Diagnos ICD10 – W90-T66-Z58,4

Det finns flera diagnoskoder som relaterar till ohälsa kopplade till icke joniserande strålning, vilket bevisar att det finns ohälsa kopplad till icke joniserande strålning sedan lång tid tillbaka. För att hindra att dessa koder används kräver Socialstyrelsen att det skall stå R68,8 (Andra specificerade generella symtom och sjukdomstecken) framför annars gäller inte koden. Men som sagt det finns sedan lång tid tillbaka kunskaper om ohälsa till icke joniserande strålning annars hade inte dessa koder kommit till.

Z58,4 Exponering för strålning

T66 Icke specificerade effekter av strålning (T66)

W90 Exponering för annan icke joniserande strålning

Annonser