Artificiell plasmaspegel för bredbandssystem- HAARP-systemen bränner hål i ozonskiktet?

Två intressanta US-patent

Med anledning av att man använder HAARP, Jonosonden uppfanns redan 1926. På 1950- och 60-talen fanns c:a 200 jonosonder i kontinuerlig drift utspridda över hela världen. Baserat på observationer från dessa utarbetades radioprognoser för att bestämma lämpliga frekvenser för radiokommunikation. Två huvudtyper av jonosonder kan särskiljas, nämligen system för vertikal sondering och för s k snedsondering. 

Vertikal sondering används primärt i forskningssyften för att undersöka jonosfärens egenskaper. Det finns flera olika system med olika egenskaper. Sändare och mottagare är oftast samlokaliserade d v s belägna mycket nära varandra.

Snedsondering används i huvudsak av kommersiella och militära radioanvändare för monitorering av ”radio-kanalen” mellan två avlägsna platser. Resultatet från snedsonderingen bildar underlag för radioprognoser och utgör indata för ALE-baserad radioutrustning. Sändare och mottagare kan vara belägna inom landet, i olika länder eller världsdelar. APMP bygger på att lyssna och analysera signalerna främst från denna typ av sändare avsedda för snedsondering. 

 Vertikal jonosondering – allmänna grundprinciper 
Jonosonden i är i grunden en sorts HF-radar. Korta pulståg sänds i det närmaste rakt upp mot jonosfären. Sändareffekten kan variera från kanske 50 W upp till 10 kW eller mer, allt beroende på utrustning och vilket syfte sonderingen har. Signalerna reflekteras från höjden h och vid mottagaren mäts tidsskillnaden, Dt, mellan referenssignalen från sändaren och den reflekterade signalen via jonosfären.

Jonosonden mäter skikthöjden h vid olika frekvenser, vanligen mellan 2-30 MHz. Med ökad frekvens ökar inträngningsdhjupet i jonosfärskiktet innan signalen åter reflekteras mot marken. Den frekvens som helt tränger igenom jonosfärens E-skikt kallas den kritiska frekvensen och benämns f0E. Motsvarande kallas den kritiska frekvensen som tränger igenom F-skiktet för f0F. 

Eftersom Sverige ligger långt norrut har vi också större problem med HF-kommunikation än t ex stationer i medelhavsområdet etc. Detta beror på att vi är nära norrskenszonen med en mycket oförutsägbar jonosfär som ofta påverkas av solen och dess aktivitet. 

http://www.alleged.com/radio/Harris/HF-Technology.pdf

http://ion.le.ac.uk/iris/experiment.html

http://www-nrpp.rcru.rl.ac.uk/RA_site/project42/finalreport/s1comparing.htm

http://www-nrpp.rcru.rl.ac.uk/RA_site/project42/finalreport/RA_final_Report_oblique_Sounder1.pdf

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/IONO/Dynasonde/

http://www.ngdc.noaa.gov/stp/IONO/Dynasonde/LY.html

 http://www.dtic.mil/jcs/j6/cceb/acps/Acp191c.pdf

http://www.cass.usu.edu/cass/bl930814.mov  movie

The ionospheric layers vary as a function of time-of-day, season, solar cycle and geographic latitude of observation. An example of this variation recorded at the Utah State University Bear Lake Observatory (41.9N, 111.4W) is shown in the accompanying QuickTime movie. This movie shows a sequence of ionograms recorded at five minute intervals on a geomagnetically quiet day. The movie starts at 00 UT on August 14, 1993 and runs until 0335 UT on August 15, 1993. The difference between UT and LT (local time) is 7 hours, so local noon occurs at 19 UT.

http://www.aeronautics.ru/archive/research_literature/aviation_articles/IEEE/topics/plasma_em_wave_interactions/IEEE%20standard%20definitions%20of%20terms%20for%20radio%20wave%20propagation.pdf


INAG – Ionosonde Network Advisory Group Home page

INAG is Working Group 1 of URSI Commission G and is responsible for:

 • collecting together information on the analysis of ionograms,
 • maintaining conventions for the reduction of ionograms,
 • providing a forum for people interested in obtaining reliable data from ionograms,
 • preserving the Global ionospheric climate record.

The INAG Bulletin is one of the more important outputs of INAG. This Web site will become an extension of the Bulletin. In addition, there are a number of other useful reference publications that are reproduced here for wider distribution.

http://www.ips.gov.au/IPSHosted/INAG/index.html

LÄS MER

LOFAR är det Europeiska HAARP-systemet, står i Onsala utanför Varberg, Nederländerna, Sardinien. LOIS´står i Växiö och i Blekinge, (EISCAT (finns i Tromsö Norge och utanför Kiruna i Sverige) för olika experiment och användningsområden. Med anledning av att ett stort antal personer både i Sverige och världen över dokumenterar flygplanens spår över himlen har en hel del uppdagats, att det pågår storskaliga aktiviteter som kan skada vår jord och det biologiska livet här och som myndigheter gör allt för att dölja för allmänheten, vilket än mer skapar spekulationer och frågor. När myndigheterna döljer riskerna med mobilstrålningen trots all forskning som visar på allvarliga hälsoeffekter har trovärdigheten i stort sett sjunkit noll för våra politiker och ansvariga myndigheter. Eftersom jag själv upptäcker alla dessa vita spår som flygplanen nu plötsligt börja lämna efter sig och som bildar stora moln har frågorna blivit allt fler, men även kunskapen har ökat hos allmänheten.

