Elöverkänslig – Sjuk av mobilstrålning

Detta inlägg skrevs någon gång 2013

Någon har också lagt in hela texten i en annan blogg  HÄR

1. EU-rådet

EU-rådet har antagit resolutionen nr 1815 den 27 maj 2011 och uppmanar staterna att minska strålningen  i vår livsmiljö och att de skall skydda de elöverkänsliga. Man uppmanar också att inte sätta in trådlöst i skolorna eftersom barn är mycket känsligare. Se hela resolutionen i min blogg  Här

EU-rådet uppmärksamma problemet med denna ohälsa som de beskriver som intolerans mot elektromagnetisk  strålning, vilket bekräftar att denna specifika ohälsa är ett problem inom hela Europa. EU-rådet skriver  följande:

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av ett syndrom intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av strålningsfria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket.

2. Socialstyrelsen

Elöverkänslighet är ett erkänt funktionshinder

Socialstyrelsen skriver i januari 2012  att landsting och kommuner  själva bestämmer om de vill inrätta eldsanerade rum eller lågstrålande zoner. De skriver:

Varje landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum, men Socialstyrelsens syn är att det gör man med hänsyn till patienterna,  – – – – – –    Det framgår tydligt av vår hemsida att Socialstyrelsen uppmanar sjukvårdspersonal att ta de elkänsliga på allvar och respektera deras förklaring på sina symptom, – – – – – – – –

Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa. Miljöbalkens försiktighetsprincip säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön.

Socialstyrelsens senaste Miljöhälsorapport 2009 som grundar sig på  Hälsoenkäten 2007  visar att 3.2% av Sveriges vuxna befolkning uppgav att de är överkänsliga för elektromagnetiska fält. Antalet elöverkänsliga i Sverige är idag lika stort som antalet diabetes. Men troligen är mörkertalet stort då man utomlands beräknar antalet vara mins 5 % av befolkningen. Enligt Socialstyrelsen har cirka  36 000 svåra besvär. Miljöhälsorapporten rapporten 2009.

Typiska symtom som elöverkänsliga har är huvudvärk, influensaliknande symtom, illamående, yrsel, ljud- och ljuskänslighet, extrem trötthet eller utmattning.  Stickningar, domningar, värk och kramper i muskel samt sveda och värk i huden som kan vara väldigt smärtsam. Även magproblem och luftrörsproblem är vanliga symtom, vilket tyder på att slemhinnorna påverkas. Många elöverkänsliga har också skador på sköldkörtelfunktionen.

3. Forskningen

I alla rapporter som sammanställt forskning och övriga kunskapserfarenheter ser man genomgående att centrala nervsystemet påverkas. Jämför man symtombild med joniserande strålning  vid mycket höga doser är det slemhinnor och centrala nervsystemet som påverkas.  Alltså både joniserande och icke joniserande påverkar samma organ och vid mycket höga doser joniserande strålning dör samtliga av skador just på nervsystemet.

Efter att vi byggt ut den pulsmodulerade trådlösa tekniken har just neurologiska skador uppkommit hos befolkningen. Dels dem som blivit elöverkänsliga, men också hjärnskador som utmattningssyndrom och att allt fler får ADHD- liknande symtom och depressioner. Alltså just påverkan/skador på centrala nervsystemet är genomgående även för konstgjord elektromagnetisk strålning. Vetenskapligt har man ännu inte kunnat förklara elektromagnetisk strålning och det finns en teori att även det är en typ av partikelstrålning.

Nedan har jag sammanställt kortfattat den forskning som ansvariga myndigheter bortser ifrån och som bekräftar att det finna ett samband mellan de neurologiska syndrom som är typiskt för elöverkänslighet:

– STOA -rapporten (Scientific and Technological Options Assessment) från EU-parlamentet skriver 2001: ”Radiovågor och deras nedbrytande agenser de fria radikalerna, rubbar kalciumnivåerna i kroppen, särskilt i det centrala nervsystemet, hjärnan och hjärtat. Man tror att mängden kalcium (och möjligen magnesium) minskar i cellerna. Detta påverkar cellernas produktion, reproduktion och delning samt överföringen av signaler mellan cellens utsida och kärnan inne i cellen.”

