet i fältet som är väl i linje med nationella prioriteringar i utvecklingsländer för hållbar utveckling. Vi ser fram emot resultatet av den oberoende utvärderingen av initiativet ”Delivering as One”.
Para 96
FN-systemet för att förbättra förvaltningen av anläggningar och verksamheter, genom att ta hänsyn till hållbar utveckling praxis

E. Regional, nationell, subnationell, lokal nivå
Para 98
Vi uppmuntrar regionala, nationella, regionala och lokala myndigheter som är lämpligt att utveckla och använda strategier för hållbar utveckling som viktiga instrument för att styra beslutsfattandet och genomförandet av en hållbar utveckling på alla nivåer, och i detta sammanhang vi erkänner att en integrerad social, ekonomisk och miljödata och information samt en effektiv analys och utvärdering av genomförandet, är viktigt i beslutsprocesserna.
Para 100
Regionala och subregionala organisationer, däribland FN: s regionala kommissioner och deras subregionala kontor, att prioritera en hållbar utveckling genom bland annat mer effektiv kapacitetsuppbyggnad, utveckling och genomförande av regionala avtal och överenskommelser som är lämpligt, och informationsutbyte , bästa praxis och lärdomar.
Stödja dessa institutioner, bland annat genom FN-systemet
Förbättra FN: s regionala kommissioner och deras subregionala kontor i sina respektive kapacitet att stödja medlemsstaterna i genomförandet av en hållbar utveckling.

V. ram för åtgärder och uppföljning

Fattigdomsbekämpning
Para 106
Vi betonar behovet av att ge högsta prioritet åt fattigdomsutrotning inom agendan för FN: s utvecklingsprogram, att ta itu med de bakomliggande orsakerna och utmaningar fattigdom genom integrerade, samordnade och enhetliga strategier på alla nivåer.

Tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition och hållbart jordbruk
Para 108
Främja hänsyn till rätten till mat som mål och övergripande ram för livsmedel och nutrition säkerhet.
Underlätta de nationella, regionala och globala strategier för tryggad livsmedelsförsörjning och nutrition.
Para 109
Se till att FN: s globala politik och strategiska ramar inkluderar öka tillgången av jordbruksproducenter, i synnerhet små producenter, till produktiva tillgångar, samt ge kvinnor på landsbygden, som ett led i politiken för hållbar utveckling.
Para 115
Vi bekräftar det viktiga arbete och allomfattande karaktär från utskottet för tryggad livsmedelsförsörjning, bland annat genom sin roll att underlätta land initierade bedömningar om hållbar livsmedelsproduktion och livsmedelsförsörjning. Vi noterar de pågående diskussionerna om ansvarsfull jordbruksinvesteringar inom ramen för kommittén för tryggad livsmedelsförsörjning, liksom de principer för ansvarsfulla jordbruksinvesteringar.
Para 117
Vi tar del av jordbruks Market Information System värd livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) och uppmanar de deltagande internationella organisationer, aktörer och regeringar den privata sektorn för att säkerställa en offentlig spridning av snabba och livsmedelskvalitet marknadsinformation produkter.

Vatten och sanitet
Para 119
Vi inser att vatten är i centrum för hållbar utveckling, eftersom den är nära kopplad till ett antal viktiga globala utmaningar. Vi upprepar därför vikten av att integrera vatten i hållbar utveckling och understryker den avgörande betydelsen av vatten och sanitet i de tre dimensionerna av hållbar utveckling.
Para 120
Vi bekräftar de åtaganden som gjorts i genomförandeplanen från Johannesburg och millenniedeklarationen om halvering av 2015 andelen människor som saknar tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet och utveckling av integrerad vattenresursförvaltning och vatteneffektivitetsplaner, säkerställa en hållbar vattenanvändning. Vi åtar oss att den gradvisa förverkligandet av tillgång till säkra och prisvärda dricksvatten och grundläggande sanitet för alla, det är nödvändigt för fattigdomsbekämpning, kvinnors egenmakt och att skydda människors hälsa, och för att kraftigt förbättra genomförandet av integrerad vattenresursförvaltning på alla nivåer när så är lämpligt . I detta avseende, vi upprepar de åtaganden att stödja dessa ansträngningar, i synnerhet för utvecklingsländerna, genom mobilisering av resurser från alla källor, kapacitetsuppbyggnad och tekniköverföring.
Para 121
Vi bekräftar våra åtaganden när det gäller mänsklig rättighet till rent dricksvatten och sanitet, att genomföras stegvis för våra befolkningar med full respekt för den nationella suveräniteten. Vi belyser också vårt engagemang för 2005- 2015 internationella årtiondet för handling, ”Water for Life”.
Para 122
Vi erkänner den nyckelroll som ekosystem spelar för att upprätthålla vatten kvantitet och kvalitet och stödåtgärder inom respektive nationella gränser för att skydda och på ett hållbart sätt hantera dessa ekosystem.
Para 123
Vi understryker behovet av att vidta åtgärder för att hantera översvämningar, torka och vattenbrist, ta itu med balansen mellan vattenförsörjning och efterfrågan, bland annat, i förekommande fall, icke-konventionella vattenresurser, och att mobilisera ekonomiska resurser och investeringar i infrastruktur för vatten- och sanitetstjänster , i enlighet med nationella prioriteringar.
Para 124
Vi betonar behovet av att vidta åtgärder för att kraftigt minska vattenföroreningar och öka vattenkvaliteten avsevärt förbättra avloppsrening och vatteneffektivitet och minska vattenförluster. För att uppnå detta, vi betona behovet av internationellt bistånd och samarbete.