US 20070215946 A1 20 sept 2007 som gäller artificiell plasmaspegel för bredbandssystem. Med hjälp av energin  från HAARP-systemen i övre delen av ozonskiktet, tillverkas en artificiell  plasmaspegel i atmosfären (AIPA) på 30 km höjd alltså i övre ozonskiktet. Förfarandet förutsätter en elektromagnetisk vågvärmare,  HAARP, för att bryter ner atmosfären för att sedan skapa ett artificiellt joniserande skikt en spegel, som speglar/reflekterar signaler till en avlägsen mottagare.

US 20070215946 A1 20 sept 2007 Skapa artificiella plasmaspeglar för bredbandssystem  och US-patent 468660511 August 1987– Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och/eller magnetosfär.

Syfte med dessa tekniker i  US-patentet 20070215946 A1, är att skapa artificiella plasmaspeglar; Plasma Mirror (IPM) som kombinerar basstationen med fasstyrda värmare (HAARP-anläggningar) i ett enda system för att tillhandahålla ett förenklat system som har många fördelar för telekommunikation, som exempelvis bredbandssystem som 4G, men har troligen även militärt intresse för höghastighetskommunikation mellan två eller flera punkter.

Man tillföra stora mängder energi, för att bryta ner atmosfären, sedan kan man jonisera partiklar i atmosfären för att skapa dessa artificiella plasmaspeglar. Tanken är att energin i kommunikationssystem sedan skall upprätthålla den artificiella plasmaspegeln.

loa-dpm-plasma-mirrow

Plasma Mirror

Exempel på olika höjder som kan användas, för att tillverka artificiella plasmaspeglarna på  höjderna 30 km och 22 km. Lägger man plasmaspeglar på 30 km höjd då ligger de över ozonskiktet som slutar på 30 km höjd. Ozonskiktet ligger mellan 15 – 30 km höjd i gränsen mellan Tropopausen och Stratosfären. Temperaturen är mycket låg i Tropopausen på 10 km höjd och i nedre delen av Stratosfären. På 20 km höjd är det upp till minus 60 grader C. Förhållandet kallas isotermi. Över ozonskiktet stiger temperaturen upp till plus 10 grader vid  Stratopausen, i gränsen till Mesosfären.

Lägger man plasmaspegeln på 22 km höjd hamnar de mitt i ozonskiktet. Man bryter då ner ozonskiktet. Det är kanske här spridningen av chemtrails kommer in, eftersom man sprider aerosola miljögifter på ungefär 12 km höjd, för att förstärka med partiklar, för att kunna skapa joniserade områden,  artificiella plasmaspeglar.US-patent 4686605 föreslås att frisätta stora moln av barium i magnetosfären så att en foton kan bilda en jon (photoionization) Med utvecklingen av pulsade lasrar har det blivit möjligt att skapa extremt intensiv, koherent ljus, där multifoton jonisering kan förekomma. På samma sätt borde de  kunna skapa multifotoner i andra frekvenser, men det måste kräva oerhört mycket energi.I detta patent står det 500 kW men troligen har de en atennförstärkning som ger långt högre energi i strålen än vad som anges i patentet.

 
_dsc0037-text2

bilden skall bytas glöm ej det!

Så här är det tänkt: Från HAARP-anläggningarna ( elektromagnetiska värmare) projektera man energin 500 kW som toppeffekt så att man bryter ner atmosfären inom ett område. Plasmaspegeln skall sedan underhållas med 50 kW  för att kunna bibehålla plasman. Tekniken borde se ut så här, man bestråla ett område från flera håll. Man får inte grepp om det är uteffekten  som är 500 kW plus förstärkning eller bara 500 kW. Så här fungerar det med antennförstärkning .  En mobilbasstation som avger 20 Watt har en antenn som koncentrerar energin till en riktad lob i omgivningen. Denna koncentration (antenngain) innebär att effekten ut i vår livsmiljö blir avsevärt starkare än dessa 20 Watt. Vanligt är att en mobilbasantenn håller 20-30 dBd i gain = 2 000 – 20 000 Watt utstrålad effekt. Eftersom man koncentrerar strålen från  ”värmestationerna” (HAARP) kan de komma upp i till drygt eller mer 500 000 kW från en enda värmestation.

Att passera genom Troposfären med så hög energi från olika håll borde värma upp Troposfärens högre skikt, eftersom detta pågår hela tiden. Passerar man igenom ozonskiktet eller läggar plasmaspeglarna i ozonskiktet måste denna höga strålning skada ozonskiktet. Värms troposfären upp då ökar också vatteninnehållet i lufthavet även på högre höjd och på så sätt förändras luftens strömmar och därmed klimatet.

Förstör man ozonskiktet eller gör hål i det skyddande skiktet kommer UV-strålningen att öka. Eftersom solen nu plötsligt blivit ett allvarligt hot kan det vara så att dessa aktiviteter med höga energier genom ozonskiktet redan är allvarligt skadat. Skall dessa plasmaspeglar vara ”självgående” betyder det att med antennförstärkning kommer upp i effekter av 50 000 kW som kontinuerligt passerar genom ozonskiktet?

Frågorna är många, jag själv har precis börjat undersöka dessa patent som med stor sannolikhet ligger till grund för dessa aktivitet med HAARP-systemen och chemtrailsspridningen. Frågan är om det är så varmt i övre delen av Troposfären på grund av dessa enorma energimängder de skickar genom vår biosfär att stora mängder vattenånga lyfts upp på dessa höjder där flygplanen går. Att en del av dessa flygplansspår kan vara vattenånga, men man sprider också chemtrails. Barium nämns i det ena patentet. De som granskat de vita spåren har i alla fall konstaterat att det är olika typer av spår, att en del är klart och tydligt förknippat med militära aktiviteter, andra vita spår har sett som en allmän väderpåverkan. Det kanske bara är vattenånga vid dessa tillfällen. Men om Troposfären värms upp artificiellt med värmekällor (HAARP) så är det en vädermanipulation oavsett på vilket sätt man orsakat den.

