Ryska samlingsrapporten 1972

Jag har översatt den ryska samlingsrapport från 1972 (se nedan). Denna rapport bekräftar redan 1972, det elöverkänsliga säger och har upptäckt, när det gäller hälsoeffekter av mikrovågstrålningen.

Redan kända dokumenterade effekter, som fördröjningseffekten och anpassning beskrivs här. Märkligt är då, att man bortser ifrån denna kunskap i dessa s k välgjorda provokationsstudier som Strålsäkerhetsmyndigheten, Socialstyrelsen samt Folkhälsomyndigheten hänvisar till som seriösa.  Intressant är också, att denna kategori forskare, inte på 30 år, tagit fram en enda metod som vetenskapligt säkerställer, att det verkligen är elöverkänsliga personer de testar och inte industrilobbyister. Denna osäkerhetsfaktor gör, att dessa studier faller pladask som vetenskapligt bevis/belägg, att elöverkänsligas ohälsa inte kan relateras till artificiell radiofrekvent strålning.

Lika märkligt är det, att respektive ansvarig myndighet, anser att det är fullt tillräckligt att avgöra en sjukdom med enbart subjektiv bedömning och genom denna primitiva ”forskning”, neka strålskadade en diagnos, som ger dem ett rättsligt skydd. Dessa provokationsstudier går ut på, att bara efter några minuters exponering, skall elöverkänsliga personer bli medvetna om, att de får biokemiska  störningar i kroppsfunktionen.

Eftersom elöverkänsliga inte är homogen grupp och att man inte tar hänsyn till fördröjningseffekten, att elöverkänsliga reagerar olika på olika fält, samt att man använt sig av rena signaler i specialgjorda mobiler, alltså inte den tekniska strålning som finns i den trådlösa tekniken som gjort folk sjuka, är felkällorna i metodiken så avgörande, att provokationsstudierna inte kan anses vara vetenskapligt utförda. Dessa studier kan inte svara på frågan, om elöverkänsliga kan relatera sina symtom till den artificiella mikrovågsstrålningen från den trådlösa tekniken.

Redan 1972 kände man till denna fördröjningseffekt, man kände även till att det kan ske en viss anpassning under en viss period,. Man upptäcker även elöverkänslighet eller mikrovågssjukan, ändå bortser man ifrån hur komplext människor reagerar på den artificiella mikrovågsstrålningen och slår fast att det inte finns andra biologiska effekter än termiska.

Genom att hänvisa till oseriösa provokationsstudier nekar man elöverkänsliga diagnos. Blir dessa personer sjuka och utsätts för stort lidande av artificiell mikrovågsstrålningen från omgivningen, saknar dessa personer rättsligt skydd för liv och hälsa (mänskliga rättigheter) och kan därför också användas som försökskaniner i smyg av både försvaret och mobilindustrin för att testa olika sändarsystem, både för civilkommunikation och för hur elektroniska vapen påverkar människor.

Med de hemliga avtal Sverige har med USA när det gäller forskning och experiment, finns det risk för, att man använder intet ont anande människor ur civilbefolkningen för experiment i smyg. USA har ju inskrivit i sin lag att de får utsätta befolkningen för experiment. Artificiell mikrovågstrålning är osynligt och det är lätt att dölja en exponering av teknisk strålning som kan skada personers hälsa allvarligt.

Eftersom myndigheterna hänvisa till, att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och artificiell radiofrekvent strålning är det fritt fram för grymma oetiska experiment på redan skadade och sjuka personer. Varför skulle dessa personer, med nazistisk mentalitet, inte ta chansen, att utnyttja sjuka personer, som saknar rättsligt skydd i en humanitär stormakt ( vissa politiker anser ju det), som Sverige ? Kan man operera in plaststrupar på folk och utföra andra experiment på sjuka människor, så varför inte bestråla och testa på hur folk reagerar och påverkas av olika  typer av teknisk strålning? Det är ju ingen som ser strålningen och ingen myndighet som kontrollmäter den, när folk blir sjuka.

Den artificiella mikrovågsstrålningen är Det Tysta Miljögiftet.

