Sanningen om mikrovågorna och Strålsäkerhetsmyndigheten

Sanningen om mikrovågorna och expertmyndigheten SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten, som noga påpekat att de är en expertmyndighet gällande mobilstrålningen, vet inte vad det är för typ av artificiell mikrovågsstrålning som mobilindustrins sänder ut från sina basstationer. SSM vet heller inte hur mycket energi strålningen innehåller. I ett mejlsvar på frågan om hur den artificiella strålningen ser ut, fick jag till svar att jag skulle fråga universiteten och/eller gå någon kurs i ämnet. Hur mycket energi som finns i den artificiella strålningen svarade inte SSM på.

Min fråga till SSM var, om man minskade rummet mellan fotonerna då får man plats med mer information? Jag jämförde med en laserpenna på 0,5 W som man kan skära plåt med (Arbetsmiljöverket Artificiell optisk strålning). Laser är en enda frekvens, som man ”staplar” på varandra med en liten förskjutning. Det krävs inte mycket energi för att koncentrera fotonerna och öka energin. Liknande konstruktion måste gälla för den tekniskt producerade mikrovågsstrålningen.

För att kunna sända bilder, musik och text nyttjar man fotonerna i den elektromagnetiska strålningen. Fotonerna är bärare av informationen i den trådlösa tekniken, ju mer information desto mer energi/fotoner nyttjas.
Fotoner är energi i rörelse, men eftersom fotoner saknar massa saknar den lägesenergi. När rörelseenergin absorberas av materia övergår den i värmeenergi. En foton svänger olika snabbt beroende på hur korta eller långa våglängderna är, vilket betyder att ju korta våglängd desto högre blir energin i fotonen (rörelseenergin) och desto mer värme avger den vid absorption. Men hög rörelseenergi ger även andra effekter, jämför med bilar som krockar. Ju högre hastighet vid smällen, desto större skada på bilen eller biologisk vävnad.

Långa våglängder innehåller mindre energi och är inte så skadliga. Dessa frekvenser passerar också genom kroppen. Som exempel finns de naturliga Schumanresonanserna, som bildas vid blixturladdningar. Våglängderna är extremt långa 1-10 mil i frekvensområdet 3 – 30 Hz. Schumanresonanserna kan som optimum nå upp till mellan 0,000 1 – 0,000 2 µW/m2 .

Radiofrekvent strålning innefattar våglängderna 1 km – 1 mm vilket motsvarar frekvensområdet 10 MHz – 300 GHz. Det finns knappt någon naturlig radiofrekvent strålning.
SSM skriver på sin webbsida citat: ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg”.

Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin av astrofysikerna och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna 0,000 000 000 000 01 µW/m2/ Hz.

Beräkningar och mätningar har konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m2 dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta kontinuerliga stråldosen biologiskt liv är anpassad till.

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2 (0,000 001 µW/m2) vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS

Det naturliga solljusets frekvenser innefattar värmestrålning, (IR-ljus har våglängder 1 mm – 700 nm, vilket motsvarar 300 GHz – 430 THz), till UV-ljusets våglängder upp till 0,000 100 mm. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden. Det är där melanocyterna sitter som aktiveras av UV-strålningen så att vi producerar skyddande brun färg i huden. Synliga ljuset ligger mellan IR-ljuset och UV-ljuset mellan 380 – 750 nm vilket motsvarar  789,5 – 400,5 THz.

Något biologiskt skydd för mikrovågor har vi inte, men våglängder under 1 m absorberas till viss del av luften. Dock finns ”fönster” med hög penetrerande förmåga i våglängdsområdet runt 10 cm, vilket mobilindustrin nyttjar i sina sändarsystem 3G, 4G, 5G, WiFi etc. Även våglängden 3 cm är ett sådant ”fönster”. Det är inte bara luften som dessa frekvenser tar sig igenom utan även våra kroppar. Om UV-ljusets våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden Hur djupt tränger då en våglängd på 10 cm in i kroppen (2,5 GHz)?
Man har medicinskt konstaterat (Flygvapnets radarskola, 1959) att inom frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. I förhållande till den naturliga stråldosen penetreras alltså våra kroppar nu med 67 miljarder gånger högre stråldos, än vad vi är biologiskt anpassade till. Dessutom pulsar strålningen, vilket kan liknas med att vi beskjuts dygnet runt med hagelgevär från alla håll. Vem tål det?

Våglängden har även en antenneffekt på människan ( SSI, FOA, ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz) , vilket innebär att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Vi tål biologiskt enbart naturlig stråldos av 0,000 000 5 µW/m2 som sagt, med antenneffekten ökar stråldosen ytterligare med 40 % i barn och i våra organ. Denna kunskap tycks inte SSM ha, utan anser att vi skall tåla referensvärden, för militära ändamål, som enbart skyddar mot direkta effekter, alltså akut. SSM skriver: Referensvärdet är satt med god marginal till nivåer som ger påvisade direkta hälsoeffekter. Hur kan ett referensvärde vara satt med god marginal som inte skyddar civilbefolkningen mot långtidseffekter? Såg att de nu ändrat denna text till: ” Våra referensvärden är satta för att med god marginal skydda mot alla säkerställda hälsorisker.” Men i SSMs författningssamling 2008:18 står det fortfarande: ”De grundläggande begränsningarna är, enligt internationella rekommendationer, satta vid ungefär två procent av de nivåer vid vilka akuta biologiska effekter är vetenskapligt säkerställda.” I ICNIRP  2002 står det att gränsvärdet skyddar inte barn, äldre och känsliga personer Men det känner tydligen inte SSM till, fast det är ICNIRP de hänvisar till gällande  referensvärdet.

Det är som sagt märkligt att vi skall kunna tåla 10 w/m2 i effekttäthet som är referensvärdet för de flesta trådlösa nätverk (3G, 4G, 5G, Wifi etc) när dessa frekvenser knappt finns naturligt i vår livsmiljö, samt att vi skall tåla flera miljarder högre mikrovågsstrålning som långtidseffekt.

Expertmyndigheten SSM skriver också i sitt mejl att den artificiella mikrovågsstrålningen är mycket komplicerad. Om SSM inte själva begriper hur den artificiella strålningen är konstruerad och hur mycket energi den innehåller, hur skall då övriga tjänstemän inom kommuner och länsstyrelser, samt allmänheten, förstå hur den artificiella mikrovågstrålning är uppbyggd? Dessa tjänstemän inom respektive myndighet hänvisar ju alltid till ”expertmyndigheten” SSM.

Jag ställde även frågan till Post- och Telestyrelsen som ger tillstånd och fördelar frekvenserna till mobiloperatörer och privatpersoner, utan att pröva den artificiella mikrovågsstrålningen enligt miljöbalken. De svarade mig att det inte var ”deras bord”.

