De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv

Sammanfattning
Syftet med uppsatsen är att beskriva och diskutera de elöverkänsligas livssituation utifrån ett hälsopromotivt perspektiv. Detta uppnås genom en kvalitativ granskning av 331 brev skrivna av personer med egen erfarenhet av elöverkänslighet.
Elöverkänslighet är ett belastningsfenomen som uppträder i närheten av elektrisk apparatur vilket orsakar ohälsa som den drabbade individen hänför till aktiveringen av den elektriska utrustningen. I Sverige finns det cirka 200 000 vuxna personer som upplever att de är elöverkänsliga, känsliga eller allergiska mot elektriska eller magnetiska fält. Av dessa har ungefär 20 000 svåra besvär.
Det hälsopromotiva perspektivet sätter de faktorer som gör att människor bibehåller eller förbättrar sin hälsa i fokus och baseras på ett humanistiskt hälsobegrepp. Detta perspektiv och dess innehåll beskrivs närmare i teoridelen.
I resultatet sammanfattas de elöverkänsligas upplevelser av sin livssituation. Vardagen som elöverkänslig beskrivs ofta som mörk, kall och ensam. En stor del av resultatet ägnas åt de elöverkänsligas upplevelser av att inte bli trodda och respekterade av sin omgivning.
I diskussionen lyfts tankar kring möjligheten att främja de elöverkänsligas hälsa upp liksom ett resonemang kring individens rätt att själv definiera sin hälsa. I enlighet med det hälsopromotiva perspektivet ses hälsa som en kvalitativt annan dimension än sjukdom. Hälsa ses vidare som nära kopplat till individen och hennes livsmål. Detta ställer experternas diagnostisering av patienten mot den sjukes egna beskrivningar och upplevelser av sin hälsa. Det leder också till ställningstagandet att hälsan hos de elöverkänsliga både kan och bör främjas för att förbättra deras livssituation. Vidare diskuteras den beskrivning av vardagen som finns i breven och vad hälsofrämjande arbete kan innebära när det gäller elöverkänsliga. Slutligen uppmanas till fortsatta studier kring elöverkänslighet ur olika forskningsperspektiv.
Ylva Bryngelsson
 
Ur en C-uppsats 10 p i Pedagogik 41-60p beskriver författaren de De elöverkänsligas livssituation ur ett hälsopromotivt perspektiv