Energi
Para 127
Vi bekräftar stöd för genomförandet av nationella och subnationella politik och strategier som bygger på enskilda nationella omständigheter och utvecklings ambitioner, med hjälp av en lämplig energimix för att möta utvecklingsbehoven, bland annat genom ökad användning av förnybara energikällor och andra tekniker med låga utsläpp, desto mer effektiv användning av energi, större tillit till avancerad energiteknik, inklusive renare fossila bränslen teknik och hållbar användning av traditionella energiresurser. Vi åtar oss att främja hållbara moderna energitjänster för alla genom nationella och subnationella insatser, bland annat på elektrifiering och spridning av hållbara matlagning och värmelösningar, bland annat genom gemensamma åtgärder för att utbyta bästa praxis och anta en politik, som är lämpligt. Vi uppmanar regeringarna att skapa möjliggöra miljöer som underlättar offentliga och privata sektorns investeringar i relevant och behövde renare energiteknik.
Para 128
Vi inser att förbättra energieffektiviteten, öka andelen förnybar energi och renare och energieffektiv teknik är viktiga för en hållbar utveckling, bland annat i att ta itu med klimatförändringarna. Vi inser också behovet av energieffektivitetsåtgärder i stadsplanering, byggnader och transporter, samt i produktionen av varor och tjänster och utformningen av produkter. Vi inser också vikten av att främja stimulansåtgärder till förmån för, och ta bort hinder för, energieffektivitet och diversifiering av energimixen, inbegripet främjande av forskning och utveckling i alla länder, inklusive utvecklingsländerna.

Hållbar turism
Para 130
Stödja hållbar turism och relevant capacitybuilding som främjar miljömedvetenhet, bevara och skydda miljön, respekt djurliv, flora, biologisk mångfald, ekosystem och kulturell mångfald, och förbättra välfärden och försörjningsmöjligheterna för lokalsamhällen genom att stödja deras lokala ekonomier och mänskliga och naturliga miljön som helhet. Vi efterlyser ökat stöd till hållbar turism och relevant kapacitetsuppbyggnad i utvecklingsländerna för att bidra till att uppnå en hållbar utveckling.
Para 131
Främjande av investeringar i hållbar turism, inklusive ekoturism och kulturturism, vilket kan innefatta att skapa små och medelstora företag och underlätta tillgången till finansiering, bland annat genom mikrokreditinitiativ för de fattiga, ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen i områden med hög ekoturism potential . I detta avseende, vi understryker vikten av att fastställa, vid behov, lämpliga riktlinjer och regler i enlighet med nationella prioriteringar och lagstiftning för att främja och stödja hållbar turism.

Hållbara transporter
Para 132
Vi noterar att transport och rörlighet är centrala för en hållbar utveckling. Hållbara transporter kan öka den ekonomiska tillväxten och förbättra tillgängligheten. Hållbara transporter uppnår bättre integration av ekonomin samtidigt som man respekterar miljön. Vi inser vikten av en effektiv rörlighet för människor och varor, samt tillgång till miljövänlig, säker och prisvärd transporter som ett sätt att förbättra social rättvisa, hälsa, motståndskraft städer, stad och landsbygd kopplingar och produktivitet på landsbygden. I detta avseende tar vi hänsyn till trafiksäkerhet som ett led i vår strävan att uppnå en hållbar utveckling.
Para 133
Vi stöder utvecklingen av hållbara transportsystem, däribland energieffektiva multimodala transportsystem, särskilt transportsystem offentliga massa, rena bränslen och fordon … Vi inser också att de särskilda behoven hos inlandsområden och transitutvecklingsländerna utvecklings måste beaktas konto samtidigt fastställa hållbara transit transportsystem. Vi erkänner behovet av internationellt stöd till utvecklingsländer i detta avseende.

Hållbara städer och boplatser
Para 134
Vi inser att, om de är välplanerade och utvecklas, bland annat genom integrerad planering och förvaltning metoder kan städerna främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara samhällen. I detta avseende inser vi behovet av en helhetssyn på stadsutveckling och boplatser som ger prisvärda bostäder och infrastruktur och prioriterar slum uppgradering och stadsförnyelse. Vi åtar oss att arbeta för att förbättra kvaliteten på de mänskliga bosättningar, inklusive levnads- och arbetsvillkoren för både stads- och landsbygdsinvånare i samband med fattigdomsutrotning, så att alla människor har tillgång till grundläggande tjänster, bostäder och rörlighet. Vi inser också behovet av att bevara, i förekommande fall, av natur- och kulturarv och boplatser, vitalisering av historiska distrikt och rehabilitering av stadskärnor.