___________________________________________

(Texten i rapporten har varit svag på några ställen och visa ord helt oläsliga, sammanhanget har därför fått styra ordvalet. Vissa ord har jag inte kunnat översätta alls. På en del ställen har jag varit osäker på vad som menas, men rapporten är i sin helhet ändå väldigt tydlig vad de visste före 1972 och som man helt bortser ifrån nu )

JPRS S7209
10 oktober 1972 USSR

Hygieniska problem och effekter av mikrovågor,
elektromagnetiska fält i kroppen
Av
M.P. Troyanskiy

Sampublikationer Research Service

Översättning till svenska Solveig Silverin

Poster är kompletta text översättningar av originalet utom då utsedda utdrag (s) eller sammanfattning, när den samlade rubriken ”News Briefs” används, eller när redaktionella kompression eller sammanställning är uppenbar, som i fallet med biografiska listor och redaktionella rapporter. Innehållet i denna publikation är inte på något sätt representerar politik, visningar, eller attityder US regeringen.

UPPHANDLING AV PUBLIKATIONER

JPRS publikationer kan beställas från National Technical Information Service, Springfield , Virginia 22151. I beställning, är det rekommenderat att JPRS nummer, titel, datum och författare, i förekommande fall, publicering av citerade.

Nuvarande JPRS publikationer tillkännages i regeringen rapporter Meddelanden utfärdats halv månadsvis av National Technical Information Service, och listas i månads katalogen av amerikanska regeringens publikationer utgivna av vicevärden av dokument, US Government Printing Office, Washington, D.C. 20402.

Korrespondens som hänför sig till andra än upphandlingsfrågor kan ställas till Joint Publications Research Service, 1000 North Glebe Road, Arlington, Virginia 22201.

___________________________________________

UDC 613.637:621.37/.59.029.64(047)

HYGIENISKA PROBLEM, EFFEKTER AV MIKROVÅGOR

ELEKTROMAGNETISKA FÄLT I KROPPEN

[Artikel av kandidat för medicinska vetenskaper M.P. Troyanskiy; Moskva, Gigiyena I Sanitariya, ryska, nr 8 1972 lämnade 28 mars 1972, sid 87-92]

En omfattande utveckling av radioteknologi och dess införande i de olika delarna av samhällsekonomin har lett till resultat som i stort sett hela jordens befolkning i viss mån exponeras för påverkan av radiovågor .
Radiofrekvens elektromagnetiska vågor används numera allmänt  i radiokommunikation, radio, television, medicin, radar, radionavigation, radioastronomi, kärnfysik, metallurgi och maskiner, inom byggindustrin (för svetsning, härdning, smältning, och vibrationsfogning av metallvaror, limning av plast och träprodukter, mm).

Problem har uppstått när det gäller fastställandet av skadenivån i människokroppen vid exponering av radiovågor , fastställande av maximalt tillåtna humana exponeringsnivåer och utveckla förebyggande och skyddsåtgärder. Tabell 1. har antagits av hygieniska praxis.

Tabell

Klassifikation av radiofrekvent strålning

Frekvens: High HF 100 kHz – 30 MHz, våglängd:   Long 3 – 1 km,  Medium 1 km – 100 m, Short 100 – 10 m

Frekvens:   Ultrahigh UHF 30 – 300 MHz, våglängd: Ultrashort 10 – 1 m

Frekvens:   Superhigh SHF (microwaves 300 – 300 000 MHz, våglängd: decimeter 1m – 10 cm, Centimeter, 10 – 1 cm, millimeter 1 cm – 1 mm