Frågorna är som sagt många i nuläget och de som utför dessa experiment ligger långt före än den teknik vi funnit i dessa US-patent.

Det finns även dessa funderingar

Sprider man chemtrails (  barium som nämns i US-patent, 4686605 ) på en höjd av 12 km höjd, för att sedan med hjälp av energin från HAARP-systemen, (som sänder på frekvenser mellan 20 och 7200 kHz från jordens yta), skjutsar upp partiklarna genom ozonlagret till 30 km höjd,  för att där öka mängden partiklar i detta skikt, för att därmed kunna skapa bättre reflekterande plasmaspeglar för höghastighetsbredbandet 4G plus?
  US-patent, 4686605 Metod och anordning för att förändra ett område i jordens atmosfär, jonosfär, och / eller magnetosfär, 11 augusti 1987 är ett äldre patent där man ökar energin på 50 km höjd i Stratopausen i gränsskiktet till Mesosfären. Man kan anta att man utvecklat denna teknik och nu ligger på 30 km höjd. De borde inte kunna gå lägre eftersom  övre delen av Tropopausen på en höjd av 10 – 20 km  är det upp till minus 60 grader C )
Jag har enbart granskat dessa patent men det finns ett stort antal patent inom området, som man säkert experimenterar med i stor skala. Experiment som kan skada vår atmosfär så allvarligt, att det inte längre fungerar som den tunna skyddande hinna runt jorden. Vilka myndigheter kontrollerar dessa aktiviteter? Tekniker har sällan några kunskaper om naturlagarna och det samspel som råder i detta fall mellan vår atmosfär och biosfär. Enligt deras syn är allt så lite så  och/eller försumbart. Dessa ”experter” har alltid haft fel. Alltid vilket miljöhistorien visat om och om igen.
Allmänheten har uppmärksammat att solen bränner ovanligt starkt, numera. Redan 2003 reagerade personer spontant på att solen plötsligt blivit så underligt brännande.

Här är patenten som ligger till grund för denna teknik svensk översättning:

 ________________________________________
Men har de förstört Ozonskiktet med dessa experiment, så att de är tvungna att sprida chemtrails för att minska solinstrålningen. Många uppfattar att solen bränner mycket mer nu och som sagt det är också mycket varmare. För att dölja att de  orsakat skador på ozonskiktet har de hittat på att det är koldioxiden som orsakat uppvärmningen och ger oss skulden?
Strålsäkerhetsmyndigheten varnar för solinstrålningen, då UV-strålningen nu plötsligt blivit ett hot. Vi är faktiskt genetiskt anpassade till solen och behöver dess energi på flera olika sätt. Hudcancern har också ökat dramatiskt så frågan är, är det ett förstört ozonskikt eller är det den artificiella mikrovågsstrålningen som är orsaken till den dramatiska ökningen av hudcancer? Är det också anledningen till klimatförändringarna.
Det är anmärkningsvärt att ansvariga för klimatfrågorna använder sig av mätvärden från den aktiva vulkanen Mauna Loa på Hawaii som bevis och grund för ökade koldioxidhalter p g a förbränning av fossila bränsle. Aktiva vulkaner läcker koldioxid och mätstationen på Mauna Loa står där, för att ha kontroll över nya utbrott genom ökat läckage av koldioxid på grund av ökad aktivitet.

Eller så tillför man, som sagt, kemiska partiklar från flygplan som man m h a HAARP-systemens energi skjutsar upp genom ozonlagret, för att kunna tillverka en bättre artificiell jonosfär för höghastighetskommunikation?
Ur US-patentet (US 20070215946 A1)
Sammanfattning
Ett nytt kommunikationssystem beskrivs i vilken den fasstyrda gruppvärmaren används för att skapa en konstgjord joniserad plasmamönster i atmosfären (AIPA) har en integrerad fasstyrd gruppsändare. Genom att kombinera dessa två funktioner ett förenklat telekommunikationssystem skapas. Det nya systemet kallas den integrerade Plasma Mirror. En annan fördel är att en del av den telekommunikationssignal absorberas i plasmat mönstret och bidrar till att bibehålla effektnivån.
Denna uppfinning är till för  allmänt telekommunikation som utnyttjar en elektromagnetisk våg som återspeglas i en artificiell joniserad plasmaspegel i atmosfären på 30 km höjd. Alltså i ozonskiktet (15-30 km)


Tekniken är känd
Bernard J. Eastlund beskriver kosmisk partikel antändning i metod och apparat US patentansökan Ser. Nr 11 / 219.982 inlämnad 6 september, 2005 och i en vitbok med titeln ”Cosmic Ray Tändning av artificiell joniserat plasma mönster i atmosfären (AIPA)”, 12 januari, 2006. Kommunikations koncept som beskrivs i dessa dokument har en elektromagnetiska infasade värmare stråle för bildande av en artificiell joniserad plasmamönster i atmosfären, och separata telekommunikations basstationer och mottagare för att utnyttja den artificiella joniserad skiktet.

