Klimatförändringarna, samt Sveriges hemliga avtal med USA

Ett brev till alla politiska  partier, samt berörda myndigheter som Naturvårdsverket och Miljödepartementet.

2016-05-08

Finns säkerställda vetenskapliga belägg, att vi har en global uppvärmning som beror på olja- och gasanvändning? Är aerosol spridning av miljögifter över Sverige ett hemligt avtal med USA, för att med artificiella moln över nordpolen och Sverige, minska avkylningen under vinterhalvåret? Ja frågorna blir allt fler hos allmänheten.

___________________________________________________________

”Vi behöver en ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats, ty maktens stabilaste fundament är kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen. Det ideologiska herraväldet är säkrare än det som utövas med hjälp av stridsvagnar och bajonetter. Den som har tolkningsföreträde på verkligheten, den har makt.” Så skrev en gång dåvarande SAF:s konsult Patrik Engellau 

 Hur man får makt över politikerna eller ”Vi behöver en ny verklighetstolkning

Påstående om ökad koldioxidhalt. Jag har tidigare begärt av Naturvårdsverket, att få svar på om koldioxidhalten ökar globalt, men inte fått annat svar av Naturvårdsverket än att ni hänvisar till mätstationen Mana Loa på Hawaii. Mätstationen står på en aktiv vulkan. Anledningen till att mätstationen för koldioxidhalten står på vulkanen, är för att kontrollera om vulkanen ökar sin aktivitet och risk för utbrott föreligger.

Den ökande koldioxidhalten kan alltså komma från vulkanen. Det är dock anmärkningsvärt att man tydligen använder sig av mätvärden från en mätstation som registrerar vulkanens koldioxidhalt/aktivitet, som belägg för ökad global koldioxidhalt p g a förbränning av olja och gas.

Finns det vetenskapliga belägg, att bakgrundsvärdet för koldioxid ökat globalt. Koldioxiden varierar kraftigt med årstiderna. Bakgrundsvärden under sommarhalvåret på norra halvåret borde vara vägledande? Vegetationen tar upp koldioxid och visar sommarhalvåret en ökning av koldioxidhalten, torde detta vara en indikator på att det inte finns en balans mellan konsumtion och produktion av koldioxid. Havens grönalger tillhör också en av de viktigaste koldioxidkonsumenterna.

Påstående om att haven försuras av den ökande koldioxidhalten. Gäller det alla hav över hela jordklotet? Finns det vetenskapliga belägg att det är nyproducerad koldioxidhalt som orsakar försurningen?

Det är mycket svårt att tro att koldioxidhalten skulle kunna försura haven. Dels innehåller haven stora volymer vatten, dels innehåller havet basjoner som borde ha god buffringsförmåga. Haven innehåller 1,35 miljarder kubikkilometer vatten. Luften innehåller 0,035 % koldioxid. Det skall till väldigt stora mängder sura ämnen, ett rejält vulkanutbrott i Yellowstone exempelvis, för att kunna försura haven. Haven har dessutom stora mängder grönalgerna, vilka är de största och viktigaste koldioxidkonsumenterna. Jag begär att få klarhet i detta påstående, som ni skall styrka med vetenskapliga, oberoende från industrin, studier att haven kan försuras av luftens koldioxidhalt. Beräkningen skall inberäkna grönalgernas konsumtion av koldioxid, samt havets buffringsförmåga. Personligen betvivlar jag starkt att människans koldioxidproduktion från olja och gas skulle kunna slå ut havens buffringsförmåga. Det är i så fall annan aktivitet, som vädermanipulation, som spridning av stora mängder försurande kemikalier, vilket jag återkommer till längre fram.

Påståendet att inlandsisarna minskar. Isen på Antarktis minskar inte. Den krymper något söder om Sydamerikas västkust, men det kan bero på att havet värms upp av den ökande vulkanaktivitet som pågår längs Stillahavsplattan och Sydamerikas kust. Isen tillväxer nämligen på den sida som gränsar till Atlanten, men det är sannerligen svårt att får fram vad som faktiskt är verklighet. Samma förvirring tycks gälla för temperaturkurvan på Antarktis. Har vi en uppvärmning av sydpolen? Har vi en global uppvärmning? Har ni politiker, som driver frågan om global uppvärmning, vetenskapligt säkerställda belägg, för att vi har en global uppvärmning på grund av koldioxidhalten från gas och olja?