Källorna till HF, UHF och SHF elektromagnetiska fält kan vara olika typer av generatorer, induktorer, sändarblock, matarledningar , kondensatorer, antennsystem, och andra. De personer som driver generatorer och överföringssystemet för radiofrekventa elektromagnetiska svängningar kan utsättas för effekten av olika HF, UHF och SHF varierar. Vid utformningen, provningar, inställning och drift av stationer och enskilda enheter som genererar elektromagnetisk energi, kan vågorna  stråla in i arbetsområdet . Detta sker med dålig avskärmning av sändarblock och vågledarkanaler, irrationella placering av antennmatarsystem, och så vidare, samt från försummelse av förebyggande av olyckor. Personer inom allmänheten som inte professionellt arbetar med sändarsystem kan ibland exponeras för effekten av radiovågor från kraftfulla antennsystem.
Radiovågor i det extremt höga frekvensområdet är den mest använda. SHF genereras av olika sändarsystemet, från flera tiotals milliwatt upp till megawatt per puls, utnyttjas i nästan inom varje område i samhället. Det har konstaterats att den biologiska effekten av en SHF fält har egenskaper som skiljer sig från dem i en UHF fält

Den utbredda användningen av mikrovågor, gör att allt fler personer exponeras för mikrovågsstrålning, vilket leder till stora svårigheter att skydda dem från effekterna av de kraftfulla antennerna från radarstationer. De ökande problemen med biologiska effekter av mikrovågor har därför fått stor betydelse.
De moderna kraftfulla RLS [radarstationer ] kan skapa strålningsnivåer som hundratals gånger överskrider den högsta tillåtna nivån på avstånd av 2-3 km. För närvarande har mer än 1000 studier av inhemska och utländska forskare undersökt de biologiska effekterna av mikrovågor

Undersökningar av effekten av ett mikrovågsfält i den mänskliga kroppen och i djur bekräfta främst det faktum att mikrovågsstrålning har en hög biologisk effekt över ett brett område av våglängder.

Karaktären och expressivitet mikrovågsområdet fältets effekt på kroppen beror huvudsakligen på våglängden, intensitet, varaktighet och bestrålning karaktär (pulsad, kontinuerlig, i en fast antenn eller roterande antennläge, och så vidare).

Det största intresset, liksom det mest praktiska värdet, ligger i uppgifter om icke termiska effekter, ger specifika fälteffekter av mikrovågsstrålningen* som funktionella förändringar i nervsystemet, hjärt- och andra system. Detta bekräftas i experiment på djur med hjälp av betingat reflex förfaranden, elektroencefalografi, EKG, blodtrycksförändringar, mm och även genom biokemiska, morfologiska och biofysisk data. (Z. V. Gordon, A. S. Presman, 1963, 1968).

Data som erhållits genom att studera frivilliga är av stort värde. En analys över hur kroppen förändras under påverkan av mikrovågsstrålning, indikerar att skadans art bestäms främst av förändringar i nervsystemet. Det är därför viktigt att uppmärksamma forskare, främst sovjetiska, att särskilt ägna forskning på nervsystemet

* Det är brukligt att anse att icke termiska effekten sker under inverkan på kroppen av en effektflödestäthet av 10 milliwatt och mindre.

Det har fastställts att svaga effekter stimulerar det centrala nervsystemet, medan starka effekter minskar funktionen. Parabiotiska stadier kan observeras i det senare fallet(I. P. Bychkov).

Utmärkande för de förändringar som sker i kroppen av icke termiska effekter av mikrovågsstrålnings är deras reversibilitet. Detta innebär att en av de viktigaste hygienåtgärder, är att upphöra kontakt med mikrovågsfältet för en bestämd tid. Man bör också komma ihåg, dock, att begreppet ”reversibilitet” används oftast i sin kliniska betydelse, medan det finns mycket få studier som ägnats åt en fördjupad undersökning av läkningsprocesser efter exponering för mikrovågor.

Indikationer på en variation i påverkan av effekten av mikrovågsstrålningen i samband med ofta upprepade exponeringar, återfinns ofta i litteraturen. Dessa förändringar kan uttryckas antingen i minskade förändringar proportionella mot upprepad exponering, eller av intensiteten av exponering.

.
Processerna för anpassning och ackumulering tycks uppvisa liknande och typiska förändringar. Framför allt observerades i studier, ett samband vid systematisk bestrålning av försöksdjur, med mikrovågor i olika frekvensområden, en anpassning till effekten av mikrovågsstrålningen hos en relativt liten kropp.
Det kom till uttryck hos de flesta djuren, som förändringen i betingade reflexer, liksom förändringarna i cirkulation, matsmältning, urinering, och utbyte av gaser, dessa betingade reflexer justerades i proportion till exponeringen upprepning. Anpassningshastigheten för de olika funktionerna var inte identiska. Cortex, hjärnbarken till stora hjärnan anpassade sig snabbast till SHF effekten, medan de andra kroppssystem, i synnerhet matsmältning anpassade sig märkbart långsammare.