Vi kan alltså konstatera att expertmyndigheten SSM som övriga ansvariga myndigheter hänvisar till och som folk litar till, inte har en aning om vad mobilindustrin sprider dygnet runt, i vår livsmiljö. Vi är tillbaka på 1950-talets syn på industriutsläppen, som då ansågs vara både försumbara och utspädningsbara. Tjänstemännen hade inte den minsta aning om vad det var för gifter tillverkningsindustrin släppte ut. Skillnaden är dock att mobiloperatörerna placerar sina industrier på hustak, husväggar, på skolor, nära skolor, i skolor, samt nära vårt boende- och arbetsmiljö där vi vistas dygnet runt. Dessutom köper vi trådlös elektronik som avger höga stråldoser av pulsad mikrovågsstrålning (WiFi, DECT-telefoner) i våra hem där vi sover, och vistas, dygnet runt. Är det alls konstigt att folk och deras husdjur blir skadade/sjuka/sönderstressade i hjärnan av denna strålning, eller får cancer eller blir elöverkänsliga?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Den nya tekniken skrevs 2006

Ett av de största energikrävande systemen är trådlös teknik. Som vi vet har trådlösa kommunikationssystem, sedan 1995, byggts ut i ett rasande tempo utan att man har sett till den trådlösa teknikens energibehov, sårbarhet och hälsorisker.

 Energikrävande

Inför utbyggnaden av 3G gjorde tekniska högskolan en beräkning att bara 3G-systemet skulle dra lika mycket ström, som en kärnreaktor producerar. Det är ju inte bara 3G-systemen utan hela vårt samhälle är nu planerat att bygga trådlös telekommunikation. Exempel på system som redan finns är: GSM 900, GSM 1800, flera olika 3G-system, digitalt 450-system (trådlöst bredband), WiFi, Wimax, Bluetooth, WLAN, Router, DECT-telefoner, GRPS, Rakel, militära sändningar, tusentals privata sändare och tusentals radiolänkar samt radar. Det är också flera operatörer som sänder på samma system.

Jag anser att det är skäligt, att ställa krav på beräkningar av hur mycket ström och energi som dessa trådlösa system sammanlagt drar i dagens samhälle innan man fortsätter en utbyggnad av trådlös teknik.

Genom att lägga all telekommunikation på trådbundet nätverk skulle energiförbrukningen dramatiskt minska. Det skall därför ställas krav på att bygga bästa energisnåla, samt miljö- och hälsovänlig teknik enligt Miljöbalken, men också för rikets säkerhet bästa teknik.

 Telia Telenor skall nu riva kopparnätet för fast telefoni

Genom att montera ner kopparledningarna för telenätet och tvinga folk att nyttja trådlös kommunikation kommer energiförbrukningen ytterligare öka både för den enskilde och för samhället.

 Säkerhet

Det befintliga kopparnätet ett säkert och välfungerande system om man hade skött ledningsnätet. Att riva ner kopparnätet innebär att all telekommunikation kommer att gå via trådlösa system, vilket betyder följande:

  1. Kommunikationen fungerar inte när strömmen går varken vanlig, men trådlös, telefon eller mobiltelefon och inte heller Internet. I en krissituation kan civila därför bli helt isolerade från omvärlden och kan varken kontakta räddningstjänsten (brandkår, ambulans) eller begära annan hjälp. Genom att riva kopparnätet blir den enskilda individen sårbar och hjälplös i krissituationer.
  1. I krigssituationer kan främmande makt slå ut hela kommunikationssystem för allmänheten och isolera civilfolkningen från omgivningen.
  1. Vem som helst kan lyssna av andra, gå in i andras datorer och plocka uppgifter eller lägga in uppgifter för att göra oskyldiga personer till brottslingar. Man skulle enkelt kunna stjäla bankkoder eftersom de skickas trådlöst. Hela samhället kommer att bli en tummelplats för elektronisk brottslighet som är lika vidomfattande som hela det trådlösa systemet går att nyttjas till.
  1. Teknisk kunniga personer kan bygga egna störsändare och utnyttja detta i brottsliga sammanhang. De kan även bygga egna detektorer eller köpa dem på nätet för att kontrollera de olika sändarsystemen. Själva kan de lätt gömma sig genom att vira en sin egen mobiltelefon i aluminiumfolie eller i annat avskärmande material. Trådlös teknik är mycket dålig teknik på alla plan. Att satsa på trådlös kommunikation är att ta ett steg tillbaka i utvecklingen. I ett högciviliserat samhälle är en väl fungerande kommunikation en förutsättning.
  1. Ljudkvaliteten är dålig. Det räcker med att det snöar eller regnar så uppkommer störningar och mottagningen kan försämras drastiskt, vilket stör verksamheten på olika plan och kommer att öka kostnaderna för både den enskilde och samhället. Tidsförluster, förseningar, allmän röra, felexpedieringar, ökade transportkostnader och därmed ökad miljöbelastning osv kommer att bli allt vanligare.

Allmänfarlig verksamhet

Det är anmärkningsvärt att Socialstyrelsen inte påtalar hur hälsan dramatiskt försämrats sedan 1995. Hälsoförsämringen följer kurvan parallellt med den ökande industriproducerade mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö. Strålsäkerhetsmyndigheten har erkänt att den enda mikrovågsstrålningen vi har i vår livsmiljö (bortsett från mikrovågsugnar) är den trådlösa tekniken.

Den naturliga bakgrundsstrålningen av mikrovågor är knappt mätbar. Den strålning vi utsätts för är artificiell och Miljöbalken skall även gälla för verksamheter som storskaligt sprider hög dos av mikrovågor i vår livsmiljö, vilket den inte gör idag.

Socialstyrelsen uppmanar nämligen kommunerna att bryta mot Miljöbalken för att inte hindra okontrollerad utbyggnad av trådlös teknik. Ansvariga inom Socialstyrelsen skall därför ställas till svars inför domstol för uppmaning till brott mot miljölagarna. Socialstyrelsen uppmana därmed också kommunerna att utsätta kommuninvånarna för allmän och påtvingad hälsofara som varken är ringa eller tillfällig. Detta skall även betraktas som ett brott mot Brottsbalken.

  • Att uppmana att inte följa Miljöbalken är att uppmana till allmän hälsofara och skaderisker på civil befolknings liv och hälsa vilket strider mot alla lagar, förordningar och resolutioner.
  • Att riva ner kopparnätet och enbart förlita sig på trådlös kommunikation är detsamma som att montera ner civilisationen och bygga ett mycket känsligt och sårbart samhälle som indirekt blir ett hot mot rikets säkerhet.
  • Att bygga energikrävande kommunikationssystem strider mot den av EU antagna Klimatresolutionen, att minska energianvändningen.

