Öppet brev till ansvariga myndigheter, samt ansvariga politiker, som gäller den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö inför 2017

Öppet brev till Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Post- och Telestyrelsen samt ansvariga politiker som gäller den artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö

Allra först vill jag klargöra att mikrovågor innefattar frekvensbandet 300 MHz till 300 GHz, vilket motsvarar i våglängder 1 meter till 1 millimeter. Vid våglängden 1 millimeter börjar IR-ljuset, sedan kommer det synliga ljuset, därefter UV-ljuset. Dessa har extremt korta våglängder i nanometer. Våglängder längre än 1 mm finns knappt på jorden. Därför finns knappt decimetervåglängden naturligt på jorden som mobilindustrin främst nyttjar. Försvaret nyttjar ofta centimetervåglängder och lågfrekventa fält.

SMHI om solens spektrala fördelning. Merparten av solenergin finns i våglängdsområdet 300 till 4 000 nanometer och fördelar sig grovt sett med 44 procent i den nära infraröda ljuset (IR), 48 procent i det synliga ljuset och 8 procent är ultraviolett strålning (UV), utanför jordatmosfären. Störst mängd energi ligger i våglängdsområdet 4000 till 100 000 nm (0,1 millimeter) och med maximum kring 10 000 nm. Alltså 100 % av solens energi har våglängder är kortare än 1 mm, vilket betyder att längre våglängder som radiofrekvent strålning som innefattar lågfrekventa fält och mikrovågor från solen är i princip försumbart.

SSM skriver på sin webbsida under icke joniserande strålning att våglängdsområdet som betecknas radiofrekvent strålning där mikrovågor och lågfrekventa elektromagnetisk fält ingår, är till större delen konstgjord. Detta är svart på vitt att denna typ av strålning är ytterst svag på jorden, vilket är bekräftat med mätningar inom NASA.

Jag hade bett SSM att få omräknat NASA:s  indexvärde 2,8 GHz från solen 10^-22 W/m^2/Hz spektrala densitet till effekttätheten watt per kvadratmeter (W/m^2) som är det naturliga bakgrundsvärdet för det frekvensområdet.

SSM:s tjänsteman svarade med effekttätheten för hela solens extremt korta våglängder, som främst är IR-ljuset, det synliga ljuset, samt UV-ljusets, vilket då ligger på 400 watt per kvadratmeter (W/m^2) enligt tjänstemannen. Hon nämner inte ens, att energin är långt mycket lägre vid molnigt väder, i skugga eller att det är stor skillnad mellan årstiderna.

Hade jag inte känt till, att våglängder som är längre än 1 mm nästan saknas i solstrålningen hade jag trott att detta värde på 400 watt per kvadratmeter i effekttäthet kan jämföras med de decimeterlånga våglängder som mobilindustrin använder i sina trådlösa nätverk och att 10 watt per kvadratmeter som referensvärde, därför är mycket låg strålningsnivå. Men så är det inte, våglängdsområdet som betecknas radiofrekvent strålning där mikrovågor och lågfrekventa elektromagnetisk fält ingår, är till större delen konstgjord, enligt SSM, vilket NASA:s mätningar bekräftar.

2,8 GHz, som jag nämner, är en decimetervåglängd, och ligger nära det frekvensband som nyttjas i den trådlösa tekniken som 3G, 4G, Wifi och vissa 5G-system. Men SSM:s tjänsteman ger faktiskt sken av att det är samma våglängder som i de extremt korta våglängderna från solen i nanometer. Hade jag tillhört en allmänhet som inte känner till solens våglängder hade jag blivit vilseledd.

Eftersom Strålsäkerhetsmyndigheten anses vara en expertmyndighet för icke joniserande strålning, önskade jag få hjälp med att beräkna den spektrala densiteten till effekttäthet för 2,8 GHz. Jag hade velat kunna jämföra naturligt bakgrundsbrus för radiofrekvent strålning och mikrovågor med den artificiella mikrovågsstrålningen som sprids från basstationerna i vår livsmiljö. Istället fick jag som svar solens totala utstrålning. Att solen knappt avger radiofrekvent strålning och mikrovågor, blev jag alltså inte upplyst om av tjänstemannen.