Förmågan till anpassnings beror på stabilisering av de biokemiska förändringarna i proportion till den ökade mängden exponeringen av mikrovågor och mindre på uttryck av morfologiska och histologiska förändringar under långa exponeringar, än tätare exponeringar med samma flödestäthet. (PPM) .

Anpassningsprocesser har också observerats när man undersökt människor. Under de första veckorna och månaderna då de arbetade i förhållanden där de exponerades för mikrovågors påverkan visade de en karakteristisk reaktion i en betydande andel. Upp till 70 procent av personerna, påvisade dålig hälsa, som ökad trötthet, allmän svaghet och huvudvärk. I den efterföljande perioden förbättrades hälsotillståndet, som är relaterad till förmågan till anpassning.

Nästa stadier vid fortsatt arbetet i förhållanden med exponering för mikrovågor förvärrades hälsan igen hos människorna. (E. A. Drogichina och medförfattare (s), D. A. Ginzburg, och M. N. Sadchikova).

Förändringar i luktkänslighet är tydlig i den inledande perioden vid exponering för mikrovågsstrålning under exponeringsförhållanden upp till 1 år. Efter detta börjar förmågan till anpassning för att normalisera, bytas ut i proportion till tiden för exponeringen av mikrovågsfältet genom uttalade förändringar. Z. V. Gordon och Ye. A. Loginova).

Således kan förmågan till anpassning till mikrovågsstrålning förändras vid långtidseffekter, vilket kan betraktas som en princip. Men en uppskattning av dessa fenomen kräver stor försiktighet.

Först av allt, bör uppmärksamhet ägnas åt att normer utvecklas för anpassningar till funktionella försämringar, då det bekräftats att anpassningen är endast möjlig upp till en viss gräns, vid vilken de reparationsprocesserna upphör, att neutralisera förändringar. Det är uppenbart att nervsystem och det endokrina systemet spelar en stor roll i mekanismen till anpassning (I. R. Petrov, A. G. Subbota och YeoA. Lobanova)

Vid kronisk exponering för mikrovågsstrålning, har man observerat bioackumulering av effekter i kroppen tillsammans med anpassningsprocesserna.

Det faktum att det sker en bioackumulering i sig, tyder på att hela återhämtningstiden efter en tidigare effekt/skada tidsmässigt överstiger intervallet mellan upprepade exponeringar.

Detta innebär att frågan om förmågan till reversibilitet (omvändning) efter effekten av SHF, är av stor betydelse för fullständigt återhämtning, för att förstå bioackumuleringen av effekter och att utveckla åtgärder för att förhindra ackumulering av effekter. Ändå har denna fråga långt ifrån studerats tillräckligt.

Tydliga kumulativa fenomen som är relaterade till funktionella försämringar i tillståndet verkar följa anpassningen. Till exempel utveckling av fördröjning av betingade reflexer när man når en viss tröskel efter stimuleringsfasen och uppkomsten av neurotiskt tillstånd hos hundar efter normalisering av aktiveringen av betingad reflex. (Min kommentar, eftersom man varken ser, hör, luktar eller kan smaka på elektromagnetisk strålning och mikrovågor, kan detta inte vara en mental betingning, utan en ren fysisk omedveten biokemisk reaktion och då kan det väl inte kallas betingat. För att skapa en betingad reflex i nervsystemet krävs väl att våra känselsinnen är med. Om smärtsensorerna känner smärta av strålningen så är smärtan riktig. Eftersom man inte ser strålningen kan man inte vara medveten om att man bestrålas, då kan det inte vara en betingning enligt traditionell medicin? )

Följande faktum förtjänar omnämnande i detta sammanhang. När personer som exponerades för centimetervågor med en PPM av upp till 20 mikrowatt per kvadratcentimeter (0,2 watt per kvadratmeter), var reaktionen i hudtemperatur obetydlig för människor som inte tidigare exponerats för ett mikrovågsfält, medan en uttalad hudtemperatur kunde dokumenteras proportionellt mot den tidigare professionella forskningen som observerades för personer som tidigare utsatts för effekter mikrovågsstrålning (Yu. A. Osipov). Under dessa betingelser, är av speciellt intresse, att den person som tidigare absorberat ett mikrovågsfält, behövs endast en stimulans av mycket låg intensitet.

