JO-anmälan av Strålsäkerhetsmyndigheten

2017-04-18 Svar från Riksrevisionen DOC170418

Riksdagens Ombudsmän Drn:  2408-2017 Underrättelse från JO

Riksrevisionen Drn: 5.1.2-2017-0434

Socialstyrelsen Drn: 10.2-7372/2017

Socialstyrelsen, Samordnare av funktionshinders frågor Drn: 7372/2017-4.

Folkhälsomyndigheten vägrade diarieföra  handlingen, men detta gäller En allmän handling – som inkommer till en myndighet eller upprättas där – ska registreras, dvs. diarieföras utan dröjsmål. Myndigheters allmänna handlingar ska hållas ordnade samt vårdas och bevaras så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar och behovet av information för rättskipning och förvaltning samt för forskningens behov.

Regler för registrering och arkivering finns i :
• Tryckfrihetsförordningen
• Sekretesslagen
• Arkivlagen
• Arkivförordningen
• Datalagen
• Förvaltningslagen samt
• Riksarkivets författningssamlingar

*

8 JO-anmälan av SSM i sin helhet

Bilaga 1 Ryska rapporten 1972 Den viktigaste bilagan. Ryska studien 1972 översatt till svenska https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/25/ryska-samlingsrapporten-1972-2/

Bilagor 2,4,5 Bilaga 2 ett brevsvar från SSM. Bilagorna 4, 5  presenterar ny forskning

IMG bilagor 6,7,8,3 Här finns bilagor om jäviga experter och dem som förföljer elöverkänsliga, ett axplock

Sammanfattning av JO-anmälan

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) uppgift är att skydda människors hälsa och naturmiljö för skadlig icke-joniserande strålning enligt SFS 2008:452. SSM skall främja hälsa och motverka ohälsa, samt förebygga akuta strålskador och minska risken för sena skador till följd av strålning, samt ge råd och informera om strålning, dess egenskaper och användningsområden samt om strålskydd

SSM, har anmälts till Riksdagens ombudsmän, då de inte följer sitt uppdrag att skydda befolkningen mot artificiell mikrovågsstrålning. Anmälan är även inskickad till Riksrevisionen. Anmälan är på 50 sidor och berör särskilt referensvärdet 10 W/m2 som gäller för frekvensbandet 2 GHz till 300 GHz, vilket motsvarar våglängderna 15 cm till 1 mm. Det naturliga bakgrundsbruset i det radiofrekventa bandet är beräknat efter solarflux, samt de starkaste radiostjärnorna till ungefär 0,000 000 000 000 5 W/m2. Anmälan berör även forskningen på elöverkänslighet, SSM:s mätningar i skolmiljön och mätning av trådlösa babyvakter.

Mikrovågor är våglängder mellan 1 meter till 1 millimeter och omfattar frekvensbandet 300 MHz till 300 GHz . Mikrovågor är elektromagnetisk strålning, som är rörelseenergi. Ju kortare vågen är, desto snabbare svänger vågen, desto högre energi innehåller vågen. Inom mikrovågsbandet används främst våglängder (1 m – 10 cm) som benämns decimetervågen (ITU:s indelning) i den nya trådlösa tekniken. Våglängder från 15 cm till 10 cm används för att värma mat i mikrovågsugnar, samt för medicinska behandlingar, då dessa våglängder har hög genomträngningsförmåga och har hög energi. Den nya tekniken WiFi, 3G, 4G, 5G, IoT, babyvakter mm, använder samma frekvensband. Strålningen tillverkas i en oscillator och är miljöfrämmande för allt biologiskt liv, då den är pulsmodulerad, frekvensmodulerad mm. Dessa våglängder (15-10 cm) är vetenskapligt kända, för att vara särskilt skadlig strålning.

Mobilindustrin har märkligt nog, tillstånd att sprida denna miljöfrämmande strålning i vår livsmiljö, utan att verksamheten tillståndsprövas enligt miljöbalken (MB).