UPPFINNINGENS BAKGRUND-MÅL
Syftet med denna uppfinning är att beskriva en huvud ny innovation som här kallas den integrerade
Plasma Mirror (IPM) (lite om tekniken) som kombinerar basstationen med fasstyrda värmaren i ett enda system (HAARPsystemet) för att tillhandahålla ett förenklat system, som har många fördelar för telekommunikation. Detta hänger troligen ihop med  Bo Thide Vibrerande  radiospelgar och plasmarännor 2004 Jordens rymdmiljö studerad med nya radiomätmetoder av Bo Thidé. Institutet för rymdfysik,Uppsala och LOIS Space Centre,Växjö
[0007]
Ett annat mål är att ha telekommunikationssignaleffekten skall bidra till den effekt som krävs, för att bibehålla den konstgjorda joniserad plasmaskiktet.
SAMMANFATTNING
[0008]
Denna uppfinning är ett bredbandskommunikation som bygger på reflektioner av elektromagnetiska signaler från artificiella joniserade plasmamönster i atmosfären. (AIPA).

(Min kommentar: Chemtrailsspridningen är troligen till för att öka partikelinnehållet i atmosfären)

Systemet utnyttjar den nya metoden att använda kosmiska partiklar (kosmisk strålning duschar eller mikrometeorit spår) för att antända artificiella joniserade plasmamönster i atmosfären med fasstyrda värmare på effektnivåer som är mycket lägre än de nivåer som antas i tidigare studier det nya förfarandet förutsätter att en elektromagnetisk vågvärmare bryter ner atmosfären för att skapa en jonisering skikt och att en upp-länk tillhandahålls av en separat basstation som styr kommunikationssignaler mot AIPA som hänvisas till som en plasmaspegel (PM) som speglar de signaler att tillhandahålla nedlänken till en avlägsen mottagare.
[0009]
Ett huvud utförande av uppfinningen är att som kombinerar infasade sändaren av en telekommunikations basstation med den fasstyrda elektromagnetiska värmare som bildar den konstgjorda joniserad plasma mönster att i ett enda system för telekommunikation. Denna förenklade systemet har många fördelar, såsom lägre kostnad och lägre platskostnader.
[0010]