Processerna anpassnings- och bioackumulering är inbördes komplexa. Både vid en övergång från anpassning till bioackumulering och som en parallell utveckling av ackumulering och anpassningsfenomen kan iakttas

I vissa studier av händelse anpassnings- och ackumulering, konstaterades att anpassningen till effekten av mikro termisk och icke termisk intensitet, kan ha en hämmande stimulans och fas karaktär.

Retardationens typ av anpassning utvecklas genom att följa den mest uttalade reaktionen av de funktioner som berörs vid tidpunkten för den första exponering, allt mindre tydliga förändringar visas under de efterföljande effekter. Stimuleringen typ av anpassning utvecklas under den inledande intensifieringen av reaktionseffekter och ersätta dem med depression.

Stimuleringen som leder till anpassning utvecklas under den initiala intensifieringen av reaktionen av effekter, och ersätta dem med depression. I fas-anpassning, vid de första effekterna leder det till ett förvärrande av funktionerna, stimuleringseffekter utvecklas sedan gradvis  (Howland och medförfattare (s)).

-4 ¬

Betydelsen för pauserna mellan effekterna har visat hur det leder till förändringar. (G. Subbota, 1957). Kumulativa effekter observerades vid korta pauser mellan reaktionerna, och anpassningsfenomet framkallas genom en ökning av pauserna.

Under betingelser med samtidig inverkan på kroppen av ett mikrovågsfält och ogynnsamma miljöfaktorer (värme, buller, intensivt ljus, och så vidare), utvecklas komplexa relationer mellan dessa anpassande reaktioner i form av en ömsesidig ökning eller minskning. (Synergistiskt effekt)

En samtidig effekt på kroppen av två extemthög frekvensområden ledde till en dämpning av anpassning. Dessa data är av märkbar teoretisk betydelse och bör övervägas för normalisering av mikrovågsstrålning och även när man utför specifika hygieniska och allmänna hälsoåtgärder.

Patogenesen för effekten av mikrovågsstrålning är fortfarande i grunden oklart för närvarande. Detta gäller både de samverkande fysikaliska och kemiska förändringar, och även grundläggande fysiologiska mekanismer som ligger till grund för utvecklingen av reaktionen som leder till kronisk mikrovågssyndrom

De kliniska observationerna och experimentell data vittnar om, att en av de stora länkarna i utvecklingen av en enhetlig patologisk process för mikrovågsbestrålning i kroppen är ett avbrott i funktionen hos det centrala nervsystemet, i synnerhet i funktionen av mellanhjärna.

Fram till nu har det visats sig att, hypotalamus som reglera kroppstemperaturen, metabolism, sexuell funktion, blodtryck, funktioner av gastroenteretic-tarmkanalen, och även  reglering av sömn och vakenhet spelar stor roll. Känslighet i hypotalamus yttrar sig i förändringar i de uppräknade funktionerna.

Störningar i hypotalamus yttrar sig i förändringar i de uppräknade funktionerna. Naturligtvis spelar störningar i hypotalamus funktioner, en avsevärd roll som inverkan av mikrosmå förändringar i cortical.  Man bör komma ihåg att hypotalamus regionen är mycket och direkt känsliga för effekter i hjärnbalken.

Mikrovågseffekt syndrom består av ett antal reaktioner som var och en för sig, inte är specifikt för en sådan reaktion. Det asteniska* tillståndet, som är typiskt för mikrovågssyndromet, kan observeras under de mest olika tillstånd. Detta gäller också för det kardiovaskulära systemet, blod, och så vidare. (*Asteniskt tillstånd Källa Internationell statistisk klassifikation av sjukdomar och relaterade hälsoproblem Systematisk förteckning)

Väger man samman alla dessa olika reaktioner ger det en samlad helhetsbild, som pekar på att symtomen är mikrovågskänslighets syndrom (N. V. Tyagin).

