Mina frågor till Socialstyrelsen

Vilken behandlingsform?

Jag begär att få veta vilken behandlingsform Socialstyrelsen bedömer/rekommenderar för personer som blivit elöverkänsliga, fått utmattningssyndrom och/eller trötthetssyndrom. Symtombilden för dessa tre sjukdomar är densamma.

Den enda skillnaden är, att elöverkänsliga kan relatera sina sjukdomsbesvär till olika typer av trådlös teknik (strålning) mm. Elöverkänslighet, eller också som den kallas mikrovågssjukan, beskrevs redan i en rysk samlingsrapport från 1972, se medskickat dokument. Elöverkänslighet/mikrovågssjukan är alltså ingen ny sjukdom, utan uppkom när man började nyttja mikrovågor i sändartekniken.

Den ryska rapporten beskriver också reaktionsmönstret hos personer som exponeras för mikrovågor, vilket är överensstämmande med samma reaktionsmönster som elöverkänsliga beskriver idag. Inget är alltså nytt, det enda som är nytt, är att man ändrat orsaken till besvären, att det är en noceboeffekt,  av någonting som man varken ser, hör eller luktar med de sinnen vi har, alltså omöjligt att upptäcka och kan förvänta sig att man blir sjuk av .

Upplysningsvis finns knappt dessa frekvensband (radiofrekvent strålning och mikrovågor) naturligt i vår livsmiljö på jorden. Vilket betyder att varje levande varelse på jorden saknar biologiskt skydd mot dessa våglängder, som numera passera genom kroppens vävnader.

Den ryska rapporten från 1972, som grundar sig på 1000 vetenskapliga studier, säger att det finns inte den minsta tvekan om att mirkovågor ger andra biologiska effekter än enbart termiska, vilket också bekräftas i nutida forskning, i exempelvis  SSM:s rapport : 2010:44 ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM:s Independent Expert Group on Electromagnetic Fields, 2010 , på sidan 9.

Naturlig bakgrundsstrålning är mycket svag

Solens energiflöde i det radiofrekventa bandet

– Solens hela frekvensband inom radiovågorna är 0,000 040,4 µW/m2 i effekttäthet, utan hänsyn till dämpning i atmosfären. Värdet är alltså lägre vid jordytan.

– Det naturliga energiflödet för 3G frekvensband vid lugn sol, beräknas ligger runt 0,000 000 06 µW/m2 i effekttäthet, utan dämpning i atmosfären. Detta frekvensband motsvarar (3G, 4G, 5G, WiFi, bluetooth, babyvakter, det fria frekvensbandet mm).

Enligt SSM mätningar utomhus 2013 exponeras nu befolkningen för mellan 230 -6700  µW/m2 i medeltal i olika orter. Vår kroppsvävnad genomstrålas idag för energidoser runt 2,3 miljarder – 67 miljarder högre strålning. En strålning som dessutom är artificiell mikrovågsstrålning och miljöfrämmande. Dessa energiflöden genom vår kroppsvävnad, fanns inte före 1990-talet, före utbyggnaden av mobiltelefonin.

– Solfläcksrelaterad utstrålning, tillfälligt höga toppar, i 1-10 GHz-bandet, kan vara minst 0,000 080 µW/m2 i effekttäthet. Vid sällsynta tillfällen under några minuter kan flödesenergin nå upp till 0,000 270 µW/m2, beräknat utan dämpning i atmosfären. På jordytan är alltså strålningen lägre.

– Från universum ett svagt brus, 0,000 000 026 5 µW/m2 i effekttäthet, som har sitt ursprung i Big Bang. Värmeenergin är – 270,45 grader Celsius.

Utifrån ovanstående underlag för naturliga källor för radiofrekvent strålning och mikrovågor, kan det naturliga kontinuerliga bakgrundsbruset beräknas vara vid jordytan runt 0,000 000 5 µW/m2, vilket borde vara ett realistiskt värde för långtidseffekt. Denna långtidsexponering är vi biologiskt anpassade till, med små variationer och högre kortvariga energinivåer.

Som sagt, vi genomstrålas numera med energidoser runt 2,3 miljarder – 67 miljarder högre strålning som passerar genom kroppsvävnaden, beräknat efter SSM:s mätningar 2013. Strålning är dock lika miljöfrämmande för biologiskt liv, som ett syntetisk miljögift som DDT exempelvis, som ju är lika cancerogent som denna mobilstrålning enligt WHO.

Dessa våglängder passerar även genom tyg, fönster, men också genom väggar mm, ingen kommer undan.

