Brev till Strålsäkerhetsmyndigheten 13 februari 2017

Kopia har skickats till Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och Miljödepartementet

SSM2017-318-1 – Fråga om referensvärdena för olika frekvenser

Tack för svar den 24 januari!

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) är den övergripande myndighet som enligt uppdrag skall bevakar riskerna med icke-joniserande strålning. SSM skall vara en rådgivande expertmyndighet. Andra statliga myndigheter och kommuner hänvisar till SSM. SSM har därför huvudansvaret att följa försiktighetsprincipen och följa första och andra kapitlet i Miljöbalken, samt att arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden enligt sitt uppdrag

*

Det referensvärde som främst diskuteras är 10 000 000 µW/m2 och som gäller för våglängder i decimetervåglängden (3G, 4G, WiFi, barnvakter, bluetooth, 5G mm) och centimetervåglängden som bland annat 5G kommer att använda.

 Enligt SSM följer de EU- rådets rekommendation 1999, om begränsningar av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält 0 Hz – 300 GHz. Det är alltså en rekommendation, inte en lag. EU- rådet hänvisar i sin tur till organisationen ICNIRP (International Commission on Non‐IonizingRadiation Protection).

Enligt ICNIRP skyddar referensvärdet, 10 000 000 µW/m2, enbart mot termiska effekter i 6 minuter och högst i 30 minuter, vilket framgår i ICNIRP:s publikation111(3):300‐306; 2016). ICNIRP har inte ändrat uppfattning, att detta referensvärde nu skyddar mot långtidseffekt. SSM påstår i sitt svar till mig att det skyddar mot långtidseffekter. SSM skriver: Referensvärdena är satta för att skydda mot alla säkerställda hälsorisker oavsett tidsperspektiv.  SSM ljuger, referensvärdet skyddar INTE mot långtidseffekter.

– Referensvärdet skyddar inte mot att strålningen kan förstärkas över de inre organen och kroppens vävnader, som ICNIRP benämner hotspots, ICNIRP publikation111(3):300‐306; 2016, samt FOA skriver i sin rapport 1978 Mikrovågor påverkar både fysiskt och psykiskt.

– Referensvärdet skyddar inte mot, att barn och organ vid 1,3 meter och kortare absorberar 40 % mer strålning, enligt ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009

 – Referensvärdet skyddar inte barn, äldre eller känsliga personer ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002

– Trots att strålningen kan vara högre inne i kroppen, mäter man enbart utanför kroppen och överstiger inte strålningen referensvärdet 10 000 000 µW/m2  utanför kroppen,vidtager man inga åtgärder, SSMFS 2008:18.

I en samlingsrapport från Ryssland 1972 Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body se bilaga (underlag 1000 vetenskapliga studier och rapporter), bedöms decimetervåglängden vara den mest skadliga våglängden. Ryssland har därför satt 10 000 000 µW/m2 som ett hygieniskt värde för dem som arbetar med mikrovågssystem. Hygieniskt värde för 10 000 000 µW/m2 är exponering i 15-20 minuter under en arbetsdag, med obligatorisk användning av skyddsglasögon.

 Tidsangivelsen, 15 – 20 minuter, stämmer alltså bra med vad ICNIRP säger, mellan 6 minuter och högst 30 minuter, ICNIRP publikationen111(3):300‐306; 2016. Enligt SSM skall alltså, allmänheten i Sverige både vuxna och spädbarn, tåla en exponeringsnivå av 10 000 000µW/m2, dygnet runt. En exponeringsnivå som i Ryssland enbart arbetstagare får exponeras för i drygt 20 minuter med skyddsglasögon.

Minst nio andra EU-länder har lägre referensvärde än EU-rådets rekommendation, då forskning visar på andra hälsoeffekter än enbart termiska. Även Kina, Ryssland och övriga öststatsländer har ett lägre referensvärde. (EU-rådets rekommendation 1999) Det finns alltså andra biologiska effekter som andra länder tar hänsyn till, men som SSM förnekar: De vetenskapliga expertinstanserna har samstämmigt indikerat att det inte finns några säkerställda hälsorisker eller ens robusta misstankar om hälsorisker för exponering under gällande referensvärdesnivåer för radiovågor.

*

Ryska rapporten 1972 (se bilagan) som grundar sig på 1000 rapporter beskriver också elöverkänslighet eller mikrovågssjukan, vilket bevisar att denna strålskada fanns långt före de första fallen, som dök upp i Sverige på 1980-talet i samband med bildskärmsskada.

SSM har hänvisat till provokationsstudier på elöverkänsliga som bevis på att det inte finns ett samband mellan elöverkänsligas besvär och elektromagnetiska fält/strålning. SSM har påstått att dessa studier är seriösa och välgjorda studier.