Syndromet är karaktäristiskt för funktionella förändringar i nervsystemet, förmodligen i vegetativa delen, som utvecklar symtom  (oläsligt ord) och störningar i kardiovaskulär regleringen med en  (oläsligt ord) reaktioner i autonoma nervsystemet som långsam hjärtrytm, hypotoni och EKG förändringar.

De biokemiska förändringar som förekommer i kroppen vid mikrovågsstrålning har inte studerats tillräckligt. Framför allt finns det mycket få uppgifter om förändringar i vitamin balans och mineral utbyte. Samtidigt skulle uppgifter av denna typ tillåta en motsvarande förändring i karaktären av kosten i förebyggande syfte.

En förklaring kan bero på att kroppsreaktions karaktär, är komplexa effekter mellan de olika parametrarna vid mikrovågsstrålningens, men problemet behöver snabbt lösas. Den icke termiska effekten av mikrovågor kan genom denna forskning anses bevisat, bortom all tvivel, då vissa effekter observerats under inverkan av mycket låg intensiteter (enheter och tiotals mikrowatt per kvadratcentimeter ).

Detta ger upphov till problemet med noggrann undersökning för tröskelvärde vid mikrovågsstrålningens effekter och ackumuleringsprocesser vid sådana små intensiteter. Detta problem blir särskilt akut i samband med det faktum att såväl personal som upprätthåller generatorerna och omgivande befolkningen kan utsättas för systematisk exponering för mikrovågor

Övertygande bevis har erhållits på olika biologiska effektiviteten av olika våglängdsområden, diverse RLS driftlägen, och så vidare. Det har fastställts att decimetervågor är de farligaste för kroppen, medan metervåglängden och centimetervågor är mindre farliga.

Fältmodulation visar sig ha en tydlig påverkan på vilken typ av kroppsreaktioner. Öningen av RLS vågor kommer att utgöra en fråga om fastställandet av högsta tillåtna värde på inte bara genomsnittet, utan också den pulsade PPM.

Pulsvaraktigheten och utrymmesfaktorn bör också övervägas, eftersom en tillräckligt hög pulseffekt, det kan uppstå irreversibla förändringar i vävnader under en mycket kort tid (M P. Troyanskiy och Yu. V. Sebrant).

Att skydda personer från effekten av yttre radiofält radio har stor hygienisk betydelse.

De biologer, hygienister, kliniska patologer, fysiker och ingenjörer står inför ett komplext problem: hur man ger fullständig säkerhet för personal och befolkning som omfattas av aktiva zonen av radiofält, enligt villkoren för modern verksamhet, som kräver fler installationer av generator, utgångar till antennsystem, och så vidare i närvaro av en betydande mängd bebodda trakter. I detta sammanhang är det ytterst viktigt att utveckla ett enhetligt grundläggande system för skydd mot återutstrålning av radiofält, särskilt externa fält. En central roll i att lösa problemet med möjlig exponering är att härleda en beräkningsmetod (prognos) för radiofält.

Tyvärr, de befintliga reglerna är komplexa och besvärliga och inte alltid acceptabelt. Det finns inga legaliserade metoder för att beräkna fält i närheten och mellanliggande områden.

En annan möjlighet för skydds- och hälsoåtgärder är att uppgradera skärmegenskaperna hos olika byggmaterial genom att inkludera tillsatser som kommer att dämpa elektromagnetisk energi. Nuvarande tillgängliga material som reflekterar och absorberar elektromagnetisk energi kan fortfarande inte helt ge garanterad säkerhet.