Jag har dock senare fått säkra beräkningar baserat på NASA:s mätningar av solstrålningen för 3G frekvensband. Den naturliga bakgrundsstrålningen för 3G frekvensband är 0,06 pikowatt per kvadratmeter (pW/m^2) vid normal solaktivitet, vilken det för det mesta är.

0,06 pikowatt per kvadratmeter för 2,1 GHz är alltså den strålningsnivå jordens biologiska liv är anpassat till som långtidsdos. Anmärkningsvärt är då, att SSM påstår att vi skall tåla 10 watt per kvadratmeter, artificiell mikrovågsstrålning inom detta frekvensband, i effekttäthet. Strålningen är tekniskt tillverkad och är både pulsad och modulerad och är därför fullständigt miljöfrämmande för allt liv.

En annan viktig faktor som strålsäkerhetsmyndigheten direkt ljuger om, är mikrovågors genomträngningsförmåga. De påstår att vid höga frekvenser av elektromagnetiska fält (mikrovågor), är inträngningsdjupet i kroppen litet. Det är en direkt lögn. Har SSM buntat ihop hela det spektrala våglängdsområdet för mikrovågor, till en millimetervåg som ligger i gränsområdet till IR-ljuset, 300 GHz? Det är i så fall en grovt vilseledande information, då millimetervågen är en liten del av mikrovågsområdet.

Som jag sa tidigare mikrovågor innefattar alltså 300 MHz till 300 GHz, vilket motsvarar 1 meter till 1 mm i våglängder.  Millimetervågen kan inte passera genom väggar. Det gör dock våglängder runt decimetervågen och längre våglängder, som används i de trådlösa nätverken GSM, 3G, 4G, WiFi, 5G mm och i mikrovågsugnar (2,45 GHz) och i trådlösa barnvakter (2,4 GHz). Genomträngningsförmågan kan enkelt bevisas med ett mätinstrument för mikrovågor. Detta betyder att decimetervågen även kan passerar genom människans vävnad och genom allt annat biologiskt liv, med risk för DNA-skador.

ICNIRP (International Commission on Non-IonizingRadiation Protection) vars referensvärde SSM hänvisar till, skriver i en av sina publikationer att människan avger 3 mikrowatt per kvadratmeter svartkroppsstrålning alltså radiofrekvent strålning. Men de nämner inte på vilka våglängder vi sänder ut denna strålning, utan ger sken av att det är radiofrekvent strålning i största allmänhet. För att förvirra begreppen och förringa den höga mikrovågsstrålningen i decimetervåglängden?

Det vi människor sänder ut och övrigt biologiskt liv är kort och gott värmestrålning som ligger i IR-ljusets spektra alltså våglängder 1 mm och kortare. Men det är centimeter våglängderna och längre våglängder som knappt finns på jorden som mobilindustrin, vapenindustrin använder i sina trådlösa system. Det är dessa våglängder som är en stor hälso- och miljörisk, eftersom vi inte utvecklat ett biologiskt skydd mot denna typ av radiofrekvent strålning, än mindre har vi skydd mot konstgjord strålning som pulsar och är modulerad.

Eftersom SSM påstår på sin webbsida att mikrovågor har litet inträngningsdjup kan SSM då förklara varför man nyttjar mikrovågor för att snabbtina helkroppsgrisar vid slakterierna? Med mycket låg effekt, kan man tina upp grisens muskelvävnad rakt igenom med mikrovågor, utan att köttet blir stekt. Varför använder man mikrovågorna 2,45 GHz för att värma upp mat i mikrovågsugnen om mikrovågor har lågt inträngningsdjup?

Varför använder man mikrovågor för olika medicinska behandlingar?  Bevisar det inte att mikrovågor, längre än 1 mm, har hög genomträngningsförmåga som exempelvis decimetervågen. Mikrovågsugnar använder som sagt 2,45 GHz, 3G använder 2,1 GHz. Är inte våglängder som är längre än 1 mm en hälsorisk på grund av genomträngningsförmågan, som risk för DNA-skador, skador på nervsystem och hjärna, hud samt de inre organen? Flygvapnets vapenskola hade ju redan konstaterat på 1950-talet att 1 GHz till 3 GHz absorberas till 100 % inne i kroppens organ. Varför tillämpas inte då Miljöbalkens försiktighetsprincip? Man har även testat ogräsbekämpning med mikrovågor vilket har god effekt.