Solveig Silverin, miljöingenjör

Bioinitiativrapporten som EU-parlamentet hänvisar till

BioInitiative Report : ”A Rationale for a Biologically-based Public Exposure Standard for Electromagnetic Fields (ELF and RF)”

Folkhälsoaspekter och vetenskapliga bevis för riskerna med mobiltelefoner och andra trådlösa enheter publiceras idag i tidskriften patofysiologi. Internationella forskare har uppmanat snabba förebyggande åtgärder (se avsnitt 17 i BioInitiative-rapporten) att hantera en eventuell epidemi av hjärntumörer och många andra hälsorisker. Över fyra miljarder människor runt om i världen använder nu mobiltelefoner. Det innebär en snabb eliminering av användningen av traditionella trådbundna telefoner i hela världen.

Hälsoforskare från sex länder ger resultaten i femton (15) kapitel, täckande hälsorisker för människor och djur av strålning från elektromagnetiska fält och radiofrekvent utrustning. Den globala utbyggnaden av trådlös teknik och enheter som mobiltelefoner, trådlösa telefoner, basstationer (master) och många andra källor ökar vår exponering för elektromagnetiska fält i det dagliga livet. Den enorma populariteten av ny kommunikationsteknik som erbjuder e-post, textöverföring, och tillgång till Internet var man än befinner sig, har helt ”kört över” myndigheter liksom FDA och FCC och föräldrar och skoladministratörer.

Föräldrar måste besluta om eventuella hälsorisker för sina barn uppväger bekvämligheten att hålla reda på dem. Skoltjänstemän och lärare måste kunna säga ifrån, på grund av störningar och störningsmoment i klassrummet från mobilanvändning. Nationella säkerhetstjänstemän i USA måste möta allmänhetens kritik om vägkollisioner och dödsfall från mobilanvändning under bilkörning. Federala järnvägstjänstemän håller fortfarande på med att hantera problemet med olaglig SMS-textning av amerikanska järnvägens personal, som ledde till en katastrofal kollision mellan två tåg i Chatsworth, Kalifornien år 2008, vilket dödade 24 och skadade 135.

Forskare, professor och redaktör Martin Blank PhD (Associate Professor, Columbia University College of Physicians och kirurger) säger: ”Detta specialnummer av patofysiologin handlar om den mänskliga kroppens känslighet för EMF-signaler i miljön, t.ex. EMF effekter på DNA, effekter på hjärnan från mobilstrålning och hur elektromagnetiska fält i miljön kan leda till Alzheimers sjukdom, demens och bröstcancer. De vetenskapliga bevisen säger oss att våra säkerhetsnormer är otillräckliga och att vi måste skydda oss från exponering för elektromagnetiska fält från kraftledningar, mobiltelefoner och liknande.

”Reba Goodman, PhD (Columbia University) rapporterar att celler i kroppen reagerar på elektromagnetiska fält som potentiellt skadliga, precis som andra miljögifter inklusive tungmetaller och giftiga kemikalier. DNA i levande celler känner elektromagnetiska fält vid mycket låga doser, och bildar en biokemisk stress”.

David O. Carpenter, VD och direktör för University of Albany, Institutet för hälsa och miljö drar slutsatsen, ”De befintliga FCC och internationella gränsvärden är inte tillräckliga för att skydda människor, särskilt barn, från daglig exponering för elektromagnetiska fält och radiofrekvent strålning. De nuvarande gränsvärdena har inte förutsett dessa nya typer av teknik som påverkar hälsan hos människor som lever med och använder trådlösa enheter på daglig basis. Dessa effekter har nu allmänt rapporterats uppstå vid exponeringsnivåer väsentligt lägre än de nuvarande nationella och internationella gränsvärden”.

Hjärntumörspecialist Dr Lennart Hardell, MD, PhD fungerar som både en onkolog och forskare vid Örebro universitetssjukhus i Sverige. Han är en expert på mobiltelefoner och hjärntumörer. ”De bevis för riskerna med långvarig mobiltelefoni och trådlös telefon är ganska stark. För personer som har använt dessa produkter i 10 år eller längre, och när de används huvudsakligen på ena sidan av huvudet, är risken för elakartad hjärntumör fördubblad för vuxna och ännu högre för personer med första användning före 20 års ålder år.

Svenska forskaren Olle Johansson, PhD (Karolinska Institutet) säger, ”mest oroande för mig är den ständiga och oundvikliga EMF-exponeringen (från mobil- och DECT-telefoner, kraftledningar, ny trådlös teknik som WiMAX och Wi-Fi, etc.) överallt i vår vardag som kan påverka människors hälsa i denna och kommande generationer. Jag oroar mig särskilt för effekter på immunsystemet, vår enda verkliga linje i försvaret mot sjukdomar”.

Wildlife-biologen Alfonso Balmori, PhD i Valladolid, Spanien rapporterar att elektromagnetisk strålning är en form av miljöföroreningar som kan skada djurlivet. ”Telefonmaster i boningshus bestrålar kontinuerligt vissa arter som kan drabbas av långsiktiga effekter, t.ex. minskning av deras naturliga försvar, försämring av deras hälsa har skapat problem med reproduktion och minskning av deras användbara territorium försämrar deras livsmiljö. Föroreningar från mikrovågsugnar och radiofrekvensutrustning utgör en möjlig orsak till minskningen av djurpopulationer och förluster av växter som lever i närheten av telefonmaster”. Långvarig exponering för radiofrekvensutrustning och mikrovågsstrålning från mobiltelefoner, trådlösa telefoner, mobilbasar, Wi-Fi och annan trådlös teknik har kopplats till störningar som kort minne och koncentration, sömnstörningar, huvudvärk och yrsel, trötthet, immunstörningar, hudutslag och förändringar i hjärt-funktion. Men ”Dessa effekter kan hända vid mycket små nivåer av exponering om de inträffar på daglig basis”.

Mobiltelefoner är sannolikt mer skadliga för barn vars hjärna och nervsystemsutveckling kan pågå till sena tonåren, säger Cindy Sage från Sage Associates, ”Miljarder människor som utsätts gör detta till en folkhälsofråga av avgörande roll för beslutsfattare runt om i världen”. Det BioInitiative-rapporten först varnade för var att den befintliga vetenskapliga kunskapen har ökat tillräckligt för att varna allmänheten och uppmanar regeringarna att utveckla nya gränsvärdena för elektromagnetiska fält (EMF). Rapporten har utarbetats av en internationell grupp av forskare.

