Den forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet

2015-02-25 begärde jag få ut all forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet, för att granska dessa studier. Här finns de nu för granskning. Och som ni ser vad Fredrik Haux skriver är situationen förfärlig för de elöverkänsliga. Människor som lider svårt, torteras av strålningen betraktas inte som medicinskt sjuka. Jag saknar ord för att kunna uttrycka de övergrepp en industrin tillåts göra mot befolkningen och dem som skadas. Alla ansvariga myndigheter bryter mot FN- konventionen om mänskliga rättigheter.

Begäran om vetenskapliga studier på elöverkänslighet

Jag begärde att bli delgiven de vetenskapliga studier som SSM, SoS och Folkhälsomyndigheten numera hänvisar till som belägg för att det inte finns något samband mellan elöverkänslighet och elektromagnetisk strålning, samt radiofrekvent strålning (där mikrovågor ingår). Jag begär direktlänkar till studierna eller att de listas. Jag begär exakt de studier som respektive myndigheter lutar sig emot. Enligt datum ovan har jag tidigare begärt detta, men mötts av tystnad från respektive myndighet. Jag begär därför nu omedelbart att få begärda handlingar då jag skall granska dessa studier. I annat fall måste jag JO-anmäla respektive myndighet.

Solveig Silverin, miljöingenjör
Svenska Riksförbundet för El- och Mikrovågsskadade

Hej

Folkhälsomyndigheten förlitar sig på de kunskapssammanställningar om elektromagnetiska fält som Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga råd regelbundet tar fram och publicerar. Myndigheten har även tidigare tagit del av de kunskapssammanställningar om elektromagnetiska fält och elöverkänslighet i frågan som dåvarande FAS tog fram.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/201416/

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2013/201319/

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2010/201044/

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2009/200936/

 http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2008/200812/

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2007/200704/

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2006/200602-Recent-Research-on-EMF-and-Health-Risks-Third-annual-report-from-SSIs-Independent-Expert-Group-on-Electromagnetic-Fields-2005/

 http://www.forte.se/upload/dokument/publiaktioner/pdf/eloverrapp08.pdf

 http://www.forte.se/pagefiles/4178/FAS_EMF_2010.pdf

 http://www.forte.se/sv/Publicerat/Publikationer/Folkhalsa-och-levnadsvillkor/Eloverkanslighet-och-halsorisker-av-elektriska-och-magnetiska-falt–Slutrapport/

 http://www.forte.se/sv/Forskningsomraden/Elektromagnetiska-falt-och-eloverkanslighet/Eloverkanslighet-Delrapport-3/

 http://www.forte.se/sv/Forskningsomraden/Elektromagnetiska-falt-och-eloverkanslighet/Eloverkanslighet-Delrapport-2/

 http://www.forte.se/sv/Forskningsomraden/Elektromagnetiska-falt-och-eloverkanslighet/Eloverkanslighet-Delrapport-1/

 I övrigt saknas specifika rekommendationer för sjukskrivning för elöverkänslighet enligt Socialstyrelsen. Med hänvisning till forskningsläget anser Socialstyrelsen att det saknas bevis för att elöverkänslighet är en sjukdom. De olika symtomen har klassificerats av Världshälsoorganisationen, WHO, vars koder används i sjukvården. Socialstyrelsens beslutsstöd, råd till läkare som medverkar i sjukskrivningsprocessen, innehåller inte råd om sjukskrivning på grund av upplevda symtom vid exponering för elektromagnetiska fält. Elöverkänslighet är därmed inte en medicinsk diagnos.

 Vänligen kontakta Socialstyrelsen i frågor gällande elöverkänslighet och diagnos, sjukskrivning, funktionshinder.

Hälsningar

Fredrik Haux

__________________________________

Fredrik Haux
Utredare
010-205 27 51

Folkhälsomyndigheten

Enheten för miljöhälsa
fredrik.haux@folkhalsomyndigheten.se

Folkhälsomyndigheten är en nationell kunskapsmyndighet med ett övergripande ansvar för folkhälsofrågor. Myndighetens uppdrag är att främja hälsa, förebygga ohälsa samt skydda mot hälsohot. För ytterligare information: www.folkhalsomyndigheten.se