 Para 136
Vi betonar vikten av att öka antalet storstadsregionerna, städer som genomför politik för hållbar stadsplanering och utformning för att effektivt bemöta den förväntade ökningen av stadsbefolkningen under de kommande decennierna. Vi noterar att hållbara stads fördelar planering från medverkan av många olika aktörer samt från full användning av informations- och könsuppdelade uppgifter, bland annat om den demografiska utvecklingen, inkomstfördelningen och informella bosättningar. Vi erkänner den viktiga roll som kommunala myndigheter att fastställa en vision för hållbara städer, från inledningen av stadsplanering fram till förnyelse av äldre städer och stadsdelar, bland annat genom att anta energieffektivitetsprogram för att bygga ledningen och utveckla hållbara, lokalt lämpliga transportsystem. Vi erkänner vidare vikten av blandad planering och att uppmuntra icke motordriven rörlighet, bland annat genom att främja gång- och cykelinfrastruktur.
Para 137
Stärka befintliga samarbetsmekanismer och plattformar, partnerskap och andra verktyg genomförande att främja ett samordnat genomförande av Habitatagendan med aktivt deltagande av alla relevanta FN-organ och med det övergripande målet att uppnå hållbar stadsutveckling.
Para 148
Vi är oroade över arbetsmarknadsläget och omfattande underskott av tillgängliga anständiga arbetstillfällen, särskilt för unga kvinnor och män. Vi uppmanar alla regeringar att ta itu med den globala utmaningen av ungdomsarbetslösheten genom att utveckla och genomföra strategier och politik som ger unga människor överallt tillgång till anständigt och produktivt arbete, som under de kommande årtiondena anständiga arbetstillfällen kommer att behöva skapas för att kunna säkerställa en hållbar och inkluderande utveckling och minska fattigdomen.

Hälsa och befolkning
Para 138
Vi inser att hälsa är en förutsättning för och ett resultat och indikator på alla tre dimensioner av hållbar utveckling. Vi förstår målen för en hållbar utveckling kan endast uppnås i avsaknad av en hög förekomst av försvagande smittsamma och icke smittsamma sjukdomar, och där befolkningen kan nå ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. Vi är övertygade om att åtgärder på de sociala och miljömässiga faktorer som påverkar hälsan, både för fattiga och utsatta och för hela befolkningen, är det viktigt att skapa inkluderande, rättvisa, ekonomiskt produktiva och friska samhällen. Vi kräver ett fullständigt genomförande av rätten att åtnjuta bästa uppnåeliga fysiska och psykiska hälsa.
Para 146
Vi åtar oss att minska mödra- och barnadödligheten och förbättra hälsan hos kvinnor, ungdomar och barn. Vi bekräftar vårt engagemang för jämställdhet och för att skydda rättigheterna för kvinnor, män och ungdomar att ha kontroll över och fritt och ansvarsfullt i frågor som rör deras sexualitet, inklusive tillgång till sexuell och reproduktiv hälsa, fri från tvång, diskriminering och våld. Vi kommer att arbeta aktivt för att hälso- och sjukvårdssystemen lämna nödvändiga uppgifter och hälsovårdstjänster som behandlar sexuell och reproduktiv hälsa för kvinnor, inklusive arbete mot allmän tillgång till säkra, effektiva, prisvärda och godtagbara moderna metoder för familjeplanering, eftersom detta är en förutsättning för kvinnors hälsa och främja jämställdhet. Att främja full och produktiv sysselsättning, anständigt arbete för alla och socialt skydd
Para 149
Vi inser vikten av att skapa arbetstillfällen genom att investera i och utveckla en sund, effektiv och ändamålsenlig ekonomisk och social infrastruktur och produktionskapacitet för hållbar utveckling och hållbar, inkluderande och rättvis ekonomisk tillväxt. Vi uppmanar länderna att öka investeringarna för en hållbar utveckling av infrastruktur och vi är överens om att stödja FN: s fonder, program och organ för att hjälpa stödja och främja insatser i utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna, i detta avseende.

Att främja full och produktiv sysselsättning, anständigt arbete för alla och socialt skydd
Para 154
Främja utbyte av information och kunskap om anständigt arbete för alla och skapa arbetstillfällen, däribland gröna jobb initiativ och därmed förknippade färdigheter, och att underlätta integreringen av relevanta uppgifter till den nationella ekonomiska politiken och sysselsättningspolitiken.
Para 156
Stöd global dialog om bästa praxis för program för socialt skydd som tar hänsyn till de tre dimensionerna av hållbar utveckling

