Skolans syn på barn – Prylar är mer värt än liv och folkhälsa

Barn- och ungdomspsykiatrin gör rätt som drar ner på antalet utredningar. I Värmland har ADHD-diagnoserna ökat de senaste åren. I dagsläget står runt 300 barn i kö för utredning.

ADHD-explosion. I augusti 2014  slog en läkare larm i Västmanlands län : Verksamhetschef slår larm.  Antalet ADHD-diagnoser på barn har ökat med 700 procent de senaste tio åren i Västmanlands län och trenden kan ses över hela landet. Men det är inte säkert att alla som får en diagnos faktiskt har ADHD.

Det är vetenskapligt belagt att mobilstrålningen stressar/påverkar hjärnan och barn är mycket känsligare än vuxna. Det har alltid har funnits elever som är svaga teoretiskt, men när denna grupp plötsligt ökar med 700 % under tio år, kan det knappast beror på den enskilda individen. Snarare tyder det på en yttre faktor. När man installerade WiFi i skolorna blev skolresultaten allt sämre, främst i matte so kräver koncentration. Kända skolor som Falkenbergsskolan i Falkenbergs kommun, Hallands län, försämrade sina mattekunskaper dramatisk efter att man installerat WiFi i skolan. Samma trend har man sett i övriga skolor i Sverige.

Men man har ökat strålningen specifikt i barnens skolmiljö och barnen har blivit allt sämre i matematik inlägg 2007.

2013 skriver Skolverket  Svenska elever blir allt sämre   ”Under de senaste 20 åren har svenska grundskoleelever blivit allt sämre, visar en rapport som Skolverket presenterade nyligen. Främst har eleverna hamnat efter när det gäller kunskaper i matematik och i andra naturvetenskapliga ämnen. I rapporten går det att läsa att svenska elevers resultat i internationella utbildningsstudier som PISA och PIRLS försämrats markant under de senaste 20 åren – både i jämförelse med andra länder och i det faktiska resultatet.”

April 2014, alarmerande trend: Svenska ungdomar allt sämre på matteTrenden är tydlig: svenska barn och unga blir allt sämre i matematik. Svenska 15-åringars mattekunskaper har sjunkit dramatiskt på tio år och svenska universitet och högskolor har under lång tid sett att de nyanlända studenterna tappat i kunskap vad gäller matematik.”

December 2015 kan man läsa i Alltinget Rikspolitik att Syriska barn ligger två år före svenska barn.  ”Syriska nyanlända lärare kan vara till stor hjälp även för svenska barn, vars kunskaper i matematik har blivit allt sämre, hoppas Camilla Waltersson Grönvall, (M).”

När dessa elever sedan söker vidare till tekniska högskolor klarar de inte matematiken.

April 2014 Matteras på KTH och Chalmers ”Hela 20 procent av studenterna som började sina civilingenjörsstudier på Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm i höstas klarade inte ens grundskolenivån i skolans eget diagnostiska matteprov. – –  Det är dubbelt så många jämfört med 1998, skriver Svenska Dagbladet. Andelen studenter som nådde högsta poäng på provet halverades i samma jämförelse.”

April 2014 skriver FEBER/vetenskap samma sak Civilingenjörsstudenter dåliga på matematik 20 procent på KTH och Chalmers klarar inte grundskolematte.

Det finns en tydlig försämring av skolresultaten sedan man byggt ut mobiltelefonin, men skolresultaten försämras markant efter att man installerat WiFi i skolmiljön. Man skyller på allt annat, men man borde stänga av WiFi i skolan och förbjuda mobiltelefoner under hela skoldagen, även på rasterna. Det är lite tröttsamt att vissa vuxna värnar mer om en plastpryl, som mobilen blott är, än om våra nya generationer som skall ta över efter oss.

Det är något fel i samhället, när prylar är mer värt än liv och folkhälsa, även ur ekonomisk synvinkel. Det borde vara självklart, att anta en försiktighetsprincip i barns livsmiljö, men Socialstyrelsen ansåg inte att man skulle ta hänsyn till miljöbalkens försiktighetsprincip enligt miljöbalken, då 3G skulle byggas ut i början på 2000.

2 IMG IT-företag. broschyren SoS Hillert skanna2a IMG IT-företagarnas broschyr_0002 jst