Den ökande mikrovågsstrålningen från all trådlös teknik. Kan ni politiker och Naturvårdsverk styrka vetenskapligt, att den flera miljarder ökade mängden mikrovågsstrålningen som nu sprids dygnet runt är försumbar, att denna artificiella mikrovågsstrålning inte kan bidra till ökad temperatur? Dessa faktauppgifter har jag samlat in: Den flera miljarder höga mikrovågsstrålningen

Jag kräver att ni svara på min fråga. Jag har tidigare frågat flera gånger, men bemötts med tystnad.

Fakta: Energin i naturlig radiofrekvent strålning beräknas till 2,7 Kelvin ( −270,45 °C ) av astrofysikerna (alltså så låg temperatur som nära absoluta nollpunkten) och härrör från Big Bang. I tredje FAS-rapporten 2006 uppger man att den normala och naturliga bakgrundsstrålningen från rymden är extremt låg, men det finns radiostjärnor som sänder ut radiofrekventa fält. Strålningen från de starkaste radiostjärnorna är 0,000 000 000 000 01 µW/m^2/ Hz. Beräkningar och mätningar har alltså konstaterat att naturlig mikrovågsstrålning ligger som högst på 0,000 000 5 µW/m^2 (= 0,5 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet) dagtid. Under natten är mikrovågsstrålningen ännu lägre. Detta är alltså den högsta naturliga, kontinuerliga stråldosen biologiskt liv, jordens biosfär är anpassad till. Strålsäkerhetsmyndigheten bekräftar att naturlig mikrovågsstrålningen är mycket låg.

Strålsäkerhetsmyndigheten skriver: Radiofrekvent strålning omfattar mikrovågor, radiovågor och lågfrekventa elektromagnetiska fält. Större delen av denna typ av strålning är skapad på konstgjord väg.

Trots detta skall, enligt Strålsäkerhetsmyndigheten vår biosfär tåla en energimängd, effekttäthet på 10 000 000 000 000,5 pikowatt per kvadratmeter. (= referensvärdet 10 Watt/m^2 för frekvensområdet runt 2,5 GHz).

Enligt SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter, jämför med naturlig bakgrundsstrålningen 0,000 000 5 µW/m^2:

Landsbygd:   230 µW/m^2 = ökning med 2,3 miljarder
Tätort:          1500 µW/m^2 = ökning med 15 miljarder
Stockholm:  6700 µW/^2 =  ökning med 67 miljarder

Om 0,000 000 5 µW/m^2 (= 0,5 pikowatt per kvadratmeter i effekttäthet) är den naturliga bakgrundsstrålningen, är då en ökning av flera miljarder kontinuerlig mikrovågsstrålning försumbar? Kan ni politiker och Naturvårdsverk vetenskaplig bekräfta att mobilindustrins spridning av artificiella mikrovågor är försumbar ur uppvärmningssynpunkt på norra halvklotet. Arktis is tycks minska alltmer, i takt med utbyggnaden av 3G och 4G. Där mikrovågsstrålningen är som högst, där är tydligen också uppvärmningen som störst.

För jämförelse, behovsnivån för fungerande GSM är 1 pikoW/m^2  (0,000 001 µW/m^2), vilket betyder att bakgrundsstrålningen är mycket lägre annars skulle bakgrundsbruset störa ut GSM-systemet. Post- och Telestyrelsens krav på signalstyrka i Sverige för 3G, är i effekttäthet 0,000 265 µW/m^2. Ref PTS.

