Kunskaper, Forskning om Elöverkänslighet

Forskningen

I alla rapporter som sammanställt forskning och övriga kunskapserfarenheter ser man genomgående att centrala nervsystemet påverkas. Jämför man symtombild med joniserande strålning  vid mycket höga doser är det slemhinnor och centrala nervsystemet som påverkas.  Alltså både joniserande och icke joniserande påverkar samma organ och vid mycket höga doser joniserande strålning dör samtliga av skador just på nervsystemet.

Nedan har jag sammanställt kortfattat den forskning som ansvariga myndigheter bortser ifrån och som bekräftar att det finna ett samband mellan de neurologiska syndrom som är typiskt för elöverkänslighet: Den forskning som myndigheterna lutar sig mot gällande elöverkänslighet

Elöverkänsliga är ingen homogen grupp Människan saknar receptorer (ett sinne) för att känna mikrovågsstrålning, därför är det en medicinskt störning i kroppsfunktionen, som gör att elöverkänsliga personer reagerar på artificiell radiofrekvent strålning och blir sjuka. En medicinsk störning har inte ett likartat reaktionsmönster hos olika individer och inte ens för samma individ vid olika tillfällen. Det är därför omöjligt att erhålla ett signifikant resultat. Varför hänvisar expertmyndigheten SSM då till dessa studier och påstår att de är välgjorda och seriösa? Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten känner mycket väl till att individer reagerar individuellt, eller gäller det inte elöverkänsliga? I så fall, varför just inte elöverkänsliga?

2015: Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder (Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P.) Svensk översättning

2009: Syrebrist i kroppen då de röda blodkropparna klumpar ihop sig när kroppen utsätts för strålning från dator och mobiltelefon, Magda Havas

2001: Pseudo”-järnbrist hos franska befolkningen som bor i närheten till högspänningsledningar.

1998: IMGTegenfelds studie 1998:6 Slutrapport av Dagmarprojektet   Överläkare Ulf Flodin Yrkes- och miljömedicinskt centrum i Linköping, Agneta Seneby,  civilingenjör i Teknisk Fysik och Elektroteknik  Clas Tegenfeldt: A Elöverkänsliga försökspersoner visade objektiva förändringar som de inte var medvetna om. Testet visade att elöverkänsliga försökspersoner inte kan bedöma med sitt medvetande om fälten är på , även då kroppen reagerar och visar på en objektiv påverkan, att fälten är på. Observatören hade sett att försökspersonen reagerat på fälten, blivit röd i huden, börjat sluddra, fått problem med koordinationen, men försökspersonerna hade ändå tolkat att fälten inte varit på. LÄS MER HÄR

1998:23 Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet

1991: Den enda välgjorda provokationsstudien på elöverkänslighet 1991: Electromagnetic Field Sensitivity – Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %. Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. En mycket välgjord studie som ansvariga myndigheter, Socialstyrelsen, FAS och SSM, bortser ifrån. Alla sexton elöverkänsliga personer som ingick i sista testet (fas 4) reagerade till 100 % rätt. Alla fick symtom när de utsattes för fält och ingen reagerade vid placebo. Före sista testet hade man sorterat fram elöverkänsliga personer som svarade snabbt på provokationsfält. Man följde också upp de testpersoner som blev sjuka efteråt. Resultatet visade bland annat på neurologiska syndrom. Man gjorde också noggranna kontrollmätningar av bakgrundsstrålningen före testet.

 2011: Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. En dubbelblind studie på elöverkänslig läkare visade att hon reagerade biokemiskt på provokationsfälten innan hon subjektivt blev medveten om en kroppslig reaktion. Resultatet visade en statistiskt säkerhetsställd somatisk reaktion, som svar på exponering av EMF under förhållande som rimligen inte kan orsakas av psykologiska processer. Detta betyder att EMF-känslighet är en äkta inducerbar neurologiskt syndrom av elektromagnetiska fält och kan därför inte hänvisas till placebo- eller nocebo- effekter.”

1998: Study of human neurovegetative and hematologic effects of environmental low-frequency (50-Hz) electromagnetic fields produced by transformers. Resultatet visade neurologiska och hematologiska effekter som elöverkänslighet. Symtombilden: ”fysisk trötthet, psykisk asteni, lipothymia, minskad libido, melankoli, depressiva tendenser irritabilitet. En betydande minskning av de totala lymfocyter och CD4, CD3 och CD2 lymfocyter samt en ökning av NK-celler. När exponeringen upphörde försvann också symtomen och återkom vid återexponering.”