I syfte att kunna ge skydd mot återutstrålning av radiofält, sanering normer och regler för arbete med Källor elektromagnetiska fält

För att kunna fastställa skydd mot återutstrålning av radiofält, krävs normer och regler för arbete vid källor som alstrar elektromagnetiska fält

High, ultrahög och superhög Frekvenser nr 878-70 har fastställts och bekräftats av den 30 mars 1970 av vice ordförande hälsoinspektör i Sovjetunionen. Dessa normer och regler har fastställt följande högsta tillåtna nivåerna för 300-30 000 MHz mikrovågsområdet

1. för exponering under en hel arbetsdag 10 mikrowatt / cm2 (100 milliwatt per kvadratmeter),
2. för exponering av högst 2 timmar under en arbetsdag 100 mikrowatt / cm2, 1000 milliwatt per kvadratmeter och

3. 15-20 minuter exponering under en arbetsdag 1 000 mikrowatt /cm2 (10 watt per kvadratmeter, med obligatorisk användning av skyddsglasögon ).

Enligt dessa normer, bör strålningsnivån inte överstiga 1 mikrowatt/cm2  (10 milliwatt per kvadratmeter) för personer som inte har ett professionellt arbete med bestrålning i befolkningen.

De antagna standarderna är baserade på betydande experimentella material och är framtagna för att skydda arbetstagarnas hälsa, men i vissa fall, är det besvärligt i vissa situationer att använda dessa tidsstandarder för tillåtna nivåer. Framför allt är det inte klart hur man ska värdera den samtidiga effekten av flera strålningskällor från olika håll, hur man skall behandlar pulsade, kontinuerlig och intermittent (scanning) strålning, och så vidare. Dessa och andra frågor har diskuterats vid konferenser och symposier, men tyvärr har de ännu lösas i praktiken.
BIBLIOGRAPHY

 1. Bychkov, K. V., in Problemy Neyrokibernetiki (Problems of Neurocybernet­ics), Rostov on the Don, 1967, P 17.
 2. Ginzburg, D. A. and Sadchikova, r·1. ?J., in 0 Biologicheskom Deystvii EMP Radiochastot(Biological Effect of Electromagnetic Radio-Frequency Fields), ~oscow,1964, p 126.
 1. Gordon, Z. V., GIG Truda (Industrial Hygiene), 1970, No 4, P 32.
 2. Gordon, Z. V. and Lobanova, Yeo A., in 0 Biologicheskom Vozdeystvii Poley Sverkhvysokikh Chastot (Biological Effect of Ultrruligh-Frequcncy Fields), ?-10scow, 1960, P S9.
 3. Drogichina, E. A., et al., GIG Truda, 1962, No 1, P 28
 4. Lobanovll, Yeo A., in gigiyena Trude o Biologicheskoye Deystviye Elektromagnitnykh Voln Radioastot 1959 biological Effect of Electromagnetic Radio-    frequency Waves Moscov 1959, p 46
 1. Lobanovll, Yeo A., GIG Truda, 1966, No 10, p 7.
 2. Osipov, Yu. A., Gi i ena Truda i Vliyaniye na Rabotayushchikh Elektromapitnykh Pol eyRa 10C astot In ustrla1 Sanltatlon and the Effect on Workers of Electromagnetic Radio-Frequency Fields), Leningrad, 1965.
 1. Presman, A. 5., Uspekhi Sovr. BioI. (Advances in Contemporary Biology),1963, Vol 56, Vyp 2, P 161.
 1. Presman, A. 5., Elektromagnitnyye Polya 1 Zhivaya Priroda (Electromag­netic Fields and Animate Nature), ~10scow, 1968.
 1. Petrov, I. R ., VIi i Zhivotnykh (Effect Animals),Leningrad, 1970.
 1. Tyagin, H. P., Byull. Eksper. BioI. (Bulletin of Experimental Biology), 1958, No 8, P 67.
 2. Troyanskiy, M. P. and Sebrant, Yu. V., Radiovolny i Zhivoy Organizm ~adio \~avcsand the Living Organism), ~1oscow, 1969. –

__________________________________

Fakta Ett litet utdrag från brödtexten om Referensvärdena ur boken Det Tysta Miljögiftet, Det Osynliga Vapnet.