En annan principiell utföringsform är att ha telekommunikationssignaleffekten bidrar till den effekt som krävs för att bibehålla den konstgjorda joniserad plasmaskiktet.
[0011]
I ett exempel är plasmaspegeln skapas med en infasade värmare med 500 kW toppeffekt och en medeleffekt på 50 kW för fortsatt underhåll av plasma. En dubbel statisk radarekvationen behandlar plasma spegel som ett isotropt spridare för att bestämma den mottagna effekten vid en avlägsen mottagare. Med en 500 watt telekom signaleffekt en mottagare som ligger 22.000 meter från gruppen får 3,2 × 10-4 watt eller -32 dBm. Kanalkapaciteten förväntas vara 7 x 107 bitar per sekund. Point mönster är också presenteras för ett tvåvägskommunikationssystem samt en plasma spegel på 30.000 meter.
[0012]
Aktiva och passiva kommunikationssystem på hög höjd är för närvarande under utveckling. Ballonger, luftskepp, flygplan och helikoptrar studeras och är i allmänhet anges i detta dokument som hög höjd över havet luftfarts Platforms (HAAp). Det visar sig att den integrerade Plasma Mirror (IPM) är mycket billigare och ger mycket högre signalnivåer vid fjärrmottagaren. Dessutom är IPM säkrare och kan ge mycket högre kanalkapacitet och bandbredd. IPM kan också placeras på 30.000 meters höjd eller mer, vilket ger mycket större yttäckning än en HAAp.
[0013]
Telekommunikation med den integrerade plasma spegelbaserat system jämförs med den från en hög höjd luftskepp. Det visar sig att en plasma spegel baserat system kan ge signalhanterings samma funktioner som HAA med en plasma spegel som är ungefär dubbelt så stor som den HAA.
FIGURER
[0014]
FIKON. En schematisk ritning av integrerade Plasma Mirror System
[0015]
FIKON. 2 Schematisk bild av en High Altitude Aeronautical Platform System
BESKRIVNING
[0016]
Översikt
[0017]
Ett nytt kommunikationssystem beskrivs i vilken den fasstyrda gruppvärmaren används för att skapa en konstgjord joniserad plasmamönster i atmosfären (AIPA) har en integrerad fasstyrd gruppsändare. Genom att kombinera dessa två funktioner ett förenklat telekommunikationssystem skapas. Det nya systemet kallas den integrerade Plasma Mirror. En annan fördel är att en del av den telekommunikationssignal absorberas i plasmat mönstret och bidrar till att bibehålla effektnivån.
[0018]
Plasma spegel skapas med hjälp av jonisering spår som produceras i atmosfären genom kosmisk strålning och meteorskurar för att sänka det elektriska fältet som krävs för luftfördelning under de nivåer i luften. Kosmisk strålning eller mikrometeor stigar ger jonisering spår, som kan lokalt lägre fördelningen elektriska fältet i atmosfären. Det är planerat att använda denna jonisering källa genom att använda en hög effekt elektromagnetiska vågor värmare för att skapa en sammanhängande mönster av höga elektriska fält ( ”fältmönster”) i atmosfären på ett avstånd av mellan havet och 80.000 meter och för att upprätthålla fältmönstret tills en eller flera kosmiska partiklar såsom kosmisk strålning elektroner eller mikrometeorerna skapar en kolonn spår av joniserad luft för att antända uppdelning någonstans inom fältmönstret. De elektriska fälten i fältmönstret accelerera elektronerna i den tabell spår i alla riktningar och producerar luftfördelning i hela det sammanhängande volym av fältmönstret. Fältmönstret kontinuerligt upprätthålls under nedbrytningsprocessen. Den elektriska fältstyrkan som krävs för luftfördelning med denna metod förväntas vara upp till 40 gånger lägre än värdet för nedbrytning i luften och den effekt som krävs är lägre med en faktor på upp till 1600.
[0019]
När den väl bildats, kan plasmat mönster som är en plasmaspegel upprätthållas genom kontinuerlig bestrålning av plasma mönster med elektromagnetiska vågor vid en effektnivå som är tillräcklig för att upprätthålla plasmaelektrontätheten vid det värde som krävs av den önskade tillämpningen. Storleken eller formen av plasmamönstret kan ändras efter att den har fastställts genom att ändra brännmönster och / eller effektnivån hos den elektromagnetiska våggeneratorn. De fysikaliska egenskaperna hos plasmaspegeln såsom elektromagnetisk våg reflektioner, elektrisk ledningsförmåga och elektromagnetiska vågor absorption kan ändras genom att variera effektnivån hos den hög effekt elektromagnetisk strålning projiceras från den elektromagnetiska vågen värmaren som skapar den sammanhängande mönster av höga elektriska fält.
Punkt mönster för integrerade plasmaspegeln beskrivs och de viktiga parametrarna identifieras. Kraft och utrustningskrav för systemet beräknas.
[0021]
Telekommunikation systemets prestanda beräknas med hjälp av en modifierad bi-statisk radarekvationen.
DETALJERAD BESKRIVNING AV Förfarande och anordning för ett telekommunikationssystem med en kombinerad BASSTATION OCH PLASMA mönsterformnings HEATER
[0022]
Integrerad Plasma Mirror
[0023]
En övre nivå beskrivning av utomlands bandet kommunikation som utnyttjar passiv reflektion från ett integrerat plasmaspegelsystem beskrivs i FIG. 1. En fasad gruppantenn för skapande av plasmaspegeln är kombinerad med en fasstyrd antenn för både upplänk och nedlänk mottagning av signaler är inriktad på en höjd H, för att bilda en plasmaspegel. Figuren visar en mottagare placeras på ett avstånd L från de kombinerade fasade matriser och en sträcka D, från plasmaspegeln.
[0024]
Allmänt Phase Array Heater Specifikationer
[0025]
Den infasade Värmaren kan byggas med individuella fasstyrda element drivs av klystroner, gyrotroner, magnetroner eller halvledar oscillatorer. De fasstyrda antennelement kan vara paraboliska rätter, springor eller andra strålande konfigurationer. Det antas att de enskilda sändarna fasstyrda element är samlokaliserade med de fasstyrda uppvärmningselementen. Detta eliminerar behovet av en separat basstation och säkerställer enkel inriktning på fjärrplasmaspegeln. Det är tänkt att endast en eller två sådana integrerade fasas arrayer skulle behövas per storstadsområde. Stora fasstyrda mottagare utvecklas för cellulär kommunikation. (Www.tec.org) De ger spatial, polarisering och vinkel mångfald. Signal-spårning, dvs bestämning av vinkel-av ankomsten av den önskade signalen med en infasade kan minimera signal-till-brus plus-störningsförhållandet i utsignalen.
[0026]
Effektnivån bestäms av kosmiska tänd uppdelning och underhållskrav som en funktion av höjd H, i atmosfären. Den effekt som krävs för antändning endast tillämpas fram till nedbrytning sker och sedan värmaren arbetar med en underhållseffektnivå. Tabell 1 nedan sammanfattar ERP kraven för tändning och underhållseffekt som krävs.
TABLE 1
COSMIC IGNITION POWER REQUIREMENTS
Height Cosmic Cosmic Power Cosmic Maintenance
meters ERP Kilowatts/meter2 Particle Watts/meter2
1000 151 9500 Electron 5600
10000 139 66 Electron 560
20000 126 0.6 Electron 154
30000 132 1.4 Electron 140
40000 136 2.2 Electron 220
80000 149 10.6 Meteor 250

EXEMPEL 1
Broadcast läge System med plasma spegel på en höjd av 22000 Meter \
[0027]
Point Design
[0028]
Det första exemplet anger en höjd av 22.000 meter, eftersom det är höjden som används för bestämning av hur hög höjd över havet luftfarts Platforms (Djuknic et al, ”Upprätta trådlösa kommunikationstjänster via hög höjd luftfarts plattformar,” IEEE Communications Magazine, september 1997 .)
[0029]
Kraften för antändning och underhåll anges och tabell 1. I detta första exempel är värmefrekvensen antas vara 2,45 GHz och effektnivån för antändning Pignition antas vara 500 KW, och den totala underhållseffekt PTMaint är 154 watt / meter2. ERP för 22.000 fot är ca 130 och underhållseffektbehovet är 154 watt / meter2. Förstärkningen hos den fasade gruppen värm ges av: Se GPAH=ERPPignition(1) nedan.