– Bioinitiativrapporten, april 2007, skriver: ”Baserat på nya vetenskapliga studier finns det allt fler bevis om möjliga hälsorisker, som är förknippade med denna tekniks påverkan på människan bioelektriska system. Våra hjärtan och hjärnor regleras genom interna bioelektriska signaler. Miljö-exponeringar mot konstgjorda elektromagnetiska fält kan interagera med grundläggande biologiska processer i människokroppen.”

– EU-rådet, där Sverige ingår, skriver i sin resolution nr 1815, maj 2011: ”Vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponering för barn och ungdomar som är mest utsatta för risken för hjärntumör – – – – ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av lågstrålande områden. – – – – för barn i allmänhet, och särskilt i skolor och klassrum, ge företräde åt trådbunden Internet-anslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner skolbarn i skolans lokaler.”

– Invironment and Human Health Inc (EHHI), en miljöorganisation som grundades 1997 av läkare, hälso- och sjukvårdspersonal samt experter för att påverkar beslutsfattare i samhället att minska miljörelaterade hälsorisker för att skydda människors hälsa och miljö. I rapporten, CELL PHONES skriver de januari 2012: ”Det finns tillräckligt med vetenskapliga studier som visar att strålningen från trådlös teknik innebär betydande hälsorisker för barn och gravida kvinnor.”

– Electromagnetic Field Sensitivity, 1991. En mycket välgjord studie som ansvariga myndigheter, Socialstyrelsen, FAS och SSM, bortser ifrån. Alla sexton elöverkänsliga personer som ingick i sista testet (fas 4) reagerade till 100 % rätt. Alla fick symtom när de utsattes för fält och ingen reagerade vid placebo. Före sista testet hade man sorterat fram elöverkänsliga personer som svarade snabbt på provokationsfält. Man följde också upp de testpersoner som blev sjuka efteråt. Resultatet visade bland annat på neurologiska syndrom. Man gjorde också noggranna kontrollmätningar av bakgrundsstrålningen före testet.

– Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. En dubbelblind studie på elöverkänslig läkare visade att hon reagerade biokemiskt på provokationsfälten innan hon subjektivt blev medveten om en kroppslig reaktion. ”Resultatet visade en statistiskt säkerhetsställd somatisk reaktion, som svar på exponering av EMF under förhållande som rimligen inte kan orsakas av psykologiska processer. Detta betyder att EMF-känslighet är en äkta inducerbar neurologiskt syndrom av elektromagnetiska fält och kan därför inte hänvisas till placebo- eller nocebo- effekter.”

– Study of human neurovegetative and hematologic effects of environmental low-frequency (50-Hz) electromagnetic fields produced by transformers. Resultatet visade neurologiska och hematologiska effekter som elöverkänslighet. Symtombilden: ”fysisk trötthet, psykisk asteni, lipothymia, minskad libido, melankoli, depressiva tendenser irritabilitet. En betydande minskning av de totala lymfocyter och CD4, CD3 och CD2 lymfocyter samt en ökning av NK-celler. När exponeringen upphörde försvann också symtomen och återkom vid återexponering.”

– Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation, studie på däggdjur (möss) visade att en helkroppsexponering av trådlösa system som mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi och trådlös dator påverkar 143 proteiner i hjärnan inklusive proteiner som har samband med Alzheimer, glioblastrom, stress och metabolism. ”Påverkan på dessa proteiner förklarar hälsoeffekter som huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, minnesstörningar och hjärntumörer.”

____________________

_DSC0038_jst 4

Personligt

Här nedan har jag tecknat ner mer personligt om hur  det är att leva som elöverkänslig i ett samhälle där strålningen hela tiden ökar. I ett samhälle där man känner sig både hjälplös, skyddslös och rättslös, trots alla fina lagar vi har, trots att vi lever i en demokrati. Min personliga reflektion är dock tvivlande huruvida vi i dagens Sverige lever i ett demokratiskt samhälle med mänskliga rättigheter.