FOA 1978 redovisar i en studie att blodkärl tänkas utgöra magnetiska dipol-antenner som alstrar höga spänningsfall över olika organ. På detta sätt kan den infallande mikrovågsstrålningen förstärkas så att den tillåtna strålningsintensiteten på 10 W/m2 lokalt kan uppgå till 1000 W/m2 i effekttäthet. En av forskarna Olle Criborn säger: Därför bör verkningarna från mikrovågor noga undersökas. Om mikrovågor har liten genomträngningsförmåga, hur kan den strålningen då förstärkas i kroppen?

I ICNIRP skriver i en annan publikation, att barn och organ från 1,3 meter och där under, absorberar 40 % mer strålning. Hur kan strålningen absorberas i kroppen om den har litet inträngningsdjup?

I SSM:s egen rapport 2010:44 ISSN: 2000-0456 står det att laboratoriestudier, som har publicerats under det senaste året, på försökspersoner i flera högkvalitativa studier på EMF och sömnkvalitet samt sömn-EEG har visat effekter av GSM (dvs pulsad signal) på alfa-bandet, medan motsvarande icke-pulsade signal inte visade några sådana effekter. 

Är inte detta en bevisad biologisk effekt av artificiell mikrovågsstrålning? Sömnproblemen har dessutom bevisligen ökat markant sedan GSM byggdes ut i sedan mitten på 1995, även hos mycket små barn, enligt Socialstyrelsen.

Mobiltelefonin nyttjar främst decimetervågen som alltså har hög genomträngningsförmåga. Dessa sprider man storskaligt över hela befolkningen, i vår livsmiljö och som tränger igenom biologisk mjukvävnad hos både växter och djur, dygnet runt. Trots det struntar man i miljöbalkens försiktighetsprincip, trots det struntar man i att tillståndspröva verksamheten enligt miljöbalken. En miljöskandal!

Enligt FOA:s vetenskapliga studier 1978 betyder det, att strålningsintensiteten kan vara mycket högre inne i kroppen än den man mäter utanför kroppen. SSM:s referensvärde 10 W/m^2 (skyddar bara akut i 6 minuter). Det är anmärkningsvärt att ansvarig myndighet hänvisar till ett referensvärde som enbart skyddar i sex minuter när vi är utsatta för denna strålning dygnet runt. SSM tar heller inte hänsyn till att mobilstrålningen är artificiell/syntetisk och är lika miljöfrämmande för biologiskt liv som det syntetiska miljögiftet DDT.

PTS ger tillstånd till spridning av mikrovågor utan att tillståndspröva mobilindustrins verksamhet enligt miljöbalken. De släpper dessutom frekvensband fria för artificiell mikrovågsstrålning för privat bruk. Därför kan elektronikindustrin använda 2,4 GHz i trådlösa barnvakter som strålar upp till 300 meter, vilket betyder att litet barnet kan ligga i en kontinuerlig strålningsdos på över 1000 mikrowatt per kvadratmeter, alltså i en strålningsnivå 1 miljon över den naturliga bakgrundsnivån för mikrovågor. Dessutom kan strålningen vara mycket högre i barnets kropp och hjärna på grund av 40 % högre absorption (ICNIRP) och/eller av förstärkning i barnets kropp, enligt FOA:s vetenskapliga forskning 1978.

Eftersom det bara finns tunn hud som skyddar ett barns hjärna i de öppna fontanellerna går strålningen med hög styrka även rakt in och genom hjärnan på barnet. Det är vetenskapligt känt att barn är mer känsliga än vuxna för olika miljöfrämmande faktorer. Eftersom allt under 10 watt per kvadratmeter, som bara skyddar i 6 minuter, anser Strålsäkerhetsmyndigheten, att denna typ av högstrålande produkter är ofarliga, trots att strålningen är artificiell, trots att så hög mikrovågsstrålning inte finns på jorden.

I Örebro Landsting Forskningsstrategi 2010-2011, framgår det, att trötthetssyndrom, elöverkänslighet, utmattningssyndrom, tillhör de sjukdomar som orsakar det höga sjuktalet.