Alltså vi är biologiskt anpassade till en nivå av 0,000 000 5 µW/m2 i frekvensbandet mikrovågor 1 m – 10 cm. Som miljövetare är jag införstådd med, att biologiskt liv inte tål högre strålning under en längre tid, än mindre artificiella mikrovågor. Varför förstår inte Socialstyrelsen det? Försiktighetsprincipen borde tillämpas, men istället uppmanade Socialstyrelsen kommunerna att inte följa miljöbalkens försiktighetsprincip, inför utbyggnaden 3G, vilket är obegripligt.

SSM hänvisar till EU-rådet, som hänvisar till ICNIRP:

-ICNIRP publikationen111(3):300‐306; 2016  Referensvärdet skyddar från 6 minuter till högst 30 minuter,

– ICNIRP HEALTH PHYSICS 97(3):257‐258;2009  – Referensvärdet skyddar inte mot, att barn och organ vid 1,3 meter och kortare absorberar 40 % mer strålning,

 –  ICNIRP Healthphysics 82(4):540‐548;2002  – Referensvärdet skyddar inte barn, äldre eller känsliga personer.

Provokationsstudier

Socialstyrelsen har alltid hänvisat till dess provokationsstudier som belägg för att det inte finns vetenskapliga bevis/belägg att elöverkänsligas ohälsa kan relateras till elektromagnetiska fält och strålning. Men den relationen mellan ohälsa och mikrovågsstrålning kunde man se, enligt den Ryska rapporten från 1972.

Dessa forskare, samt SSM, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kan inte på något sätt vetenskapligt bekräfta/bevisa, att det verkligen är elöverkänsliga de testat och inte industrilobbyister. Denna vetenskapliga osäkerhet gör att dessa studier faller pladask och saknar allt vetenskapligt värde, som bevis för att elöverkänsliga inte kan relatera sina sjukdomsbesvär till artificiell mikrovågsstrålning.

Intressant är, att denna kategori forskare, inte på 30 år, lyckats ta fram en enda metod att säkerställa, att det verkligen är elöverkänsliga personer de testar och inte industrins lobbyister.

Andra och seriösa forskare har dock tagit fram biomarkörer, som identifierar elöverkänslighet. Förhöjd histamin produktion, förhöjd halt Nitrotyrosin,  förhöjd halt Protein S100BHsp27 och/eller Hsp70 chaperonproteiner(3 förhöjd halt,  minskad mängd 6-hydroxymelatonin sulfat,  hypoperfusion i capsulothalamic (reducerat blodflöde genom thalamus , vilket kan leda till vävnadsskada eller celldöd, vilket tyder på att den inflammatoriska processen involverar det limbiska systemet (ett komplex av nervceller på insidan av hjärnans båda hemisfärer och där känslocentrumet finns). Påverkan på thalamus som trolig orsak till elöverkänslighet, beskrivs redan i den Ryska rapporten 1972.

Forskare som använt sig av provokationsstudier på elöverkänsliga har använt sig av specialgjorda mobiler, med en enda ren signal, trots att det finns vetenskapliga bevisa, att pulsad signal påverkar hjärnan. Denna kategori forskare har alltså medvetet tagit bort den artificiella strålningens egenskaper som kan misstänkas göra folk sjuka/skadade. SSM 2010:44 (ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM)

Denna kategori forskare har också medvetet bortsett ifrån att elöverkänsliga inte är en homogen grupp och därmed är det omöjligt att få ett signifikant resultat. Man har heller inte tagit hänsyn till den fördröjningseffekt som elöverkänsliga har och som redan är dokumenterad 1972 i den Ryska samlingsrapporten.

Med tanke på den handläggning som socialstyrelsen haft gällande sjukdomen elöverkänslighet, är det inte konstigt, att elöverkänslighet dessa närliggande sjukdomar, är den största orsaken till ohälsa idag enligt

Det är Socialstyrelsen som är ansvarig, övergripande myndighete, som ger läkarna råd, hur man hjälper sjuka personer, att bli friska eller förbättra sitt hälsotillstånd vid sjukdom. Vilka råd ger ni till läkarna när de möter dessa patienter som blivit sjuka av strålningen eller fått utmattningssyndrom etc

Vilka vetenskapliga metoder används för att fastställa utmattningssyndrom och trötthetssyndrom, samt elöverkänslighet? Det är ju samma symtombild för alla tre sjukdomarna.

Hur kan ni vetenskapligt och medicinskt bekräfta en noceboeffekt? Provokationsstudierna kan ni inte hänvisa till, eftersom varken ni och dessa forskare kan vetenskaplig bevisa att det är elöverkänsliga de testar. Om nu Socialstyrelsen kräver vetenskapligt underlag för sina bedömningar förstås.

Begär svar på mina frågor.

Solveig Silverin, miljöingenjör