Barn är mer känsliga för mikrovågor än vuxna – Varför tvingar ni politiker och tjänstemän vår unga generation till ohälsa genom att sätta in WiFi i skolorna?

Att barn är mer känsliga än vuxna, det visste man om redan 2002. I ICNIRP översikt allmänna råd för skydd mot icke-joniserande strålning  publicerad i ICNIRP Strålskydd 82 (4):540; 202 .

Det är anmärkningsvärt att ICNIRP använder uttrycket NIR som betyder Nära InfraRöd strålning. Man vågar uppenbarligen inte nämna mikrovågor som har våglängdsområdet 1 m – 1 mm och gränsar till infrarött i sin övre del. Mikrovågors frekvensområde är 300 MHz – 300 GHz. Mobilindustrin nyttjar i sina trådlösa system för bland annat 3G, 4G och WiFi de absolut farligaste mikrovågorna runt 2,5 GHz som tränger till 100 % genom kroppen.  2,5 GHz  ligger inom våglängdsområdet 10 cm. I ICNIRP:s översikt kan man läsa följande:

”Exponering för NIR (Nära InfraRöd strålning vilket betyder i detta fall mikrovågor) kan ge olika biologiska effekter, med en mängd olika konsekvenser för en människa. Biologiska effekter kan vara utan någon känd negativa eller positiva konsekvenser, kan andra effekter resultera i patologiska tillstånd (sjukdomar), medan ytterligare andra biologiska effekter har positiva konsekvenser för en person. Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

”Riktlinjerna för exponering som utvecklats av ICNIRP är avsedda att skydda mot de negativa hälsoeffekterna av NIR (Mikrovågs)-exponering. Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”

”Människor skyddas
Olika grupper i en befolkning kan ha skillnader i deras förmåga att tåla en viss NIR exponering. Till exempel barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen. Under sådana omständigheter kan det vara lämpligt eller nödvändigt att utveckla separata riktvärden för olika grupper inom den allmänna befolkningen, men det kan vara mer effektivt att anpassa riktlinjerna för den allmänna befolkningen till att omfatta sådana grupper. Några riktlinjer är fortfarande inte ett tillräckligt skydd för vissa känsliga individer eller för normala individer som samtidigt utsätts  för andra aktörer, vilket kan förvärra effekten av NIR (mikrovågs-) exponering, ett exempel är individer med ljuskänslighet. Om sådana situationer har identifierats, bör utveckling inom ramen för vetenskaplig och adekvat rådgivning ge någorlunda kunskap.
Under vissa omständigheter kan det vara lämpligt att skilja mellan medlemmar av allmänheten och individer utsatta på grund av eller när de utför sina arbetsuppgifter (hygieniska). I sina riktlinjer för exponering, ICNIRP skiljer yrkesmässiga och offentliga exponeringar i allmänna ordalag. Vid tillämpning av de riktlinjer för specifika situationer är det ICNIRP uppfattning att de berörda myndigheterna i varje land bör besluta om huruvida yrkesfolk eller allmänheten riktvärden skall tillämpas, enligt befintliga (nationella) regler eller politik. Miljöförhållanden kan också påverka effekten av hela kroppen exponering för optisk eller radiofrekvent strålning.”

Läser man sedan i Miljöhälsorapporten 2005 som handlar främst om barn, påstår Socialstyrelsen, Institutet för Miljömedicin och Stockholms läns landsting, att utifrån kunskapsläget följande citat: ”Baserats på dagens kunskap måste de aktuella riktlinjerna för exponering bedömas som fullt tillräckliga även för barn.”

Denna slutsats dra myndigheterna när det inte ens finns några studier på barn, se bild nedan. Citat: ”Ingen av studierna har haft med barn”.  I samma rapport på sidan 14 kan man läsa i sammanfattningen citat:  ”Det finns viktiga fysiologiska och biologiska skillnader mellan barn och vuxna. Foster och barn är i vissa avseende speciellt sårbara för miljöpåverkan. Det är inte bara dosen som är av betydelse för att en skada skall uppstå, utan även när i utvecklingen exponeringen inträffar. De organsystem som utvecklas och mognar under lång tid anses vara särskilt känsliga. Exempel på sådana  organsystem är nervsystemet,  hormonsystemet, könsorgan och immunsystemet.”

Man får också veta, i Miljöhälsorapporten 2005, att barn får i sig mer miljöföroreningar än vuxna per kroppsvolym eftersom de har högre ämnesomsättning, andningsfrekvens och inandas mer luft per kroppsvolym. Eftersom mikrovågsstrålning särskilt påverkar nervsystemet skall jag citera viktig fakta som gäller för barn ur Miljöhälsorapporten:

”Det centrala nervsystemet bildas genom en serie processer, där varje steg är beroende av det föregående. Påverkan på ett steg kan ha negativa effekter även för de efterföljande stegen. Det medför att tidpunkten för exponeringen är avgörande för de neurologiska följderna av ett potentiellt neurotoxiskt ämne. Hjärnan är under sin utvecklingsfas extra känslig för många främmande substanser. Utvecklingen av hjärnan pågår upp till vuxen ålder.  Bland de vanligaste tillstånden relaterade till störningar av nervsystemets utveckling ingår motoriska problem, mental retardation, inlärningssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet och bristande uppmärksamhet.”

Intressant är då, att när de sätter in WiFi i skolorna dalar mattebetygen avsevärt, men även övriga betyg sjunker.  Beteendestörningar som ADHD-symtomen ökar dramatiskt, på sina håll upp till 700 %. Det är känt sedan 1950-talet att mikrovågor påverkar nervsystemet och barn som är känsligare som även ICNIRP skriver 2002 i Strålskydd 82 (4):540; 202  ”barn, äldre, och vissa kroniskt sjuka människor kan ha en lägre tolerans för en eller flera former av NIR (mikrovågs-) exponering än resten av befolkningen.”

Läs gärna denna Ryska studie från 1972. Ryssland är det land som har störst kunskaper om hälsorisker med mikrovågor och som mycket tidigt gjorde studier på mikrovågors biologiska effekter.

Ur Miljöhälsorapporten 2005:

_DSC0012jut _DSC0014jut _DSC0014jut2 _DSC0015jut

1 thought on “Barn är mer känsliga för mikrovågor än vuxna – Varför tvingar ni politiker och tjänstemän vår unga generation till ohälsa genom att sätta in WiFi i skolorna?

  1. Ping: Babyvakter | Strålsäkerhetsmyndigheten

Kommentarer inaktiverade.