I en Sovjetiska samlingsrapporten från 1972 (Hygienic Problems of the effekt of Microwave Electromagnetics fields on the Body), som grundar sig på 1000 vetenskapliga rapporter från hela världen, visar att mikrovågsstrålningen är skadlig strålning särskilt decimetervågen, vilket därför omöjligen kan vara okänd fakta, för varken beslutsfattare eller telekomindustrin. Det framkommer i rapporten, att mikrovågor bioackumuleras, att de påverkar biokemiska processer, långt under nuvarande svenska referensvärdet 10 W/m2, därför har andra länder lägre referensvärde. Det framkommer även, att hög strålning hämmar kroppsfunktioner och svag strålning stressar.

SSM hänvisar till EU-rådet och EU-rådet hänvisar till ICNIRP (International Commission on NonIonizingRadiation Protection). I publikationen ICNIRP 111(3):300‐306; 2016, skyddar referensvärdet enbart mellan 6 till 30 minuter för termiska effekter, dock kan det bildas hotspot inne i kroppens vävnader. Strålningen kan förstärkas 100 gånger (FOA 1978). Det framkommer även i SSM författningssamling SSMFS 2012:1(8); Torkning med mikrovågor i fuktskadade hus, att 10 W/m2 enbart skyddar i 6 minuter. För arbetstagare är alltså den hygieniska exponeringstiden enbart 6 minuter, men för allmänheten är det tillåtet att exponera hela befolkningen för 10 W/m2 som långtidseffekt. Referensvärdet 10 W/m2 är  inte realistiskt att använda, för allmänhetens exponering.

Men SSM påstår att referensvärde, 10 W/m2, är satt med god marginal, att strålningen är svag och kan inte ge några som helst hälsoeffekter. SSM beaktar heller inte, att artificiell strålning har andra egenskaper som kan påverka hälsan, märkligt då SSM rapport ( 2010:44 (ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM), redovisar i flertalet högkvalitativa studier, att pulsad GSM-signal ger akuta effekter på alfa-bandet, medan icke-pulsad signal, inte visar sådana effekter. Pulsad strålning påverkar och stressar hjärnan, vilket kan leda att hjärnan skadas vid långtidsexponering. Denna effekt bortser SSM ifrån.

SSM ger sken av, att det är millimetervågen som används i de trådlösa nätverken och jämför energin med solinstrålningen. Solen avger IR-ljus, synligt ljus och UV-ljus, dessa våglängder är så korta att de inte ens kan passera genom moln (SMHI). Decimetervågen (1m -10 cm) som används i den nya trådlösa tekniken, passera genom betong, husväggar och genom våra kroppar. Det är våglängder och frekvenser vi saknar biologisk anpassning till, eftersom dessa knappt finns naturligt på jorden.

Så här gjorde ansvariga politiker och myndigheter för att driva igenom utbyggnaden av mobiltelefonin, 3G m.m. Enligt bevisbörderegeln 1§ 2 kapitlet MB, är det mobilindustrin som har ansvaret att vetenskapligt bevisa, att deras verksamhet inte är skadlig för hälsa och miljö. Den då sittande regeringen, i slutet på 1990-talet, gav tillstånd till mobilindustrins verksamhet, enligt 10 § 2 kap MB, om den inte skadade folkhälsan. SSM hänvisar därför enbart till industrins egen forskning, som inte visar på några hälsoeffekter. Den forskningen skall betraktas som jävig, vilket man enkelt kunnat bevisa, om oberoende experter hade fått granska forskningsrapporterna. Experterna inom SSM vetenskapliga råd, har alla kopplingar till mobilindustrin, vilket är synnerligen allvarligt jävsförhållande.

Genom att inte ta hänsyn till tidigare kunskaper, samt till oberoende forskning som visar på allvarliga hälsorisker, kan mobilindustrin fortsätta exponera ohämmat, hela befolkningen för skadlig mikrovågsstrålning dygnet runt. Samtidigt är ansvariga politiker och myndigheter väl medvetna om, att denna strålning skadar folkhälsan och borde stoppas enligt 10 § 2 kap MB. Det framkom inför 3G-utbyggnaden i början på 2000-talet, att ansvariga förväntade sig citat: ”Lite svinn får vi räkna med”. Verksamhetsutövare och beslutsfattare räknade alltså med att folk kommer att bli sjuka av strålningen. Trots denna kunskap utnyttjar den då sittande regering 10 § 2 kap i MB, trots att de visste att folkhälsan påverkas negativt.

