Granskning av provokationsstudier

Detta inlägg samlar uppgifter om vetenskapliga studiers vetenskapliga värde och kvalitet. Det verkar som att det enbart görs provokationsstudier på elöverkänsliga i den form som att känna efter om man känner något. Man blir så ledsen över att ansvariga myndigheter och även läkarkåren vet att denna metodik inte kan fungera eftersom försökspersonerna befinner sig i en stressad situation.
Dessutom är elöverkänsliga extremt lättstressade p g a sin neurologiska strålskada, ändå har man hållit tyst i 30 år om att provokationsstudier är fullständigt värdelös forskning, som inte svarar på frågan om elöverkänsliga känner fälten eller inte. Myndigheternas som konsekvent ljuger om forskningen på elöverkänslighet orsakar de elöverkänsliga stort lidande, men  jag undrar över varför inte forskare säger ifrån eller blir de utan forskningsanslag då?
 –
Vid Googling på provokationsförsök – forskning, hittade jag detta, med sidan inlägget länkade till var borttaget: Fredrik Haux, Folkhälsomyndigheten om forskningen kring elöverkänslighet … ovetenskapliga provokationsstudier och inte fortsätter att fördjupa den forskning

 

2010 – 2011 Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom

Andra exempel är utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom. Patienterna söker inte sällan bot och lindring i alternativa behandlingsmodeller med varierande vetenskaplig grund.  – – – – –  Trots detta svarar dessa sjukdomar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering.

Forskning om samtidens ohälsa kräver ett mångvetenskapligt perspektiv och involverar precis som forskningen om bassjukvård, olika vetenskapliga discipliner, yrken och sektorer i samhället. Samhällsvetenskaper och forskning om miljöpåverkan blir en viktig ingrediens,liksom ett folkhälsovetenskapligt perspektiv. Den samhällsvetenskapliga och humanistiska forskningen om livsstil och miljö bör kopplas till frågan om befolkningens hälsa. En dialog med patient- och brukarorganisationer är också önskvärd.
Vid Örebro universitet finns idag god kompetens inom många områden som berör den
samtida ohälsan. På samma sätt som för bassjukvård bedöms Örebro läns landsting
tillsammans med Örebro universitet därför ha goda förutsättningar att ytterligare stärka
forskningsområdet samtidens ohälsa”

Här får man alltså veta att, utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom tillhör de sjukdomar som står för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering

Lågfrekventa elektromagnetiska fält som hälsorisk med särskild hänsyn till elöverkänslighet: Slutrapport från konferenser om elöverkänslighet anordnade 1992-1993 av Kungl. Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien

Sammanfattning
Den redovisning som här följer är expertgruppens kortfattade sammanfattning av de slutsatser som, ofta i betydligt utförligare text, framförts i de studerade internationella översikterna.
Termiska effekter avser rena uppvärmningseffekter i organismer, orsakade av elektromagnetiska fält. Den fysikaliska mekanismen är väl förstådd och effektens storlek kan relativt väl beräknas utgående från exponeringsdata. Gränsvärden är satta så att hälsofarlig uppvärmning kan undvikas med god marginal. Det är allmänt accepterat att termiska effekter inte är av betydelse så länge de för uppvärmning relevanta gränsvärdena inte överskrids.
Icke-termiska effekter är mindre studerade. Allmänt konstateras att kunskapsluckor finns, och att forskningsresultaten delvis är motsägelsefulla och kontroversiella. Den samlade bedömningen är dock att det saknas vetenskapliga bevis, i form av resultat från relevanta, reproducerbara studier, för att elektromagnetiska fält förknippade med mobiltelefoni påverkar människors hälsa.
Samtidigt är det i flera kontroversiella frågor, till exempel om elektromagnetiska fält från
mobiltelefoner skapar ohälsa, inte möjligt att med hög säkerhet dra slutsatsen att strålning från högfrekventa elektromagnetiska fält helt är utan negativa effekter. Skälet till försiktigheten i bedömningen är att det ännu saknas tillräckligt om
fattande forskning av hög vetenskaplig kvalitet inom många relevanta forskningsområden.
Biologiska effekter av elektromagnetiska fält har studerats i cellodlingsförsök, i djurförsök och i provokationsstudier på människa. Epidemiologiska studier har också genom förts på grupper som exponerats för olika typer av elektromagnetiska fält i sin arbetsmiljö. Vidare har fall-kontrollstudier och kohortstudier av mobiltelefonanvändare genomförts
Studierna på cellnivå i laboratoriemiljö har skett på celler från djur och människa. Få effekter har dokumenterats. Mest uppmärksammade har fynden varit av kalciumflöde över cellmembranen och förekomsten av stressproteiner efter exponering för elektromagnetiska fält. Dessa resultat, liksom påvisandet av DNA-brott och kromosombrott framkallade av elektromagnetiska fält, har dock inte varit konsistent reproducerbara. Sammantaget ger studierna av celler i laboratorieodling ringa kunskap om de mekanismer som skulle kunna förklara de biologiska effekterna av elektromagnetiska fält, som rappor terats förekomma i vissa studier på försöksdjur, eller om de symptom som rapporterats från vissa människor som exponerats för elektromagnetiska fält. Inte heller har studierna annat än i mycket
begränsad omfattning varit hypotesskapande.
Djurförsöken har inriktats på att söka framkalla tumörer och att påverka sårläkning med
elektromagnetiska fält. Studier har även publicerats om blod-hjärnbarriärens genomsläpplighet och om kognitiva funktioner efter exponering för elektromagnetiska fält. Dessa studier har inte kunnat visa att elektromagnetiska fält framkallar tumörer annat än i genetiskt manipulerade möss.
Rapporterade effekter av elektromagnetiska fält på blod-hjärnbarriären och på vissa
kognitiva funktioner har inte varit reproducerbara i oberoende laboratorieförsök.
De epidemiologiska studierna leder inte till säkra slutsatser vad gäller de elektromagnetiska fältens tumörframkallande förmåga hos människa. Allvarlig kritik har riktats mot metodologin och slutsatserna i de studier som hävdat att hjärntumörer och melanom i ögat framkallas av elektromagnetiska fält. Fynden har heller inte kunnat upprepas i senare studier. International Agency for Research on Cancer (IARC) har dock bedömt att leukemi hos barn möjligen kan framkallas i närheten av kraftledningar. Påverkan på graviditeten av elektromagnetiska fält har rapporterats, men resultaten har ej kunnat reproduceras. Några få epidemiologiska studier har funnit ett högre insjuknande i Alzheimers sjukdom hos personer som yrkesmässigt exponerats för höga nivåer av elektromagnetiska fält. Sammantaget kan det konstateras att det krävs fler och bättre genomförda epidemiologiska studier som underlag för bedömningen av eventuella negativa hälsoeffekter av elektromagnetiska fält.