2012 Jan Brain proteome response following whole body exposure of mice to mobile phone or wireless DECT base radiation, studie på däggdjur (möss) visade att en helkroppsexponering av trådlösa system som mobiltelefoner, DECT-telefoner, WiFi och trådlös dator påverkar 143 proteiner i hjärnan inklusive proteiner som har samband med Alzheimer, glioblastrom, stress och metabolism. ”Påverkan på dessa proteiner förklarar hälsoeffekter som huvudvärk, yrsel, sömnstörningar, minnesstörningar och hjärntumörer.”

2011: EMF-överkänslighet kan uppstå som äkta inducerbara neurologiska syndrom av elektromagnetiska fält

2014: Metabola och Genetisk Screening av elektromagnetiska överkänsliga personer som genomförbart verktyg för diagnostik och intervention Chiara De Luca mfl 2014

2012: Professor Dariusz Leszczynski – Det kan inte komma som någon överraskning att den mänskliga kroppen kan reagera på elektromagnetiskt fält

2011: Electromagnetic hypersensitivity: evidence for a novel neurological syndrome. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784?dopt=Abstract

1998:Elektromagnetiska fält, elöverkänslighet och neurologisk sjukdom – en kunskapsöversikt Arbetslivsinstitutet

1998: Mar-april, 53 (2) :87-92 Studie av mänskligt neurovegetative och hematologiska effekterna av miljö lågfrekventa (50-Hz) elektromagnetiska fält som produceras av transformatorer

2005: Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04

1999: Den Ross House elektrisk transformatorstation fall

2012: Bioinitiativerapporten
Sammantaget har dessa 1800 nya studier rapporterar onormala gentranskription. Genotoxicitet och enkel-och dubbel-DNA skador, stressproteiner på grund av den Fractal RF-antenn som naturen av DNA. Kromatinkondensation och förlust av DNA-reparation kapacitet i humana stamceller.  Minskning i fri-radikalfångare – särskilt melatonin.  Neurotoxicitet hos människor och djur. Karcinogenicitet hos människa, skador människors och djurs spermier. Effekter på avkomman beteende effekter på hjärnan och skallbenet utveckling hos avkomman av djur som utsätts för mobilstrålning under graviditet Läs denna motion till riksdagen som tar upp granskningen av Bioinitiativerapporten

2014: Powerwach har granskat ett stort antal forsknings rapporter  65 procent av all forskning om trådlös teknik visar på skaderisker med strålningen, medan bara 15 procent anser att inga skador sker (övriga forskningsrapporter är otydliga). Dessa procentsatser får man om man räknar antalet forskarrapporter som granskats av den engelska oberoende gruppen Powerwatch, som sammanställer både negativa och positiva forskarrapporter om strålningsrisker (deras studie omfattar ca 1200 rapporter).

Download Electrical Hypersensitivity – Section 1 – A reaction to the environment [?] 6 (280 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 2 – What ES is and what produces it [?] 9 (146 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 3 – The Triggers and Symptoms of ES [?] 11 (199 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 4 – The Biology of ES [?] 10 (222 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 5 – What you can do if you have ES [?] 13 (310 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 6 – The Challenges [?] 7 (576 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 7 – References [?] 6 (125 KB)
Download Electrical Hypersensitivity – Section 8 – Appendices [?] 8 (141 KB)

STOA -rapporten (Scientific and Technological Options Assessment) från EU-parlamentet skriver 2001: ”Radiovågor och deras nedbrytande agenser de friaradikalerna, rubbar kalciumnivåerna i kroppen, särskilt idet centrala nervsystemet, hjärnan och hjärtat. Man troratt mängden kalcium (och möjligen magnesium) minskari cellerna. Detta påverkar cellernas produktion,reproduktion och delning samt överföringen av signalermellan cellens utsida och kärnan inne i cellen.”

 Bioinitiativrapporten, april 2007, skriver: ”Baserat på nya vetenskapliga studier finns det allt fler bevis om möjliga hälsorisker, som är förknippade med denna tekniks påverkan på människan bioelektriska system. Våra hjärtan och hjärnor regleras genom interna bioelektriska signaler. Miljö-exponeringar mot konstgjorda elektromagnetiska fält kan interagera med grundläggande biologiska processer i människokroppen.”

Invironment and Human Health Inc (EHHI), en miljöorganisation som grundades 1997 av läkare, hälso- och sjukvårdspersonal samt experter för att påverkar beslutsfattare i samhället att minska miljörelaterade hälsorisker för att skydda människors hälsa och miljö. I rapporten, CELL PHONES skriver de januari 2012:Det finns tillräckligt med vetenskapliga studier som visar att strålningen från trådlös teknik innebär betydande hälsorisker för barn och gravida kvinnor.”

Myndigheter

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten skriver elöverkänslighet De skriver: – – –  samtidigt råder det inget tvivel om att det finns personer som har svåra besvär och lider i närheten av elektrisk utrustning.