Forskare och folkhälsopolitikens proffs varnade under 2007 att de befintliga allmänna säkerhetsgränser som reglerar hur mycket EMF som är tillåtet från kraftledningar och trådlösa enheter såsom mobiltelefoner är otillräckliga för att skydda folkhälsan.

Original

Public health concerns and scientific evidence for risks from cell phones and other wireless devices is published today in the journal Pathophysiology. International researchers have urged quick precautionary action (see Section 17 of the BioInitiative Report) to address a possible epidemic of brain tumors and many other health risks. Over four billion people around the world now use cell phones. They are rapidly eliminating the use of traditional land-line phones throughout the world. Health researchers from six countries give findings in fifteen (15) chapters covering health risks to humans and wildlife from electromagnetic fields and radiofrequency radiation. . The global rollout of wireless technologies and devices like cell phones, cordless phones, cell towers (masts) and many other sources greatly increases our EMF exposure in daily life. The enormous popularity of new communication devices that allow email, texting, and access to the Internet from any city street has placed the issue squarely before government agencies like the FDA and the FCC, and also parents and school administrators. Parents must decide whether possible health risks to their children outweigh the convenience of keeping track of them. School officials and teachers care because of disruption and distraction in the classroom from cell phone use. National safety officials in the US face public criticism about highway collisions and road deaths from cell phone use while driving. Federal railway officials are still coping with the problem of illicit texting by US railroad personnel that lead to the catastrophic collision of two trains in Chatsworth, California in 2008 killing 24 and injuring 135 more. 2

Research professor and Editor Martin Blank PhD (Associate Professor, Columbia University College of Physicians and Surgeons) says, “This special issue of Pathophysiology is about the human body’s sensitivity to EMF signals in the environment, e.g., EMF effects on DNA, effects on the brain from cell phone radiation, and how EMFs in the environment may lead to Alzheimer’s disease, dementia and breast cancer. The scientific evidence tells us that our safety standards are inadequate, and that we must protect ourselves from exposure to EMF due to power lines, cell phones and the like.” Reba Goodman, PhD (Columbia University) reports that, “Cells in the body react to EMFs as potentially harmful, just like to other environmental toxins including heavy metals and toxic chemicals. The DNA in living cells recognizes electromagnetic fields at very low levels of exposure, and produces a biochemical stress response.” . David O. Carpenter, MD and Director of the University of Albany, Institute of Health and the Environment concludes, “The existing FCC and international limits do not do enough to protect people, especially children, from daily exposures to electromagnetic fields and radiofrequency radiation. The existing safety limits did not anticipate these new kinds of technologies affecting the health of people living with and using wireless devices on a daily basis. These effects are now widely reported to occur at exposure levels significantly below most current national and international limits.” . Brain tumor specialist Dr. Lennart Hardell, MD, PhD works as both an oncologist and a researcher at Orebro University Hospital in Sweden. He is an expert on cell phones and brain tumors. “The evidence for risks from prolonged cell phone and cordless phone use is quite strong. For people who have used these devices for 10 years or longer, and when they are used mainly on one side of the head, the risk of malignant brain tumor is doubled for adults and is even higher for persons with first use before the age of 20 years.” Swedish researcher Olle Johansson, PhD (Karolinska Institute) says, ”Most worrisome to me are the constant and unavoidable EMF exposures (from cell and DECT phones, power lines, new wireless technologies like WIMAX and WI-FI, etc.) everywhere in our daily life that may affect the overall health of this and coming generations. I worry especially about the impacts on the immune system, our only real line of defense against disease.” . Wildlife biologist Alfonso Balmori, PhD of Valladolid, Spain reports that, “Electromagnetic radiation is a form of environmental pollution which may hurt wildlife. Phone masts located in their living areas are irradiating continuously some species that could suffer long-term effects, like reduction of their natural defenses, deterioration of their health, problems in reproduction and reduction of their useful territory through habitat deterioration. Therefore microwave and radiofrequency pollution constitutes a potential cause for the decline of animal populations and deterioration of health of plants living near phone masts.” . Prolonged exposure to radiofrequency and microwave radiation from cell phones, cordless phones, cell towers, WI-FI and other wireless technologies has been linked to interference with short-term memory and concentration, sleep disruption, headache and dizziness, fatigue, immune disruption, skin rashes and changes in cardiac function. However, “These effects can happen with even very small levels of exposure if they occur on a daily basis. Cell phone use is likely to be more harmful in children whose brain and nervous system development can last into late adolescence,” says Cindy Sage of Sage Associates, “The public health implications of billions of people who are exposed makes this a matter of critical concern to policy-makers around the world.” . The BioInitiative Report first warned that existing scientific knowledge has grown strong enough to alert the public and urge governments to develop new safety limits for electromagnetic fields (EMF). The Report was prepared by an international group of scientists, 3

researchers and public health policy professionals who cautioned in 2007 that existing public safety limits regulating how much EMF is allowable from power lines and wireless devices like cell phones are inadequate to protect public health.

2009 skrev jag nedanstående. Myndigheterna ljuger fortfarande

De myndigheter som borde skydda befolkningens hälsa, ljuger genomgående om riskerna, om strålningsnivån, om vetenskapen och om referensvärde. Med tanke på konsekvenserna för befolkningens hälsa, framför allt för vår unga generation, är denna medvetna och aktiva handling ofattbar!

 Lögn 1: Vetenskapligt underlag som finns, men inte finns. Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) och Socialstyrelsen påstår att det inte finns något samlat vetenskapligt underlag som bekräftar att industriproducerad mikrovågsstrålning från trådlös teknik (GSM, 3G, Wimax, Wifi, DECT-telefoner, Ice.net, router etcetera) är en hälsorisk. Men det finns över 1500 samlade vetenskapliga studier i Bioinitiativ-rapporten som vetenskapligt belägger hälsorisker. Denna rapport hänvisar EU-parlamentet till som anledning att sänka nuvarande referensvärde.

 Lögn 2: Ansvariga myndigheter ger sken av att de höga referensvärden Sverige har, som enbart skyddar mot akut uppvärmning, också gäller för andra biologiska långtidseffekter. På ICNIRP:s hemsida står det att referensvärdena enbart skyddar mot akut uppvärmning och att det inte skyddar mot långtidseffekter! Och vad är denna strålning från all trådlös teknik om inte en långtidseffekt?

 Lögn 3: Strålningen har minskat sedan analoga TV släktes ner. SSM och Socialstyrelsen påstår att strålningen minskat sedan vi började med digital TV. Detta är inte ens en sanning med modifikation. I en lägenhet har jag dokumenterat med mätinstrument, att det fanns sex olika sändarsystem som kom från två 3G-sändare på hustak i bostadsområdet, Wlan, Router, DECT-telefon, trådlöst datasystem. De som bor i lägenheten nyttjade inte själva trådlös teknik. All strålning kom från omgivningen. Den dokumenterade strålning i lägenhet är representativ för hur det ser ut i vår boendemiljö idag 2009, men denna strålning fanns inte i vår livsmiljö före 1995. Hur kan den totala strålningen minska, när den har ökat?