I den Ryska rapporten från 1972 framgår det kan ske en viss biokemisk anpassning, alltså strålning är bioackumulerbart, men till en viss gräns. Det sker även en fördröjningseffekt. Vetenskapliga studier (som också bekräftas i nutida forskning) visar att stark strålning är hämmande och svag strålning är ”stimulerande” (ADHD-symtom, sömnbrist, okoncentration), vilket så småningom leder till utmattningssyndrom, trötthetssyndrom och i värsta fall elöverkänslighet. Sjukdomar som är orsaken till ökat sjukskrivningsantal enligt Örebro landsting Forskningsförankra vården Vårdförankra forskningen

De provokationsstudier som SSM hänvisar till som seriösa och välgjorda ser ut så här:

Dessa forskare, samt SSM, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kan inte på något sätt vetenskapligt bekräfta/bevisa, att det verkligen är elöverkänsliga de testat och inte industrilobbyister. Denna vetenskapliga osäkerhet gör att dessa studier faller pladask och saknar allt vetenskapligt värde, som bevis för att elöverkänsliga inte kan relatera sina sjukdomsbesvär till artificiell mikrovågsstrålning.

Intressant är, att denna kategori forskare, inte på 30 år, lyckats ta fram en enda metod att säkerställa, att det verkligen är elöverkänsliga personer de testar och inte industrins lobbyister.

Andra och seriösa forskare har dock tagit fram biomarkörer, som identifierar elöverkänslighet. Reliable disease biomarkers characterizing and identifying electrohypersensitivity and multiple chemical sensitivity as two etiopathogenic aspects of a unique pathological disorder. HÄR

Förhöjd histamin produktion, förhöjd halt Nitrotyrosin,  förhöjd halt Protein S100BHsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner(3 förhöjd halt,  minskad mängd 6-hydroxymelatonin sulfat,  hypoperfusion i capsulothalamic (reducerat blodflöde genom thalamus , vilket kan leda till vävnadsskada eller celldöd, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer och där känslocentrumet finns). Påverkan på thalamus som trolig orsak till elöverkänslighet, beskrivs redan i den Ryska rapporten 1972.

 Forskare som använt sig av provokationsstudier på elöverkänsliga har använt sig av specialgjorda mobiler, med en enda ren signal, trots att det finns vetenskapliga bevisa, att pulsad signal påverkar hjärnan. Denna kategori forskare har alltså medvetet tagit bort den artificiella strålningens egenskaper som kan misstänkas göra folk sjuka/skadade. SSM 2010:44 (ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM)

Denna kategori forskare har också medvetet bortsett ifrån att elöverkänsliga inte är en homogen grupp och därmed är det omöjligt att få ett signifikant resultat. Man har heller inte tagit hänsyn till den fördröjningseffekt som elöverkänsliga har och som redan är dokumenterad 1972 i den Ryska samlingsrapporten.

*

Naturlig radiofrekvent strålning och mikrovågor

Radiofrekvent strålning är energi som passerar genom kroppen. Radiofrekvent strålning finns knappt naturligt på jorden. Det energiflöde som vi är biologiskt anpassade till är beräknat till högst 0,000 000 5 µW/m2:

Energiflödet för naturlig radiofrekvent strålning som vi människor och biologiskt liv är anpassade till på jorden, är mycket, mycket svag. Värdena är beräknade efter Solar flux index frekvensband 2,88 GHz (våglängd 10,7 cm) och de starkaste radiostjärnorna, samt kontakt med astrofysiker vid Kiruna rymdstation.

Det naturliga bakgrundsvärdet för dessa våglängder, är den flödesenergi, som vår kroppsvävnad är anpassad till att exponeras för. Vi saknar biologisk skydd för högre kontinuerlig stråldos och vi saknar helt skydd mot artificiell strålning som har helt andra egenskaper än ett brus. Artificiell mikrovågsstrålning och radiofrekvent strålning är lika miljöfrämmande som ett miljögift som exempelvis DDT.

På grund av decimetervåglängdens längd, passerar dessa energirika mikrovågor genom kroppens vävnad och absorberas inne i kroppens organ. Det är därför man nyttjar mikrovågor i mikrovågsugnar, eller inom medicinen, eller torkar fuktskadat trä i hus. 

Solens energiflöde i det radiofrekventa bandet

– Solens hela frekvensband inom radiovågorna är 0,000 040,4 µW/m2 i effekttäthet, utan hänsyn till dämpning i atmosfären. Värdet är alltså lägre vid jordytan.

– Det naturliga energiflödet för 3G frekvensband vid lugn sol, beräknas ligger runt 0,000 000 06 µW/m2 i effekttäthet, vid lugn sol, utan dämpning i atmosfären. Detta frekvensband motsvarar (3G, 4G, 5G, WiFi, bluetooth, babyvakter, det fria frekvensbandet mm). Enligt SSM mätningar utomhus 2013 exponeras nu befolkningen för mellan 230 -6700  µW/m2 i medeltal i olika orter. Vår kroppsvävnad genomstrålas idag för energidoser runt 2,3 miljarder – 67 miljarder högre strålning. en strålning som dessutom är artificiell mikrovågsstrålning. Det gjorde vi inte före 1990-talet, före utbyggnaden av mobiltelefonin.

