Utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom svarar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering

I Örebro Landstings dokument 2010 – 2011 Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom får man veta att, utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom tillhör de sjukdomar som står för en betydande del av samhällets kostnader för hälso- och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering. Trots detta fortsätter man att enbart använda sig av en enda forskningsmetodik på elöverkänsliga, de så kallade provokationsstudierna. I dessa provokationsstudier där försökspersonen skall känna efter om den känner elektriska fält eller inte, är omöjligt då situationen i sig är mycket stressande. Denna felkälla, i forskningssammanhang, tycks ansvariga myndigheter, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten bortse ifrån.

Väldigt tidigt uttryckte en professor 1995, (minns ej vad personen hette) att denna typ av provokationsstudier inte är vetenskapliga eftersom det är omöjligt att hindra försökspersoner att inte bli stressade. Därför kan heller inte resultatet ge ett vetenskaplig signifikant svar om försökspersonerna kan känna de elektriska fälten/strålningen eller inte. I SBU Utvärdering av metoder inom hälso- och sjukvården Diarienummer STY 2013/5• Version 2013-0516 kan man inte finna denna typ av provokation som görs på elöverkänsliga.

Det är också välkänt att just elöverkänsliga är extremt lättstressade p g a sin neurologiska strålskada/störning. Varför godtar då tjänstemännen på ansvariga myndigheter provokationsstudier på elöverkänsliga då situationen är mycket stressande, vilket borde påverkan resultatet avsevärt och därför heller inte kan ge ett signifikant svar på om elöverkänsliga kan känna av elektriska fält/strålning bättre än friska frivilliga.

Eftersom Socialstyrelsen dock anser att den typ av provokationsstudier där en grupp elöverkänsliga personer skall känna efter om de känner elektriska fält/mobilstrålning, är välgjorda studier, då borde denna typ av provokationsstudier tillhöra Randomiserad kontrollerad studie, RCT?

Läser, man då mallen för kvalitetsgranskning av randomiserade studier http://www.sbu.se/upload/ebm/metodbok/Mall_randomiserade_studier.pdf
då är första frågan om friska frivilliga kontrollgruppen och gruppen elöverkänsliga är likställda grupper? I så fall på vilket sätt är gruppen friska frivilliga och elöverkänsliga likställda. Om man jämför deras medicinska status, som exempelvis stresskänslighet som mätvärden av stresshormoner, men också halter i blodplasma av de cellulära tillväxtfaktorerna VEGF och EGF, (eventuellt andre biokemiska parametrar) för att bestämma deras likvärdiga medicinska status, är de i så fall likvärdiga?

gör att man inte kan få svar på frågan man ställer:  Kan elöverkänsliga känna elektriska fält eller inte i jämförelse med friska frivilliga. Nej man kommer inte att få svar på frågan: Kan elöverkänsliga känna fälten eller inte?det svaret

Uppenbarligen är det bara på elöverkänslighet man använder denna metod? Om man Googlar på provokationsstudier kommer enbart provokationsstudier relaterat till elöverkänslighet upp. Ingenting annat.

 

Kan man påstå att grupperna friska frivilliga och gruppen elöverkänsliga är medicinskt likställiga? Det är ju ett av kraven på en RCT provokationsstudie Har man exempelvis undersökt båda grupperna på samma medicinska parametrar som stresshormoner, som halter i blodplasma av de cellulära tillväxtfaktorerna VEGF och EGF hos de den friska frivilliga gruppen och den elöverkänsliga gruppen. Om man testade piller på två grupper som är likställda då skall det finnas 3 sjuka och 3 friska i varje grupp. Där den ena gruppen får sockerpiller och den andra medicin för en viss sjukdom. Får man då ett signifikant svar på frågan hur pillret påverkar sjukdomen i jämförelse med socker piller. Alltså är gruppen fiska frivilliga och gruppen elöverkänsliga är inte likställda grupper.

Har ansvariga myndigheter granskat

och samtidigt påstår att de är välgjorda. Är vetenskapliga studier välgjorda om de inte kan svara på frågan som forskarna ställer ”Om elöverkänsliga kan känna fälten eller  inte”? Nej, men varför fortsätter man då dessa meningslösa provokationsstudier som skadar de elöverkänsliga än mer?

När det gäller utmattningssyndrom har man gjort medicinska och biokemiska undersökningar Slutrapport-3 Utmattningssyndrom. Eftersom symtombilden är likartad med elöverkänslighet så varför gör man då inte samma medicinska undersökningar på elöverkänsliga? DU-projektet, slutrapport 2012: DU-projektets avslutande fas avsåg att besvara tre frågeställningar som väckts under tidigare skeden av projektet, nämligen (1) om den minskade känslighet i stresshormonsystemet vid utmattningssyndrom vi tidigare beskrivit kvarstod efter 7 år, (2) om ett preliminärt fynd av förhöjda halter av vissa cellulära tillväxtfaktorer vid utmattningssyndrom kunde bekräftas, och (3) om långtidssjukskrivning för psykisk ohälsa medförde en ökad risk för förtidig död i hjärt-kärlsjukdom eller cancer.

Samtliga dessa frågeställningar har besvarats. Stresshormonaxelns känslighet var
fortfarande nedsatt, oavsett om de sjuka tillfrisknat eller ej, vilket talar för att det
finns en konstitutionell sårbarhet för utmattningssyndrom och att tillståndet är skilt från egentlig depression.
Halterna i blodplasma av de cellulära tillväxtfaktorerna VEGF och EGF var mycket kraftigt förhöjda vid utmattningssyndrom och minskade först efter 2 år utan att helt normaliseras. Det talar för att vi upptäckt en ny fysiologisk stressreaktion, som är teoretiskt intressant och som har ett potentiellt värde i diagnostiken av psykisk ohälsa .