Dessa sjukdomar har ökat dramatiskt parallellt till den ökade artificiella mikrovågsstrålningen i vår livsmiljö. Om det inte finns ett samband mellan ökat antal elöverkänslig och den artificiella mikrovågsstrålningen varför är detta då en av de sjukdomar som ökar mest parallellt med ökad artificiell mikrovågsstrålning? Likaså sjukdomar som beror på hjärnstress ökar dramatiskt parallellt med ökad artificiell mikrovågsstrålning i vår livsmiljö. Cancer har också ökat dramatiskt parallellt med ökad trådlös teknik.

Sjukdomen elöverkänslighet fanns inte i Sverige före 1980-talet, utan har ökat konstant med den ökande trådlösa tekniken i vår livsmiljö. Reaktionen från myndigheterna var att tysta ner denna strålskada som allt fler lider av. Hösten 1995 säger professor Sture Lidén från Karolinska institutet i TV, att elöverkänslighet skall tigas ihjäl. Att förneka att sjukdomen finns har inget vetenskapligt stöd, utan är enbart en viljeyttring från mobil- och elektronikindustrin.

Den s k vetenskapliga forskning, på elöverkänslighet, som ansvariga myndigheter hänvisar till som seriös och välgjord, är dessa provokationsstudier. Det finns dock inga vetenskapliga säkerställda bevis att det verkligen är elöverkänsliga personer som forskarna testar, utan de kan mycket väl vara industrilobbyister som säger att de är elöverkänsliga.

Denna osäkerhetsfaktor gör dessa studier helt värdelösa som bevis på att det inte finns vetenskapliga samband mellan elöverkänsligas ohälsa och artificiell mikrovågstrålning.  Det är därför anmärkningsvärt att SSM, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och vissa politiker som kräver vetenskapligt stöd för påståenden, hänvisar till en så ovetenskapligt forskning som provokationsstudierna är.

På följande tre punkter faller dessa studier pladask som både ovetenskapliga och oseriösa. Den enda frågan dessa forskare ställt är, om en grupp personer som säger att de är elöverkänsliga, kan på några minuter, samtidigt kan bli medvetna om, att de får starka biokemiska störningar i kroppsfunktionen. Inte ens frågan är vetenskapligt seriös, eftersom man redan här bortser ifrån att elöverkänsliga personer är komplexa biologiska varelser, som allt annat övrigt liv på jorden.

  • A. För det första har inte dessa forskare på 30 år varit intresserade av att ta fram kriterier som vetenskapligt säkerställer att det verkligen är elöverkänsliga de testar och inte industrilobbyister. Seriösa forskare har tagit fram kriterier för att diagnostisera elöverkänslighet. SSM. folkhälsomyndigheten, socialstyrelsen anser att vetenskapliga bevis/belägg är enda sanningen, varför kräver då inte SSM att dessa forskare som sysslar med provokationsstudier på elöverkänsliga, vetenskapligt säkerställer att det verkligen är elöverkänsliga de testar och inte industrilobbyister? Detta bevisar att provokationsstudier som metoden inte är vetenskapligt tillämpbar!
  • B. Forskarna har inte vetenskapligt säkerställt att de testar en homogen grupp elöverkänsliga personer. Eftersom elöverkänsliga reagerar olika på olika fält och olika snabbt, kan man heller inte få ett signifikant resultat om inte gruppen är homogen. Ytterligare ett bevis på att dessa provokationsstudier är totalt vetenskapligt värdelösa som bevis på att det inte finns samband mellan elöverkänsligas ohälsa och artificiell mikrovågsstrålning. Det finns en enda studie från 1991 där forskarna bemödade sig att ta fram en homogen grupp och fick fram ett 100 % signifikant resultat. Den gjordes dock inte dubbelt blint, men varför har man inte ställt krav på att återupprepat studien dubbelblint?
  • C. Forskarna har använt sig av specialgjorda mobiler med en enda ren signal, som bevis för att den artificiella mikrovågsstrålningen inte kan ge hälsoeffekter som elöverkänslighet. Märkligt att expertmyndigheten SSM inte uppmärksammar att det är vetenskapligt belagt att en pulsad och modulerade signal påverkar hjärnans alfavågor och kan därför ge en hälsoeffekter.

