Ledningsrättslag (1973:1144) Svensk författningssamling 1973:1144

Ledningsrättslagen

2 § Lagen gäller för ledningar av följande slag:
1. ledning som ingår i ett elektroniskt kommunikationsnät för
allmänt ändamål samt allmän svagströmsledning för
signalering, fjärrmanövrering, dataöverföring eller liknande
ändamål,
2. elektrisk starkströmsledning för vilken koncession fordras
eller som behövs för sådana ledningar som avses i 1,
3. vatten- eller avloppsledning som

a) ingår i en allmän va-anläggning,
b) förser ett samhälle med vatten eller därifrån bortför
avloppsvatten eller annan orenlighet,
c) gagnar en näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning
av betydelse för riket eller en viss ort, eller

d) medför endast ringa intrång i jämförelse med nyttan och
inte tillgodoser endast en enstaka fastighets husbehov, och
4. ledning genom vilken fjärrvärme, olja, gas, koldioxid
eller annan råvara eller produkt transporteras från ett
produktionsställe, ett upplag eller en lastplats och som

a) tillgodoser ett allmänt behov,
b) gagnar näringsverksamhet eller kommunikationsanläggning av
betydelse för riket eller en viss ort, eller