 Lögn 4: Strålningen är svag. Våra ansvariga myndigheter påstår att strålningen är svag. För det första har denna typ av mikrovågsstrålning aldrig funnits i vår livsmiljö. I jämförelse med naturlig radiofrekvent strålning är denna industriproducerade strålning flera miljarder gånger starkare. Hur kan då myndigheterna påstå att denna strålning är svag? Miljöhistorien har dessutom visat att främmande faktorer i vår livsmiljö är skadliga hur svaga de än är.

 Lögn 5: Denna strålning har funnits i 100 år. Sanningen är, att den bara har funnits sedan 1995. Denna industritillverkade digitala mikrovågsstrålning är likvärdigt ett miljögifter och skall därför betraktas som miljögift enligt Miljöbalken.

 Socialstyrelsen uppmanade kommunerna att vara försiktiga med Försiktighetsprincipen

Anledningen var att inte hindra utbyggnaden av det trådlösa mobilnätet. Men alla ansvariga hjälptes åt att dölja att bygglov för mast och teknikbod inte prövades enligt miljöbalken. Man låtsas helt enkelt inte om, att det fanns en verksamhet i masten. Och sändarna avkrävs varken anmälningsplikt eller tillstånd. I Frankrike har nu högsta domstolen utmätt skadestånd av teleoperatör för påtvingad hälsorisk av en sändare. När kommer myndigheterna i Sverige skydda sin befolkning mot påtvingad hälsorisk från teleoperatörers mikrovågsstrålning?

Solveig Silverin, miljöingenjör

Svar från Kemikalieinspektionen gällande nanopartiklar

Jag fick ställa en ny fråga till Kemikalieinspektionen den 10 november 2015, eftersom jag inte var nöjd med första svaret.

Min fråga:  Diarienr: H15-07610

Om jag förstår ert svar rätt, skiljer inte Kemikalieinspektionen på tekniskt producerade nanopartiklar som har en bestämd funktion, teknisk-kemisk-biokemisk funktion och naturligt bildade som exempelvis vid förbränning. Kemikalieinspektionen bedömer att tekniskt konstruerade nanopartiklar har samma låga miljörisknivå som naturligt bildade nanopartiklar? Jag begär därför svar på följande:

Tekniskt konstruerade nanopartiklar är helt främmande partiklar i vår livsmiljö och har en riktad specifik funktion och kan därför bestående allvarligt skada både människors hälsa och vår naturmiljö. Är inte detta en mycket hög miljörisk?

Tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bland annat bilda biokorona partiklar som kan tränga igenom alla skyddsbarriärer i kroppen, bioackumuleras i hjärna och foster etc. Är inte detta en anmärkningsvärt mycket hög hälso- och miljörisk, när dessa partiklar samtidigt har en riktad specifik funktion?

Skall inte Kemikalieinspektionen följa miljöbalkens miljökrav i er bedömning av ämnen som har en hög miljörisk? På vilket sätt bevakar ni då hälso- och miljöriskerna med tekniskt konstruerade nanopartiklar? Slutligen begär jag att bli delgiven ert regeringsuppdrag gällande tekniskt konstruerade nanopartiklar?

Solveig Silverin, miljöingenjör

__________________

Svar från Kemikalieinspektionen idag den 16 november 2015

Skickat: 2015-11-16

Diarienr: H15-07668

Svar från Kemikalieinspektionens Upplysningstjänst:
Hej Solveig!

Här kommer lite förtydligande som jag hoppas kan var till hjälp.

Kemikalieinspektionen är medveten om och gör i högsta grad skillnad på vad vi kallar avsiktligt tillverkade nanomaterial och naturligt förekommande eller oavsiktligt bildade (t.ex. när en tändsticka tänder ett ljus). Däremot stämmer det att Europeiska kommissionens rekommenderade definition av nanomaterial inte gör skillnad på dessa grupper för att definiera ett nanomaterial. Definitionen ses för närvarande över av kommissionen och det är möjligt att Kemikalieinspektionen kommer att ha synpunkter på den framöver. För en generell, icke-bindande definition är det dock i princip bra att den är bred.

Däremot är det stor skillnad på de definitioner som ska införas i lagstiftning och bli bindande. Kemikalieinspektionen arbetar med kemikalielagstiftningen som endast reglerar avsiktligt tillverkade nanomaterial. Därför är det väldigt viktigt att den variant av definitionen av nanomaterial som införs i kemikalielagstiftningen enbart hänvisar till sådana. Det är riskerna med sådana avsiktligt tillverkade nanomaterial som Kemikalieinspektionen arbetar med. Övriga nanomaterial (naturligt förekommande eller oavsiktligt tillverkade) är det främst Naturvårdsverket som hanterar i den allmänna miljölagstiftningen. Kemikalieinspektionen gör inte bedömningen att tillverkade nanomaterial inte kan innebära nya risker. Tvärtom anser vi att det är sannolikt att nya positiva egenskaper med tillverkade nanomaterial även kan innebära nya risker som måste beaktas.

Som du kan se om du tittar bland de PM och rapporter som Kemikalieinspektionen har publicerat de senaste åren (de finns fritt tillgängliga på www.kemi.se) kan du se att Kemikalieinspektionen arbetar aktivt med de potentiella risker som nanomaterial kan innebära. Där finns bl.a. redogjort för de effekter du pekar på att nanomaterial kan gå igenom kroppens barriär. Kemikalieinspektionen arbetar för att genomföra Sveriges miljömål Giftfri miljö och där finns det etappmål om nanomaterial som vi arbetar för.

För närvarande har Kemikalieinspektionen ett regeringsuppdrag om att undersöka möjligheterna för att registrera nanomaterial i det existerande produktregistret för kemiska produkter. I det uppdraget är det avsiktligt tillverkade nanomaterial som eventuellt kommer att registreras för att få en bättre bild av förekomst av nanomaterial på marknaden. Kemikalieinspektionen kommer att överlämna uppdraget till regeringen den 1 december.

Med vänlig hälsning
Kemikalieinspektionens upplysningstjänst

Upplysningstjänstens uppgift är att ge vägledning i fråga om ansvar och skyldigheter enligt gällande lagar och regler för vilket Kemikalieinspektionen är ansvarig myndighet.
Vänligen notera att Kemikalieinspektionens svar inte ska uppfattas som bindande förhandsbesked och att den slutliga tolkningen av förordningstexten endast kan göras av EU-domstolen.