Några inom EU och i Sverige tar beslutet, att den artificiella mikrovågsstrålning är så svag, att den inte behöver tillståndsprövar enligt MB (MÖD 2005:55), samtidigt sätter man ett referensvärde för allmänheten som enbart skyddar i 6 minuter och högst 30 minuter mot termiska effekter (ICNIRP 111(3):300‐306; 2016). Enligt ICNIRP Health physics 82(4):540‐548;2002 (29): skyddar heller inte referensvärdet barn, äldre eller känsliga personer. Bambergläkarna har satt 0,000 000 1 Watt/m2 som gräns, för akut insjuknande av artificiell mikrovågsstrålning.

Sammanfattningsvis, det finns inget realistiskt referensvärde för allmänheten, som skyddar barn, de mest känsliga individerna i samhället, för långtidseffekter

Den Sovjetiska rapporten 1972, beskriver mikrovågssyndromet/elöverkänslighet. Det är alltså ingen ny sjukdom, i samband med mikrovågsstrålning. Ansvariga myndigheter hänvisar till provokationsstudier som bevis för, att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa relaterat till strålningen. Om experterna inte varit jäviga hade man omedelbart förpassat dessa studier som oseriösa. Metodiken kan inte ge svar på forskarnas fråga om elöverkänsligas ohälsa kan relateras till mikrovågsstrålning, eftersom de inte säkerställt, att det verkligen är elöverkänsliga de testar. Denna osäkerhetsfaktor gör att metodvalet inte kan ge ett vetenskapligt svar, på frågan. Normalt testar man vetenskapligt, om en metod är vetenskaplig. Denna typ av provokationsstudier är ingen vetenskaplig metod, vilket de jäviga experterna är väl medvetna om.

SSM påstår att strålningen är svag i skolorna. Men SSM har endast gjort mätningar i en enda skola under en helg, då skolan är tom på elever. SSM hänvisar till att strålningen ligger under referensvärdet 10 W/m2, som alltså enbart skyddar i 6 minuter. SSM ljuger för föräldrar, skolpersonalen och elever att strålningen är svag i skolan, där elever tvingas vistas flera timmar dagligen. Minst 20 000 barn går inte till skolan idag. Hur många av dessa barn har blivit elöverkänsliga av WiFi-strålningen i skolmiljön? Förbjud trådlös kommunikation i skolmiljön.

SSM påstår att trådlösa babyvakter enbart strålar när de aktiveras av babys röst. Vid kontrollmätning av en babyvakt, strålade den hela tiden, över 0,020 W/m2. Kontakt med företaget som tillverkade en av de babyvakter, som SSM kontrollmätt visade, att även den strålade hela tiden. SSM som kontrollmätt babyvakten borde ha upptäckt, att den strålade hela tiden. SSM ljuger för föräldrarna, när de påstår att babyvakter inte strålar hela tiden. Föräldrar kan lägga babyvakten intill barnets huvud, eftersom de tror, att den inte strålar så länge babyn är tyst. Det finns stor risk att babyns hjärna skadas, då babyvakten strålar på samma ställe i hjärnan. Ett sovande barn ligger still. Hur många barn som fått hjärntumör eller andra skador på hjärnan av babyvakten vet ingen. Varför ljuger SSM, och låter små barn exponeras för hög strålning?  SSM:s uppdrag är att skydda befolkningens hälsa för långtidseffekter, mot skadlig icke-joniserande strålning, Strålskyddslagen 1988:220. Förbjud babyvakter som strålar hela tiden.

Solveig Silverin, miljöingenjör/miljövetare

Innehållsförteckning

ANMÄLAN 3

INLEDNING 3

BAKGRUND 7

GRUNDLÄGGANDE FAKTA 7

Frekvensband som nyttjas i den trådlösa tekniken 9

Enheter som används vid mätning 11

Den komplexa artificiella mikrovågsstrålningen 11

Underlag för beräkning av naturlig bakgrundsstrålning 12

SSM, mätningar 2013 i Stockholmsområdet 13

Exempel på andra länders referensvärden  13

Placering av basstationer och antenner 14

Den neuropsykiatriska ohälsan har ökat kraftigt 15

Strålsäkerhetsmyndighetens lagrum 16

Miljöbalkens mål kan åsidosättas 18

SSM expertgrupper 19

ANMÄLAN, STRÅLSÄKERHETSMYNDIGHETEN 23

SSM vilseleder om radiofrekvent strålning 24

SSM desinformerar om referensvärdet 24

SSM hänvisning till EU-rådet, leder till ICNIRP 25

SSM desinformerar om forskning, hälsorisker, elöverkänslighet/mikrovågssyndromet 30

