Elöverkänsliga är ingen homogen grupp

Uppdaterad 2016-07-30 (Håller på att uppdatera artiklen)

Därför kan man inte göra provokationsstudier där ett visst antal individer skall känna efter om det känner av den elektromagnetiska strålningen och få fram ett signifikant resultat.

Provokationsstudierna går ut på att en grupp individer, som säger att de är elöverkänsliga, skall kunna svara på frågan om de akut, på några minuter, kan bli medvetna om, att de får medicinska störningar av provokationsfälten. Det är frågan forskarna ställer i dessa provokationsstudier.

Forskarna har inga som helst medicinska belägg, att det verkligen är elöverkänsliga personer de använder i dessa provokationsstudier. Det kan lika väl vara industrins lobbyister som anmäler sig som elöverkänsliga. Alltså redan där faller studien som vetenskapligt välgjord. I en studie valde t o m forskarna testpersoner som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilen. Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Men elöverkänslighet är ingen termisk effekt. Elöverkänsliga är dessutom inte hög-intensivanvändare av mobilen eftersom de blir sjuka av mobilstrålningen. Elöverkänslighet är en neurologisk störning som påverkar hela kroppsfunktionen negativt.

Det är också viktigt att påpeka, att människan saknar receptorer (ett sinne) för att känna mikrovågsstrålning, därför är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på artificiell radiofrekvent strålning och blir sjuka.

En medicinsk störning har inte ett likartat reaktionsmönster hos olika individer och inte ens för samma individ vid olika tillfällen. Det är därför omöjligt att erhålla ett signifikant resultat. Varför hänvisar expertmyndigheten SSM då till dessa studier och påstår att de är välgjorda och seriösa? Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner mycket väl till att individer reagerar individuellt, eller gäller det inte elöverkänsliga? I så fall, varför just inte elöverkänsliga?

Därför undrar jag, kan ni tjänstemän på respektive ansvarig myndighet, vetenskapligt belägga att olika individer reagerar exakt lika och lika snabbt för olika allergener i denna typ av provokationsstudier? Finns det någon sjukdom alls, där individerna reagerar exakt lika snabbt och på likartat sätt på några minuter?  Om inte, varför förväntas just elöverkänsliga göra det?

Olika allergener skall här jämställas med olika typer av frekvenser av artificiell radiofrekvent strålning. Olika frekvenser av elektromagnetisk strålning har olika egenskaper och artificiell mikrovågsstrålning har många olika egenskaper, på grund av att den samverkar med flera olika frekvenser, samt är modulerad. Av vilken anledning förväntas äkta elöverkänsliga individer reagera exakt lika snabbt på en viss typ av frekvenser. Inte ens kattallergiker reagerar exakt lika snabbt på en viss katt i denna typ av provokationsstudier. Eller kan ni hänvisa till vetenskapliga studier som bevis för detta? I så fall begär jag att ni hänvisat till dessa provokationsstudier.

Den erfarenhet som finns hos  äkta elöverkänsliga personer, är att det kan dröja flera timmar och dagar innan en elöverkänslig person känner sig sjuk av exponeringen, samt att det kan vara olika för samma individ, beroende på hur påverkad personen är just vid tillfället. Hur många personer har inte gått med cancer i kroppen under flera år, utan att känna sig sjuk?  Eller alla dem som har högt blodtryck utan att de märker det?

Det här vet man redan

ICNIRP International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection, skriver i Healthphysics 82(4):540‐548;2002: ” Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”. 

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”.

Det har funnits forskning, som visat på medicinska störningar hos elöverkänsliga, bl a en studie visar, att elöverkänsliga har ett mer känsligt autonomt nervsystem 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: Elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Varför har man inte fördjupat dessa studier?

Det finns få medicinska utredningar gjorda på elöverkänsliga. Undertecknad tillhör dem som genomgick en grundlig utredning vid Bollnäs sjukhus. Jag är var vid den tiden, när utredningen gjordes, en mycket vältränad friluftsmänniska och ansåg mig ”frisk som en nötkärna” före jag blev bildskärmsskadad och elöverkänslig. Utredning visade bland annat en lågfunktion i sköldkörteln, extrem B12 brist samt syrebrist i musklerna, vilket uppkommit efter bildskärmsskadan .