Observera att du inte kan svara direkt på detta epostmeddelande. Har du ytterligare frågor var vänlig använd vårt formulär påhttp://www.kemikalieinspektionen.se/fraga

Kemikalieinspektionens Upplysningstjänst mottog 2015-11-10 följande fråga:
Diariernr: H15-07610 Om jag förstår ert svar rätt, skiljer inte Kemikalieinspektionen på tekniskt producerade nanopartiklar som har en bestämd funktion, teknisk-kemisk-biokemisk funktion och naturligt bildade som exempelvis vid förbränning. Kemikalieinspektionen bedömer att tekniskt konstruerade nanopartiklar har samma låga miljörisknivå som naturligt bildade nanopartiklar? Jag begär därför svar på följande: Tekniskt konstruerade nanopartiklar är helt främmande partiklar i vår livsmiljö och har en riktad specifik funktion och kan därför bestående allvarligt skada både människors hälsa och vår naturmiljö. Är inte detta en mycket hög miljörisk? Tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bland annat bilda biokorona partiklar som kan tränga igenom alla skyddsbarriärer i kroppen, bioackumuleras i hjärna och foster etc. Är inte detta en anmärkningsvärt mycket hög hälso- och miljörisk, när dessa partiklar samtidigt har en riktad specifik funktion? Skall inte Kemikalieinspektionen följa miljöbalkens miljökrav i er bedömning av ämnen som har en hög miljörisk? På vilket sätt bevakar ni då hälso- och miljöriskerna med tekniskt konstruerade nanopartiklar? Slutligen begär jag att bli delgiven ert regeringsuppdrag gällande tekniskt konstruerade nanopartiklar? Solveig Silverin, miljöingenjör

Bilagor:
Svar på ert svar Diarienr H15-07610.msg

Ökad mikrovågsstrålning från mobiltelefonin ökar den globala uppvärmningen

Temperaturkurvan ökar dramatiskt när man bygger ut mobiltelefonin på 1990-talet och den ökar än mer när 3G byggs ut i början på år 2000. Mikrovågor ger värme, därför använder man mikrovågor i mikrovågsugnar som har frekvensområdet 2,45 GHz. I 3G nyttjar man 2,1 GHz. Med mobiltelefonin har man ökat mikrovågsstrålningen flera miljarder från  0,000 000 5 mikrowatt per kvadratmeter i effekttäthet till i medeltal för tätorter 1500 mikrowatt per kvadratmeter. Läs mer HÄR

Det kan inte vara industrialiseringen som har orsakat uppvärmningen eftersom utsläppen har minskat. Så här ser temperaturkurvan ut.

Temperaturökningen klar 2

Barn är mer känsliga för mikrovågor än vuxna – Varför tvingar ni politiker och tjänstemän vår unga generation till ohälsa genom att sätta in WiFi i skolorna?

Att barn är mer känsliga än vuxna, det visste man om redan 2002. I ICNIRP översikt allmänna råd för skydd mot icke-joniserande strålning  publicerad i ICNIRP Strålskydd 82 (4):540; 202 .

Det är anmärkningsvärt att ICNIRP använder uttrycket NIR som betyder Nära InfraRöd strålning. Man vågar uppenbarligen inte nämna mikrovågor som har våglängdsområdet 1 m – 1 mm och gränsar till infrarött i sin övre del. Mikrovågors frekvensområde är 300 MHz – 300 GHz. Mobilindustrin nyttjar i sina trådlösa system för bland annat 3G, 4G och WiFi de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz som tränger till 100 % genom kroppen.  2,5 GHz  ligger inom våglängdsområdet 10 cm. I ICNIRP:s översikt kan man läsa följande:

”Exponering för NIR (Nära InfraRöd strålning vilket betyder i detta fall mikrovågor) kan ge olika biologiska effekter, med en mängd olika konsekvenser för en människa. Biologiska effekter kan vara utan någon känd negativa eller positiva konsekvenser, kan andra effekter resultera i patologiska tillstånd (sjukdomar), medan ytterligare andra biologiska effekter har positiva konsekvenser för en person. Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

”Riktlinjerna för exponering som utvecklats av ICNIRP är avsedda att skydda mot de negativa hälsoeffekterna av NIR (Mikrovågs)-exponering. Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”

”Människor skyddas
Olika grupper i en befolkning kan ha skillnader i deras förmåga att tåla en viss NIR exponering. Till exempel barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen. Under sådana omständigheter kan det vara lämpligt eller nödvändigt att utveckla separata riktvärden för olika grupper inom den allmänna befolkningen, men det kan vara mer effektivt att anpassa riktlinjerna för den allmänna befolkningen till att omfatta sådana grupper. Några riktlinjer är fortfarande inte ett tillräckligt skydd för vissa känsliga individer eller för normala individer som samtidigt utsätts  för andra aktörer, vilket kan förvärra effekten av NIR (mikrovågs-) exponering, ett exempel är individer med ljuskänslighet. Om sådana situationer har identifierats, bör utveckling inom ramen för vetenskaplig och adekvat rådgivning ge någorlunda kunskap.
Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att skilja mellan medlemmar av allmänheten och individer utsatta på grund av eller när de utför sina arbetsuppgifter (hygieniska). I sina riktlinjer för exponering, ICNIRP skiljer yrkesmässiga och offentliga exponeringar i allmänna ordalag. Vid tillämpning av de riktlinjer för specifika situationer är det ICNIRP uppfattning att de berörda myndigheterna i varje land bör besluta om huruvida yrkesfolk eller allmänheten riktvärden skall tillämpas, enligt befintliga (nationella) regler eller politik. Miljöförhållanden kan också påverka effekten av hela kroppen exponering för optisk eller radiofrekvent strålning.”

Läser man sedan i Miljöhälsorapporten 2005 som handlar främst om barn, påstår Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin och Stockholms läns landsting, att utifrån kunskapsläget följande citat: ”Baserats på dagens kunskap måste de aktuella riktlinjerna för exponering bedömas som fullt tillräckliga även för barn.”

Denna slutsats dra myndigheterna när det inte ens finns några studier på barn, se bild nedan. Citat: ”Ingen av studierna har haft med barn”.  I samma rapport på sidan 14 kan man läsa i sammanfattningen citat:  ”Det finns viktiga fysiologiska och biologiska skillnader mellan barn och vuxna. Foster och barn är i vissa avseende speciellt sårbara för miljöpåverkan. Det är inte bara dosen som är av betydelse för att en skada skall uppstå, utan även när i utvecklingen exponeringen inträffar. De organsystem som utvecklas och mognar under lång tid anses vara särskilt känsliga. Exempel på sådana  organsystem är nervsystemet,  hormonsystemet, könsorgan och immunsystemet.”

