Har elöverkänslighet och utmattningssyndrom samma biokemisk störning?

Symtombilden för utmattningssyndrom är väldigt lik elöverkänslighet. Den enda skillnaden är att elöverkänsliga känner att det är strålning från elektriska apparater som utlöser symtom.

DU-projektet i Kalmar 2012 Slutrapport Depression och utmattning i människovårdande yrken länk

Samtliga dessa frågeställningar har besvarats. Stresshormonaxelns känslighet var fortfarande nedsatt, oavsett om de sjuka tillfrisknat eller ej, vilket talar för att det finns en konstitutionell sårbarhet för utmattningssyndrom och att tillståndet är skilt från egentlig depression.
Halterna i blodplasma av de cellulära tillväxtfaktorerna VEGF och EGF var mycket kraftigt förhöjda vid utmattningssyndrom och minskade först efter 2 år utan att helt normaliseras. Det talar för att vi upptäckt en ny fysiologisk stressreaktion, som är teoretiskt intressant och som har ett potentiellt värde i diagnostiken av psykisk ohälsa. Sammanfattningsvis kan sägas att våra resultat talar för att utmattningssyndromet är ett tillstånd utlöst av långvarig stress,
som åtföljs av tydliga biokemiska förändringar och som medför problem med trötthet och kognitiv funktionsnedsättning som gör rehabiliteringen svår och långvarig. Ingen av de
behandlingsmetoder som vi och andra prövat ger någon särskilt imponerande
effekt. Bäst effekt får man av arbetslivs inriktad rehabilitering, under förutsättning att den använda metoden är lämplig. Svårigheten att rehabilitera när utmattningssyndromet väl kommit till stånd talar för att prevention är väsentlig.
Vi har visat att prevention är möjlig och jämförelsevis enkel och kostnadseffektiv. DU-projektet är ett omfattande forskningsprogram som syftar till att förstå
bakgrunden till utmattningssyndrom (utbrändhet) hos långtidssjukskrivna
offentliganställda och att ta fram metoder för att rehabiliteratill arbete. Projektet
tillkom på initiativ av arbetsmarknadens parter inom den primärkommunala och
landstingskommunala sektorn år 2000 och stöddes av AFA med ett femårigt
anslag som förlängdes till 2008.En uppföljningsansökan beviljades delvis
i november 2008 och i sin helhet den 5 maj 2009. Ansökan avsåg uppföjning av
tre oväntade och potentiellt praktiskt betydelsefulla fynd som gjorts under de gångna åren, nämligen
(1) att patienter med utmattningssyndrom hade en minskad känslighet i kroppens
stresshormonsystem som kvarstod oförändrad efter ett år;
(2) att patienter med utmattningssyndrom hade en kraftig förhöjning av vissa
tillväxt-och inflammationsfaktorer i blodet jämfört med friska, och att även
landstingsanställd personal med begynnande stressproblem hade en sådan förhöjning,
fastän mindre uttalad;
(3) att landstings-och kommunanställd personal i AGS-databasen, som har en starkt ökad psykiatrisk sjuklighet jämfört med LO-kollektivets personal, också föreföll ha en ökad risk
för att vara sjukskrivna för tumörsjukdomar

Skillnader i stresshormoner mellan depression och utmattningssyndrom?
I en första undersökning inom DU-projektet fann vi tvärtom en minskad
känslighet hos våra utmattade patienter jämfört friska matchade kontroller.
Detta är mycket betydelsefullt eftersom utmattningssyndrom ibland har uppfattats som

En form av depression, och den rakt motsatta förändringen av HPA-axeln tvärtom talar för att utmattningssyndrom är en sjukdom i sin egen rätt. Den minskade känsligheten i HPA-axeln är den först identifierade biokemiska avvikelsen vid utmattningssyndrom. Den är också betydelsefull därför att denkan ge en förklaring till utmattningspatienternas avvikande reaktion på stress.
Ett år senare, då flera av våra patienter var förbättrade, gjorde vi om försöket
med samma patienter och kontroller. Resultaten var desamma som första gången,
en lägre känslighet i stresshormonaxeln. Detta kan tolkas antingen som att
förloppet är mycket långvarigt, och återgång till normala förhållanden tar mer än
ett år, men det kan också tolkas som belägg för en konstitutionell bakgrund.

Symtombild

Utmattningssyndrom (Socialstyrelsens klassifikation):
Samtliga kriterier som betecknas med stor bokstav måste vara uppfyllda.
A. Fysiska och psykiska symtom på utmattning under minst två veckor. Symtomen har utvecklats till följd av en eller flera identifierbara stressfaktorer, vilka har förelegat under minst sex månader.
B. Påtaglig bild av nedsatt psykisk energi dominerar bilden, vilket visar sig i minskad företagsamhet, minskad uthållighet eller förlängd återhämtningstid i samband med psykisk belastning.
C. Minst fyra av följande symtom har funnits i stort sett varje dag under samma tvåveckorsperiod:
1. Koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar.
2. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller att göra saker under tidspress.
3. Känslomässig labilitet eller irritabilitet.
4. Påtaglig kroppslig svaghet eller uttröttbarhet.
5. Fysiska symtom som värk, bröstsmärtor, hjärtklappning, magbesvär, yrsel eller ljudkänslighet.
6. Sömnstörning.

Elöverkänslighet enligt Folkhälsomyndigheten
De vanligaste symtomen är rodnad, stickande eller brännande känsla i huden, utmattning, trötthet, koncentrationssvårigheter, yrsel, illamående, hjärtklappning och matsmältningsstörningar. Besvären beskrivs olika av olika personer och kan variera i svårighetsgrad mellan individer.