Sköldkörteln tillhör de organ som oftast strålskadas, vilket man sett. Många elöverkänsliga har fått sköldkörtelproblem. Men det kanske mest intressanta man fann i den medicinska utredningen, var att jag hade syrebrist i musklerna, vilket sedan  Magda Havas i sin forskning långt senare upptäckte, Syrebrist i kroppen då röda blodkroppar, klumpar ihop sig.

Trots att jag var vältränad och hade god kondition, hade jag syrebrist i musklerna vid vila, vilket ledde till mjölksyrabildning vid minsta ansträngning och mjölksyra i musklerna som ger smärta och värk, vilket varenda idrottare vet hur det känns. Det skulle också kunna ge svar på varför så många har värk i kroppen. Vad händer medicinskt vid långvarig och ständig syrebrist?

Den extrema tröttheten som elöverkänsliga drabbades av, kan bero på syrebrist i hjärnan. Varför fördjupas inte denna forskning på elöverkänsliga? Både trötthetssymtom, utmattningssyndrom, samt svårt att koncentrera sig, kan bero på syrebrist i hjärnan på grund av strålningen. Varför utreds inte detta?

Man har i provokationsstudierna valt personer som sagt att de var elöverkänsliga, men de har inte tagit fram någon medicinskt test, en indikatorparameter, som kan bekräfta att testpersonerna verkligen kan vara elöverkänsliga. Men det beror ju på, att man inte varit intresserad av en seriös forskning. Variabeln, att man säger att man är elöverkänslig,  är därför så svag, att det inte går att göra en provokationsstudie på så lösa grunder.

Alla variabler som borde vara överensstämmande för denna typ av provokationsstudier, skiljer sig hos testindividerna, vilket gör att man omöjligen kan få ett signifikant resultat. Men det är kanske det man eftersträvar?

Dessa variabler skiljer testindividerna åt:

  1. Individerna reagerar olika snabbt på olika fält. En del individer reagerar flera timmar efteråt, vilket också andra överkänsliga och allergiska personer gör på olika produkter. Detta har inte forskarna beaktat!
  2.  Individerna reagerar olika kraftigt eller inte alls på olika typer av EM-fält precis som andra överkänsliga personer. Pälsdjursallergiker exempelvis reagerar olika starkt på olika katter. Detta har inte forskarna beaktat i dessa provokationstester.

Den enda studie som gjorts på en någorlunda homogen grupp elöverkänsliga individer är den som gjordes 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo.
Man tog först fram en testgrupp som reagerade likvärdigt på samma typ av elektriska fält. Resultatet blev ett 100 % -igt signifikant vetenskapligt belägg, att personer blir sjuka (får onormal kroppsfunktion, känner sig inte friska) när de utsätts för elektromagnetisk strålning och fält.

Provokationsstudierna belägger enbart en sak, att olika individer, som säger sig vara elöverkänsliga (där man inte medicinskt har styrkt att det verkligen är elöverkänsliga personer som ingår i testet), inte akut på några minuter kan bli medvetna om medicinska störningar i kroppsfunktion. På vilket sätt belägger detta med säkerhet, att det inte finns ett samband mellan äkta elöverkänsliga individers ohälsa och den artificiella mikrovågsstrålningen? Var i dessa provokationsstudier kan man se att studierna är vetenskapligt välgjorda, med tanke på att man inte vet med säkerhet att testpersonerna verkligen är elöverkänsliga?

Medvetet val av felkällor

Intressant är, att i en studie använde man sig av personer som var hög-intensivanvändare av mobiler och som blev varma i örat av mobilerna.Forskarna påstod att detta var elöverkänsliga personer. Elöverkänslighet är ingen termisk effekt  och de använder inte mobiler.