Detta hände mig

Jag blev elöverkänslig på grund av en bildskärmsskada på mitt arbete hösten  1991. Jag arbetade då som handläggare på miljöenheten på länsstyrelsen Kalmar län och ingick i miljöövervakningsgruppen. Jag, som så många andra, blev skadad när jag  fick en ny bildskärm som hade mycket hög strålning, så hög strålning att mina amalgamplomber sprack sönder. Det var den nyaste plomben,  4 år gammal,  som sprack först och som innehöll mest kvicksilver. Den starka strålningen från bildskärmen förångade kvicksilvret vilket senare har konstaterats i en studie.

Hösten 1994 tvingades jag sjukskriva mig helt. Försökte åter gå till mitt arbete 2007 efter att man reducerat de elektromagnetiska fälten i ett rum och köpt in en elsanerad dator.  Men på grund av att vissa anställda intill mitt rum hade mobiltelefoner påslagen trots att  det fanns fast telefon, tvingades jag ge upp efter 8 månader.

Det enda som hjälpt mig att bli bättre från elöverkänsligheten var  B12-sprutor som jag tog var tredje dag under flera års tid. En utredning hade dokumenterat svår B12-brist i ryggmärgsvätskan, men företagsläkaren struntade i det och därmed försenades en möjlig väg till förbättring. Förbättringen innebar att jag blev lika sjuk men återhämtade mig snabbare. Om det tog ett halvår tidigare tog det nu ett par dagar eller en vecka att återhämta mig.

Flyttat sju gånger

På grund av min elöverkänslighet har jag flyttat totalt 7 gånger.  Sedan 1997 har jag flyttat 6 gånger. Det har alltid varit omgivningen som orsakat att jag tvingats flytta. Sista gången jag flyttade var från Igelösa i Kalmar kommun. Jag tvingades flytta därifrån efter att en privatperson Niklas Gunhamn satt en sändare på en silo 2 km söder om mig. En person som arbetade på högskolan i Kalmar nyttjade det trådlösa systemet och bodde 2 km väster om mig. Enligt denna person var det enkelt att skärma av eller byta antennen. Niklas Gunhamn vägrade åtgärda antennen trots att han visste hans signalsystem orsakade mig ohälsa. Miljödomstolen i Växjö ålade Kalmar kommun att utreda varför Gunhamn hade lagt en lob rakt på min fastighet. Strålningen var högre i mitt hus än hos den person som nyttjade kommunikationssystemet. Kalmar kommun lät ärendet ligga och till slut flyttade jag därifrån. Jag hade då bekostat en elsanering av huset.

Hur jag upptäckte sändaren på silon? Mycket enkelt jag blev plötsligt väldigt strålsjuk en morgon när jag äter frukost. Så småningom fick jag möjlighet att låna en mätare och kunde då pejla in var sändaren satt.

Nu har jag fått problem igen efter 4 år på det nya stället. Strålsjukan orsakar mig så mycket obehag och smärta att jag  inte står ut längre och vill flytta igen men har inte råd nu. Man plågas dygnet runt dag ut och dag in.

I april 2011 fick jag problem med en radiosignal rakt söderut från min fastighet genom skogen. Jag blir sjuk och känner igen vissa symtom som jag kan relatera till artificiell strålningen därför upptäcker jag radiosignalen. Nu har jag egna mätinstrument och hittar en signal som också ligger  på min fastighet. Den här signalen spelade jag  in. Under sommaren ökade strålningen markant och än värre blev det strax före jul. Men under hösten hade jag haft konstant hjärtarytmi som gjorde att jag hade svårt att somna. Denna hjärtarytmi konstaterades på vårdcentralen.