Absorption och reflektion från en Plasma Mirror
[0036]
Plasmaparametrar hos plasmaspegeln bestäms med användning av en numerisk simulering. Maximal plasmaelektronnummer tätheten i spegeln beräknas som:
[0000]
n e = 8,3 x 1010 elektroner / cm 3 (5)
[0037]
telekommunikationssignalerna kan reflekteras från detta skikt upp till 2,45 GHz. Vid 2,45 GHz ca 80% av en infallande signalen reflekteras och 20% absorberas av plasmaskiktet .
[0038]
Säkerhet i Vicinity hos infasade Heater
[0039]
Medeleffekten ovanför matrisen är en funktion av avståndet ovanför arrayen: Kraften vid fokus är ungefär 82% av den totala effekten i arrayen. Detta lämnar 18% av den effekt i alla sidoloberna. Flussmedlet ovanför matrisen och vid kanten av matrisen i sidolober (förutsätter 3% av den effekt sänds i sidled) visas i Tabell 3 nedan.
[0000]
tABELL 3
Mikrovågsstrålningen Flux i Vicinity hos infasade

Position Höjd i meter Flux i milliwatt / cm2

Ovan Array 10 0,05
22000 15,6
sidolober
Vid kanten av gruppen 10 0,25

[0040]
Den rekommenderade säkerhetsnivån för mikrovågsugnar 5 cm från ugnsluckan är 5 milliwatt / cm2. Således, med undantag för nära fokus för uppsättningen, nivåerna är inom dessa riktlinjer.
[0041]
Kommunikation resultatberäkningar
[0042]
De prestandaparametrar för kommunikation med en plasma spegel använder en version av den bi-statiska radarekvationen.

P RPM = P TPM  en klapp  A R  A PM  (1 – f a)  M PM 4  π   D2  H2  λ 2 (6)

Var: PTPM = överförd effekt(W)
PRPM = mottagen effekt(w)
AR = Område mottagarantennen
APM = Effektiv tvärsnitt av plasma spegel
fa = Absosrption koefficient plasmaspegel
D = Avstånd från infasade sändare till plasma spegel
H = höjd plasma spegel ovan infasade värmare
λ = Våglängd vid sända signalen
MPM = Gain av en formad plasma spegel

[0052]
Värdena för dessa parametrar för sändningsläge är:

PTPM = 500 watt
APM = 320 meter2
AR = 3,1 meter2
fa = 0,2
D = 31110 meter
H = 22.000 meter
λ = 0,1 meter
MPM = 1

