Clas Tegenfeldts provokationsstudie på elöverkänsliga 98:6 Slutrapport av Dagmarprojektet

IMGTegenfelds studie 98_6  Överläkare Ulf Flodin Yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping, Agneta Seneby,  civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik  Clas Tegenfeldt

Ur rapporten:
För spektra för elektriska fält inom I MHz – 1000 MHz fanns skillnader i styrka på rundradio, teve samt mobiltelefoni mellan platserna. Någon utvärdering om skillnader i spektra mellan olika platser skulle ha en inverkan på försökspersonernas träffsäkerhet i svar har inte utförts eftersom det inte bedömts som troligt.


Kommentar: Helt fel bedömning och en av de vanligaste och största felkällorna i metodiken att strunta i den radiofrekventa strålningen från omgivningens från basstationer etc som exempelvis mikrovågor vilka absolut stör/påverkar elöverkänsliga testpersonerna
Jag kommer att lägga till successivt de felkällor jag upptäcker i denna provokationsstudie. Har inte tid och ork att granska hela rapporten i ett svep, men eftersom rapporten varit efterfrågad vill jag lägga ut den så fort som möjligt efter att jag fick den.


Med alla provokationsstudier på elöverkänsliga är syftet, att fastställa om elöverkänsliga personer kan känna av elektromagnetiska fält eller inte. Av den anledningen skall metodiken läggas upp på ett sådant sätt att det inte finns störande strålningskällor från omgivningen, varken i testrummet, i huset eller från omgivningens basstationer eller andra trådlösa nätverk.


Varje sådan typ av strålning/fält påverkar varje elöverkänslig individ på olika sätt och är därför en avgörande störkälla i provokationsstudier. Man måste därför med noggranna mätningar med hög känslighetsnivå omkring 56 dB µVolt/m. Eller reducera strålning till naturliga nivåer för radiofrekvent strålning och mikrovågor 0,000 000 05 µWatt/m2, och/eller välja testlokal som inte har störkällor, i annat fall skall dessa störkällor redovisas i resultatet. Att redovisa denna störande faktor som kan påverkar resultatet är viktigt, då den visar om metoden, provokationsstudier, är en tillförlitlig och vetenskaplig testmetod på elöverkänslighet.


I Clas Tegenfeldts studier kan jag se några viktiga faktorer som man bortsett ifrån vid tolkningen av resultatet, vilket heller inte nämns i sammanfattningen.


A Elöverkänsliga försökspersoner visade objektiva förändringar som de inte var medvetna om. Testet visade att elöverkänsliga försökspersoner inte kan bedöma med sitt medvetande om fälten är på , även då kroppen reagerar och visar på en objektiv påverkan, att fälten är på. Observatören hade sett att försökspersonen reagerat på fälten, blivit röd i huden, börjat sluddra, fått problem med koordinationen, men försökspersonerna hade ändå tolkat att fälten inte varit på.


1. Detta bevisar att elöverkänslighet inte är en noceboeffekt


2. Det visar också att elöverkänsliga personer är biologiska varelser och att biologiska varelser inte fungerar som en elektronisk apparat, att den biokemiska reaktionen kommer långt före innan elöverkänsliga blir medveten om den, men också långt efter.


3. Att provokationsstudier är en fullständigt värdelös metod, för att utröna om elöverkänsliga reagerar på och blir sjuka av elektromagnetiska fält. Att känna efter om man känner fälten säger inget om hur fälten påverkar den elöverkänsligas hälsa. Samma effekt fick man i denna studie, Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome, som visade att den elöverkänsliga försökspersonen reagerade kroppsligen (vilket kunde objektivt mätas/registreras) på fälten, långt före hon blev medveten om att hon påverkades och kände av fälten. HÄR


B. En annan anmärkning på redovisning av resultaten är, att man inte får veta vilka som svarar rätt vid kontroll 24 timmar efter exponeringen. De personer som svarade fel vid exponeringen, men svarar rätt 24 timmar efter exponeringen är personer som skall läggas till i slutresultatet. Eftersom man är medveten om att många elöverkänsliga först efter 1 till flera dagar efter en exponering får negativa hälsoeffekter, skall deras rätta svar läggas till den totala summan rätta svar. Detta betyder, att erhålla ett vetenskapligt resultat utifrån syftet med provokationsstudier, att säkerställa om elöverkänsliga får hälsoeffekter av elektromagnetiska fällt eller inte, enligt denna metodik är omöjligt.


C Andra viktiga faktorer som påverkar resultatet:
1. För att kunna dra några vetenskapliga slutsatser av resultaten, borde kontrollpersonerna även de ha svarat 24 timmar efter exponeringen, för att utesluta andra effekter som man inte med mätinstrument kunnat fastställa, vilka kan ha påverkat deras resultat. Man litar helt till mätinstrument och bortser att människor är känsliga biologiska varelser, även kontrollpersonerna, och den eventuella felkällan/faktorn skall man även ta hänsyn till i vetenskapliga studier, där man använder vuxna mänskliga individer som testpersoner.


2. Av flera skäl valde man inte de elektroniska apparater som de olika elöverkänsliga personerna sade sig ha mest besvär med utan ”tvangs flertalet försökspersoner använda en av forskargruppens medförda datormonitor”


3. Att strunta i att mäta den radiofrekventa strålningen från omgivningen som exempelvis mikrovågor, är att bortse och utan vetenskaplig grund anta att strålningen från omgivningens basstationer inte påverkade elöverkänsliga försöksperson på olika sätt och därmed påverkar testresultatet.

4. En annan felkälla är att testpersonerna hade blivit informerade om att de skulle testas 4 gånger. Någon gång under dessa testförsök måste apparaten vara på respektive avstängd, även om försökspersonen inte mått så bra vid något  tillfälle. Detta är en faktor som man inte vetenskapligt kan styra över, att testpersonen börjar gissa då de mår dåligt hela tiden av testrummet eller strålning utanför rummet. Ytterligare en allvarlig faktor som påverkar testresultatet.


Så långt här, har jag kunnat se olika felkällor och andra faktorer som påverkar resultatet. Men jag skall gå igenom studien fler gånger då texten är luddig och svår att tolka på sina ställen. Återkommer