Jag börja bli mer och mer oroad över att fåglarna försvinner

Jag börja bli mer och mer oroad över att fåglarna försvinner. Jag bor på landet och skogsnära. När jag flyttade hit för åtta år sedan fanns det fullt med pilfinkar, blåmesar, koltrastar, talgoxar, nötväckor och nötskrikor. Nu ser jag enbart, av stannfåglarna, enstaka koltrastar, några blåmesar, såg en talgoxe i somras, nötväckan är helt försvunnen, likaså pilfinkarna, enstaka nötskrikor. Jag bor dessutom granne med ett Naturskyddsområde. Vad händer i vår livs- och naturmiljö?
Sedan ungefär 1995 har industrin satt igång en extremt storskalig verksamhet som påverkar allt och alla dygnet runt. En verksamhet som inte tillståndsprövas enligt Miljöbalken, som inte kontrolleras över huvud taget var de sätter sändarna och hur hög strålningen är. Det är spridning av artificiella mikrovågor och radiovågor. Ett frekvensområde som knappt finns naturligt i bakgrundsstrålningen.

Naturliga mikrovågor är inte högre än 0,000 000 5 µWatt/kvadratmeter i effekttäthet. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens mätningar 2013 bestrålas vi idag med flera miljarder högre mikrovågsstrålning med våglängden runt 10 cm. En våglängd som tränger igenom kroppen, alltså stannar inte vid huden. Dessutom förtätar man fotonerna i frekvensbandet för att få plats med mer information så att strålningen numera kan liknas vid maserstrålning (i mikrovågsområdet, i laser nyttjar man frekvenserna inom synligt ljus).

Det referensvärde som SSM hänvisar till för frekvensområde runt 2,5 GHz skyddar enbart mot akuta uppvärmning i 6 minuter, trots att man känner till att mikrovågsstrålning ger andra biologiska effekter som DNA-brott, påverkan på nervsystemet etc. Referensvärdet skyddar inte alls mot långtidseffekter.
Hur länge skall ansvariga skydda mobilindustrins trådlösa verksamhet? När skall kravet på tillståndsprövning i Miljöbalken komma? PTS fördelar de absolut farligaste mikrovågorna till allmänheten, att fritt bestråla omgivningen med, utan krav på Miljöbalkens försiktighetsprincip.

Dessutom kan flera miljarder högre energimängder i etern vara försumbara ur uppvärmningssynpunkt? Det räcker med 1 grads uppvärmning i medeltemperatur för att påverka klimatet. Fotoner är rörelseenergi som blir värmeenergi när det absorberas av luftens partiklar. Storskalig spridning av artificiella mikrovågor måste lyftes fram som ett hot mot vår hälsa och naturmiljö.

Läs mer här, om Sanningen om mikrovågor och Strålsäkerhetsmyndigheten