Jag vill påminna om att experterna en gång påstod att utsläppen från industrin till luft och vatten var försumbart, vilket ju visade sig var helt fel! Vilket också bevisades flera gånger om, bland annat storskaliga försurningsskador av Sveriges skogsmarker och limniska vatten. Så jag frågar igen, har Naturvårdsverket och ni politiker vetenskapliga belägg för att flera miljarder högre mikrovågsstrålning dygnet runt, är försumbar ur uppvärmningssynpunkt?

Vädermanipulation som spridning av aerosola miljögifter från flygplan. Juridiskt är bilddokumentation ett bevismaterial. Polisen, myndigheter och journalister, samt bilder från allmänheten nyttjas som avgörande bevisning i brottmål, likaså i pågående miljöbrott.

Allmänheten så ock jag själv, har dokumenterat med bilder att flygplan bevisligen och medvetet sprider kemikalier/främmande partiklar över vårt land, vilket ytterligare bekräftas i NASA:s satellitbilder. NASA:s satelliter Aqua och Terra (minskar man skuggningen i satellitbilden den 3 maj 2016, ser man att det är fullt med flygplansspår). NASA:s satelliter tar bilden mellan 11:30 – 11:35. Allt som sprids flera timmar före, samt efter det klockslaget, dokumenteras inte på NASA:s satellitbilder, men dokumenteras av allmänheten från marken. Ändå förnekar ni myndigheter och flertalet politiker att det sker! Det vi dokumenterar är en konspirationsteori. Verkligheten finns alltså inte enligt dessa politiker.

Men det finns ett avtal med USA, som regeringen godkänt bakom ryggen på svenska folket, att USA får utföra experiment i Sverige. Detta dokument är sekretessbelagt. 2008:58 Ett säkerhetsskyddsavtal med USA vilket en f d diplomat, Jonas Hafström skrivit under. Sveriges dåvarande alliansregering tog beslutet bakom ryggen på svenska folket, att främmande makt, USA, i hemlighet får utföra experiment i Sverige. Ingår det storskalig, kontinuerlig spridning av miljögifter, med flygplan, över Sverige, i detta avtal tro? Det är befolkningen som skadas, i bland annat luftvägarna, av dessa ständiga kemikalier som fyller biosfären och det är vår naturmiljö som skadas. Med vilken rätt har främmande makt, att i smyg förgifta befolkningen och landets naturmiljö? Denna kemikaliespridning över landet, skall betraktas som kemisk krigföring i fredstid. Det är landsförräderi, att ni politiker ger tillåtelse till giftspridning över vårt land.

Vilka kemikalier sprider man över oss människor och naturmiljö? Är det svavelpartiklar, aluminiumföreningar? Om mängden svavelpartiklar, som sprids över Sverige, är så stor, att älgarna får frätskador på ryggen av svavelsyra, måste denna medvetna försurningsbelastning vara långt värre än den från kolkraftindustrin i öststaterna, England, Tyskland som orsakade omfattande försurningsskador och biologisk utarmning för bara 30 år sedan i Sverige. Men nu har politiker givit tillåtelse, att medvetet försurningsskada både människor och naturmiljö, med ännu större mängder försurande ämnen, trots att Sverige har särskilt försurningskänsliga marker och limniska vatten? Om så är fallet, vittnar detta avtal med USA, om anmärkningsvärd stor okunskap hos beslutande politiker inom alliansen.

Satellitbilder bekräftar också, att man särskilt sprider stora mängder kemikalier över LOFAR och LOIS-antennerna. LOFAR finns utanför Onsala i Halland, samt LOIS-antenner Växjö och Blekinge, men det finns fler antennsystem som är ihopkopplade även med HAARP-anläggningarna. Det finns ett USA-patent där man sprider partiklar som man med hjälp av elektromagnetisk strålning joniserar. Här är länk till USA patentet.

Är det dessa experiment USA sysslar med i Sverige? På dessa platser Blekinge, Småland, Skåne, Västkusten skadas viltet. Älgstammen har minskat på grund av skador som orsakar djuren stort lidande, vilket Statens veterinärmedicinska laboratorium (SVA) dokumenterar.