Provokationsstudier på elöverkänsliga är ingen vetenskap 33

Allt fler barn och unga får neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 36

SSM desinformerar gällande strålningen i skolmiljön 38

SSM desinformerar om strålningen från trådlösa barnvakter 40

Fria frekvensbandet 2,4 GHz 44

SSM varnar inte för UV-ljuset från kvicksilverlampor och LED-lampor 45

SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS 46

Bilagor och referenser

*

 

Bilagor

Bilaga 1 Ryska rapporten 1972 Den viktigaste bilagan. Ryska studien 1972 översatt till svenska https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/01/25/ryska-samlingsrapporten-1972-2/

Bilagor 2,4,5 Bilaga 2 ett brevsvar från SSM. Bilagorna 4, 5  presenterar ny forskning

IMG bilagor 6,7,8,3 Här finns bilagor om jäviga experter och dem som förföljer elöverkänsliga, ett axplock

Referenslista

1.Domslut 2003-09-05 Växjö Tingsrätt Miljödomstolen, M39e-02. Mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig verksamhet

2. Domslut Svea Hovrätt Miljööverdomstolens dom Mål nr M 7485-04: Mobilindustrins verksamhet är miljöfarlig verksamhet

4. Electromagnetic Imaging Methods for Nondestructive Evaluation Applications (Yiming Deng and Xin Liu ) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252010/

5. SSI FS 2002:3 mikrovågor har antenneffekt på människan http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3.pdf

6. SSI FS2002:3 De elektromagnetiska fältens inträngningsdjup i människokroppen och växelverkan med olika organ beror i hög grad på frekvensen. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2002/ssifs-2002-3Komment.pdf

7. Förordning om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; SFS 2013:262

8. SSMFS 2012:1 tillståndsprövning gällande torkning med mikrovågor

9. SSM 2010:44 (ISSN: 2000-0456 Recent Research on EMF and Health Risk Seventh annual report from SSM). EEG studierna visar effekter av pulsad GSM-signal på alfa-bandet, medan icke-pulsade signal inte visar effekter http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Rapport/Stralskydd/2010/SSM-Rapport-2010-44.pdf

10. SSM uppdrag, Förordning (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

11. SSMFS 2008:18 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/SSMFS/2008/SSMFS2008-18.pdf

12. SFS 2016:651 Förordning om ändring i strålskyddsförordningen (1988:293) https://www.notisum.se/rnp/sls/sfs/20160651.pdf

13. SSM Mätning av radiovågor från trådlösa datornätverk i skola på Hällsviks bycenter. https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Nyheter/2011/M%c3%a4tprotokoll%20WLAN%20H%c3%a4llsviks%20bycenter.pdf

14. SSM Mätning av babyvakter tillsammans med STUK de ljuger. Babyvakter strålar kontinuerligt och är inte låg. http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt–tradlos-teknik/Tradlos-teknik/Babyvakter/

15. Maria Feycthing anmäld för forskningsfusk gällande CEFALO-studien och hjärntumör hos barn https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/category/lobbyister-forskare/

16. Anders Ahlbom https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/category/anders-ahlbom-en-lobbyist-med-stort-ansvar-for-andras-liv-och-halsa/

17. COSMOS Anders Ahlbom Syftet är att fastställa om mobiltelefonanvändning är förenad med hälsorisker. http://ki.se/imm/cosmos

18. Cosmosstudien http://www.imm.ki.se/cosmos/

19. Anders Ahlbom ingår i sin brors bolag Gunnar Ahlbom AB som arbetar med att lobba för telekomindustrin i EU: Organisationsnummer: 556808-6374 https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2011/02/05/anders-ahlbom-ljuger-om-allt-skulle-vilja-veta-hur-mycket-han-far-av-mobilindustrin/

