Tillförlitliga biomarkörer som identifiera elöverkänslighet

Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder (Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P.)

Publicerad: 2015-04-30:251-71

Abstrakt

En stor del av den oenighet som råder om orsakerna till elöverkänslighet (EHS) och multipel kemisk känslighet (MCS) ligger i frånvaro av både erkända kliniska kriterier och objektiva biomarkörer för allmänt accepterad diagnos.

Sedan 2009 har vi prospektivt (studerat samband mellan olika riskfaktorer och en viss sjukdom) undersökt kliniskt och biologiskt, 1216 självrapporterade fall av elöverkänsliga och/eller MCS  i ett försök att få svar på båda frågorna.

Vi redovisar nu våra preliminära data, baserat på utvärderingar på 727 personer, av 839  inskrivna fall: 521 personer (71,6%) hade diagnosen EHS, 52 (7,2%) hade MCS, och 154 (21,2%) hade både EHS och MCS. Två av tre patienter med EHS och/eller MCS var kvinnor; medelålder var 47 år.

Inflammation tycks vara en viktig process och effekt till följd av elektromagnetiska fält (EMF) och/eller kemiska effekter på vävnader. Histaminfrisättning är potentiellt en viktig indikator på inflammation. Vi mätte därför systematiskt histaminet i blodet hos patienterna.

Nära 40% hade en ökning av histamin i det cirkulerande blodet.(speciellt när båda EHS och MCS var närvarande), vilket tyder på att en kronisk inflammatorisk respons  kan detekteras hos dessa patienter.

Oxidativ stress är en del av inflammation och är en viktig bidragande orsak till skador och symtom. Nitrotyrosin(1), är en markör för både peroxinitrit (ONOO ° -) produktion och öppning av blod-hjärnbarriären (BBB), ökade i 28% av fallen.

Protein S100B(2), en annan markör av BBB-öppning ökades hos 15% av patienterna. Cirkulerande autoantikroppar mot O-myelin detekterades hos 23%, vilket indikerar att EHS och MCS kan förknippas med autoimmun respons. 

Djurförsök bekräftar en ökningen av Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner(3) under påverkan av EMF. Både Hsp27 och/eller Hsp70 fann vi att det ökade hos 33% av patienterna.

Eftersom de flesta patienter rapporterade kronisk sömnlöshet och trötthet, undersökte  vi i urin under 24 timmar, 6-hydroxymelatonin sulfat(4) (6-ohm) / kreatinin-förhållandet och fann att det minskades (<0,8) i alla undersökta fall.

Slutligen, med tanke på självrapporterade symtom på elöverkänslighet och MCS, mätte vi slutligen hjärnans blodflöde (BBF) i de temporala lober i varje enskilt fall. Med pulsat  ultraljud avbildades ett visst skikt av storhjärnan grafiskt (tomosphygmography).

Båda sjukdomarna uppvisar hypoperfusion i capsulothalamic (reducerat blodflöde genom thalamus , vilket kan leda till vävnadsskada eller celldöd, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer och där känslocentrumet finns) och thalamus.

Våra resultat uppvisar att en tydlig diagnostisering är möjlig, att EHS och MCS objektivt kan karaktäriseras och rutinmässigt genom kommersiellt tillgängliga enkla tester. Båda sjukdomarna verkar involvera inflammation relaterad hyper histaminemia, oxidativ stress, autoimmun reaktion, capsulothalamic hypoperfusion och öppning av blod-hjärnbarriär, och ett underskott  av metaboliskt tillgängligt melatonin, vilket tyder på en risk för kronisk neurodegenerativ sjukdom alltså MS. Slutligen gemensam co-förekomst av EHS och MCS tyder starkt på en gemensam patologisk mekanism (sjukdomsrelaterade processer).

Bilaga

1. Nitrotyrosin är en produkt av tyrosin nitrering förmedlas av reaktiva kvävearter såsom peroxinitrit anjon och kvävedioxid . Nitrotyrosin identifieras som en indikator eller markör för cellskada, inflammation samt NO (kväveoxid) produktion. Nitrotyrosin bildas i närvaro av den aktiva metaboliten NO. Allmänt i många sjukdomstillstånd, ökar oxidativ stress produktionen av superoxid (O2 -) och NO formnings peroxinitrit (ONOO -) en destruktiv friradikal oxidant [2] Produktionen av ONOO är i stånd att oxidera flera lipoproteiner och nitrerande tyrosinrester i många proteiner.

2.Protein S100B  Många patienter uppvisar betydande symtom, funktions-och/eller aktivitetsnedsättning lång tid efter trauma. S100B är ett protein, rikligt förekommande i gliaceller och Schwannceller, som »läcker ut« från skadad hjärnvävnad till blodet där dess halt kan analyseras. S100B kan därmed användas som »biokemisk markör av hjärnvävnadsskada«. Vi har kritiskt granskat de studier (sammanlagt 15) som använt S100B för prediktion av besvär, funktions- och aktivitetsnedsättningar längre tid (>3 månader) efter traumat. Studierna visarvarierande och delvis motsägande resultat. En möjlig delförklaring kan vara att man inte tagit hänsyn till S100B:s dynamiska egenskaper (snabb ökning i blodetmed maximal koncentration1–2 timmar efter trauma, därefter snabb minskning med »klinisk« halveringstid på några timmar). Nya prospektiva studier behövs för att adekvat beakta S100B:s marköregenskaper (med hänsyn till tiden mellan trauma och provtagning och till koncentrationen för källor utanför CNS). Resultaten behöver valideras i ytterligare studier.

3. Hsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner Molekylära chaperoner: En familj cellproteiner som förmedlar korrekt sammansättning och sönderdelning av andra polypeptider, och i vissa fall byggande av oligomera strukturer, men som själva inte ingår i de slutgiltiga strukturerna. Man antar att chaperonproteiner medverkar till polypeptiders självkonstruktion genom att hindra alternativa sammansättningsförlopp som skulle producera icke-funktionella strukturer. Några klasser av molekylära chaperoner är nukleoplasminer, chaperoniner, HSP70-stressproteiner och HSP90-stressproteiner.

  HSP70-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner som finns både hos prokaryoter och ett flertal avdelningar av eukaryota celler. Det föreligger bevis för att dessa proteiner kan samverka med polypeptider i ett antal olika uppbyggnadsförlopp, så att bildande av icke-funktionella strukturer förhindras.

 HSP90-stressproteiner: En klass molekylära chaperoner vars medlemmar medverkar i steroidreceptorers signalöverföringsmekanism.

4 6-hydroxymelatonin sulfat  Immun av 6-hydroxymelatonin sulfat i humanplasma och urin: avskaffande av urin 24-timmarsrytm med atenolol. (Arendt J , Bojkowski C , Franey C , Wright J , Marks V ) En bedömning av de rytmiska egenskaper av melatonin utsöndring hos människa och andra arter kräver bestämningen av 24-h sekreprofiler. Mätning av en stor utsöndras metaboliten skulle tillåta icke-invasiv undersökning av tallkottkörteln funktion, som gäller i synnerhet för barn och långtids dygnsrytm studier. Denna rapport beskriver en enkel och snabb RIA för 6-hydroxymelatonin sulfat i human plasma och urin. Fysiologiska studier visar att både plasma och urin nivåer av 6-hydroxymelatonin sulfat nära besläktade med plasma melatonin, och att urin 24-h rytm avskaffades av beta 1-adrenerga anagonist atenolol.

 


Annonser