219 forskare vädjar till FN och WHO om strålningens hälsoeffekter

219 forskare från 38 länder vädjar i ett brev den 11 maj 2015, till FN om tydligare regler för att skydda människor och natur mot elektromagnetiska fält och trådlös teknik. Länk till appellen.   De skriver i appellen ”Vetenskaplig grund för vår gemensamma oro: Många nya vetenskapliga publikationer har visat att EMF påverkar levande organismer vid nivåer långt under de flesta internationella och nationella riktlinjer. Effekter inkluderar ökad cancerrisk, cellulär stress, ökning av skadliga fria radikaler, genetiska skador, strukturella och funktionella förändringar i det reproduktiva systemet, försämring av inlärning och minne, neurologiska sjukdomar, och negativa effekter på allmänt välbefinnande hos människor. Skador berör inte bara människor, eftersom det finns en växande mängd belägg för skador på både växt-och djurliv.

Dr. Blank representerar 190 internationella forskare (vilket sedan blev 219 forskare)  i en vädjan till FN, FN: s medlemsstater och WHO om riskerna med elektromagnetiska fält som avges av telekommunikation och från den allmännyttiga tekniken.

Dr. Martin Blank, PhD från Columbia University säger: ” Det är sedan länge dags att ta itu med de skadliga biologiska och hälsoeffekter. För att skydda våra barn, oss själva och vårt ekosystem, måste vi minska exponeringen genom att fastställa mer skyddande riktlinjer.

Redan i 20 februari 2013 vägrade  forskare att delta i möten på EU-kommissionen på grund av bristen på respekt för deras kunskap och råd  ”Det är inte etiskt att blint utsätta allmänheten för elektromagnetiska fält som är klassat som ”2B möjligen cancerframkallande hos människan” utan att informera folket om riskerna”.

”Jag kommer med obekväma nyheter om våra favoritleksaker mobiler, surfplattor, wifi med mera. För att tala klarspråk skadar de cellerna i våra kroppar och dödar många av oss i förtid. Vi har skapat något som skadar oss och som håller på att spåra ur”, säger doktor Martin Blank, Columbia University

190 forskare som inser allvaret med riskerna med mikrovågsstrålning, som mobilindustrin sprider dygnet runt i vår livsmiljö, skriver till WHO och FN och ber dem hörsamma de kända vetenskapliga kunskaperna,  bemöts nedlåtande av svenska Strålsäkerhetsmyndigheten. Forskarna som skrivit brevet är inte seriösa menar SSM.

Tidigare har forskare deklarerat

Enligt SSM är inte forskare och deras studier seriösa eller välgjorda då de kommit fram till negativa hälsoeffekter. Det är en tröttsam upprepning år efter år. Varför skulle alla dessa tusentals vetenskapliga rapport som visar på hälsoeffekter hålla låg kvalitet?

SSM anser att provokationsstudierna på elöverkänsliga är seriösa och välgjorda, men då jag själv granskat en stor del av dessa studier vet jag, att de inte är välgjorda. Jag vet att metodiken inte är vetenskaplig p g a alla felkällor som allvarligt påverkar resultatet (Elöverkänsliga är ingen homogen grupp) , samt att forskarna underlåter att redovisa alla felkällor. Jag betvivlar därför att den forskning som SSM anser vara välgjord och inte visar några hälsoeffekter, inte heller är välgjorda.

Av en bekant fick jag veta att tidigare SSI sagt inför 3G-utbyggnaden att det finns personer som inte kommer att tåla den höga strålningen, alltså att lite svinn får man räkna med. 2006 säger Mona Sahlin att många människor kommer att få cancer i framtiden och det kommer inte att finnas vård till alla. En skrämmande cynism och otäck syn som ansvariga har. De tillåter mobilindustrin  skada befolkningen.