 20. Lena Hillert https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/category/lobbyist-lakare-lena-hillert/

21. Genomförande av Agenda 2030 för hållbar utveckling Kommittédirektiv 2016:18

22. Socialstyrelsen Psykisk ohälsa ökar hos unga http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012april/psykiskohalsaokarblandungaman

23. Socialstyrelsen – Kraftig ökning av ADHD-läkemedel till vuxna http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2012oktober/kraftigokningavadhd-lakemedeltillvuxna

24. Socialstyrelsen har sömnmedel till barn ökat med 227% sedan 2006 Mest ökar sömnmedlet melatonin med en uppgång på 335 procent. https://www.svd.se/barnens-pillerkarta-ritas-om-5jg9

25. Europaparlamentets resolution av den 2 april 2009 om hälsoproblem i samband med elektromagnetiska fält (2008/2211(INI) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+COMPARL+PE-416.575+01+DOC+PDF+V0//SV&language=SV

26. EU-Rådets rekommendationer 1999/519/EG, om begränsningar av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält 0 Hz – 300 GHz (http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/electromagnetic_fields/docs/emf_rec519_en.pdf )

27. ICNIRP 111(3):300‐306; 2016  Referensvärdet skyddar från 6 minuter till högst 30 minuter, http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPThermalDamage.pdf

28. ICNIRP Health physics 97(3):257‐258;2009  – Referensvärdet skyddar inte mot, att barn och organ vid 1,3 meter och kortare absorberar 40 % mer strålning http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPStatementEMF.pdf

29. ICNIRP Health physics 82(4):540‐548;2002  – Referensvärdet skyddar inte barn, äldre eller känsliga personer http://www.icnirp.org/cms/upload/publications/ICNIRPphilosophy.pdf

30. Örebro landsting Forskningsförankra vården Vårdförankra forskningen https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2016/02/2010-2011-c3b6rebro-landsting-forskningsstrategi-elc3b6verkc3a4nslighet-utmattningssyndrom.pdf

31.FAS rapport 2012 Radiofrequentcy Electromagnetic Fields – risk of disease and ill health http://publications.lib.chalmers.se/publication/168181-radiofrequency-electromagnetic-fields-and-risk-of-disease-and-ill-health-research-during-the-last-te

32. 2005:04 Kjell Hansson-Mild mfl: elöverkänsliga har ett mer känsligt nervsystem sid 18 – 19. Detta är tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbetsmiljöinstitutet 2005:04 http://nile.lub.lu.se/arbarch/ovrigt/2005/info2005_04.pdf

33. Elöverkänslighet: bevis för en neurologiskt syndrom.  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

34.Syrebrist i kroppen då de röda blodkropparna klumpar ihop sig, Magda Havas https://www.youtube.com/watch?v=L7E36zGHxRw

35.Tillförlitliga sjukdoms biomarkörer som kännetecknar och identifiera elöverkänslighet och multipel kemisk känslighet som två etiopathogenic aspekter av en unik patologisk störning Belpomme D, Campagnac C, Irigaray P. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26613326

36.Socialstyrelsens förslag till behandling av psykiskt sjuka personer Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom bland annat elchockar http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/20405/2016-12-6.pdf

37. Läkartidningen 2004 Om TNO-studien 2003  http://www.lakartidningen.se/OldArticlePdf/#!/2004/28436

 38.2003 TNO-Studien ett signifikant resultat före 3G http://milieugezondheid.be/dossiers/gsm/TNO_rapport_Nederland_sept_2003.pdf

39.EMF överkänslighet kan uppstå som en inducerbara neurologiska syndrom. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21793784

40. Provokationsstudie1991 Electromagnetic Field Sensitivity William J. Rea mfl 1991 Det autonoma nervsystemet påverkades. Ingen reagerade på placebo. Reaktion och symptom hos alla 16 patienter var 100 %.
http://www.aehf.com/articles/em_sensitive.html

41. Z58,4 Exponering för strålning, Socialstyrelsen

42.T66 Icke specificerade effekter av strålning (T66), Socialstyrelsen

43.W90 Exponering för annan icke joniserande strålning, Socialstyrelsen

44.WHO om elöverkänslighet file: WHO elöverkänslighet, 2005

45.WHO 1992 International Programme on Chemical Safty. Environmental Health Criteria 137 Electromagnetis fields (300 Hz – 300 Ghz) http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc137.htm

