Känsligheten för elektromagnetiska fält, är olika mellan olika individer.

Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individerna skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat. Provokationsstudierna går ut på att en grupp individer, som säger att de är elöverkänsliga, skall kunna svara på frågan om de akut på några minuter kan bli medvetna om de får medicinska störningar av provokationsfälten. Det är frågan forskarna ställer.

Men ger denna fråga ett medicinskt belägg/svar på om elöverkänsliga får medicinska störningar i kroppsfunktionen? Nej! Vad är då meningen med denna typ av provokationsstudier?  Varför vill man inte ta reda på vetenskapligt varför och på vilket sätt elöverkänsliga får ohälsa av elektromagnetisk strålning? Man skall komma ihåg att personer kan ha cancer utan att de är medvetna om det, eller kan ha högt blodtryck utan att de märker det.

Vad forskarna helt bortser ifrån är, att känsligheten för elektriska- och elektromagnetiska fält är olika för olika individer.  Varför bortser dessa forskare ifrån en sådant elementärt och grundläggande krav på denna typ av forskning? Varför påstår ansvariga myndigheter, Strålsäkerhetsmyndigheten och Socialstyrelsen, att denna forskning är seriös? På vilket sätt är den seriös, vad har bevisats? Ingenting eftersom testgruppen inte är homogen. Individerna skiljer sig i alla väsentliga parametrar som gör individerna likställda. Den enda variabel som man ”fastställa” i dessa provokationstester är att personerna säger att de är elöverkänsliga. Det har dock inte medicinskt bekräftats, eftersom det inte funnits intresse för dessa undersökningar på elöverkänsliga. Variabeln är därför så svag, att det inte går att göra en provokationsstudie, då inte ens den enda variabeln är säker.

I en studie hade forskarna använt sig av personer som inte var elöverkänsliga utan var intensivanvändare av mobiler. De blev varma i örat av mobilen och dessa mobilanvändare påstod forskarna, att de var elöverkänsliga. Elöverkänsliga har främst neurologiska symtom och får mer sällan termiska effekter av strålningen.  Testgruppen kan i princip bestå av vilka personer som helst. Har man då vetenskapligt fått belägg för, att elöverkänsliga inte kan ge ett signifikant svar på frågan, om de akut på några minuter kan bli medveten, om de får nedsatt och /eller medicinsk störning som ger sjukdomssymtom? Nej!

Provokationsstudier är ingen vetenskaplig forskning. Alla variabler som borde vara överensstämmande för denna typ av provokationsstudier, skiljer sig hos testindividerna, vilket gör att man omöjligen kan få ett signifikant resultat.

Dessa variabler skiljer testindividerna åt:

  1. Individerna reagerar olika snabbt på fält. En del individer reagerar flera timmar efteråt, vilket också andra överkänsliga och allergiska personer gör på olika produkter. Detta har inte forskarna beaktat!
  2.  Individerna reagerar olika kraftigt eller inte alls på vissa typer av EM-fält precis som andra överkänsliga personer. Pälsdjursallergiker exempelvis reagerar olika starkt på olika katter. Detta har inte forskarna beaktat i dessa provokationstester.

Det räcker med sunt förnuft, att begripa att dessa s k studier inte har en vetenskapligt upplagd metodik för att få ett signifikant svar från en grupp individer som reagerar individuellt på elektromagnetisk strålning.

Andra viktiga felkällor i metodiken är, att de i testet inte nyttjar samma typ av artificiell strålning som gjort folk sjuka som mobilsändare, mobiler och andra trådlösa nätverk, utan nyttjar specialgjorda mobiler som avger en enda ren signal, vilket är märkligt, då det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:

”Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”

Varför beaktar man inte denna kända kunskap i dessa provokationsstudier? Det minsta kravet man borde ställa på dessa studier, om man verkligen vill veta om det finns ett samband mellan den nya teknikens artificiella radiofrekventa strålning och elöverkänsligas ohälsa, är väl för tusan att testa redan kända kunskaper på elöverkänsliga?

Den enda studie som gjorts där man först testat fram en någorlunda homogen grupp elöverkänsliga individer, är den som gjordes 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.
Man tog först fram en testgrupp som reagerade likvärdigt på samma typ av elektriska fält. Resultatet blev ett 100 % -igt signifikant vetenskapligt belägg, att personer blir sjuka (får onormal kroppsfunktion, känner sig inte friska) när de utsetts för elektromagnetisk strålning och fält.

Men risken finns att resultatet hade vetenskapligt belagt att mikrovågsstrålning som nyttjas i den nya tekniken, ger så allvarlig ohälsa att folk tvingas till sjukskrivning och livslång funktionsnedsättning.

Till skillnad miljögifter i produkter, där vi kan göra ett medvetet konsumentval för att skydda vår hälsa, för att få vara frisk, kan vi inte som enskild individ välja bort strålningen från mobilsändare och grannars trådlösa nätverk. Vi kan inte längre bestämma över vår hälsa.

Vi tvingas till ohälsa, vi tvingas att bli sjuka, vi tvingas till sjukskrivning och till i värsta fall ett liv i misär och fattigdom. Sverige som kallar sig en humanitär stormakt ”glömmer” medvetet bort, den växande gruppen som skadas av mobilindustrins verksamhet. Dessa individer i vårt samhälle är rättslösa och skyddslösa p g a de korrupta myndigheterna som  approberar att oseriös forskning är ”seriös”.

Solveig Silverin, Miljöingenjör

Bildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 23 år