Lär känna din hjärna

Översikt

Mycket energikrävande

 • Väger 1,5 kg men förbrukar 20 % av kroppens energi och syrgas.
 • Att fundera på: Varför är detta ändå evolutionärt fördelaktigt?

Nervceller

 • 100 miljarder i människans hjärna
 • Var och en i direktkontakt med tusentals eller t.o.m. tiotusentals andra

Översikt över hjärnans anatomi. Översikt över hjärnans anatomi.

Blod/hjärn-barriären

Tre hinnor omger hjärnan:

 1. Hårda hjärnhinnan (ytterst)
 2. Spindelvävshinnan
 3. Mjuka hjärnhinnan (innerst)

Mellan hårda hinnan och spindelvävshinnan finns cerebrospinalvätska. Där löper också stora artärer & vener.

Allt ämnesutbyte med hjärnan sker via cerebrospinalvätskan. Den fungerar som en barriär mellan blod och hjärna.

Hjärnstam

Hjärnan har evolverat från insidan och ut. Hjärnstammen (”reptilhjärnan”) är den evolutionärt äldsta delen av hjärnan.

Sköter grundläggande funktioner

 • Andning, blodtryck, hjärtrytm, matspjälkning (förlängda märgen)
 • Balansförmåga och omkopplingsstation (bryggan)
 • Smärta, vakenhet, sömn (mitthjärnan)

Filtrerar sinnesintryck

 • Retikulära formationen löper genom hela hjärnstammen
 • Sköter filtreringen

Längdsnitt av en mänsklig hjärna. 1 – Storhjärna; 2 – Thalamus; 3 – Hypothalamus; 4 – Mitthjärna; 5 – Hjärnbrygga; 6 – Lillhjärna; 7 – Förlängda märgen; 8 – Ryggmärg. Längdsnitt av en mänsklig hjärna. 1 – Storhjärna; 2 – Thalamus; 3 – Hypothalamus; 4 – Mitthjärna; 5 – Hjärnbrygga; 6 – Lillhjärna; 7 – Förlängda märgen; 8 – Ryggmärg.

Mellanhjärna

Talamus

”Ingången till storhjärnan”: Kopplingsstation

 • Ingående och utgående signaler sorteras, kopplas om och skickas vidare.

Hypotalamus

Sköter kontrollmekanismer för bland annat blodtryck, kroppstemperatur, ämnesomsättning och sömn.

Avger en lång rad hormoner till hypofysen. Tillverkar också hormonerna vasopressin/ADH och oxytocin

Hippocampus

Hippocampus har fått sitt namn från sjöhästar (släktet Hippocampus), som den liknar till formen. Den räknas ibland till en del av det s.k. limbiska systemet.

Hippocampus har framför allt stor betydelse för inlagring av minnen. Vid Alzheimers sjukdom börjar ofta nercellerna i hippocampus att brytas ner, vilket leder till förlust av korttidsminnet.

De basala ganglierna ligger i storhjärnans bas. De basala ganglierna ligger i storhjärnans bas. Placering av hippocampus i hjärnan. Placering av hippocampus i hjärnan.

Basala ganglier

Sitter i basen av storhjärnan.

Koordinerar skelettmuskulaturen.

Vid Parkinsons sjukdom är det nervceller i de basala ganglierna som är påverkade. Typiskt för Parkinsons sjukdom är rörelsesvårigheter, stelhet och skakningar.

Luktloben (luktbulben)

Luktsignaler går via luktnerverna till luktloberna, och vidare in i hjärnan: En ”motorväg” rakt in i hjärnan!

 • Detta är anledningen till att luktminnet kan vara så starkt.

Lillhjärnans placering (i rött) under storhjärnan. Lillhjärnans placering (i rött) under storhjärnan. Hjärnan sedd underifrån. Luktnerverna (i rött) sticker fram från luktloberna längre in i hjärnan. Hjärnan sedd underifrån. Luktnerverna (i rött) sticker fram från luktloberna längre in i hjärnan.

Lillhjärna (cerebellum)

Yttre lager av grå substans. Den gråa substansen består av

 • nervcellskroppar
 • gliaceller

Inre lager av vit substans.

 • Består av kraftigt förgrenade axoner

Korrigerar muskelrörelser för att hålla balansen. Även viktig för språk och problemlösning.

Storhjärna

Hjärnan består av två halvor (hemisfärer). Dessa är sammanbundna med varandra med hjälp av hjärnbalken.

Precis som lillhjärna: Grå substans ytterst (hjärnbarken) och vit substans innerst.

Lober

Pannlober

 • Förstånd
 • Personlighet
 • Förmåga till problemlösning
 • Motoriska centra (se nedan)

Tinninglober

 • Tolkar inkommande signaler från syn & hörsel
 • Centrum för inlärning

Den sensoriska homunculusen. Denna 'människa' (homunculus) visar hur känsliga olika delar av kroppen är. Ju större de är, desto känsligare är de. Den sensoriska homunculusen. Denna ‘människa’ (homunculus) visar hur känsliga olika delar av kroppen är. Ju större de är, desto känsligare är de. Hjässlober

 • Samordnar intryck med rörelseapparaten
 • Skapar en bild av vår omvärld

Nacklober

 • Tar emot synintryck
 • Sorterar efter form & färg
 • Skickar till tinning- och pannloberna för tolkning

Motoriska och sensoriska centra

Centralfåra mellan pannlob och hjässlob.

 • Framom centralfåran (i pannloben) ligger de motoriska centran och bakom (i hjässloben) ligger de sensoriska.

De sensoriska och motoriska centrumen kring hjärnans centralfåra. De sensoriska och motoriska centrumen kring hjärnans centralfåra.

Hjärnhalvorna (hemisfärerna)

Hemisfärerna är sammanbundna med hjärnbalken.

 • 100-tals miljoner myelinisesrade axoner (vit substans)
 • Skötter kommunikationen mellan de två hjärnhalvorna

Högra delen av kroppen kontrolleras av den vänstra hjärnhalvan och vice versa. Detta beror på att nervbanorna korsas.

Vänster hjärnhalva: ”Skolhalvan”

 • Språk
 • Tal
 • Lagra information
 • Matematisk & logisk förmåga

Höger hjärnhalva: ”Artisthalvan”

 • Tredimensionella former
 • Intuition
 • Fantasi

Fast det är nog inte riktigt så enkelt ändå…

Den vänstra och den högra hjärnhalvans funktioner är nog inte så enkla ändå.

Läs mer på Magnus Ehingers blogg

 

Annonser