SSM ser sig som en expertmyndighet då de fått den rollen av regeringen. Hade de varit experter, hade de inte givit sken av att det infraröda ljuset (våglängd 1 mm) har samma egenskaper och inträngningsdjup  som de våglängder som mobilindustrin nyttjar ( 10 cm) vilket motsvara 1- 3 GHz . Jag har frågat SSM, varför man inte nyttjar våglängden 1 mm i mikrovågsugnen utan just 10 cm, samma våglängd som mobilindustrin nyttjar i sin trådlösa teknik  i 3G 4G, WiFi, 5G runt 2,5 GHz. Mikrovågsugnar nyttjar 2,45 GHz. Trådlösa barnvakter nyttjar 2,4 GHz. Alla dessa frekvenser tränger in genom kroppen, det gör inte infrarött med våglängden 1 mm.

Våglängden 10 cm tränger in genom maten till dess mitt och värmer upp maten inifrån. Vilket betyder att den trådlösa teknikens strålning tränger in genom kroppen, vilket man konstaterat redan på 1950-talet inom Flygvapnets radarskola. Redan då kunde man konstatera att mikrovågsstrålningen påverkade och skadade nervsystemet. Det är  just det som hänt elöverkänsliga, att deras nervsystem skadats av mikrovågsstrålningen, vilket mobilindustrin inte lever i okunnighet om, annars skulle de inte lägga ner så mycket energi på att förfölja elöverkänsliga på alla sätt, exempelvis stoppa elsanerade lägenheter för elöverkänsliga

Det är märkligt att SSM inte skulle känner till denna äldre forskning i Sverige, samt även den vetenskapliga kunskap som Zory Glaser sammanställt om de nu är experter.

Så här kommenterar SSM  de 190 forskarnas brev till FN och WHO :

SV: SSMs svar på frågor om grundläggande begränsningar och referensvärden

Till: Solveig Silverin
Roshan.Tofighi@ssm.se

 Hej,

Det är stor skillnad på kvalitet och statistisk tyngd i olika forskningsstudier. För att få ett robust underlag för att bedöma hälsorisker måste man därför göra en ordentlig kvalitetsgranskning samt undersöka samstämmighet inom och mellan olika studiediscipliner. Det finns ingen kvalitetsgaranti generellt när det gäller olika saker som ligger på internet, man måste alltid kontrollera om det budskap som framförs har någon robust vetenskaplig förankring. De uttalanden som har frågats om saknar stöd hos vetenskapliga expertinstanser, se nedan:

Den nyligen publicerade rapporten från EU-kommissionens vetenskapliga råd SCENIHR om möjliga hälsorisker med elektromagnetiska fält som du fick i förra mailet:

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

 Se också faktablad 304 från WHO om exponering från basstationer och trådlös teknik under följande länk http://www.who.int/peh-emf/publications/facts/bs_fs_304_swedish.pdf

Se också länken till Strålsäkerhetsmyndighetens vetenskapliga EMF-råd där du kan hitta rapporten med aktuellt kunskapsläge sammanfattat under Update to key issues i den sist publicerade rapporten, resultatet bygger på en noggrann sammanvägning av all relevant forskning som publicerats i engelskspråkiga tidskrifter med ett seriöst granskningssystem.

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2014/SSM-Rapport-2014-16.pdf

Flera sådana här genomgångar av vetenskaplig litteratur har också gjorts av andra expertråd i vårt närområde, du hittar några sammanfattande rapporter under följande länkar:

Brittiska Health Protection Agency´s vetenskapliga råd (AGNIR) lämnade en rapport 2012 som fokuserade på forskning specifikt om hälsa och radiofrekventa elektromagnetiska fält, rapporten hittar du under länken nedan http://www.hpa.org.uk/webc/hpawebfile/hpaweb_c/1317133827077

Norwegian Institute of Public Health expertgrupp lämnade rapport 2012 som fokuserade på möjliga hälsorisker med svaga radiofrekventa elektromagnetiska fält, du hittar en omfattande engelskspråkig sammanfattning av rapporten under följande länk http://www.fhi.no/dokumenter/545eea7147.pdf

Vänliga hälsningar,

Roshan Tofighi