– Solfläcksrelaterad utstrålning, tillfälligt höga toppar, i 1-10 GHz-bandet, kan vara minst 0,000 080 µW/m2 i effekttäthet. Vid sällsynta tillfällen under några minuter kan flödesenergin nå upp till 0,000 270 µW/m2, beräknat utan dämpning i atmosfären. På jordytan är alltså strålningen lägre.

Från universum ett svagt brus, 0,000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet, som har sitt ursprung i Big Bang. Värmeenergin är -270,45 grader Celsius.

Utifrån ovanstående naturliga källor för radiofrekvent strålning och mikrovågor, kan det naturliga kontinuerliga bakgrundsbruset beräknas vara vid jordytan 0,000 000 5 µW/m2, vilket borde vara ett realistiskt värde för långtidseffekt. Denna långtidsdos är vi biologiskt anpassade till, med små variationer och högre kortvariga energinivåer.

Som sagt, vi genomstrålas numera med energidoser runt 2,3 miljarder – 67 miljarder högre strålning som passerar genom kroppsvävnaden. Strålning är också lika miljöfrämmande för biologiskt liv, som ett syntetisk miljögift som DDT exempelvis.

Dessa våglängder passerar även genom tyg, fönster, men också genom väggar mm, ingen kommer undan.

Artificiell mikrovågsstrålning beräknat från SSM mätningar 2013, i medelvärde för olika orter.

Landsbygd: 230 µW/m2, Naturlig nivå 0,000 000 5 µW/m2

Tätort: 1500 µW/m2        Naturlig nivå 0,000 000 5 µW/m2

Stockholm: 6 700 µW/2   Naturlig nivå 0,000 000 5 µW/m2

Naturlig bakgrundsstrålning 0,000 000 5 µW/m2 skall också jämföras med referensvärdet 10 000 000 µW/m2 inom våglängder i decimetervåglängden, som SSM anser är svag strålning .

Anser SSM att en strålningsnivå mellan 2,3 miljarder – 67 miljarder högre strålning som passerar genom kroppsvävnaden (tyg, fönster, skyddar inte. Väggar dämpar lite) är försumbara energimängder?

Slutligen, SSM anser att artificiell mikrovågsstrålning inte skiljer sig från naturlig radiofrekvent strålning. Så här står det i SSM:s egen rapport från 2010:44 (ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM) står det: Laboratoriestudier på försökspersoner Ett antal högkvalitativa studier på EMF och sömnkvalitet och sömn-EEG har publicerats under det senaste året och de bidrar till att förstå en del motstridiga data som publicerats tidigare. EEG studierna visar återigen effekter av GSM (dvs pulsad signal) på alfa-bandet, medan motsvarande icke-pulsade signal inte visade några sådana effekter. Detta resultat bör studeras ytterligare bland annat i djurmodeller och på nervvävnad i in vitro-studier för att se hur den elektriska aktiviteten hos neuronala nätverk påverkas av GSM- och 3G-signaler (pulsade och icke-pulsade (sid 9).

*

Jag har gjort mätningar i en miljö som har så låg strålning, att instrumentet inte kan registrerar några sändarsignaler, känslighetsnivå på mätinstrumentet (HF 59B) är 56 dB µV/m (fältstyrka). Jag har lagt in några mätningar på trådlösa system i filmen, i en normal sovrumsmiljö idag och ute i naturmiljöer. Om man lyssnar på ljudkonstruktionen, anser SSM verkligen, att naturlig strålning kan ha samma egenskaper som en amplitudmodulerad, pulsmodulerad etc, tekniskt producerad strålning? Hur kan det i så fall uppstå naturligt?

Referenslista

– Frågor som SSM svarar på – Ärende SSM2017-318-1

-Ryska rapporten från 1972(engelsk översättning)  Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body

-Ryska rapporten från 1972 svensk översättning

-SSM 2010:44 (ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM)

-Örebro landsting Forskningsförankra vården Vårdförankra forskningen

-EU- rådets rekommendation 1999, om begränsningar av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält 0 Hz – 300 GHz.

– ICNIRP publikationen111(3):300‐306; 2016  Referensvärdet skyddar från 6 minuter till högst 30 minuter,

-ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009  – Referensvärdet skyddar inte mot, att barn och organ vid 1,3 meter och kortare absorberar 40 % mer strålning, enligt

– ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002  – Referensvärdet skyddar inte barn, äldre eller känsliga personer

-FOA skriver i sin rapport 1978 Mikrovågor påverkar både fysiskt och psykiskt.FOA forskning 1978 antenneffekt

-Tillförlitliga sjukdoms biomarkörer som kännetecknar och identifiera elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopathogenic aspekter av en unik patologisk störning.https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

-Metabolisk och genetisk screening av elektromagnetiskt överkänsliga personer som genomförbart verktyg för diagnostik och intervention Chiara De Luca mfl 2014 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4000647/