Av en slump kollar jag Net1:s täckningskarta och ser nu att jag har täckning inomhus och ser också att Net1 har en sändare rakt söder ut 7,8 km från min  fastighet i Trullefjäll Torsås kommun. Jag kontaktar Net1  och hjärtarytmin försvinner efter någon dag. Men strålningen ökar ändå i huset och nu är det olidligt. Jag kan enbart konstatera att jag står inte ut att leva med denna smärta som deras sändarsystem åsamkar mig. De nyttjar CDMA-tekniken i 450 MHz frekvensområde. Deras signalsystem tränger igenom allt, inte bara tjocka väggar utan även avskärmande tyger som annars skyddar mot högre frekvenser som GSM och 3G.   Enligt PTS beräkningar skall Net1:s signal inte ens vara så stark utomhus som den är nu inne i mitt hus.  Men det är svårt att vara säker på vad det är för  typ av signal, man behöver en frekvensanalysator för att se vilka signaler som finns i boende miljön och vilka som är starkast.

Mobilindustrin stoppar lågstrålande zoner och elsanerade rum inom vården och i lägenheter

När jag flyttade hit hade jag ett värde på 0,02 mikrowatt per kvadratmeter nere och ungefär 0.04 mikrowatt per kvadratmeter på andra våningen.  3G fungerade alldeles utmärkt på min fastighet trots det låga värdet. Nu har jag 0,08 mikrowatt per kvadratmeter nere och över 0,1 mikrowatt per kvadratmeter uppe. Intressant är ,att bara efter 2 månader efter att jag flyttat hit upptäckte jag en jeep parkerad intill mitt uthus. När han upptäckte mig fick han bråttom att köra här ifrån.  Av en granne fick jag senare veta att täckningen blivit bättre efter att jag flyttade hit. Jag kan inte låta bli att misstänka ett samband mellan jeepen och att mobiltäckningen blivit bättre i trakten. Frågan är, håller mobilindustrin reda på vart elöverkänsliga flyttar och ökar strålningen i området, så att det inte blir lågstrålande zoner?

Misstanken är berättigad.  Holmér från Ericsson tog kontakt med Karlstads kommun och lyckades stoppa elsanering av bostäder för elöverkänsliga. Alla försök till att skapa lågstrålande zoner stoppas hela tiden. Igår 2012-02-22 kom det till min kännedom att myndigheterna (SSM eller Socialstyrelsen) sagt följande till kommuner som velat ordna med lågstrålande zoner för elöverkänsliga: ”Var positivt inställda men förhala beslutet”.

I årsskiftet 2011 och 2012 har mobilindustrins lobbyister försökt stoppa en lågstrålande zon för en elöverkänslig person i Mora kommun. De har även kritiserat och förlöjligat  elsanerade rum på lasaretten i hopp om att får bort dem. Lobbyisterna Vetenskap och folkbildning, VoF, har legat bakom denna klappjakt på strålsjuka personer. Bakom VoF finner man mobilindustrin, men även vaccin- och läkemedelsindustrin.

Ekonomisk förlust

Ekonomisk förlust på grund av bildskärms- och  arbetsskadan som utvecklades till ett livslångt funktionshinder

Ekonomisk förlust på 9000 kronor i månaden netto. I summan ingår förlorad lön,  kostnader för handikapp hjälpmedel och elsanering samt totalt 7 flyttar. Beräknat från hösten 1991. Drygt 100 000 kronor om året i nettoförlust.

I beräkningen ingår inte den sociala förlusten av arbetskamrater, normalt umgänge bland folk, den djupa kränkning av mina mänskliga rättigheter, ständig tortyr av mobilstrålning, Ej heller ett totalt utestängande från hela samhälle, som är självklart för alla andra, gå på bio, teater, föreningsliv besöka allmänna platser som bibliotek och vanliga festligheter som julfirande födelsedagar etc. Men det värsta är det ständiga hotet från omgivningen att aldrig får vara ifred från den ökande strålningen, allt fler trådlösa system från grannar som gör mig alltmer strålsjuk.