Man får också veta, i Miljöhälsorapporten 2005, att barn får i sig mer miljöföroreningar än vuxna per kroppsvolym eftersom de har högre ämnesomsättning, andningsfrekvens och inandas mer luft per kroppsvolym. Eftersom mikrovågsstrålning särskilt påverkar nervsystemet skall jag citera viktig fakta som gäller för barn ur Miljöhälsorapporten:

”Det centrala nervsystemet bildas genom en serie processer, där varje steg är beroende av det föregående. Påverkan på ett steg kan ha negativa effekter även för de efterföljande stegen. Det medför att tidpunkten för exponeringen är avgörande för de neurologiska följderna av ett potentiellt neurotoxiskt ämne. Hjärnan är under sin utvecklingsfas extra känslig för många främmande substanser. Utvecklingen av hjärnan pågår upp till vuxen ålder.  Bland de vanligaste tillstånden relaterade till störningar av nervsystemets utveckling ingår motoriska problem, mental retardation, inlärningssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet och bristande uppmärksamhet.”

Intressant är då, att när de sätter in WiFi i skolorna dalar mattebetygen avsevärt, men även övriga betyg sjunker.  Beteendestörningar som ADHD-symtomen ökar dramatiskt, på sina håll upp till 700 %. Det är känt sedan 1950-talet att mikrovågor påverkar nervsystemet och barn som är känsligare som även ICNIRP skriver 2002 i Strålskydd 82 (4):540; 202  ”barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen.”

Läs gärna denna Ryska studie från 1972. Ryssland är det land som har störst kunskaper om hälsorisker med mikrovågor och som mycket tidigt gjorde studier på mikrovågors biologiska effekter.

Ur Miljöhälsorapporten 2005:

_DSC0012jut _DSC0014jut _DSC0014jut2 _DSC0015jut

Elöverkänsliga avslöjar det mesta i trådlöst

Som elöverkänsliga avslöjar man det mesta när det gäller trådlöst. Hade fått nytt ICA-bank kort som skulle fungera trådlöst mellan terminalen och kortet. Enligt ICA avger betalkortet inte någon strålning. När jag aktiverade kortet tog det knappt en sekund, då jag känner av stark strålning och jag får de karaktäristiska symtomen, sveda i hud, slemhinnor, muskelsvaghet, huvudvärk och hjärtarytmi. Dessa symtom var en akut reaktion, efter en stund började jag frysa och fick stickningar i benen som domnade bort och vänster kind domnade också bort. Det visade sig att kortet sänder till 3G basstation och alltså fungerar som en mobil.

Nej, det går inte att lura elöverkänsliga, även om Socialstyrelsen, SSM, Folkhälsomyndigheten påstår att vi inte kan känna strålningen. Det är inte första gången jag avslöjar strålningen som jag ju inte kan se eller höra, men känner lik förbaskat att den finns där. Ett annat lysande exempel är, när jag känner ett larm i min nyinköpta men gamla bil (1995 års modell) som jag inte kan hitta. Trots att jag drar ur så många säkringar det bara går, känner jag strålning inne i bilen. Det visade sig, att det satt ett aktivt larm bakom radion. Det var mitt barnbarn som hittade det. Elöverkänsliga har alltid rätt när de känner strålning, fast det inte alltid går att förklara med en gång.

Så här skrev jag på Facebook: Aktiverade det kontaktlösa ICA-kortet och bara en kort stund därefter kommer stark strålning in i huset som jag ger de karaktäristiska symtomen som sveda, hjärtarytmi, magont, muskelsvaghet och huvudvärk. Kortet har alltså kontakt med en sändare, så det fungerar uppenbarligen som en mobil och skickar signaler till en 3G-sändare. Jag har normalt oftast låg strålning i mitt hus, men nu har jag dragit in strålningen i huset via detta kort, precis som med modemet som hade kontakt trådlöst fast WiFi var avstängt. Exakt samma typ av strålning. När jag lade in kortet i avskärmande tyg ökade strålningen ytterligare, precis som efter ett mobilsamtal då mobilen har kontakt med sändaren ungefär en halvtimme efter man stängt ner samtalet. Detta kort har alltså trådlös kontakt med sändare i omgivningen

Ingår ICA:s ny kontaktlösa kort, som också sänder till en 3G-station, i det nya 5G-systemet då våra små elektroniska prylar (mobiler,  datorer,  musikapparater, kameror etcetera) skall fungera som basstationer för mobilaktiviteter? Skall ICA:S nya kort vara en basstation för 5G. Eftersom frågorna är många är också detta en fråga, varför kommunicerar det nya ICA-kortet med en 3G basstation?

ICA:s nya betalkort är kontaktlöst, man håller kortet över terminalen som läser av kortet trådlöst vilket betyder att man inte behöver sätt in kortet och slå koden, också skickar signal till 3G basstation. Kortet fungerar som en mobil. Kontaktar man ICA-banken, avregistrerar de betalkortet och det fungerar som ett vanligt betalkort där man får slå in koden på terminalen. Så här ser kortet ut_DSC0001jst

En allt sjukare befolkning, en alltmer skadad naturmiljö – Men vad i helvete pågår i Sverige?

Mobil- och Telekomindustrin. 1992 är 10.000 bildskärmsskadade elöverkänsliga. När man sedan bygger ut GSM900 och  1800, och därefter 3G, ökar de stressrelaterade skadorna på nervsystemet till 30 %.

DN 1992-10-08 är 10.000 elöverkänsliga, de flesta på grund av bildskärmsskada . Tio år senare är 300.000 elöverkänsliga. Hur många är elöverkänsliga idag vet vi inte, eftersom läkare inte registrerar vilka som blir elöverkänsliga, säkerligen på uppdrag av mobilindustrin. Som riktmärke kan man dock relatera till att 9 miljoner personer i Tyskland mer eller mindre var sjuka av mikrovågsstrålningen från mobiltelefonins basstationer och annan trådlös teknik  år 2005, enligt Socialstyrelsen. Vilket är 11 % av Tysklands befolkning  år 2005.

11 % av Sveriges befolkning är 990.000 personer år 2005. Hur många är elöverkänsliga nu ytterligare 10 år senare?

Diagnosen ADHD kom 1994. ”Den främsta förklaringen till den explosionsartade ökningen på senare år är uppmärksamheten – inte bara inom sjukvården utan även i skolan och i medierna.” (En  löjligt bortförklaring, säkert skapades ADHD för att dölja mobilindustrins strålskador på befolkningen. Kan lobbyister ändra kriterierna för en pandemi i WHO då kan de också skapa nya diagnoser när så behövs för att dölja de verkliga orsakerna). För tre år sedan fick 871 skåningar diagnosen adhd. I fjol 2010 var det 1 786 personer – en ökning med 105 procent.  Det är 12.470 personer 2011 i Sverige.