Oceanerna och haven
Para 161
Slutföra den första globala samlad bedömning av tillståndet i den marina miljön senast 2014 och dess efterföljande behandling av församlingen.
Para 162
Fatta beslut om att utveckla ett internationellt instrument enligt havsrättskonventionen att ta itu med bevarande och hållbart nyttjande av marina biologiska mångfalden i områden utanför nationell jurisdiktion.
Para 163
Vidta åtgärder för att minska förekomsten och konsekvenserna av [marin] föroreningar på de marina ekosystemen, bland annat genom ett effektivt genomförande av relevanta konventioner som antagits inom ramen för Internationella sjöfartsorganisationen (IMO), och uppföljningen av de relevanta initiativ … liksom införandet av samordnade strategier för detta ändamål. Vi åtar vidare att vidta åtgärder för att, fram till 2025, baserat på insamlade vetenskapliga uppgifter, uppnå betydande minskningar av marina skräp för att förhindra skador på kust- och havsmiljön.
Para 164
Vi åtar oss att vidta åtgärder för att förhindra införsel och hantera de negativa miljöeffekterna, av främmande invasiva arter, inklusive, i förekommande fall, de som antagits inom ramen för IMO
Para 166
Vi efterlyser stöd till initiativ som behandlar försurning av haven och klimatförändringens effekter på marina och kusternas ekosystem och resurser. I detta avseende upprepar vi behovet av att arbeta tillsammans för att förhindra ytterligare havsförsurning, samt förbättra den marina ekosystemens återhämtningsförmåga och de samhällen vars försörjning är beroende av dem, och att stödja marinvetenskaplig forskning, övervakning och observation av havsförsurning och särskilt sårbara ekosystem, bland annat genom ökat internationellt samarbete i detta avseende.
Para 168
Vi åtar oss att intensifiera våra ansträngningar för att möta 2015 som överenskommits i genomförandeplanen från Johannesburg för att bibehålla eller återställa [fisk] bestånden till nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag på en akut basis. I detta avseende förbinder vi ytterligare att omedelbart vidta de åtgärder som är nödvändiga för att bibehålla eller återställa alla bestånd åtminstone till nivåer som kan producera maximalt hållbart uttag, med syfte att uppnå dessa mål på kortast möjliga tid möjligt, som bestäms av deras biologiska egenskaper.
Para 170
Vi återuppta undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske som avancerade i genomförandeplanen från Johannesburg, och för att förebygga och bekämpa dessa metoder, […]
Para 173
Ingå multilaterala discipliner om fiskesubventioner som ger effekt på utvecklingsagendan från Doha och Hongkong minister mandat.
Para 174
Identifiera och integrera strategier 2014 som ytterligare bistå utvecklingsländerna, särskilt de minst utvecklade länderna och små ö-stater under utveckling, att utveckla sin nationella kapacitet att bevara, hållbart förvalta och inse fördelarna med ett hållbart fiske, bland annat genom förbättrad tillgång till marknaden för fiskprodukter från utvecklingsländer
Para 177
Vi bekräftar vikten av områdesbaserade bevarandeåtgärder, inklusive marina skyddsområden, i enlighet med internationell rätt och som grundar sig på bästa tillgängliga vetenskapliga rön, som ett verktyg för bevarande av biologisk mångfald och hållbart nyttjande av dess komponenter. Vi noterar beslut X / 2 av den tionde mötet i konferensen för parterna i konventionen om biologisk mångfald, som år 2020 10 procent av kust- och havsområden, särskilt i områden av särskild betydelse för biologisk mångfald och ekosystemtjänster, är att bevaras genom ett effektivt och rättvist förvaltas, ekologiskt representativa och väl anslutna system av skyddade områden och andra effektiva arealbaserade bevarandeåtgärder. Små östaterna under utveckling

Små östater under utveckling
Para 179
Stärka FN-systemet stöd till SIDS i linje med flera pågående och nya utmaningar som SIDS står inför för att uppnå en hållbar utveckling.
Para 180
Sammankalla en tredje internationella konferensen om SIDS 2014 uppmana generalförsamlingen vid dess 67: e session för att bestämma formerna för konferensen

Inlandsutvecklingsländer
Para 182
Organisationer inom FN-systemet för att påskynda ytterligare genomförandet av de särskilda åtgärderna i de fem prioriteringar som överenskommits i Almaty handlingsprogram och de som ingår i förklaringen om halvtidsöversynen.

Regionala insatser
Para 185
FN att vidta samordnade regionala åtgärder för att främja en hållbar utveckling, erkänner i detta sammanhang att viktiga steg har tagits för att främja en hållbar utveckling genom relevanta forum, bland annat inom FN: s regionala kommissioner. Vi efterlyser åtgärder på alla nivåer för deras fortsatta utveckling och genomförande.

Katastrofriskreducering
Para 186
Vi efterlyser staterna, FN-systemet, de internationella finansiella institutionerna, subregionala, regionala och internationella organisationer och det civila samhället för att påskynda genomförandet av Hyogo Framework for action 2005-2015 och uppnå sina mål. Vi efterlyser katastrofriskreducering och uppbyggnad av motståndskraft mot katastrofer som skall behandlas … så är lämpligt, att integreras i politik, planer, program och budgetar på alla nivåer och beaktas inom relevanta framtida ramar. Vi inbjuder myndigheter på alla nivåer samt relevanta subregionala, regionala och internationella organisationer att engagera sig i lämpliga, snabba och förutsägbara resurser för katastrofriskreducering i syfte att öka motståndskraften i städer och samhällen för katastrofer, i enlighet med sina egna förutsättningar och kapacitet.