Det finns mer att säga om dessa provokationsstudiers felkällor i metodiken, men dessa tre punkter som jag redovisat här ovan är så allvarliga felaktigheter i metodiken, att man inte kan använda dessa studier som vetenskapliga bevis/belägg att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och den artificiella mikrovågsstrålningen.

Metodiken är inte vetenskapligt upplagd för att kunna bevisa eller motbevisa samband mellan artificiell strålning och elöverkänslighet. Men dessa studier nyttjas flitigt av både SSM, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten som bevis på att, elöverkänsliga som bevisligen i verkligheten blir svårt sjuka av den artificiella mikrovågsstrålningen, inte blir det enligt dessa tillrättalagda och ovetenskapliga studier.

Dessa studier är så väl tillrättalagda att man inte på 30 år förbättrat metodiken, snarare försämrat metodiken så till den milda grad, att man även plockat bort elöverkänsliga ur testgruppen, samt undvikit att göra en uppföljning då man tidigare sett att elöverkänsliga blivit sjuka flera timmar efter testet. Dessa ovetenskapliga studier ligger även till grund för att neka alla elöverkänsliga, mänskliga rättigheter som skydd i sitt eget hem eller tillgång till sjukhusvård.

Man kan höra politiker slå sig för bröstet och säga att Sverige är en humanitär stormakt. Det är den största lögnen genom tiderna. Sverige är ett land där politiker, tjänstemän på våra statliga myndigheter och övriga myndigheter bryter mot grundlagen, bryter mot de mänskliga rättigheterna. Sverige är ett land vars ansvariga politiker och tjänstemän, tillåter att industrier skadar och dödar människor, samt utarmar oskyldiga människor ekonomiskt, tar ifrån samhällsmedborgarnas mänskliga rättigheter.

Dessa politikers och tjänstemäns syn på människovärde och liv har antagit en nazistisk människosyn i Sverige, vilket även bekräftas då en kirurg kunnat experimentera på människor på Karolinska institutet, så att dessa dött under stort lidande. Det är en nazistisk mentalitet som färgar vårt samhälle idag, att människoliv saknar människovärde. En sjuk människa som elöverkänslig har inget människovärde. Anhängare till den ökända lobbyistsekten Vetenskap och Folkbildning (VoF) har massmedialt kunnat förfölja handkappgruppen elöverkänsliga utan att Diskrimineringsombudet har ingripit trots anmälningar.

Vårdpersonal som är anhängare till VoF som barnläkaren Mats Reimer samt leg kiropraktiker Hanna Brus har på sina bloggar på Dagens Medicin utövat ständig förföljelse mot elöverkänsliga och kunnat hänga ut elöverkänsliga barn i massmedia, vilket borde bryta mot Hälso- och sjukvårdslagen. Men Socialstyrelsen låter dem hållas och de kan fortsätta att förfölja svårt sjuka människor som uppenbarligen saknar människovärde i det svenska samhället. Nazisterna är ju just kända för förföljelse av grupper de inte ansåg hade ett människovärde.

Inte en enda ansvarig myndigheter skyddar dem som mobilindustrins tvångsbestrålar och skadar med sin artificiella mikrovågsstrålning. Industrin går fri medan drabbade människor förpassas till tystnaden i stort mänskligt lidande och ekonomisk utarmning. Sveriges politiker och myndigheter bryter grovt mot FN-konventionen för mänskliga rättigheter. Att politiker kalla Sverige för en humanitär stormakt är att leva i en bubbla av industrins tillrättalagda verklighet, läs teaterföreställning.

.
Biologiskt liv är anpassat till ett naturligt mycket svagt brus för 3G frekvensband som 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vilket betyder att vi saknar biologiskt skydd mot högre mikrovågsstrålning, eftersom vi inte behövt utveckla ett skydd mot radiofrekvent strålning. Jämför med, att vi har biologiskt skydd mot UV-strålning, vi blir bruna. UV-strålningen har vi levt med sedan vi steg upp på land i evolutionens begynnelse för landlevande djur. UV-strålningen tränger dessutom inte igenom hela kroppsvävnaden, som mikrovågsstrålningen gör.