Den mystiska sjöfågeldöden utanför antennsystemen i Blekinge och Onsala vad beror den på? Fåglarna är förvirrade och ruvar plastbitar och ungarna kan inte dyka och blir därför lätt offer för trutar etc. Blir sjöfåglarna stressade av strålningen, är det därför de är förvirrade? Man påstod nyligen att en delfin dött av stress som strandat på Onsala. Var det strålningen som stressat delfinen?  När 3G skulle byggas ut sa IT-företagarna att strålningen kunde stressa hjärnan och ge sömnproblem. Vad händer med folkhälsan och övrig naturmiljö som ständigt belastas med miljögifter och strålning? Och har Naturvårdsverket och ni ansvariga politiker alls kontroll över vad USA sprider för kemikalier över vårt land?

Älgar med stora sår på ryggen har blivit en vanligare syn i svenska skogar, men också ögonskador. Nedfall av aerosola miljögifter (svavelpartiklar) på älgarnas ryggar? Vid regn söker gärna älgarna skydd under granar och granarna i sin tur är effektiva luftfiltrerare och fångar upp miljögifterna (svavelpartiklarna) i lufthavet, som sedan droppar ner som svavelsyra på älgarnas rygg?

Man kan konstatera att varken mobilindustrins extremt storskaliga verksamhet i vår biosfär och den extremt storskalig spridning av aerosola gift-partiklar i vår biosfär, inte har tillståndsprövats enligt vår miljölag, Miljöbalken. Varför?

– Mätningar av mikrovågsstrålningen bevisar en flera miljarder ökning av frekvenser runt 2,5 GHz (10 cm våglängder) i vår biosfär. Dessa våglängder tränger igenom biologisk vävnad på både människor och djur, våglängder som vi helt saknar biologiskt skydd mot, precis som vi saknar biologiskt skydd mot vissa UV-ljus våglängder som också kan tränga djupare ner i huden. UVB och UVC extremt korta våglängder 0,000 315- 0,000 100 mm, tränger ner till ungefär 1,3 mm djup i överhuden.

– Bilddokumentation från allmänheten samt satellitbilder bevisar kontinuerlig spridning av aersola miljögifter i vår biosfär. Det har varit daglig spridning här nere i södra Sverige under de senaste två åren. Det är bedrövligt att Gustav Fridolin MP som bor i Skåne är så totalt blind, att han inte ser hur himlen ser ut över Skåne, att den både är rutig och randig

Två extremt storskaliga och miljöfrämmande verksamheter, som flera myndigheter förnekar riskerna med och/eller döljer för samhällsmedborgarna och som påverkar folkhälsan negativt och vår naturmiljö. Med dessa extremt storskaliga verksamheter fick vi också klimatförändringar, uppvärmning av klimatet.  Amerikanen Al Gore fick uppgiften att skriva boken ”En obekväm sanning”, för att skapa en  – -” ny verklighetstolkning som gör att sakerna faller på plats, ty maktens stabilaste fundament är kontrollen över begreppen och verklighetsuppfattningen. – – – -. Den som har tolkningsföreträde på verkligheten, den har makt.”

Om vi har allvarliga klimatförändringar varför förbjuds inte energislöseriet från all onödig trådlös teknik som strålar dygnet runt, exempelvis dessa miljontals DECT-telefoner som strålar dygnet runt och drar ström. Ni är inte trovärdiga i att vi har allvarliga klimatförändringar, snarare uppfattas klimatförändringarna som en uppdiktad historia för att gynna teknikindustrin som struntar fullständigt i att deras teknik är hälsovådlig som lågenergilampor och LED-lampor. Varför skall kylskåp, lampor sprida WiFi i vår livsmiljö och dra ström dygnet runt?  Miljöpartiet har inte lyft ett finger för att minska strömförbrukning från onödig trådlös teknik, trots att klimatförändringarna blivit ett mantra i er politik. Nej ni politiker är inte trovärdiga. Med vädermanipulation kan industrin iscensätta sin teaterföreställning om att vi har global uppvärmning, en vädermanipulation som i sin tur orsakar stora miljöskador.