Klimatförändringar
Para 190
Vi bekräftar att klimatförändringarna är en av de största utmaningarna i vår tid, och vi uttrycker djup larm som utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka globalt. Vi är djupt oroade över att alla länder, särskilt utvecklingsländer, är sårbara för de negativa effekterna av klimatförändringen, och redan upplever ökade effekter, inklusive ihållande torka och extrema väderhändelser, havsnivån stiger, kusterosion och försurning av haven, ytterligare hotar tryggad livsmedelsförsörjning och insatser för att utrota fattigdomen och uppnå en hållbar utveckling. I detta avseende betonar vi att anpassningen till klimatförändringarna utgör ett omedelbart och brådskande global prioritet.
Para 191
Prompt operationalisering av den gröna klimatfonden.

Skogar
Para 193
Vi åtar oss att förbättra försörjningen för människor och samhällen genom att skapa förutsättningar för dem att på ett hållbart sätt förvalta skogar, bland annat genom att stärka samarbete i områdena ekonomi, handel, överföring av miljövänlig teknik, kapacitetsuppbyggnad och styrning, samt genom att främja säker besittningsrätt, i synnerhet beslutsfattandet och fördelning av nytta i enlighet med nationell lagstiftning och prioriteringar.
Para 194
Vi efterlyser ett snabbt genomförande av det icke rättsligt bindande instrument om alla typer av skogar och ministerförklaringen från högnivådelen av den nionde mötet i FN: s skogsforum med anledning av lanseringen av det internationella skogsåret .
Para 195
Vi inbjuder Collaborative Partnership on Forests att fortsätta sitt stöd till skogsforum och uppmuntra intressenter att förbli aktivt engagerade i arbetet i forumet.
Para 196
Vi åtar oss att arbeta igenom de styrande organen i medlemsorganisationer Collaborative Partnership on Forests (CPF) integrera, i förekommande fall, en hållbar förvaltning av alla typer av skogar i sina strategier och program.

Biologisk mångfald
Para 197
Vi bekräftar det inneboende värdet av biologisk mångfald, liksom de ekologiska, genetiska, sociala, ekonomiska, vetenskapliga, utbildningsmässiga, kulturella, fritids och estetiska värden av biologisk mångfald och dess avgörande roll i att bevara ekosystem som tillhandahåller grundläggande tjänster, som är kritiska stiftelser för hållbar utveckling och människors välbefinnande. Vi inser allvaret i den globala förlusten av biologisk mångfald och förstörelsen av ekosystemen och betona att dessa undergräver den globala utvecklingen, som påverkar livsmedelsförsörjning och nutrition, tillhandahållande av och tillgång till vatten och hälsa de fattiga på landsbygden och människor över hela världen, bland annat före och kommande generationer. Detta understryker vikten av att bevara den biologiska mångfalden, förbättra livsmiljöer anslutning och bygga ekosystemens motståndskraft. Vi inser att de traditionella kunskaper, innovationer och sedvänjor hos ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen gör ett viktigt bidrag till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, och en bredare tillämpning kan stödja social välfärd och hållbar försörjning. Vi inser också att ursprungsbefolkningar och lokalsamhällen är ofta de mest direkt beroende av biologisk mångfald och ekosystem och därmed är ofta de mest omedelbart berörs av deras förlust och degradering.
Para 198
Vi upprepar vårt engagemang för att uppnå de tre målen i konventionen om biologisk mångfald och efterlyser brådskande åtgärder som effektivt minskar graden av, stoppa och vända förlusten av biologisk mångfald. I detta sammanhang, vi bekräftar vikten av att genomföra den strategiska planen för biologisk mångfald 2011-2020 och uppnå mål Aichi biologisk mångfald som antogs av partskonferensen till konventionen vid sitt tionde möte.
Para 199
Vi noterar antagandet av Nagoya protokoll om tillträde till genetiska resurser samt rimlig och rättvis fördelning av vinster från deras användning till konventionen om biologisk mångfald, och vi inbjuder parter i konventionen om biologisk mångfald att ratificera eller ansluta sig till protokollet, så att den träder i kraft så snart som möjligt. Vi erkänner betydelsen av tillgång och fördelning av nytta som uppstår vid nyttjandet av genetiska resurser för att bidra till bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, fattigdomsutrotning och miljömässig hållbarhet.
Para 200
Vi välkomnar strategin för resursmobilisering för att stödja uppnåendet av de tre målen i konventionen om biologisk mångfald, inklusive åtagandet att avsevärt öka resurserna från alla källor till stöd för den biologiska mångfalden, i enlighet med beslut som fattades vid konferensen mellan parterna vid sitt tionde mötet.
Para 201
Vi stöder integrera hänsyn till de socioekonomiska effekterna och fördelarna med bevarandet och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden och dess beståndsdelar, liksom ekosystem som tillhandahåller grundläggande tjänster, till relevanta program och politik på alla nivåer, i enlighet med den nationella lagstiftningen, omständigheter och prioriteringar . Vi uppmuntrar investeringar genom lämpliga incitament och politik som stöd för bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald och återställande av skadade ekosystem, konsekventa och i harmoni med konventionen om biologisk mångfald och andra relevanta internationella förpliktelser.
Para 202
Främja internationellt samarbete och partnerskap, i förekommande fall, och informationsutbyte, och i detta sammanhang välkomnar vi FN: s årtionde om biologisk mångfald, 2011-2020, i syfte att uppmuntra ett aktivt deltagande av alla berörda parter i bevarande och hållbart nyttjande av biologisk mångfald, som samt tillgång till och rättvis och jämlik fördelning av vinster som uppkommer vid utnyttjandet av genetiska resurser, med visionen att leva i harmoni med naturen.
Para 203
Vi erkänner den viktiga roll som konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter, ett internationellt avtal som står i skärningspunkten mellan handel, miljö och utveckling, främjar bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden, bör bidra till påtagliga fördelar för lokalbefolkningen, och säkerställer att inga arter som ingår i den internationella handeln hotas av utrotning. Vi erkänner de ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenserna av olaglig handel med vilda djur och växter, där företag och stärkt åtgärder måste vidtas på både utbuds- och efterfrågesidan. I detta avseende betonar vi vikten av ett effektivt internationellt samarbete mellan relevanta multilaterala miljöavtal och internationella organisationer. Vi betonar vidare vikten av att basera noteringen av arter på överenskomna kriterier.
Para 204
Arbetet inom FN: Science-politisk plattform för biologisk mångfald och ekosystemtjänster för att börja tidigt.

