Mobiloperatörerna själva, kontrollerar sin verksamhet -Inga miljökrav ställs på mobilindustrin

Den enskilde står utan skydd mot mobilindustrin miljöfarliga verksamhet. Mobiloperatörerna får själva kontrollerar sin verksamhet, som inte ens är tillståndsprövad enligt Miljöbalkens krav, samt ej heller krav på att redovisa en miljö-och hälsokonsekvensbeskrivning för sin verksamhet.

Mobilindustrin behöver heller inte följa 9 kap 3 § för att skydda den enskilde individen. Mobilindustrin får hänsynslöst exploatera allt och alla dygnet runt. Mobilindustrin har fått fri tillgång till hela vårt livsrum. De som blivit neurologiskt strålskadade och utvecklat ett livslång handikapp som elöverkänslig har inget samhälleligt skydd. De har inte ens skydd i sitt eget hem.

Trots att det är myndigheterna som skall ställa krav enligt Miljöbalken på industriell verksamhet, för att skydda människors hälsa och naturmiljö. Den enskilde drabbade som blir sjuk av strålningen får själv ta ansvar för dyra utredningar och mätningar, för att göra en egen tekniskt utredning, innan myndigheterna, som har kunskapen, kan göra något. Det ansvar som myndigheterna har att skydda hälsa och miljö enligt miljölagen, lägger nu myndigheterna över på den enskilde drabbade individen till dyra kostnader.

Eftersom myndigheterna inte från början följer de miljölagar för industriell miljöfarlig verksamhet som skall skydda människors hälsa och naturmiljö, bryter myndigheten mot de mänskliga rättigheterna och vår grundlag.

Det står så fint på  Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB

”Mänsklig säkerhet

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.”  Så inleds FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Det är rättigheter som är viktiga inte bara för oss som individer, utan även för samhällets säkerhet.”
 –
Som elöverkänslig känner jag mig varken trygg eller säker i Sverige. Det är fritt fram för journalister att förföljer elöverkänsliga i massmedia. Det är fritt fram för privata personer att bestråla elöverkänsliga i deras hem, jagade dem från sina hem. Det är fritt fram för privata personer att skada andra människors hälsa med artificiell mikrovågsstrålning. Begär elöverkänsliga hjälp får de själva betala dyra kostnader för utredning av konsulter. Det är politikerna som givit mobilindustrin tillåtelse, utan hänsyn till att den enskilde individens hälsa, att bestråla allmänheten dygnet runt, att exploatera hela vår livsmiljö med flera miljarder hög artificiell mikrovågsstrålning, utan minsta hänsyn till miljö och hälsa.
 –
 I ett samhälle där industrin bestämmer sina rättigheter, är den enskilde individen inte en fri människa att bestämma över sitt liv och hälsa längre. I ett sådant samhälle råder industridiktaturen och de mänskliga rättigheter har upphört helt. Sverige är idag ett land som fallit tillbaka till U-landsnivå när det gäller mänskliga rättigheter.
 –
Det är en stat som behandlar sina egna med ofattbar hänsynslöshet och skadar sin egen befolkning till döds med farlig mikrovågsstrålning. Det är redan synligt genom den dramatiskt ökande antalet cancerfall, vilket belägger att artificiell mikrovågsstrålning är starkt cancerogen. Trots denna risk vägrar Strålsäkerhetsmyndigheten att anta en försiktighetsprincip gällande WiFi i skolmiljö, trots att barn är mycket känsligare än vuxna.
 –
ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection) står det i olika publicationer:
I ICNIRP Statement on the Guidelines for limiting exposure to time-varying Electric, Magnetic and Electromagnetic fields up to 300 GHz)  står det  att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning.
I ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002  citat: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”. ”Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.   Det står också i ICNIRP  2002, att gränsvärdet inte skyddar barn, äldre och känsliga personer. Trots denna tidiga kunskap har inga krav ställts på mobilindustrin enligt Miljöbalken.
 –
Blir barn strålskadade och elöverkänsliga utsätts de på sina håll av förföljelse. Bland annat av barnläkaren Mats Reimer.
Det har hänt att barnets föräldrar blir hotade av kommunen med att de tar vårdnaden om deras barn ifrån dem, om de fortsätter hålla barnet hemma ifrån skolan. Att barnet mår dåligt av Wifi-strålningen i skolan tar man inte hänsyn till. Ett övergrepp på våra barns rätt till sin hälsa som fri människa. Ett brott mot de mänskliga rättigheterna.
 –
Så fungerar en diktatur. Sverige är idag ett riktigt sjukt och korrupt land. Med hjälp av personer inom ”Vetenskap och Folkbildning” och deras journalister förföljs, i massmedia, strålskadade samt kritiker till mobilindustrins höga mikrovågsstrålning i vår miljö. Dessa lobbyister har även tagit sig in i politiska parter främst i Miljöpartiet och Vänsterpartiet och förföljer där partikamrater, och med härskarteknik försöker de skada förtroendet för dessa riksdagsledamöter.
Solveig Silverin, miljöingenjör