Symtom när jag blir strålsjuk

Ständigt ont i huvudet och det svider och bränner i huvudet. Jag får sår eller blåsor i hårbottnen som bränner. Sveda och irritation i luftvägarna, sveda i matstrupe och mage, diarré. Värk i ansiktet och särskilt i skallbenet bakom öronen som går ner i käkbenen i en skärande smärta, har svårt att tugga. Samma smärta har jag fått i en del av fötternas strålben. Det sticker i hela kroppen som nålar och huden är fläckvis bortdomnad. Mer eller mindre kraftig hjärtarytmi och bröstsmärtor.Värk och stel i muskler och ofta kramper i ben och fötter. Ibland drar musklerna ihop sig okontrollerat oftast i vadmusklerna. Sveda i ögonen som tåras har svårt att hålla dem öppna precis som vid starkt solsken i snölandskap. Stress orsakar hjärnkaos ADHD-liknande symtom. Före skadan var jag mycket stresstålig.

Detta evinnerliga problem med bilar som man inte tål

DSCN3677

Efter intensivt letande fick jag tag på en gammal Caravell diesel 95 års modell. Helt mekanisk inga elhissar, inga centrallås. Den är så gammal att den t o m har en choke fast det är diesel. Det märkliga är, är att den bara dricker 0,73  l/mil.

Nåväl allt var väl med denna gamla bil, bortsett från att jag kände att det fanns ett larm i den. Jag kände igen det frekvensområdet som billarm brukar nyttja. Men jag hittade inget larm hur jag än leta. Jag hade tagit bort säkringarna från radion, cigarettändaren samt innerbelysning.

Några månader efter inköpet åker mitt äldsta barnbarn med mig i bilen och plötsligt tar han loss en bit av radion och där bakom sitter det ett aktivt larm trots att jag tagit ur säkringen till radion.

Så här är det nästan jämt man känner strålning men kan inte förklara var det kommer ifrån och plötsligt får det sin förklaring, som nu med larmet i bilen.

DSC_0130

Det katastrofala felköpet med VW Caddyn 2004 års modell, förvärrade dramatiskt  min elöverkänslighet trots att jag inte påverkades speciellt kraftigt av strålningen, från elektroniken i bilen när jag körde den. Däremot blev jag  sjuk efteråt och blev alltmer känslig på  annan strålning i min tillvaro.

”Upptäcker idag, två dagar efter denna biltur att jag nu drabbas av kraftig yrsel när grannen ringer i sin DECT-telefon. Känsligheten har alltså ökat betydligt efter dessa 30 mil med denna elektroniska moderna bil  – – – – – hur skulle jag bli efter 50 mil? Grannen bor på andra sidan vägen 50 meter bort”.

Min hälsa försämrades alltså  dramatiskt efterhand när jag körde denna  VW Caddy. Det var först när jag började köra min ”nya” Caravell som jag återhämtade mig igen. Jag gjorde dock en brakförlust på denna Caddy. På 3 månader och 500 mil förlorade jag 27 000 kronor. Hade man inte varit sjukpensionär, hade man kunnat arbeta, fått jobbskatteavdrag och kunnat återhämta denna förlust. Man har förlorat mycket pengar genom åren på grund av sin elöverkänslighet. Det känns bittert för jag har behov av pengar till avloppet eller toalettrummet som översvämmades för att det blir stopp i avloppet allt oftare.

Att förflytta sig i samhället är ett stort problem

Jag kan inte åka tåg, buss eller flyg på grund av alla trådlösa system och mobiltelefoner som finns på bussar och tåg samt nu också flyg. Bilen är alltså sista utvägen. Om man nu hittar en bil som man tål, förstås?

Miljöbilar är ett stort problem. Folk har blivit elöverkänsliga av dem men samtidigt har de då haft strålning från sändare i närheten vars lob ligger rakt på bostadshuset. Jag har gjort mätningar och det tycks finnas ett samband mellan att hög strålning i livsmiljön kan leda till elöverkänslighet när droppen rinner över så att säga , som vid köp av bil med hög elektronisk strålning.

Vi måste städa upp elmiljön, erkänna elöverkänslighet som en strålskada och ta till vara deras kunskaper för att kunna utveckla bättre teknik. Som det är nu försöker den offentliga makten dölja att folk blir skadade av den nya tekniken. Ingen smart idé precis. Det är tekniken som skall anpassa sig till människan och inte tvärt om. För vem är tekniken till för? Utan människor behövs inte tekniken. Bygg ut optisk fiberkabel  till alla hushåll och tillåt endast ett enda mobilnät med de viktigaste behoven.