Den naturliga bakgrundsstrålningen för 3G frekvensband, beräknat på solar flux, solens* flödestäthet enligt NASAs mätningar (ref), är det naturliga, energiflödet genom en kvadratmeter stor yta, per sekund (effekttäthet) runt 0,06 pikowatt per kvadratmeter, vid en lugn sol. Energiflödet varierar dock och över bandbredden 1 – 10 gigahertz (motsvarar våglängderna 30 cm  –  2 cm) kan energiflödet vara upp till 40,4 pikowatt per kvadratmeter, utan hänsyn till dämpning i atmosfären. Värdet är alltså lägre nere vid jordytan. *(http://www.aoc.nrao.edu/~pharden/hobby/FDIM81.pdf)

Solfläcksrelaterad utstrålning, kan ge väldigt höga toppar, i 1-10 gigahertz bandet och kan vara minst 2 gånger40 pikowatt per kvadratmeter (*svartkroppsstrålning) och vid sällsynta tillfällen under några minuter upp till 270 pikowatt per kvadratmeter.
Svartkroppsstrålningen mellan 100 MHz – 300 GHz får man bara som högst ca 1,1 uW/m2 i energiflöde, utan hänsyn till dämpning i atmosfären. Men här ligger det största energiflödet i våglängdsområdet 4 mm och kortare. *( svartkroppsstrålning är  – –    )

Medelvärdet för långtidsdos för decimetervåglängden som mobilindustrin mest använder i de trådlösa nätverken (våglängderna mellan 1m och 10 cm) kan beräknas ligga runt 0,5 pikowatt per kvadratmeter i energiflöde. Det är ungefär denna dos, naturligt radiofrekvent brus, vi är biologiskt anpassade till som långtidsdos. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten skall vi biologiskt tåla i frekvensbandet  6 gigahertz till  5 gigahertz ( som motsvarar våglängderna 12 cm  till 6 cm ) ett energiflöde på 100 000 000 000 000 pikowatt per kvadratmeter artificiell strålning som passerar genom kroppens alla vävnader. En konstgjord strålning som både är amplitudmodulerad, pulsad samt hoppar mellan frekvenserna (bluetooth 1600 gånger per sekund)(ref).

Referensvärdet har tagits fram av ICNIRP. De skriver i en sammanfattning från en workshop maj 2016, att detta referensvärde (100 000 000 000 000 pikowatt per kvadratmeter) skyddar i 6 minuter (medelvärde) men har stor osäkerhet (ref) . Referensvärdet gäller enbart termiska effekter, någon hänsyn till andra biologiska effekter har man inte inberäknat i sin bedömning, eller långtidseffekt. ej heller att strålningen är artificiell.

I den ryska sammanställningen från 1972(ref), som grundar sig på ett stort vetenskapligt underlag, framkommer det, att det finns inga som helst tveksamheter, att mikrovågor ger andra biologiska effekter, än termiska, vid mycket lägre energiflöde. De skriver också att decimetervåglängden är den skadligaste våglängden.  Tidigare forskning (Flygvapnets radarskola) bekräftar i sin forskning (ref), att 1 gigahertz till 3 gigahertz  tränger igenom och absorberas inne i kroppens organ till 1oo % och kan förstärkas 100 gånger lokalt inne i kroppen(FOA 1978) . ICNIRP redovisar även att barn och organ under 1,3 meter absorberar 40 % mer strålning i kroppen (ref), trots detta sänker man inte referensvärdet.

Det framkommer i ICNIRPs rapport (ref) att det är svårt att bedöma värmeeffekten då olika vävnader absorberar olika mycket värmeenergi. Ändå hänvisar man till ett referensvärde som är mycket osäkert och som inte skyddar längre tid än 6 minuter.

Man tar märkligt nog,  inte fram ett referensvärde som skyddar för långtidseffekter och som skyddar mot andra biologiska effekter än termiska. Man tar heller inte hänsyn till att strålningen är artificiell och helt miljöfrämmande för allt biologiskt liv. Ofattbart, obegripligt trots all osäkerhet, trots att hela befolkningen, vår naturmiljö exponeras dygnet.

Myndigheterna påtvingar allmänheten stora hälsorisker, samt barnens hälsa i skolmiljön, när man sätter in WiFi och andra trådlösa nätverk i skolorna.