46.Arbetsmiljöinstitutet1998:23 Tidigare studier från 1990-talet som presenteras i Arbete och hälsa vetenskaplig skriftserie ISBN 91–7045–494–9 ISSN 0346–7821 https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/4180/1/ah1998_23.pdf

47. Föräldrarnätverket Hemmasittare Göteborg: Är familjer där ett eller fler barn har neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. De skriver 20 000 elever är inte i skolan. https://www.mynewsdesk.com/se/hemmasittare-gbg/pressreleases/20-000-elever-gaar-inte-till-skolan-hur-kan-vi-vaenda-fraanvaro-till-naervaro-1774105

48.PTS fria frekvensbandet PTS-ER-2004:12 ISSN 1650-9 https://www.pts.se/upload/Documents/SE/WLAN_tekn_marknbeskrivning_2004_12.pdf

49.PTS konsekvensutredning 2015-03-16Dnr: 15-2524 https://www.pts.se/upload/Remisser/2015/Undantagsf%C3%B6reskrifter/slutlig-konsekvensutredning-und-fskr-2015.pdf

50. Fria frekvensbandet Bryssel den 22.8.2007KOM(2007) 480 slutlig 2007/0174 (COD) Fria frekvensbandet http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2007/SV/1-2007-480-SV-F1-1.Pdf

51. 219 forskarnas varnar för den ökande strålningen https://emfscientist.org/index.php/emf-scientist-appeal

52. Spansk studie (Navarro et al. 2003)

52. Studie i Österrike, (Hutter et al. 2002).

53. Bambergläkarna har satt 0,1 µW/m2

54. SOU 2003:53, bilaga 7 av Sven Ove Hansson, Något om risker och kunskapens gränser http://www.regeringen.se/49b6b4/contentassets/65ca604ee4a04a6c83a0b894d9a6f34a/del-7-bilagor-7-9

55. Babyvakt film på YouTube https://www.youtube.com/watch?v=WufFbyM5Z8U

56. 31 mars 2003: 40% av de tunga namnen inom telekombranschen är oroliga för mobilstrålningen http://computersweden.idg.se/2.2683/1.33015

57. IT-företagarnas annonsblad inför 3G, kan man läsa att mobilstrålningen ökar hjärnaktiviteten, men påstår samtidigt att denna biologiska effekt kan hjärnan kompensera för

58 IT-företagarnas annonsblad inför 3G, läkare Lena Hillert företräder Socialstyrelsen och uppmanar kommuner att inte följa Försiktighetsprincipen https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2011/02/04/socialstyrelsen-uppmanar-kommunerna-att-bryta-mot-forsiktighetsprincipen

60. Industrilobbyisten som släkte lampan https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/category/lobbyister-sa-jobbar-dom/

61. Introducing falsificationism A. F. Chalmers: What is this thing called science? https://people.dsv.su.se/~hk/vetenskapsteori/ch5.htm

62. FoA skriver i sin rapport 1978 Mikrovågor påverkar både fysiskt och psykiskt. FOA forskning antenneffekt https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/20-foa-forskning-1978-antenneffekt.pdf

63. Genomträngningsförmågan hos mikrovågor https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3252010/

 64. ICNIRP Exposure to High Frequency Electromagnetic Fields, Biological Effects and Health Consequences (100 kHz -300 GHz) ICNIRP 16/2009 http://www.icnirp.org/en/publications/article/hf-review-2009.html

65. Radarsickness komplett dokument1945 – 1996 https://solveig21miljoblogg.files.wordpress.com/2014/12/2016-08-radar-sickness-sammanstc3a4llt-av-johan-krus.pdf

66. Bioinitiativerapporten 2012 http://www.bioinitiative.org/table-of-contents/

67. Russian National Committee on Non-Ionizing Radiation Protection har kontaktat WHO om obalans i WHO:s expertgrupp. http://www.radiationresearch.org/images/RRT_articles/2017_03_01_WHO.pdf

68. Reimer har en avgörande roll i läkemedelsbolaget Shires lansering av ADHD-droger för barn i Sverige http://www.mynewsdesk.com/se/kommitten_for_manskliga_rattigheter/pressreleases/dagens-medicins-mats-reimer-lanserar-amfetamin-foer-laekemedelsbolag-787405