_____________________________________________________________

Hur avskärma man strålningen?

Så här gjorde jag, men nu är det inte tillräckligt eftersom strålningen blir alltmer intensiv.

DSCN2232 minskjst
Min baldakin

Jag sover i en avskärmande baldakin. Jag har försökt sova utan baldakinen, för jag tycker det är trist att behöva ligga innestängd i en baldakin. Men jag sover dåligt då och får en svidande värk i huden, ständig huvudvärk och får värk i kroppen. Jag kan bara konstatera att jag mår bäst av att sova i baldakinen.

I huset har jag bytt till skärmade kablar och trepoliga strömbrytare och en trepolig huvudströmbrytare som stänger av strömmen i större delen av huset på natten (bara det livsnödvändiga är på kyl/frys någon lampa och för värmesystem). Man placerar alla maskiner i ena delen av huset. Datorn jordat strålningsskydd och avskärmad mus och tangentbord och skärmade sladdar. De extremt skadade tvingas dock leva helt elfrittt och nyttjar gas och ved. Oftast läker man så sakteligen och klarar lite vanlig el som lampor etc så småningom och har bara problem med den digitala mobilstrålningen.

Det är den nya teknikens apparatur som är det största problemet, vilket även innefattar den nya typen elstängsel. Tyvärr är det oftast den elsnåla nya tekniken som är det största problemet. Och det betyder att man måste utveckla en tekniken som inte skadar hälsan/nervsystemet.

Man erkänner att mobilstrålningen är så stark att den kan påverka annan elektronik, samtidigt påstår man att biologiska varelser som har en biologisk elektronik INTE kan störas av den starka mobilstrålningen, trots att man vet att den biologiska elektroniken jobbar på mycket, mycket svaga impulser långt under det satta gränsvärdet 10 watt per kvadratmeter. Men man erkänner alltså att annan elektronisk teknik kan störas långt under de rekommenderade gränsvärdena!

Av samma skäl avskärmar man den elektroniska utrustningen på sjukhus så att den fungerar säkert till 100 %. Men som sagt människornas biologiska elektronik kan absolut INTE påverkas enligt Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten.

De som redan fått skador i sitt biologiska elektroniksystem (bland dessa ingår jag alltså själv) har också börjat skärma av sig. Detta för att minska de elektroniska störningarna, som stör den biologiska elektroniken, så att en normal kroppsfunktion kan upprätthållas så långt det nu är möjligt. Men det är svårt att skärma av allt eftersom biologiskt liv är långt mer välgjort och finkänsligt än grovt tillyxad digitalteknik.

________________________________________________________________________

Egentligen vill jag flytta härifrån då strålningen blir allt värre och jag blir allt sämre igen. Men jag har inte råd att flytta en gång till. Har flyttat 6 gånger på grund av strålningen från omgivningen. Det hjälper inte att elsanera i huset för att kunna leva så normalt som möjligt när strålningen från omgivningen från sändare, grannar gör mig sjuk. På grund av att Socialstyrelsen inte erkänner denna strålsjuka och elöverkänslighet trots miljoner vittnesmål både här i Sverige och utomlands så  är man skyddslös och rättslös. Man känner sig kränkt, som om jag skulle vara oförmögen att begripa vad jag blir sjuk av ????

Men det är ju bestämt så i den offentliga makten, att det inte på några som helst villkor skall erkännas att strålningen är hälsovådlig. Det gynnar ju inte mobilindustrin. Fast det gynnar ju inte befolkningen heller, för  vem skall hålla samhället på fötter om större delen av befolkningen inte tål mobilstrålningen, eller får hjärntumörer som skadar hjärnan?  För att rädda ekonomin förbrukar man folkhälsokapitalet för framtiden. Man borde  faktiskt anta en försiktighetsprincip för barnen, men inte ens det. Den offentliga makten tycks leva i vaneföreställningen att Sverige skall vara ett ledande teknikland?  De tycks inte vara medvetna om att det är på bekostnad av  vår unga generation som skall ta över landet.

Solveig Silverin, miljöingenjör