Tittat man i Riksförsäkringsverkets delrapport 2004:18 ökar stressrelaterade  sjukdomar och psykiska sjukdomar till 30 % mellan 1990 – 2003. Under den tiden byggs GSM 900 och 1800 ut, därefter 3G-nätet i början på 2000-talet.  30 % betyder att 2,7 miljoner arbetsföra personer blir sönderstressade av mikrovågsstrålningen som mobilindustrin sprider i hela vår livsmiljö. I antalet ingår inte alla de barn och skolungdomar som skadas av mobilindustrins trådlösa nät i skolan och på daghem. Att mobilstrålningen stressar hjärnan kände mobilindustrin till redan före utbyggnaden av mobiltelefonin. Att mikrovågor skadar nervsystemet inklusive hjärnan, kände man till redan på 1950-talet.  Många elöverkänsliga döljs i denna gruppen. Arbetsmiljöverket är förvånade över att unga kvinnor blir sjuka av stress nu 2015. Det såg man ju för flera år sedan att de stressrelaterade sjukdomarna ökar, hur kan Arbetsmiljöverket ha missat det?

Trots tidigt kända risker med mikrovåg0r,  har myndigheterna inte ställt krav på att mobilindustrins verksamhet skall tillståndsprövas enligt miljöbalken eller krav på en hälso- och miljökonsekvensbeskrivning  enligt miljöbalken. Trots en dramatisk ökning av befolkningens ohälsa, ställer ingen myndighet eller kommun krav på att minska strålningen, varken i skolorna där barnen får allt sämre skolresultat, eller i vår övriga livsmiljö. Att politiker och myndigheter godkänner en industriverksamhet som får öka okontrollerat utan minsta hänsyn till folkhälsan är ofattbart. Det är som om politikerna förklarat krig mot den egna befolkningen?

Läkemedelsverket skadade ett stort antal barn med Pandemrix, genom att på ett utstuderat sätt utnyttja folks medkänsla och omtanke om andra. Genom att uppmana föräldrarna att ge sina egna barn ett vaccin som inte var tillräckligt prövat. Läkemedelsverket visste att Pandemrix innehöll squalene som är förbjudet i USA. Det medlet uppmanade läkemedelsverket föräldrarna att spruta in i sina  barn och många fullt friska barn fick sina liv förstörda av narkolepsi. Pandemrix visades sig även innehålla höga halter arsenik. Dessa tjänstemän och politiker borde sättas i fängelse.

Tyvärr ger föräldrarna sina barn Gardasil, läs mer fakta HÄR ett vaccin som ges till både pojkar och flickor. I detta vaccinet finns ett ämne som kan ge sterilitet. Jag läste innehållsdeklarationen för något år sedan, men nu är uppgifterna borttagna på läkemedelsverket webb-sida. Jag kan därför inte länka till den uppgiften.

Inte nog med allmän bestrålning av miljöfrämmande artificiella mikrovågor som ingen kommer undan,  nu besprutas vårt land nära nog dagligen med kemikalier från flygplan som heller ingen kommer undan. De som dokumenterar  med bilder, dessa vita streck och alla dessa konstiga artificiella moln, blir hårt ansatta av förnekare. SMHI förnekar det också och lägger ut artificiella moln på sin webbsida och ger sken av att de är naturliga moln.

Trots att allt större skador på vår naturmiljö konstateras, tycks ansvariga myndigheter rycka på axlarna och menar att det är ett nytt utdöende av arter som kan liknas vid dinosauriernas utdöende och det är helt OK tydligen? Av vilken anledning skulle plötsligt  ett stort antal arter dö ut nu?  Någon så dramatiskt förändring av jordens abiotiska förhållande har inte skett de senaste åren som går att jämföra med ett meteoritnedslag. Det nya utdöendet påbörjas i samband med utbyggnaden av mobilstrålningen och intensifieras med kemikaliespridningen via flygplan nu de senaste fem åren. Även allt fler lövträd dör och är döende.

Man sprider alltmer tekniskt konstruerade nanopartiklar i vår livsmiljö, Statens offentliga utredning SOU 2013:70, men svar från kemikalieinspektionen ger vid handen att de betraktar tekniskt producerade nanopartiklar som lika ofarliga som naturliga nanopartiklar, alltså inte som miljöfrämmande partiklar med riktad kemisk, biokemisk och teknisk funktion. Trots att dessa tekniskt konstruerade nanopartiklar kan bilda biokorna partiklar som kan tränga igenom alla kroppens barriärer och kan ta sig in i hjärnan eller till foster via placenta, verkar dock inte bekymra Kemikalieinspektionen. Trots att dessa partiklar bioackumuleras i kroppens organ. Samtidigt underlättas denna transport  av biokorona partiklar till hjärnan då mobilstrålningen öppnar upp blod- och hjärnbarriären.

Läkare rapporterar inte in alla cancerfall, hjärntumörer, till cancerregistret vilket Socialstyrelsen känner till.

Läkare rapporterar heller inte in personer som blir elöverkänsliga. Men vad jag hört av läkare och sjukvårdspersonal är att Socialstyrelsen är fantastiska och underbara mot läkarna som uppenbarligen utför sitt uppdrag till belåtenhet, att tysta industrins skador på folkhälsan? En läkare som förföljer elöverkänsliga och som skriver ut rent amfetamin till barn, Mats Reimer, och bryter mot Hälso- och sjukvårdslagen blir inte prickad av Socialstyrelsen. Varför?

Vi har myndigheter som medvetet tillåter att industrin storskaligt skada folkhälsan,  droga våra unga och barn, samt orsaka dem livslång  funktionsnedsättning genom läkemedelsskador, eller kan dödligt skada enskilda och förkorta deras liv med cancer.

Och som pricken över i:et dessa påhittade klimatförändringar. Men herregud så sjukt allt är. Vi lever tydligen i USA:s  och maktelitens teaterföreställning? Påhittade pandemier och diagnoser samt klimatförändringarna gynnar ju vaccin- och läkemedelsindustri, samt teknikindustrin. Fy tusan vad de tjänar pengar. Deras globala exploateringsområde gör några få väldigt rika och det gäller ju också mobilindustrins globala verksamhet. Men om  regeringarna inte ställer krav på att miljölagarna skall följas, eller alla andra lagar som skyddar människors liv och hälsa, tja vad händer då med vår planet och livet här? Och Sverige som en gång varit ett föregångsland för bättre miljö och ett jämlikt samhälle dalar stadigt neråt som en slocknande stjärna.

Solveig Silverin miljöingenjör