_____________________________

SVERIGES KLIMATANSVAR OCH VERKLIGHETEN

FN visar utsläpp av koldioxid per invånare 2011. För jämförelse: USA belastar atmosfären med 16,8 ton CO2 per invånare, vilket skall jämföras med lilla Sverige som belastar miljön med 5,5 ton CO2 per invånare som är 9,6 miljoner. USA:s befolkningsmängd är dryga 325 miljoner, totalt belastar USA:s befolkning vår biosfär med dryga 5460 miljoner ton koldioxid per år, medan Sveriges befolkning släpper ut drygt 52,8 miljoner ton per år.

Som tack för att Sverige är ett miljövänligt land, skall vi Sverige, istället förgiftas i hemlighet av USA, med kontinuerlig besprutning av aerosola miljögifter och andra experiment som USA dikterar?  Detta har folkvalda politiker godkänt bakom ryggen på oss väljare.

På vilket sätt har folket makten i Sverige när era politiska partier toppstyrs av teknikföretagens lobbyister och infiltratörer som skapat sin påhittade verklighet, som påtvingas oss medborgare? Till och med Miljöpartiet har frångått försiktighetsprincipen i Miljöbalken och har antagit teknikindustrins mantra som krav på vetenskapliga belägg i tid och otid. Verklighetens riktiga miljöfrågor har upphört att existera hos Miljöpartiet.

Industrins lobbyister läs ”Vetenskap och Folkbildning” skapar en påhittad verklighet som passar USA:s och Svenskt näringsliv bättre. Folket har sannerligen inte blivit inbjudna som medskapare av industrins verklighet. Vi är enbart deras exploateringsoffer, till vilket pris som helst.

__________________________________

 Jag och många med mig kräver nu svar av er politiker, miljödepartement och Naturvårdsverket. De politiker som påstår att det jag tar upp här är konspirationsteorier, har inget att tillföra kunskapsmässigt. Dessa industrilobbyister hör inte hemma i en folkvald riksdag. Jag/vi har hört er till leda. Utifrån ovanstående resonemang vill jag ha svar på:

  1. Har vi en global uppvärmning som beror på koldioxidutsläpp från olja- och gasförbränning och är det vetenskapligt säkerställt?
  2. Minskar landisarna globalt som tjockleken på isarna?
  3. Försuras haven globalt av koldioxidutsläppen från olja- och gasförbränning och hur kan detta ske med tanke på den enorma vattenvolym, samt den buffringsförmåga haven har? Ni skall vetenskapligt belägga detta påstående om det är sant.
  4. Kan ni vetenskapligt belägga, att den nu flera miljarder höga mikrovågsstrålningen  som kontinuerligt ökat sedan 1995, inte är orsaken till klimatförändringarna och global uppvärmning?
  5. Vad är syftet med spridning av aerosol spridning av, vad jag misstänker, svavelpartiklar med tanke på älgarnas frätskador på ryggen och ögonskador, över våra försurningskänsliga marker och ytvattensystem? Denna kontinuerliga (dagliga) belastning av försurande ämnen skadar ju Sveriges naturmiljö, folkhälsa och slutligen ekonomin både för staten och enskilda. Detta är ju kemisk krigföring mot vårt land!
  6. Om vi har allvarliga klimatförändringar, varför förbjuds då inte all onödig trådlös teknik som drar ström dygnet runt och smutsar ner vår livsmiljö med hälsofarlig elektrosmog? Varför förbjuds inte alla de elektroniska prylar, som genom uppladdning drar enorma mängder ström?

Jag och många med mig har fått nog av korrupta myndigheter som ljuger oss rakt i ansiktet och industrilobbyister som styr Sverige, samt att vi blivit en lydstat under USA. Svenska folket är inte storindustrins försökskaniner. Det bryter mot FN-konventionen för mänskliga rättigheter.

 

Solveig Silverin, miljöingenjör

Satellite images show the spread of aerosol toxins from aircraft – movie to all politicians 

 Photo documentation from Geoengineering in Sweden

En Italiensk film om chemtrails: Chemtrails the secret war

 

 

Annonser