Förhållande av emot att sända effekten
[0062]
Med användning av ekvationerna 6, är den mottagna effekten beräknas med hjälp av ovanstående parametrar. Man har funnit att förhållandet mellan den mottagna att sända effekten är -62 dBW eller -32 dBm. Detta motsvarar 4 bar på en mobiltelefon.
[0063]
Formad Plasma Mirror
[0064]
Det bör noteras att värdet på MPM kan vara större än ett, om plasmaspegeln är formad, säger i en konvex form.
[0065]
kanalkapacitet
[0066]
Kanalkapaciteten kan uppskattas i bitar per sekund med hjälp av teorin om Claude Shannon som:
[0000]
C I = Δ   f   log2  [1 + P RPM P N] 7
Där PRPM = Ström fick från plasma spegel
PN = emotbruseffekt
Af = signalbandbredd i Hz
[0070]
Bullret som inkom till mottagaren från den termiska rörelsen av elektroner i plasmaskiktet ges av följande uttryck från Gurevich et al, Artificiellt joniserat Region atmosfären, Gordon och Breach Science Publishers, 1997:
[0000]
P RNPM = 2,6 * 10-19  En PM  Δ   f  (T 3000  K) 4  π   D2  λ 2 (8)
Där RRNPM är den mottagna bruseffekten från plasmaspegeln
T är elektrontemperatur i plasman spegeln
[0073]
Med Af = 5 × 106 Hz, T = 3000 K
PRNPM = 3.4 × 10-24 watt[0075]
Värdet av PN vid mottagaren från den termiska miljön i mottagaren ges av:
[0000]
P N = 2   k b  G   Δ   fT O   Var   k b = 1,38 * 10-23  joule K 9
TO = Rumstemperatur i grader K.
G = Mottagare antennförstärkning
[0078]
För en mottagare antennförstärkning av 1000, PN = 4 x 10-11 watt
Kanalkapaciteten för exempel 1
[0079]
Således, genom att använda ekvation 7 med PRNPM = 3,2 × 10-4 watt kanalkapaciteten för dessa massutsändningsläge förhållandena i exempel 1 är Cl = 7 × 107 bitar per sekund.
[0080]
Jämförelse med Qualcom-version-media-flo bredbandssystem
[0081]
Det bör noteras att en ny joint venture mellan Qualcomm, Verizon och Media-Flo för sändning av video till mobiltelefonanvändare skulle använda FM-radio torn. I San Diego, skulle det ge ca 75% täckning av huvudstadsregionen. (Bergen ger hinder). Deras system kommer att arbeta vid en sändning makt 50.000 watt vid 715 MHz. Deras kanalkapacitet är 4,25 × 105 bitar per sekund.
[0082]
Den integrerade Plasma Mirror på en höjd av 22000 meter skulle stänga till full täckning, eftersom bergen är inte ett hinder. Såsom framgår ovan, vid en radie av 22000 meter från basstationen, skulle kanalkapaciteten vara 7,4 x 107 bitar per sekund. Vid en radie på 50000 meter, skulle kanalkapaciteten vara 6,6 x 107 bitar per sekund.
[0083]
FCC Issues
[0084]
Fasarrayen värm antas verka i 2,45 GHz ISM-bandet. Detta band används också för Bluetooth-kommunikationssystem. Därför kommer risken för störningar sannolikt kräva godkännande av FCC. Användning av andra frekvenser för fasstyrda värmaren kommer också att kräva godkännande. Den stegvisa systemet array telekommunikations skulle utnyttja i licensierade band. Till exempel har den nya Qualcomm-Verizon-Media-Flo bredbandssystem licensierade UHF kanal 55 vid 715 MHz. Denna licens kan troligen användas för att spegla samma våglängd av plasmaspegeln.
EXEMPEL 2
Tvåvägskommunikation med plasma Spegel på 22000 Meter
[0085]
Point Design
[0086]
Konstruktionsparametrarna plasma spegel är desamma som visas i tabell 1 för ett utsändningssystem, med samma plasma spegel egenskaper.
[0087]
Tvåvägskommunikationsresultatberäkningar
[0088]
Det antas att fjärrkommunikationsanordningen är belägen på ett avstånd av 22.000 meter från basstationen infasade anläggning. Det antas också att fjärrkommunikationsanordningen har en förstärkning på två och en sändningseffektnivå av 5 watt (liknande en mobiltelefon) och sändeffekten från basstationen är 5 watt vid en frekvens på 2,45 GHz.
[0089]
Med användning av ekvation 6, har det visat sig att förhållandet av överförd till mottagen effekt för kommunikationslänken är -91 dBm. Detta är i området av 1 bar i en mobiltelefon. Kanalkapaciteten är 1,38 x 105 bitar per sekund.
[0090]
Basstationen infasade sändare / mottagare kan utformas för att på lämpligt sätt behandla sådana signalnivåer. Ett annat sätt för två-vägs drift är att ha sändning från basstation den vid högre effektnivåer. Vid en effektnivå av 500 watt signalen vid fjärrenheten skulle vara -71 dBm med en kanalkapacitet av 7,6 x 106 bitar per sekund. Detta är i området av två staplar på en mobiltelefon.
EXEMPEL 3
Broadcast läge System med en plasma Spegel på en höjd av 30000 Meter
[0091]
Point Design
[0092]
Parametrarna för utformningen visas i tabell 4. tändningssystem och underhåll effekt för plasmat spegeln har ökats med en faktor av två över exempel 1 för att kompensera för den ökade höjden.
[0000]
tABELL 4
Konstruktionsparametrar som Plasma spegel i höjd av
30.000 Meter
Design Parameter Värde
Plasma Mirror Höjd (meter) 30000
Phased Array Värmare Ström
Ignition (KW) 1000
Underhåll (KW) 100
Phased Array Heater Radius (meter) 160
Phased Array Heater Area (meter) 2 80000
Plasma Radius på Ignition (Meter) 11
Plasma Area Ignition (meter) 2 378
Värmare Frequency (GHz) 2,45
Ett område med plasma Mirror (meter) 2 714
Absorption och reflektion av kommunikationssignaler
[0094]
Plasmaparametrar hos plasmaspegeln bestäms med användning av en numerisk simulering. Maximal plasmaelektronnummer tätheten i spegeln beräknas som:
[0000]
n e = 8,3 x 1010 elektroner / cm 3 (5)
[0095]
telekommunikationssignalerna kan reflekteras från detta skikt upp till 2,45 GHz. Vid 2,45 GHz ca 80% av en infallande signalen reflekteras och 20% absorberas av plasmaskiktet .
[0096]
Säkerhet
[0097]
Mikrovågssystem flux ovanför matrisen och vid sina kanter visas i tabell 5.
[0000]
tABELL 5
Säkerhetsparametrar för exempel 3
Position Höjd i meter Flux i milliwatt / cm2Ovan Array 10 0,1
30000 15,6
sidolober
Vid kanten av gruppen 10 0,5[0098]
Broadcast resultatberäkningar
[0099]
Inparametrarna till ekvation 6 är som följer:PTPM = 500 watt
APM = 714 meter2
AR = 3,1 meter2
fa = 0,2
D = 42400 meter
H = 30.000 meter
λ = 0,1 meter
MPM = 1
Förhållandet mellan inlämnade och överförda effekten är -34 dBm och kanalkapaciteten är 6,5 x 107 bitar per sekund.
[0109]
Jämförelse med hög Altitude luftfarts plattformar
[0110]