69. FAS-rapporten 2008 Forskning om elöverkänslighet och andra effekter av elektromagnetiska fält TNO-studien 2008 http://forte.se/wp-content/uploads/2009/02/fas-emf-08-2009.pdf

70. FAS-rapporten 2006 tredje årsrapporten http://forte.se/publikation/forskning-om-eloverkanslighet-och-andra-effekter-av-elektromagnetiska-falt-tredje-arsrapporten-2006/

71. IT-företagarna skapade myten om att ”Ny teknik har alltid skrämt” för de visste att folk skulle bli sjuka av mikrovågsstrålningen https://solveig21miljoblogg.wordpress.com/2017/03/23/en-liten-kort-tillbakablick/

72 Hjärnan förändras av mobilen (krymper) http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-forandras-av-mobilen

73. ADHD-barn har en förkrympt hjärna. http://www.svt.se/nyheter/vetenskap/hjarnan-ser-annorlunda-ut-hos-manniskor-med-adhd

74. Allt fler ungdomar har kronisk smärta från 2013  http://www.sydostran.se/blekinge/allt-fler-ungdomar-har-kronisk-smarta/

75. Maria Feychting: Bra forskning bevisar inte hypoteser utan testar dem 2010 http://ki.se/forskning/maria-feychting-bra-forskning-bevisar-inte-hypoteser-utan-testar-dem

76. Maria Feychting är anmäld för forskningsfusk gällande CEFALO-studien http://hd.se/helsingborg/2012/01/16/forskarna-eniga-om-halsoeffekterna/

77. Maria Feychting vice ordförande i ICNIRP Commission http://www.icnirp.org/en/activities/news/news-article/membership-2016-2020.html

*

Det mest chockerande är referensvärdet 10 000 000 µW/m2 som Michael Repacholi övertygade EU att sätta som referensvärde för allmänheten. Sanningen är, det finns inget referensvärde för allmänheten. Det är så fruktansvärt fult gjort att hänvisa till ett referensvärde och påstå att det är satt med god marginal och skyddar mot långtidseffekter, när det står i SSMFS 2012:1 torkning med mikrovågor, för samma frekvensband, att en arbetstagare får exponeras för 10 000 000 µW/m2 i medelvärde i 6 minuter. På vilket sätt är detta referensvärde satt med god marginal när det bara skyddar i 6 minuter, men det är ok att exponera allmänheten för samma referensvärde som långtidseffekt?

När ett litet spädbarn exponeras för över 19 999 µW/m2 pulsade mikrovågor rakt in i hjärnan i flera timmar, från en babyvakt,  när det sover, påstår SSM att strålningen är låg eftersom det ligger långt under ett referensvärdet som skyddar i 6 minuter.  Dessutom ljuger SSM för föräldrarna och påstår att babyvakten enbart strålar när baby aktiverar den med sin röst. Det är inte sant. Även en babyvakt som SSM och Finska STUK kontrollmätt strålade hela tiden, enligt en tillverkare jag tog kontakt med.

Samma förfarande har SSM, när det gäller strålningen i skolmiljön, den är väldigt låg eftersom den ligger långt under referensvärdet som skyddar i 6 minuter. Jag har också sett hur smart de byggt upp och skyddat industrins verksamhet, genom att utnyttja Miljöbalkens svaga punkt bevisbörderegeln 1 § 2 kap. Genom att förneka all forskning som visar på hälsorisker kan regeringen tillåta verksamheten och bryter därför inte mot 10 § 2 kap i MB. Mobilindustrins verksamhet kan fortsätta,  hänsynslöst, exploatera hela befolkningen dygnet runt.

Sedan har vi provokationsstudierna på elöverkänsliga. Eftersom dessa forskare inte kan bevisa vetenskapligt att det är elöverkänsliga de testar, kan de heller inte påstå att det inte finns något samband mellan elöverkänsligas ohälsa och mikrovågsstrålning. Det är alltså fel metod och saknar helt vetenskaplig status. Dessutom är elöverkänslighet och mikrovågssjukan beskriven i den ryska rapporten 1972, vilket bevisar att man tidigt såg ett samband mellan denna neurologiska påverkan/skada och mikrovågor.