EU-rådet

EU-rådet har antagit resolutionen nr 1815 den 27 maj 2011 och uppmanar staterna att minska strålningen  i vår livsmiljö och att de skall skydda de elöverkänsliga. Man uppmanar också att inte sätta in trådlöst i skolorna eftersom barn är mycket känsligare. Se hela resolutionen i min blogg  Här

EU-rådet nr 1815, maj 2011: ”Vidta alla rimliga åtgärder för att minska exponeringen för elektromagnetiska fält, särskilt radiofrekvenser från mobiltelefoner, och särskilt exponering för barn och ungdomar som är mest utsatta för risken för hjärntumör – – – – ägna särskild uppmärksamhet åt ”elöverkänsliga” personer som lider av intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av lågstrålande områden. – – – – för barn i allmänhet, och särskilt i skolor och klassrum, ge företräde åt trådbunden Internet-anslutningar, och strikt reglera användningen av mobiltelefoner skolbarn i skolans lokaler.”

EU-rådet uppmärksamma problemet med denna ohälsa som de beskriver som intolerans mot elektromagnetisk  strålning, vilket bekräftar att denna specifika ohälsa är ett problem inom hela Europa. EU-rådet skriver  följande:

8.1.4. ägna särskild uppmärksamhet åt elöverkänsliga personer som lider av ett syndrom intolerans mot elektromagnetiska fält och införa särskilda åtgärder för att skydda dem, inklusive skapandet av strålningsfria områden som inte omfattas av det trådlösa nätverket.

Socialstyrelsen

Elöverkänslighet är ett erkänd funktionsnedsättning. Socialstyrelsen skriver i januari 2012  att landsting och kommuner  själva bestämmer om de vill inrätta eldsanerade rum eller lågstrålande zoner. De skriver:

Varje landsting beslutar självständigt om man vill inrätta elsanerade undersökningsrum, men Socialstyrelsens syn är att det gör man med hänsyn till patienterna,  – – – – – –    Det framgår tydligt av vår hemsida att Socialstyrelsen uppmanar sjukvårdspersonal att ta de elkänsliga på allvar och respektera deras förklaring på sina symptom, – – – – – – – –

Miljökontoren kan ställa krav utifrån miljöbalken om en verksamhet orsakar olägenhet för människors hälsa. Miljöbalkens försiktighetsprincip säger att alla som driver en verksamhet ska utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått som behövs för att verksamheten inte ska skada hälsan eller miljön.

Socialstyrelsens senaste Miljöhälsorapport 2009, som grundar sig på Hälsoenkäten 2007,  visar att 3.2% av Sveriges vuxna befolkning uppgav att de är överkänsliga för elektromagnetiska fält. Antalet elöverkänsliga i Sverige är idag lika stort som antalet diabetes. Men troligen är mörkertalet stort då man utomlands beräknar antalet vara minst 5 % av befolkningen. Enligt Socialstyrelsen har cirka  36 000 svåra besvär. Miljöhälsorapporten rapporten 2009.

Typiska symtom som elöverkänsliga har är huvudvärk, influensaliknande symtom, illamående, yrsel, ljud- och ljuskänslighet, extrem trötthet eller utmattning.  Stickningar, domningar, värk och kramper i muskel samt sveda och värk i huden som kan vara väldigt smärtsam. Även magproblem och luftrörsproblem är vanliga symtom, vilket tyder på att slemhinnorna påverkas. Många elöverkänsliga har också skador på sköldkörtelfunktionen.

ICNIRP

ICNIRP 2002 En av de viktigaste publikationerna. publicerad i: Healthphysics 82(4):540‐548;2002, skriver bland annat: Irritation eller obehag som inte kan styrkas patologiskt , men som kan påverka det fysiska och psykiska välbefinnande hos en person vid en viss effekt, bör betraktas som en potentiell hälsorisk”.  Här återfinns gruppen elöverkänsliga personer.

ICNIRP skriver vidare: Eftersom negativa konsekvenserna av NIR (mikrovågs-) exponering kan variera över hela skalan från triviala till livshotande, krävs en balanserad bedömning innan man beslutar om vägledande exponering”. Här återfinns gruppen elöverkänsliga

I ICNIRPs  16/2009 framgår det att en signifikant studie visar att sköldkörteln påverkas. De Seze et al 1999

Övrigt

2010 – 2011 Örebro Landsting Forskningsstrategi Elöverkänslighet, Utmattningssyndrom tillhör de sjukdomar som orsakar mest sjukskrivning.

– I en C-uppsats i Pedagogik 41-60p beskriver författaren de De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

Mina filmer:

Vem blir elöverkänslig? 

Who will be sensitive to electricity?