Ökenspridning, markförstöring och torka
Para 206
Vi inser behovet av omedelbara åtgärder för att vända markförstöring. Mot bakgrund av detta kommer vi att sträva efter att uppnå en land nedbrytning neutral värld inom ramen för en hållbar utveckling. Detta bör agera för att katalysera ekonomiska resurser från en rad offentliga och privata källor.
Para 207
Vi bekräftar vår beslutsamhet i enlighet med FN: s konvention för
Combat ökenspridning att vidta samordnade åtgärder på nationell, regional och
internationellt, för att övervaka, globalt, markförstöring och återställa förstörd mark i
torra, halvtorra och mindre fuktiga områden.
Para 208
Vi betonar vikten av att vidareutveckla och genomföra vetenskapligt grundad, ljud och socialt inkluderande metoder och indikatorer för att övervaka och bedöma omfattningen av ökenspridning, markförstörelse och torka.
Para 209
Vi upprepar behovet av samarbete genom utbyte av klimat- och väderinformation och prognoser och system för tidig varning i samband med ökenspridning, markförstörelse och torka, samt sandstormar och sandstormar, på de globala, regionala och subregionala nivåer. I detta avseende, vi uppmana stater och relevanta organisationer att samarbeta för att dela relaterad information, prognoser och system för tidig varning.

Berg
Para 211
Vi inbjuder staterna att stärka samarbetsåtgärder med effektivt deltagande och utbyte av erfarenheter om alla berörda parter genom att stärka befintliga arrangemang, överenskommelser och kompetenscentrum för hållbar utveckling berg, samt utforska nya arrangemang och avtal, i förekommande fall.

Kemikalier och avfall
Para 216
Vi berömmer ökad samordning och samarbete mellan kemikalie- och avfallskonventioner, nämligen Baselkonventionen, Rotterdamkonventionen och Stockholmskonventionen, och uppmuntra fortsatt förbättrad samordning och samarbete mellan dem och med strategin för internationell kemikaliehantering. Vi noterar den viktiga roll som regionala och samordnande centra i Baselkonventionen och bestämmelserna i Stockholmskonventionen.

Hållbar konsumtion och produktion
Para 226
Mot bakgrund av antagandet av den 10-åriga ramen för program för hållbar konsumtion och produktion.
Generalförsamlingen, vid sin 67. Session, att utse en medlemsstat och som skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att fullt ut operationalisera ramverket.

Utbildning
Para 233
Vi beslutar att främja utbildning för hållbar utveckling och för att integrera hållbar utveckling mer aktivt i undervisningen utanför FN: s årtionde för utbildning för hållbar utveckling

UTBILDNING

Para 233
Vi beslutar att främja utbildning för hållbar utveckling och för att integrera hållbar utveckling mer aktivt i undervisningen utanför FN: s årtionde för utbildning för hållbar utveckling.

Jämställdhet och kvinnors egenmakt
Para 243
Vi stödjer det arbete som FN-systemet, inklusive FN: s enhet för jämställdhet och kvinnors egenmakt (UN-Women), för att främja och uppnå jämställdhet och kvinnors egenmakt i alla aspekter av livet, bland annat med hänsyn till kopplingarna mellan jämställdhet och kvinnors egenmakt och främja en hållbar utveckling. Vi stödjer det arbete som FN-kvinnor i ledande, samordna och främja ansvarsskyldighet för Förenta nationernas system i detta avseende.
Para 244
Givare och internationella organisationer, däribland FN-systemet organisationer, liksom internationella finansinstitut, regionala banker och stora grupper, inklusive den privata sektorn, för att till fullo integrera åtaganden och överväganden om jämställdhet och kvinnors egenmakt och att säkerställa kvinnors deltagande och effektiva jämställdhetsperspektivet i beslutsfattandet och hela programcykeln. Vi bjuder in dem att spela en stödjande roll i arbetet för utvecklingsländerna att fullt ut integrera åtaganden och överväganden om jämställdhet och kvinnors egenmakt och säkerställa kvinnors deltagande och effektiv jämställdhetsperspektivet i sitt beslutsfattande, programplanering, budgetering och genomförande, i enlighet med nationell lagstiftning, prioriteringar och kapacitet.