.
Men enligt SSM skall vi, som sagt, tåla 10 watt per kvadratmeter artificiell mikrovågsstrålning som penetrerar kroppens vävnader dygnet runt. Enligt SSM skall vi alltså tåla 1 biljon ( en svensk biljon är 12 nollor) högre strålning än vad vi är biologiskt anpassad till. högre strålning än vad vi är biologiskt anpassad till. Vi har idag på sina håll en 1 miljard högre strålning, än vad vi är biologiskt anpassad till. En strålning som dessutom är miljöfrämmande för allt liv. Att folk får hudcancer nu, beror troligen mer på mikrovågsstrålningen som skadar DNA i huden än det naturliga UV-bruset från solen.

Artificiell mikrovågsstrålning är lika lite likt naturligt brus som, DDT är likt vatten. Ni ansvariga myndigheter, kan inte på något sätt likställa naturligt brus med konstgjord elektromagnetisk strålning. Artificiell strålning är precis lika miljöfrämmande som DDT i vår livsmiljö. Detta har redan vetenskapligt bevisats i tusentals rapporten redan från 1940-talet då mikrovågor började användas i radar.

.
Strålsäkerhetsmyndighetens uppdrag: Strålsäkerhetsmyndighetens miljömål för 2016 var enligt riksdagsbeslut, M2015/02633/Miljömålen: Elektromagnetiska fält: Exponeringen för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön är så låg att människors hälsa och den biologiska mångfalden inte påverkas negativt.

Om den miljöfrämmande radiofrekventa artificiella strålningen är flera miljarder hög och inte existerar naturligt lika lite som DDT i vår livsmiljö, hur kan då denna strålning vara så låg, att den inte påverkar biologiskt liv, när den över huvudtaget inte finns i naturligt i verkligheten? Referensvärdet borde vara noll för denna tekniska strålning, precis som för miljögiftet DDT.

Detta är Folkhälsomyndighetens uppdrag: Folkhälsomyndigheten har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. I samverkan med andra aktörer erbjuder vi kunskapsunderlag och metodstöd samt följer upp och utvärderar olika metoder och insatser. I uppdraget från regeringen ingår även att följa hälsoläget i befolkningen och de faktorer som påverkar detta. Myndigheten fäster särskild stor vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Viktiga samarbetspartner är andra statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner.

Folkhälsomyndighetens viktiga samarbetspartner är bland annat landstingen, har inte de läst Örebro landstings rapport 2010-2011? Ändå fortsätter ansvariga myndigheter som säger sig skydda människors hälsa, förneka samband mellan artificiell strålning och den dramatiskt ökande ohälsan, samt hänvisa till ovetenskaplig forskning.

Socialstyrelsens uppdrag: Socialstyrelsen är en statlig myndighet under Socialdepartementet med en bred verksamhet som rör socialtjänst och hälso- och sjukvård. Större delen av vår verksamhet är riktad till personal, ansvariga och beslutsfattare inom dessa områden. Det ska inte spela någon roll vem du är eller var du bor i Sverige – alla ska ha tillgång till en god vård och omsorg på lika villkor. Det är en viktig utgångspunkt för Socialstyrelsens arbete.

Detta gäller dock inte för elöverkänsliga personer, eftersom Socialstyrelsen diagnostiserar elöverkänslighet utifrån dessa ovetenskapliga provokationsstudier, där forskarna inte ens har vetenskapligt fastställt att det är elöverkänsliga personer de testar och inte mobilindustrins lobbyister. Utifrån dessa tillrättalagda studier bedömer ansvariga myndigheter att elöverkänsliga inte är sjuka, trots att de har så svåra besvär att de tvingas till långa sjukskrivningar och inte längre kan vistas i samhället, på grund av all strålning från den trådlösa tekniken.

Vårdpersonal kan dessutom fritt och ständigt och massmedialt förfölja handikappgruppen elöverkänsliga som läkaren Mats Reimer  och leg kiropraktiker Hanna Brus utan att Socialstyrelsen prickar dem för att de bryter mot Hälso- och Sjukvårdslagen. Någon rätt till trygg sjukvård i avskärmande rum och kunnig personal som kan ta hand om elöverkänsliga som behöver sjukhusvård, har socialstyrelsen heller inte givit direktiv till.