Andra viktiga felkällor i metodiken är, att de i testet inte nyttjar samma typ av artificiell strålning som gjort folk sjuka som av mobilsändare, mobiler och andra trådlösa nätverk, utan nyttjar specialgjorda mobiler som avger en enda ren signal, vilket är märkligt, då det står i SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan:

”Samtidig exponering för olika frekvenser

Vid samtidig exponering för fält med olika frekvenser bör hänsyn tas till att fälten kan adderas till att ge en biologisk effekt av visst slag. Därvid görs separata bedömningar som avser nervretningar respektive termiska effekter i kroppen.”

Här finns mer om antenneffekter som påverkar nervsystemet Äldre kända kunskaper

Nästa stora fråga är

Varför beaktar man inte redan kända kunskap om mikrovågor?  Det minsta kravet man borde ställa på dessa studier, om man verkligen vill veta om det finns ett samband mellan den nya teknikens artificiella radiofrekventa strålning och elöverkänsligas ohälsa, är väl för tusan, att testa redan kända kunskaper gällande mikrovågor på elöverkänsliga?

Men risken finns väl, att resultatet hade vetenskapligt belagt, att mikrovågsstrålning som nyttjas i den nya tekniken, ger så allvarlig ohälsa att folk tvingas till sjukskrivning och ett livslång lidande. Följden har blivit att elöverkänsliga diskrimineras å det grövsta, trots att det är en funktionsnedsättning som orsakar stort lidande hos de strålskadade.

Övriga frågor gällande provokationsstudien:

 –
1. Har man redovisat kontrollmätningar före, under och efter själva testet från 0 Hz -400 GHz vid en elektrisk fältstryka under 30 dB mikrovolt per meter som bekräftar att det verkligen är fältfritt i testrummet förutom eventuellt testfält?
 –
2. Har man tagit biokemiska prover på testpersonerna före, under och efter test för att se förändringar i de olika organen, hormonerna, syrebrist i muskler och påverkan på immunförsvaret etc?
 –
3. Hos elöverkänsliga kommer oftast reaktionen flera dagar efteråt, har man gjort en uppföljning?
 –
4. Har man tagit hänsyn till i metodiken, att biologiska reaktioner inte kan stängas av och på som en apparat? Om inte, varför? Varför ger man sken av att elöverkänsliga skulle fungera annorlunda?
 –
5. Eftersom alla personer fungerar olika och har olika känslighet för olika frekvenser, vilket stämmer väl överens med hur en överkänslighetsreaktion fungerar i allmänhet. Hur har man valt ut testpersonerna? Vilka kriterier har man haft?
 –
6. Är provokationsstudier möjliga att återupprepa? Svaret är nej! Varför? Jo, för att personerna fungerar olika och befinner sig i olika känslighetsgrad beroende på vilka elmiljöer de utsatts för, före test.
 –
7. Jag ställer mig frågan igen, varför ger man inte pengar till forskning som sökt anslag för att undersöka hur mikrovågor skadar central nervsystemet? Varför fick inte Igor Belyaev fortsatta anslag när han såg förändringar vid mycket låga effekter av mikrovågor på cellnivå hos elöverkänsliga?
 –
8. Varför gör man överhuvudtaget inte någon biokemisk forskning på cellnivå på elöverkänslighet, utan enbart ägnar sig åt dessa primitiva provokationsstudier, vars enda möjliga vetenskapliga värde är att betrakta dem som en metodstudie och som man borde gett upp för längesedan.

Man skall komma ihåg, till skillnad miljögifter i produkter, där vi kan göra ett medvetet konsumentval för att skydda vår hälsa, för att få vara frisk, kan vi inte som enskild individ välja bort strålningen från mobilsändare och grannars trådlösa nätverk. Vi kan inte längre bestämma över vår hälsa.

Vi tvingas till ohälsa, vi tvingas att bli sjuka, vi tvingas till långvarig sjukskrivning och till i värsta fall ett liv i misär och fattigdom. Sverige som kallar sig en humanitär stormakt ”glömmer” medvetet bort, den växande gruppen som skadas av mobilindustrins verksamhet. Dessa individer i vårt samhälle är rättslösa och skyddslösa p g a de korrupta myndigheterna.

Solveig Silverin, Miljöingenjör

Bildskärmsskadad och elöverkänslig sedan 23 år

Läs mer här om Kritik mot provokationsstudier

Annonser