B. Hållbar Development Goals
Para 245
Vi understryker att millennieutvecklingsmålen är ett användbart verktyg för att fokusera uppnå särskilda utvecklingsvinster som en del av en bred utvecklingsvision och ramverk för utveckling av Förenta nationerna, för nationell prioritering och mobilisering av aktörer och resurser mot vanliga mål. Vi står därför fast besluten att fullt ut och i tid prestation.
Para 248
Inrätta en inkluderande och transparent mellanstatlig process om mål för hållbar utveckling som är öppen för alla berörda parter, med sikte på att utveckla globala mål för hållbar utveckling som skall godkännas av generalförsamlingen genom att utgöra en öppen arbetsgrupp med öppnandet av GA 67. Sessionen bestående av 30 representanter som utses av medlemsstaterna från 5 regionala grupper.
Para 249
Generalsekreteraren för att ge inledande bidrag till arbetet i arbetsgruppen och etablera en inter byrå teknisk support och expertpaneler som behövs, som bygger på alla relevanta expertråd. Rapporter om hur arbetet fortskrider kommer att göras regelbundet till generalförsamlingen.
Para 251
Relevanta organ inom FN-systemet, inom ramen för sina respektive mandat, att stödja de regionala ekonomiska kommissioner att samla in och sammanställa de nationella insatsvaror för att informera denna globala satsning för global, integrerad och vetenskapligt grundad information om hållbar utveckling.

VI: Medel för genomförande

A. Finans
Para 255
Inrätta en mellanstatlig process under FN: s generalförsamling för att bedöma behov av finansiering, anser effektivitet, konsekvens och synergier av befintliga instrument och ramar, och utvärdera ytterligare initiativ, i syfte att utarbeta en rapport med förslag optioner på ett effektivt hållbar utveckling finansiering strategi för lätta mobiliseringen av resurser och ett effektivt utnyttjande för att uppnå mål för hållbar utveckling. [ytterligare detaljer i punkt. s 256 och 257]
Para 256
En mellanstatlig kommitté, bestående av trettio experter som utsetts av regionala grupper, med en rättvis geografisk representation, kommer att genomföra denna process, sluta sitt arbete fram till 2014.
Para 257
Generalförsamling att överväga denna rapport och vidta lämpliga åtgärder.
Para 262
Vi inser att en större samstämmighet och samordning mellan de olika finansieringsmekanismer och initiativ som rör hållbar utveckling är av avgörande betydelse. Vi upprepar att det är viktigt att se till att utvecklingsländerna har stadig och förutsägbar tillgång till adekvat finansiering från alla källor för att främja en hållbar utveckling.
Para 265
Vi erkänner de viktigaste resultaten av den globala miljöfonden (GEF) under de senaste 20 åren att finansiera miljöprojekt och välkomna viktiga reformprocesser som GEF har genomförts under de senaste åren, och vi kallar för dess fortsatta förbättringar och uppmuntra GEF att vidta ytterligare åtgärder , inom sitt mandat att göra resurserna mer tillgängliga att tillgodose lands det nationella genomförandet av sina internationella miljöåtaganden. Vi stödjer ytterligare förenkla förfarandena och stöd till utvecklingsländer, särskilt för att hjälpa de minst utvecklade länderna, Afrika och små östater under utveckling att få tillgång till resurser från GEF, och bättre samordning med andra instrument