De senaste vetenskapliga studierna har visat att hjärnan krymper av mobilanvändning. Återigen visar vetenskapliga studier en påverkan på hjärnan, men uppenbarligen är detta fortfarande inte en biologisk effekt enligt SSM, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen?

Allt fler barn blir elöverkänsliga och får sina liv förstörda av den artificiella mikrovågsstrålningen, trots det fortsätter ansvariga öka strålning i form av WiFi i skolmiljön.

Elöverkänsliga och andra stora sjukdomsgrupper med den nya typen av hjärnskador som utmattningssyndrom, trötthetssyndrom, ADHD mm, har in faktum inte valt att bli elöverkänsliga eller på annat sätt bli skadade av den artificiella strålningen.

Mobilindustrins miljöfarliga verksamhet och deras trådlösa produkter, har inte tillståndsprövats enligt Miljöbalkens miljökrav, trots att den artificiella strålningen påverkar storskaligt både människor och naturmiljö dygnet runt.

Ansvariga myndigheter låter mobilindustrin sätter upp antenner var som helst utan att kontrollera verksamheten när människor blir sjuka. Ansvariga myndigheter eller vårt rättssamhälle bryr sig inte, om enskilda personer blir utsatt för medveten bestrålning från illasinnade personer eller intresseorganisationer för att skada personer eller tortera dem med elektromagnetisk strålning, bara man inte stör elektroniska apparater. Om man stör ett biologiskt känsligt system är dem likgiltigt då människan skall tåla 10 watt per kvadratmeter dygnet runt, fast tidsbegränsningen sex minuter låtsas man inte om.

Man struntar i att vem som helst kan nytta elektroniska vapen mot befolkningen eller enskilda individer. Myndigheterna utgår ifrån, utan att kontrollera saken, att strålningen understiger 10 watt per kvadratmeter utanför personens kropp, att strålningen lokalt skulle kunna uppnå 1000 watt per kvadratmeter lokalt inne i kroppen bortser man ifrån, bara strålningen inte påverkar elektroniska apparater är myndigheten nöjd. Ingen ansvarig myndighet eller politiker bryr sig om vilka hälsorisker befolkningen utsetts för i Sverige. Människoliv saknar värde i Sverige.

Mobilindustrins verksamhet är varken tillfällig eller ringa enligt 9 kapitlet Miljöbalken. Ansvariga myndigheter och politikers likgiltighet över att nationens befolkning skadas av mikrovågsstrålningen riskerar att bli en humanitär katastrof i Sverige och katastrof för Sverige som suverän stat. Mobilindustrins verksamhet är en krigsförklaring mot Sveriges befolkning.

Jag är inte ensam om att ha uppfattningen att våra statliga myndigheter idag är storindustrins lobbyistorganisationer och därför saknar all trovärdighet. Dessa myndigheter och tjänstemän är landsförrädare eftersom de inte skyddar folkhälsan, eftersom de tillåter förföljelse av mobilindustrins skadeoffer. Dessa myndigheter och politiker står ansvariga för ett folkmord i slow motion. De är landsförrädare.

Solveig Silverin elöverkänsliga sedan 24 år på grund av en bildskärmsskada på arbetsplatsen, en statlig myndighet

Yrkesutbildning: Miljövetare/Miljöingenjör

Referenser.
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/15368379109031410

SSM-rapport  https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2016/11/30/eeg-studierna-visar-effekter-av-pulsad-gsmsignal-pa-alfa-bandet-medan-icke-pulsade-signal-inte-visar-effekter/

Äldre kunskaper https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/aldre-kanda-kunskaper/

Ogräsbekämpning med mikrovågor https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/04/ograsbekampning-med-mikrovagor-2450-mhz-och-915-mhz/

Forskning på Elöverkänslighet https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/forskning-och-kunskap/10414-2/forskning-som-beror-eloverkanslighet/

Örebro rapport 2010-2011 https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2016/02/2010-2011-c3b6rebro-landsting-forskningsstrategi-elc3b6verkc3a4nslighet-utmattningssyndrom.pdf

Mats Reimer https://vofvof.wordpress.com/en-vof-lakare-utan-granser/

Hanna Brus https://vofvof.wordpress.com/hanna-brus/