Frågor som SSM svarar på – Ärende SSM2017-318-1

SSM2017-318-1 – Fråga om referensvärdena för olika frekvenser

Referensvärdena för olika frekvenser

10 – 400 MHz: 2 watt per kvadratmeter för Radio och kommunikationsradio

400 – 790 MHz: 2 – 4 watt per kvadratmeter för TV

790 – 2 690 MHz: 4 – 10 watt per kvadratmeter för Mobiltelefoni, Bluetooth

2 400/5 000 MHz: 10 watt per kvadratmeter för trådlösa datornätverk

Källa: Strålsäkerhetsmyndigheten

*

Min fråga 1: Jag undrar varför våglängdsområdena 40 cm till 2 cm har så högt referensvärde som 10 W/m^2 då det är dessa våglängder som innehåller mer energi än längre våglängder, samt kan kan absorberas inne i kroppen och avge energi? Dessa våglängder används i mikrovågsugnar, torka trä vid vattenskador, medicinska behandlingar mm.

SSM svar 1: Hela radiovågsområdet ger förhållandevis låg strålningsenergi om man exempelvis jämför optisk strålning. Den enda säkerställda hälsopåverkan med radiovågor (eller som du skriver mikrovågor) är en uppvärmande effekt. Kroppstemperaturen varierar beroende på många olika faktorer och för att en hälsorisk ska anses föreligga har man utgått ifrån den exponering som ger en grads uppvärmning. Sedan har referensvärdet satts så att man undviker en grads uppvärmning med god marginal. I praktiken ger en exponering motsvarande referensvärdet för en viss frekvens en helt försumbar uppvärmning. Inom det frekvensområde som innefattar radiovågor är det så att lägre frekvenser visat sig ge något högre uppvärmning jämfört med högre frekvenser vid motsvarande exponering. Därav har referensvärdena fått det frekvensberoende som du hittar i  SSMFS 2008:18, se följande länk http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf  Dessa referensvärden ligger också i linje med EU-kommissionens rekommendation, se http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/electromagnetic_fields/docs/emf_rec519_en.pdf

*

 Min fråga 2: Än märkligt är, att SSM hänvisar till ett referensvärde som enbart skyddar i 6 minuter, när hela befolkningen i Sverige blir penetrerade från alla håll dygnet runt med strålning i dessa frekvensområden, samt att förstärkning inne i kroppen kan öka lokalt 100 gånger (FOA 1978). Varför använder ni ett fullständigt orealistiskt referensvärde som inte på något sätt skyddar folkhälsan, eftersom skyddet varar i 6 minuter?

SSM svar 2: Frågan är felställd. Referensvärdena är satta för att skydda mot alla säkerställda hälsorisker oavsett tidsperspektiv.

*

Min fråga:3 Jag undrar också varför mobilindustrins verksamhet, som sprider miljöfrämmande mikrovågsstrålning dygnet runt i vår livsmiljö, inte tillståndsprövas enligt miljöbalken. Mig veterligen är detta den enda industri som får utöva storskalig miljöfarlig verksamhet och kunna påverka hela folkhälsan utan att behöva följa miljöbalken. Varför är denna industri undantagen miljölagen? Kärnkraftindustrin tillståndsprövas enligt miljöbalken oavsett strålskyddslagen.

SSM svar 3: De vetenskapliga expertinstanserna har samstämmigt indikerat att det inte finns några säkerställda hälsorisker eller ens robusta misstankar om hälsorisker för exponering under gällande referensvärdesnivåer för radiovågor, se exempelvis sammanfattande blad från EU:s vetenskapliga råd under följande länk. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2015/citizens_emf_en.pdf

När det gäller prövning enligt miljöbalken är detta en fråga för Folkhälsomyndigheten som är tillsynsvägledande myndighet gentemot kommunerna som i sin tur har tillsynsansvar enligt miljöbalken.

*

Min fråga 4: Artificiell mikrovågsstrålning är inte detsamma som ett naturligt svagt brus som dessutom inte är mycket högre än 0,5 pikowatt per kvadratmeter som långtidseffekt. Beräkningar ur solar flux visar, att frekvensbandet för 3G ligger på 0,06 pikowatt per kvadratmeter för en lugn sol och vi skall tåla 10 000 000 000 000 06 pikowatt artificiell strålning dygnet runt enligt ert referensvärde som bara skyddar i se minuter. Hur tänker SSM?

SSM svar 4: SSM utgår ifrån de riktlinjer som kommer från EU-kommissionen då referensvärden för radiovågor bestäms, se ovan länkar. Så länge de vetenskapliga expertinstanserna är överens om att det inte finns några tydliga indikationer för hälsorisker vid exponeringsnivåer under referensvärdesnivåerna finns det ingen anledning att ompröva detta.

*

Min fråga 5: Anser ni att artificiell mikrovågsstrålning har samma egenskaper som naturlig mycket svag mikrovågsstrålning?

Det finns vetenskapliga säkerställda bevis för att denna artificiella strålning påverkar/stressar och riskerar skadar hjärnan vid långtidsexponering, vilket även ohälsotalet i stressrelaterade sjukdom visar. Dessa sjukdomar har ökat dramatiskt sedan mobiltelefonin byggdes ut, även små barn blir stressade. Elöverkänslighet har också ökat dramatiskt enligt Örebro landsting 2010-2011 trots att man gör allt för att tysta ner dessa skador på hälsan. så varför gäller inte miljöbalken för denna industri?

SSM svar 5: Radiovågors (eller som du skriver mikrovågor) egenskaper avgörs av frekvensen, inte av vilken källa de kommer ifrån i sig. Det som har inflytande på när det kan finnas hälsorisker med radiovågor är frekvensen och exponeringsnivån.

*

Annonser