B. Teknik
Para 269
Vi betonar vikten av tekniköverföring till utvecklingsländer och hämta bestämmelserna om tekniköverföring, ekonomi, tillgång till information och immateriella rättigheter som överenskommits i genomförandeplanen från Johannesburg, i synnerhet sin uppmaning att främja, underlätta och finans, i förekommande fall, tillgång till och utveckling, överföring och spridning av miljövänlig teknik och motsvarande know-how, särskilt till utvecklingsländerna, på förmånliga villkor, inklusive på koncession och förmånliga villkor som parterna kommit överens. Vi tar också del av den fortsatta utvecklingen av diskussioner och avtal om dessa frågor sedan antagandet av genomförandeplanen.
Para 270
Vi betonar vikten av tillgång från alla länder att miljöanpassad teknik, ny kunskap, know-how och expertis. Vi betonar vidare vikten av gemensamma åtgärder på teknisk innovation, forskning och utveckling. Vi är överens om att undersöka villkoren i relevanta forum för ökad tillgång till miljövänlig teknik i utvecklingsländerna.
Para 271
Vi understryker behovet av att möjliggöra miljöer för utveckling, anpassning, spridning och överföring av miljövänlig teknik. I detta sammanhang noterar vi betydelsen av utländska direktinvesteringar, internationell handel och internationellt samarbete inom överföring av miljövänlig teknik. Vi bedriver våra länder samt genom internationellt samarbete för att främja investeringar i forskning, innovation och teknik för en hållbar utveckling.
Para 272
Vi inser vikten av förstärkta nationella, vetenskapliga och tekniska kapacitet för en hållbar utveckling. Detta kan hjälpa länder, särskilt utvecklingsländer, att utveckla sina egna innovativa lösningar, forskning och nya, miljövänlig teknik, med stöd av det internationella samfundet. För detta ändamål, stöder vi bygga vetenskap och teknik kapacitet, med både kvinnor och män som bidragsgivare och förmånstagare, bland annat genom samarbete mellan forskningsinstitut, universitet, den privata sektorn, regeringar, icke-statliga organisationer och forskare.
Para 273
Relevanta FN-organ system för att identifiera alternativ för en underlättande mekanism som främjar utveckling, överföring och spridning av ren och miljövänlig teknik genom att bland annat bedöma tekniska behov i utvecklingsländerna, alternativ för att ta itu med dem och kapacitetsuppbyggnad …
FN: s generalsekreterare, på grundval av de alternativ som identifierats och med hänsyn till befintliga modeller, att ge rekommendationer om mekanismen förenklingar för generalförsamlingens 67: e session.
Para 274
Vi inser vikten av rymdteknikbaserade uppgifter, in situ-övervakning och tillförlitlig geospatial information för hållbar utveckling beslutsfattande, programmering och projektverksamheten. I detta sammanhang noterar vi betydelsen av global kartläggning och erkänna de ansträngningar för att utveckla globala miljöobservationssystem, bland annat genom Eye on Earth Nätverk och genom det globala systemet av jordobservationssystem. Vi inser behovet av att stödja utvecklingsländerna i deras ansträngningar att samla in miljödata.
Para 275
Vi inser vikten av att stärka internationella, regionala och nationella kapaciteten inom forskning och teknisk utvärdering, särskilt med tanke på den snabba utvecklingen och eventuell utplacering av ny teknik som också kan ha oavsiktliga negativa effekter, särskilt när det gäller biologisk mångfald och hälsa, eller andra oförutsedda konsekvenser .
Para 276
Vi inser behovet av att underlätta välgrundade politiska beslutsfattandet om frågor som rör hållbar utveckling och, i detta sammanhang, för att stärka vetenskap och politik.

C. Kapacitetsuppbyggnad
Para 277
Vi betonar behovet av en förbättrad kapacitetsuppbyggnad för hållbar utveckling och i detta avseende, uppmanar vi till en förstärkning av tekniskt och vetenskapligt samarbete, bland annat mellan nord och syd, syd-syd och trepartssamarbete. Vi upprepar vikten av utveckling av mänskliga resurser, inklusive utbildning, utbyte av erfarenheter och kunskaper, kunskapsöverföring och tekniskt bistånd för kapacitetsuppbyggnad, vilket innebär en förstärkning av den institutionella kapaciteten, inklusive planering, ledning och övervakning kapacitet.
Para 278
Vi kräver att fortsatta och fokuserade genomförandet av Bali strategiska planen för teknisk hjälp och kapacitetsuppbyggnad, som antogs av FN: s miljöprogram.
Para 279
Vi uppmuntrar deltagande och representation av män och kvinnor vetenskapsmän och forskare från utvecklingsländerna och industriländerna i processer relaterade till helhetsbedömning och miljöövervakning och hållbar utveckling, i syfte att öka den nationella kapaciteten och kvaliteten på forskning för politikutformningen och beslutsfattandet processer.
Para 280
Bjud in alla relevanta organ i FN-systemet och andra relevanta internationella organisationer för att stödja utvecklingsländerna och i synnerhet de minst utvecklade länderna i kapacitetsuppbyggnad för att utveckla resurseffektiva och inkluderande ekonomier, bland annat genom:
(a) dela hållbara metoder inom olika ekonomiska sektorer;
(b) att öka kunskapen och förmåga att integrera katastrofriskreducering och motståndskraft i utvecklingsplaner;
(c) stödja nord-syd, syd-syd och trepartssamarbete för övergången till en resurseffektiv ekonomi; och
(d) främja offentlig-privata partnerskap.

D. Handels
Para 281
Uppnå framsteg när det gäller en rad viktiga frågor, såsom bland annat handelssnedvridande subventioner och handel med miljövänliga varor och tjänster.
Para 282
Medlemmarna i WTO att fördubbla sina ansträngningar för att uppnå en ambitiös, balanserad och utvecklingsinriktad avslutning på utvecklingsagendan från Doha, samtidigt som man respekterar principerna om öppenhet, delaktighet och samförstånd beslutsfattandet, i syfte att stärka det multilaterala handelssystemet. För att effektivt delta i arbetsprogrammet för WTO och fullt ut förverkliga handelsmöjligheter, utvecklingsländerna behöver bistånd och förbättrat samarbete mellan alla berörda parter.

E. kansli åtaganden
Para 283
Vi välkomnar de åtaganden som frivilligt ingåtts på Rio + 20 och under 2012 av alla berörda parter och deras nätverk för att genomföra konkreta politik, planer, program, projekt och åtgärder för att främja en hållbar utveckling och fattigdomsbekämpning. Vi uppmanar generalsekreteraren att sammanställa dessa åtaganden och underlätta tillgången till andra register
som har sammanställt åtaganden, ett internetbaserat register. Registret bör göra information om de åtaganden fullt transparenta och tillgängliga för allmänheten, och det bör uppdateras regelbundet.