Recensioner av fördelarna med användningen av artificiella joniserade plasmamönster i atmosfären för militära och civila tillämpningar har tagit upp frågan om deras jämförelse med High Altitude Aeronautical Platform (HAAp) utföranden. U. S. regeringen finansierar två större projekt i den höga höjden flyg plattform arena. Den första är sponsrad av US Army Space och missilförsvar Command och kallas Composite Hull High Altitude Powered Platform (CHHAPP). Detta flygplan är också ibland kallas HiSentinel hög höjd luftskepp. Det andra projektet är sponsrat av DARPA och kallas hög höjd luftskepp (HAA). År 2005 DARPA ett kontrakt för nästan $ 150.000.000 till Lockheed Martin för prototyputveckling. Första flyg av HAA är planerad till 2008.
[0111]
Det finns också tre privata företag finansiering som arbetar på hög höjd luftskepp. Sanswire utvecklar hög höjd luftskepp de kallar ”stratellite” och Techsphere utvecklar hög höjd version av sina sfäriskt formade luftskepp. JP Aerospace tittar på luftskepp för att lyfta last i låg omloppsbana runt jorden.
[0112]
En jämförelse av hur en HAA med en plasma spegel med båda plattformarna på samma höjd av 22.000 meter för olika frågor visas i tabell 6.
[0000]
tABELL 6
Jämförelse av Plasma Mirror kommunikationsystem med hög
Höjd över havet
Utfärda High Altitude Airship Plasma Mirror
Utvecklingskostnader 147 M 5,5 M
Driftskostnad Needs terrestrial terminalen Needs terrestrial location
och dyrt ombord med stort område och
sol elproduktion infasade värmare
0,5 MW av 0,27-2,7 Mw
Strömförsörjning Needs 0,5 Mw tillgängliga Behov infasade
för manövrering och uppvärmningseffekt av 0,27 till
station att hålla 2,7 Mw
Storlek på Operating 6280 meter2 17480 meter2
Höjd över havet
Bredd geografisk täckning hundratals kilometer Hundratals kilometer
per plattform per plattform
System Tillväxt flera plattformar Single plasma spegel
krävs för tät klarar tät
täckningsområden täckningsområde
Systemets komplexitet på grund av rörelse Motion låg till måttlig infasade värmare
komponenter (Stabiliseringsegenskaper och sändare och
att bevisa.) fokalområdet stationär
Skuggning från terräng problem bara för låg problem bara för låg
ser vinklar ser vinklar
Kommunikation och Single gateway samlar Single gateway samlar
kraftinfrastruktur; fastigheter trafik från ett stort område trafik från ett stort område
Estetiska frågor och jordstationer belägna basstationen kan
hälsoproblem med bort från befolkade ligger säkert i
torn och antenner områden befolkade området
Public Safety Bekymmer Stora flygplan flytande eller Microwave flöde ovan
flygande overhead kan och på kanten av
höja betydande infasade värmare
invändningar mindre än eller lika med
hem mikrovågsugn säkerhetsanvisningar
han vägförlust av de upp-länk från en basstation eller en fjärrmottagare till en hög höjd luftskepp kompenseras genom förstärkning av signalen på luftskeppet.
[0114]
De ned-länksignaler kan beskrivas med ekvation 10 nedan:
[0000]
P RHAA = P Thaa  A HAA  En R4  π   D2  λ 2 (10)
Var: PTHAA = överförda effekten från HAA
Ahaa = Area av antenn på HAA
[0117]
Förhållandet mellan den mottagna effektnivån från en Plasma Mirror (ekvation 6) och från en sändare på en HAA (ekvation 10) är enligt följande:
[0000]
P RPM P RHAA = P TPM  en klapp  A PM  (1 – f a)  M PM P Thaa  A Haat  H2 (11)
Var: PTHAA = överförda effekten från HAA
AHAAT = Effektiv området HAA antenn
[0120]
Enligt Djuknic et al, i ”upprätta trådlösa kommunikationstjänster via hög höjd luftfarts plattformar,” IEEE Communications Magazine, september 1997, ett typiskt värde för förstärkningen av en sändarantennen ombord är cirka 35. Detta skulle ge ett värde för AHAAT av 2,5 meter2.
[0121]
Om den överförda effekten från varje system är densamma, då förhållandet mellan de mottagna signalerna är enhet när APM = 1,7 × 104 meter2. Att skapa ett område av denna storlek skulle underhåll makt fasstyrda värmaren vara 2,7 MW. (Med MPM = 1) Lockheed HAA kommer att få ett tvärsnitt av 152 meter x 45 meter eller 6,8 × 103 meter2 och kommer att kräva en effekt tillgången på 0,5 MW. (För station hålla och för nyttolasten)
[0122]
Underhållseffekt av plasmaspegeln kan sänkas genom att forma skiktet att ha en nettovinst. Med ett värde av MPM = 10, skulle underhåll kraft endast behöver vara 275 kW för motsvarande prestanda.
[0123]
Plasma spegel utförandet kan ha prestanda som är lika med en HAA på tvåvägskommunikation och vida överstiger dess kanalkapacitet i sändningsläge på grund av den högre effekt som är tillgänglig för det markbaserade systemet.
Citat från patent
citerade patent Registreringsdatum Publiceringsdatum Sökande Titel
US4253190 * 10 apr 1979 24 feb 1981 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Communications system using a mirror kept in outer space by electromagnetic radiation pressure
US4999637 * 14 maj 1987 12 mar 1991 Apti, Inc. Creation of artificial ionization clouds above the earth
US5041834 * 17 maj 1990 20 aug 1991 Apti, Inc. Artificial ionospheric mirror composed of a plasma layer which can be tilted
Hänvisningar finns i följande patent
citeras i Registreringsdatum Publiceringsdatum Sökande Titel
US20100100639 * 18 sep 2007 22 apr 2010 Electronics And Telecommunications Research Instit Ute Method for providing internet protocol handoff of mobile node under multiple mobile agent platform environment
Klassificeringar
USA-klassificering 257/349
Internationell klassificering H01L27/01
Kooperativ klassning H01Q1/366
Europeisk klassificering H01Q1/36C1
 • GPAH=ERPPignition(1)
 • [0030]
  The radius of the phased array antenna is given by:
 • [0000]
  RPAH=[GPAHλ2π2]0.5(2)
 • [0031]
  The plasma mirror radius at ignition at an altitude H, is given by the expression:
 • [0000]
  RPM=1.5[RPAH22-λ2π((πRPAHλ)2-4H2)0.5](3)
 • [0032]
  After ignition, the heater power is reduced to the maintenance power level and the plasma mirror area is estimated by the equation:
 • [0000]
  APM=PTMaintPRMaint(4)
 • [0033]
  Where PRMaint is the maintenance power from Table 1:
 • [0034]
  The parameters of the design basis for the broadcast example at 22,000 meters are shown in Table 2 below:
 • [0000]
  TABLE 2
  Design Parameters of Broadcast Integrated Plasma
  Mirror System
  Design Parameter Value
  Plasma Mirror Altitude (Meter) 22000
  Phased Array Heater Power
  Ignition (KW) 500
  Maintenance (KW) 50
  Phased Array Heater Radius (Meter) 166
  Phased Array Heater Area (Meter)2 86620
  Plasma Radius at Ignition (Meter) 7.8
  Plasma Area at Ignition (Meter)2 189
  Heater Frequency (GHz) 2.45
  Area of Plasma Mirror (Meter)2