Myndigheterna som konsekvent ljuger om forskningen på elöverkänslighet orsakar de elöverkänsliga stort lidande. Deras lögner orsakar elöverkänsliga stort utanförskap och förlust av mänskliga rättigheter, men också en massmedial förföljelse som handikappgrupp,  vilket de så kallade Vetenskap och Folkbildning och deras journalister ständigt upprätthåller.  Samtidigt blir allt fler elöverkänsliga och tillhör den sjukdomsgrupp som ökar mest i samhället och detta parallellt med ökad artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö.

Men också cancern ökar dramatiskt. Neologiska skador och DNA-skador är två typer av strålningsskador som uppkommer av mikrovågsstrålningen. Frekvensområdet 1 GHz – 3 GHz är tio centimeter långa elektromagnetiska vågor som till 100 % tränger igenom kroppens vävnader (Äldre kunskaper om mikrovågor) och uppenbarligen skadar vävnaden på olika sätt. Vi människor och andra biologiska varelser saknar biologiskt skydd eller biologisk anpassning till att genomstrålas med flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning, vilket sedan 1990-talet nu belastar allt liv på jorden, dygnet runt.

Naturlig mikrovågsstrålning finns knappt på jorden vilket SSM skriver på sin webbsida under icke-joniserande strålning. ”Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.”

Samtidigt som en dramatisk ökning av neurologiska skador och DNA-skador hos människan, försvinner fåglar, humlor, getingar, bi och lövträden börjar dö, samt älgarna blir mystisk sjuka likaså sjöfåglar. Klimatet blir allt varmare. Allt detta händer parallellt med ökad mikrovågsstrålning. Mobilindustrin får öka den artificiella strålningen än mer med alla ansvariga politikers och myndigheters goda minne. Se bilder nedan sambandet ohälsa, ökad temperatur och ökad mikrovågsstrålning.

Man behöver inte vara konspiratorisk, för att man misstänker att mobilstrålningen är ett medvetet folkmord eftersom alla ansvariga, så konsekvent, bortser från sambandet mellan mikrovågstrålning och skador på människors hälsa och hennes livsmiljö.

Alla ansvariga myndigheter både internationellt (FN, WHO) och nationellt bortser ifrån att 219 forskarnas varnar (svensk översättning HÄR )  för den ökande strålningen citat: ”Vetenskaplig grund för vår gemensamma oro: Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängd belägg för skador på både växt-och djurliv.”

Istället tillåter ansvariga fortsatt ohämmad ökning av trådlösa system i vår livsmiljö, som ingen kan skydda sig emot. Detta är onekligen oroande. Man kan tycka att det är oförstånd och galenskap, men det är det inte. Det är omöjligt att hävda att ansvariga saknar kunskap om miljö- och hälsoriskerna med dessa miljöfrämmande artificiella mikrovågor, idag.

I Örebro Landstings dokument, får man alltså bekräftat att bland annat elöverkänslighet tillhör de sjukdomar som ökar mest, men också att de vill få till stånd en relevant forskning  2010- 2011 Örebro Landsting forskningsstrategi Citat:Andra exempel är utbrändhet, elöverkänslighet och kroniskt trötthetssyndrom.  – – – – Trots detta svarar dessa sjukdomar för en betydande del av samhällets kostnader för hälso-och sjukvård, sjukskrivning och sjukpensionering. Forskning om samtidens ohälsa kräver ett mångvetenskapligt perspektiv och involverar precis som forskningen om bassjukvård, olika vetenskapliga discipliner, yrken och sektorer i samhället. Samhällsvetenskaper och forskning om miljöpåverkan blir en viktig ingrediens, liksom ett folkhälsovetenskapligt perspektiv”.

I dessa bilder/diagram nedan, ser man en parallellitet mellan ohälsa, uppvärmning av klimatet och mobiltelefonins utbyggnad. Allt sammanfaller tidsmässigt. Är det verkligen en slump, att utbyggnaden av mobiltelefonin, klimat och hälso- miljöstörningar plötsligt börjar hända samtidigt? Är det verkligen en slump?

img-diagram-sjuktal-3.jpg

Här har jag skrivit in de olika sändarsystemen när de byggs ut och det syns tydligt att det finns ett samband mellan ohälsa och ökad mikrovågsstrålning i vår livsmiljö.

Nedan ser man också hur temperaturen ökar i takt med ökad mikrovågsstrålning som ju är energi som övergår i värme när det absorberas av luftens partiklar. Är flera miljarder högre energimängd i luften försumbart i jämförelse med naturlig bakgrundsstrålning? Det kan omöjligen vara försumbart. Det är ju en global ökning av mikrovågsstrålning över hela jordklotet.

Temperaturökningen klar 2gtc

Så här mycket har strålningen ökat:

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, visar att vi nu har skyhöga stråldoser dygnet runt, i förhållande till bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m2:

Landsbygd:   230 µW/m2 = (fältstyrka 110 dB µV/m)    ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m2 = (fältstyrka 118 dB µV/m)     ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/2 = (fältstyrka 122 dB µV/m)      ökning med 67 miljarder

Behovsnivån för  fungerande GSM är 1 pikoW/m2 (0,000 001 µW/m2) vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m2 Ref PTS. Läs mer här

Hur hög är strålningen nu 2016 efter att 4G byggts ut?

diagram försäkringskaddan

Genom att minska sjukskrivningarna  2004, minskade antalet sjuka i statistiken. Men sjuka personer var inte mindre sjuka för det. Försäkringskassan till och med nekade dödssjuka cancerpatienter sjukskrivning även då de bara hade en månad kvar att leva. Så tuffa var försäkringskassorna, för att minska/dölja den ökande ohälsan.